Brief Racisme en Discriminatie

In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor racisme en discriminatie op tv, in de krant en in gesprekken tussen mensen.

Als katholieke kerk in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht hebben wij onze stem weinig laten horen in dit debat. Daarom zijn wij blij dat twee medeparochianen uit de parochie de Graankorrel een brief over racisme en discriminatie hebben geschreven. U kunt de brief lezen onder deze link.

Pater Bert Wooning SVD, pastoor / administrator SWV C&F

Paul Proost, vice-voorz. bestuur SWV C&F 

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Wisseling van de wacht

Maandag 1 juni 2020 werd in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ontslag heeft verleend als Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum trad bisschop Johannes Hendriks die als Bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de,  Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd is hulpbisschop Everard Johannes de Jong (61) van het bisdom Roermond door paus Franciscus benoemd tot ‘Legerbisschop’ van Nederland, als opvolger van Mgr. Josef Punt. Wij danken Mgr. Jozef Punt voor al zijn inzet voor ons bisdom en we bidden voor beide nieuwe bisschoppen.

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatiuskerk of Gerardus Majella kerk heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Verbondenheid

“Als teken van ‘wel uit het oog, niet uit het hart’ wil ik dit dit symbool met jullie delen. Ieder op zichzelf heel: én onderdeel van een geheel!”

Tessa Koopmanschap

Samen op weg

De afgelopen weken zijn er over de toekomst van onze ABG-parochie verschillende ontwikkelingen. In het bulletin Samen op weg is hierover meer te lezen.

Maurits Damsté, priester-eremiet

Maurits Damsté

Maurits Damsté wordt vier jaar kluizenaar wordt op La Palma. Rond en na de eeuwwisseling was Maurits een geliefd en gewaardeerd pastoraal werker in de ABG-parochie. Daarna werd hij pastoor in Groningen.

Hieronder staat de toelichting op zijn keuze

Toelichting bij mijn nieuwe leven als priester-eremiet

Zoals velen van jullie al vernomen hebben, begin ik per 1 mei, met de toestemming en zegen van onze bisschop, aan een leven van meer eenvoud en stilte, intensiever gebed en studie. Ik zal daartoe verhuizen naar mijn hermitage op het eiland San Miguel de la Palma (Spanje). Gezien de huidige situatie moet ik de reismogelijkheden even afwachten, mogelijkerwijze tot tegen het einde van de zomer.

Deze stap naar het leven als priester-eremiet neem ik na een proces van meer dan tien jaar: een lange periode van gebed, gesprekken met mijn geestelijke raadslieden, van onderscheiding, oefening en voorbereiding. Mijn priesterschap, mijn arbeid als pastor, mijn leeftijd, mijn studie en mijn naasten hebben allemaal een eigen rol gespeeld in deze ontwikkeling naar het contemplatieve leven. God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (vgl. Matteüs 28:6).

Een van de meer zeldzame wegen om op deze uitnodiging dieper in te gaan, maar een weg met zeer oude papieren, is die van de ‘stilte van de eenzaamheid’: het eremietenleven. Een leven in silentio solitudinis, conform het canonieke recht (CIC 603,1), is vóór alles gericht op een verwijlen bij God, binnen de katholieke Kerk. Eenvoud van leven, fysieke arbeid, aandacht, stilte, alleen-zijn en studie worden allemaal ingezet omwille van deze omgang met de Drie-ene God.

Mijn hermitage op La Palma is klein en onderhoudsvriendelijk, heeft een tuin en ligt om de hoek van de lokale parochiekerk van San José. Een weloverwogen dagorde, die heel de mens – lichamelijk, geestelijk en intellectueel – inzet bij het zoeken naar God, heb ik opgesteld in samenspraak met mijn geestelijke raadslieden.

Om aan de monastieke studiediscipline gestalte te geven, zal ik een dissertatie schrijven aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University) over de rol van vragen in Lucas 1:5-2:52 voor de tekst-immanente lezer. Promotores zijn Prof. Dr. Bart Koet (diaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) en Prof. Dr. Archibald van Wieringen (priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam). Ik ben blij dat ook hierin ons Bisdom Groningen-Leeuwarden mij steunt.

Ook assisteer ik, als vrijwilliger, het Titus Brandsma Instituut bij de vertaling van de werken van de Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, naar het Engels. Deze vertalingen vindt u op www.titusbrandsmateksten.nl/translations. Tevens blijf ik de dagelijkse gebeden voor de website en het contactblad van de Stichting Kerk in Nood verzorgen (www.kerkinnood.nl), zoals ik de afgelopen zeven jaar heb gedaan.

Ik kijk met zeer goede herinneringen terug op mijn arbeid als pastoraal werker, diaken en priester, gedurende de afgelopen vierentwintig jaar. Mijn parochiewerk rond ik af op 30 april a.s.  Ik blijf priester van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wanneer u vragen hebt naar aanleiding van mijn nieuwe stap, bent u van harte welkom om met mij contact op te nemen via mauritsdamste@hotmail.com. Graag vraag ik u om gebed opdat Gods zegen op deze nieuwe stap in mijn leven mag rusten.

Vrede en alle goeds, Maurits Sinninghe Damsté

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/pastoor-wordt-kluizenaar-op-canarisch-eiland

Bisdomblad “SamenKerk” is nu digitaal!!

Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen.

De Goede Week is begonnen, Pasen staat voor de deur ….. en u kijkt uit naar “SamenKerk“, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen vanuit uw parochiekerk of via de website kunt lezen.

In deze tijd worden vieringen gestreamd en is “SamenKerk” dit keer uitsluitend digitaal te lezen.SamenKerk” kunt u vinden via bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl met o.a.:

–  een bemoedigend woord van mgr. Jos Punt

–  Goede Week en Pasen vieren in deze tijd

Veel leesplezier toegewenst

Woord van parochieel administrator Bert Wooning

26 maart 2020

Beste Mensen,   

Pastor Bert Wooning

De situatie waarin we ons bevinden is totaal nieuw voor de meesten van ons : zowel voor politieke en kerkelijke leiders als voor ons allen. Daarom zijn we allemaal zoekenden hoe onze weg daarin te vinden.

Naar aanleiding daarvan komen verschillende reacties onder ons naar boven. Bij velen overheerst toch wel de angst en de vraag: zal ik ook ziek worden, waar gaat dit naartoe, hoe zal dit eindigen? Heel begrijpelijke menselijke reacties. Wij, pastores van de Clara en Franciscus-parochie, voelen en leven met u mee. Voortdurend hebben wij u in onze gedachten.

Een bekend spreekwoord luidt: ”Angst is een slechte raadgever”. In de Bijbel komen we heel wat keren de zin tegen: ”Weest niet bang”. Het schijnt toch wel een oergegeven onder ons mensen te zijn dat nieuwe situaties, die we niet kennen, ons angst inboezemen. Waarom zegt God zoveel keren tegen de mens: ”Weest niet bang”? Daaraan voegt Hij dikwijls toe:” Ik ben altijd bij u. Ik begeleid U in uw leven. Ik ken uw angsten en pijnen”. 

Kunnen deze geruststellende woorden van God ons enige rust en troost geven? Kunnen zij ons wellicht bemoedigen om niet alleen te zien naar de huidige situatie – die ons met recht angst in kan boezemen – maar ook, ondanks alles, met een zeker vertrouwen naar de toekomst?                        

Als pastores van de Clara en Franciscus-parochie willen we er aan meewerken dat de begrijpelijke angst onder ons niet de overhand krijgt. Die angst kan ons verlammen en tot inactiviteit, pessimisme en zelfs depressie brengen. Als uw pastores willen wij u graag bemoedigen met die woorden uit de bijbel: ”Weest niet bang”. We willen u op allerlei manieren helpen om die begrijpelijke angst te overwinnen. We moedigen u aan om zich tot op zekere hoogte over te geven aan de situatie zoals die op ons afkomt: geïnspireerd door ons geloof en vertrouwen op een God die het goede met ons voorheeft, ons niet in de steek laat en met ons medelijdt.                                                                                                            

Als u behoefte heeft om in die geest bemoediging of kracht te ontvangen, neem gerust contact met ons op per telefoon of andere communicatiemiddelen die nog mogelijk zijn in de huidige situatie.

In de loop van de geschiedenis zijn er veel mensen geweest, die bemoedigd en gesterkt door Gods Woord: ”Weest niet bang”, in de moeilijkste situaties de kracht gevonden hebben om positief te blijven en te blijven werken aan een betere toekomst. Mensen zoals Martin Luther King, Zuster Theresa van Calcutta, Monseigneur Romero van San Salvador, Dom Helder Camara hebben, ondanks de voor hen moeilijke tijd, heel veel betekend voor mensen in nood om hen heen en hoop gegeven voor de toekomst.

Maar ook hier en nu zijn er onder ons heel veel mensen die, bewust of onbewust geïnspireerd door deze woorden en hun solidariteits-gevoel, niet bang zijn. Op dikwijls heel inventieve en originele manier gaan ze deze moeilijke situatie te lijf.

Denken we aan de vele doctoren, verplegers en verpleegsters en het hen ondersteunend personeel. Maar ook aan degenen, die op allerlei originele manieren proberen het leven van vooral oudere geïsoleerde mensen enigszins te verlichten. Het is bewonderenswaardig hoeveel van deze positieve signalen naar buiten komen alsook hoeveel mensen zich als vrijwilliger hiervoor aanbieden.

Er is een stroom van solidariteit en medeleven losgekomen waarvan we niet gedacht hadden dat die nog bestond in de ons omringende individu-gerichte maatschappij. We mogen hopen dat dit niet alleen maar momentaan en voorbijgaand is, maar ook doorgaat in de toekomst. We hopen, dat het coronavirus zo spoedig mogelijk moge afzwakken en verdwijnen. Maar, zoals koning Willem Alexander het zo mooi zei, het solidariteitsvirus moge onder ons blijven bestaan.

Als pastores willen we alle mensen die daartoe in staat zijn, bemoedigen. Laten we, voor zover we dat kunnen, hen helpen om door te gaan met hun acties om het leed van de mensen die door het corona-virus op de een of andere manier getroffen zijn, te verlichten èn te blijven uitzien naar nieuwe manieren om dit te bereiken.

In het Spaans bestaat er een spreekwoord dat zegt:” Er bestaat geen kwaad waaraan ook geen goede kanten zitten”. Mogen we hopen dat dit ook het geval moge zijn met deze ingrijpende epidemie van het corona-virus dat ons allen op de een of andere manier treft. Moge het geloof in een God, die ons begeleidt in ons leven en meelijdt met ons, ons de kracht geven om door deze moeilijke situatie heen te komen en te blijven vertrouwen op een betere toekomst. Dat het gebed ons daarbij een steun moge zijn!

Bert Wooning svd, Parochieel Administrator

Enkele suggesties voor een meditatief gebed:

  1. Lezing van Gods Woord: 2 Kor. 1, 3-7
  2. Psalm 27
  3. Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Onze Vader

Slotgebed

God van alle leven, 
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht, 
Door zijn goedheid en verzoening 
heeft Hij nieuwe toekomst geopend 
voor mensen die verloren waren. 

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, 
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed 
om te onderscheiden wat we kunnen doen 
om anderen tot steun te zijn 
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen 
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend 
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer. Amen

Bericht voor de locaties binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Beste mede-parochianen,

Pastor Nico van der Peet

2½ jaar geleden benoemde mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel inzet en betrokkenheid vervuld, waarvoor wij hem willen bedanken.

Eind januari maakte mgr. Punt officieel bekend dat pater Bert Wooning SVD per 01 februari voor de periode van 1 jaar benoemd is tot pastoor-administrator van het SWV Clara en Franciscus.

Pastor Bert Wooning

Pater Bert Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek.

Wij wensen pater Wooning kracht en wijsheid toe bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak. Welkom in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht!!

Namens het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, Paul Proost vice-voorzitter