Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Bijbelgesprekken in komende Advent

Ter voorbereiding op de Advent organiseert de Pastoraatsgroep van de ABG op vier opeenvolgende vrijdagavonden (om 20.00 uur))weer bijbelgesprekken met als thema de Profeten.

Deze bijbelgesprekken vinden plaats in de Martelaren, AnnaBon of Gerardus, en verschillende inleiders zullen op basis van de eerste lezing, gepland op de zondag na het bijbelgesprek, een inleiding verzorgen en de dialoog aangaan met de bezoekers.

U bent van harte welkom!

Zie onderstaande schema voor de juiste lokaties:

Vrijdag  29 november  20.00 uur Martelaren(sacristie)   Jaap van der Meij

Vrijdag    6  december  20.00 uur Anna-Bonifatiuskerk  Marianus Jehandut, Melina Polo

Vrijdag   13 december  20.00 uur Gerardus  Majella      Frank de Haas

Vrijdag  20  december 20.00 uur Anna-Bonifatiuskerk  Uschi Janssen, Tessa Koopmanschap       

Uitnodiging voor zondagsvieringen op 1 december en 29 december

Op zondag 1 december 2019 sluit buur-parochie De Graankorrel het 50-jarig jubileum af met een feestelijke Eucharistieviering in De Nieuwe Stad (Luthuliplein 11, 1103 TR  Amsterdam). De viering waarin bisschop Punt  voorgaat, samen met pater James Arul en Han Hartog, begint om 11.30 uur. Na afloop vindt een korte bijeenkomst plaats met koffie/thee en iets lekkers.

Op zondag 29 december nemen wij met pijn in het hart in een speciale viering afscheid van De Nieuwe Stad. We concentreren daarna onze vieringen in De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam. Deze viering begint om 11.30 uur in De Nieuwe Stad met een Eucharistieviering waarna we in optocht naar De Drie Stromen gaan en aldaar wat eten en drinken om vervolgens de overgang af te sluiten met een korte viering.

Ook de parochianen van de andere locaties van Clara & Franciscus zijn van harte welkom in deze vieringen.

Chris Vonk, Secretaris bestuur De Graankorrel

Adventsactiviteit samen met de Hofkerk op zaterdag 14 december

In de Advent tijd organiseren wij samen met de Hofkerk weer een bijzondere middag.

De meesten van u kennen ongetwijfeld het wereldberoemde schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt. Henri Nouwen heeft over dit schilderij een boek geschreven met als titel ‘Eindelijk thuis’. Rondom dit thema wordt een inspirerende middag georganiseerd in de Hofkerk, in voorbereiding naar Kerstmis.

Dit jaar doen wij dit in samenwerking met de ABG parochie. Dit om onze krachten en talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst.

Op zaterdag 14 december kunt u vanaf 13.30 deelnemen aan een stilte wandeling of een activiteit met als doel een stukje bezinning en reflectie. Aansluitend aan de middagactiviteit is er om 16.30 uur een Vesper-viering met medewerking van het AnnaBon-koor o.l.v. Ina Kok.

Na de Vespers om 17.00 uur hebben wij, in samenwerking met de ABG parochie, Tessa Koopmanschap, uitgenodigd. Zij geeft een lezing met meditatie n.a.v. Lucas 15,11-32 over de verloren zoon.

De middag sluiten wij af, voor wie dat willen, met een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Van harte welkom en graag tot ziens op zaterdag 14 december vanaf 13.30. Voor deelname aan de maaltijd na afloop zijn de kosten € 5. Wilt u hieraan deelnemen laat u dat dan even weten aan Janneke de Bruin pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam.

De Hofkerk is te vinden op Linnaeushof 94
1098 KT Amsterdam
tel: 020-6653830

Brochure Kerststal Gerardus

Kerststal Gerardus Majellakerk

Van Betlehem naar Amsterdam.In mijn jeugd woonden wij met ons gezin in Amsterdam Oud Zuid. Onze parochiekerk was de Willibrordus buiten de Veste aan de Amsteldijk. Helaas is deze monumentale kerk in 1966 gesloopt. In de kersttijd stond in de tuin van de pastorie een grote kerststal. Ik kon daar uren naar kijken. Het kerstverhaal en kerststallen hebben mij daarna blijvend geboeid en geïnspireerd. Eerst ging mijn aandacht vooral uit naar de beelden en het verhaal. Als je ouder wordt komen daar vragen bij als: God is dan wel met Kerstmis mens geworden maar is God dan ook in mij en andere mensen aanwezig? Hoe kom ik dat op het spoor? Welke opdracht houdt dat in? Wat is menswording überhaupt? Hoe word ik mens en wat is menselijk? Wat is nog menswaardig? Indringende vragen waar je vanuit je geloof voortdurend in allerlei omstandigheden mee bezig bent. Maar even terug naar de kerststal. De beelden van de kerststal zijn vaak een getuigenis van het geloof van mensen en hun cultuur. De grote verscheidenheid aan kerststallen in de wereld is overweldigend.  De kerststal van de Gerardus Majella is mij als parochiaan heel vertrouwd. Jaarlijks trekt deze kerstgroep veel aandacht. Maar de beelden roepen ook vragen op. Wie is de beeldhouwer en hoe is de kerststal in de kerk gekomen? Waarom staat er een aap bij de stal?
Het antwoord op deze vragen was niet bekend. Het leek mij daarom de moeite waard op onderzoek uit te gaan. Waar komt de kerststal überhaupt vandaan? Is het werkelijk een verbeelding van het evangelie? Ik heb mij in het bijzonder verdiept in de geschiedenis van de kerststal van de Gerardus en de beelden beschreven. Een aantal parochianen van de ABG  is gevraagd naar hun jeugdherinneringen aan de kerststal in hun thuisland. Met hun inbreng komen rijke ervaringen aan het licht. Mijn bevindingen heb ik samen met enkele parochianen vormgegeven in een brochure. Wij willen dat graag delen met anderen. Zo kan het voor ons allen een inspiratiebron worden op weg naar Kerstmis. Sponsoren hebben deze uitgave mogelijk gemaakt. U kunt deze brochure kosteloos voor en na de vieringen in de Gerardus op dinsdagmorgen, vrijdagmorgen en zondagmorgen ophalen of in de andere kerken van onze regio zolang de voorraad strekt.

Ben Dieker

Clara en Franciscuslezing op donderdag 7 november 2019 om 19.30 uur in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum)

Op donderdag 7 november gaf Jorge E. Castillo Guerra om 19.30 uur de jaarlijkse Clara en Franciscuslezing in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum). De Clara en Franciscuslezing is een initiatief van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus van de R.K.- kerken in Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Onderwerp op 7 november was “Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit”

Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden convergeren diverse christelijke tradities in dezelfde samenleving. De cruciale vraag die daaruit voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit. 

Lezing door Dr. Jorge E. Castillo Guerra

Docent theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

Parochiedag over de toekomst van de ABG-parochie

Tijdens de ABG-parochiedag op zaterdagmiddag 12 oktober kwamen wij bij elkaar om over de toekomst van onze gemeenschap te spreken. Paul Proost(voorzitter kerkbestuur)  en Nico van der Peet (administrator) legden ons uit dat er plannen zijn om of de AnnaBon of de Gerardus te sluiten. Twee kerkgebouwen in stand houden wordt gewoon te duur. Op basis van de presentatie vitaliteitskenmerken, uitkomst parochiedag en gesprekken met de parochianen neemt het locatiebestuur eind december de beslissing welke kerk gaat sluiten c.q. op welke locatie wij onze krachten/activiteiten gaan bundelen. Dit wordt begin 2020 bekend gemaakt en voorgelegd aan de bisschop van Haarlem-A’dam als voorgenomen besluit.

Na de presentatie hebben Uschi en Tessa met pianobegeleiding van Marie-Jose een act opgevoerd die inzichtelijk maakte hoe zowel de Annabon als Gerardus, zoals een slang, hun oude huid moeten afwerpen om verder te kunnen groeien naar een nieuwe situatie toe. Vervolgens dachten de aanwezigen na, en formuleerden op kaartjes hun antwoorden op 2 vragen: “Wat zou u in de nieuwe situatie willen meenemen/behouden vanuit je eigen kerk?” en “Wat zou u in de nieuwe situatie willen toevoegen als verbeterpunt?” De aanwezigen kwamen met mooie suggesties. De kaarten werden opgehangen in de Annabon om als inspiratie voor de komende tijd te dienen. We sloten af met een prachtig muzikaal optreden van de Zusters SSpS, waarbij iedereen enthousiast mee begon te zingen.

Verder werden we uitstekend verzorgd door Kiemkracht met een heerlijke middagmaaltijd en versnaperingen. Dank aan alle medewerkers.

Zondag 13 oktober 2019 Gerardusfeest in Gerardus

Zondag 13 oktober vierden we in de Gerardus Majella ons jaarlijks Gerardusfeest. Het was een feestelijke viering. Het gelegenheidskoor GEMAZA onder leiding van Jos Bakker zong prachtig. De kinderen zongen een eigen lied wat Suzanna heel mooi begeleidde op viool samen met onze organist Jos. Zingen is twee keer bidden, dus dat alles raakt je ziel. Pater Marianus benoemde waar onze heilige Gerardus voor staat en dat hij in ons midden is. We sloten af met het Gerarduslied en bij de koffie kregen we veel zelfgebakken lekkers. Wat een mooie traditie. Heel veel dank aan allen voor dit fijne Gerardusfeest!

Afscheidspraatje van Suze Lases in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Afscheidspraatje van Suze Lases in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Ja, lieve allemaal, binnenkort verhuis ik naar ‘s-Hertogenbosch waar haast al onze zusters, in Heeswijk of Boxtel wonen. Wanneer precies weet ik nog niet. Het is september of oktober. Het is heel dubbel: Ik zal U en deze parochie ontzettend missen! Zoals wij hier kerk-zijn vind je het nergens! De liturgie met zang en orgel, met Ina! De betrokkenheid en gezelligheid!

Maar, ik word in december 83 jaar en moet ook niet wachten tot ik uit elkaar val…

Ik krijg een woning heel dicht bij het station!

Ons klooster, Mariënburg, waar ik ben ingetreden, is nu universiteit. Waar de kweek- en huishoudschool stonden, staan nu appartementen waarvan onze congregatie er destijds 4 heeft gekocht. In een daarvan mag ik wonen.

Samen met Hedwig de Groot, helaas overleden medezuster, ben ik hier in september 1987 op de pastorie komen wonen. Dat is dus nu 32 jaar geleden!

Jan Bus, de parochiepriester ging weg, Jeroen Bellwinkel, pastoraal werker, kwam met de parochianen (waaronder 3 oudere medezusters) van de Anna naar hier, maar zou met zijn gezin elders blijven wonen.

Hedwig de Groot en ik kwamen uit Almere waarnaar wij 9 jaar eerder waren gezonden. Vooral Hedwig ving veel mensen op die door politie, pastor of dokter waren gestuurd (ik gaf les in Amsterdam.) We doken heel diep in de oecumene op liturgisch en diaconaal  gebied, heerlijk!  Na de eerste tien jaren van Almere verrezen er voorzieningen. Wij zouden weg kunnen, dacht mijn Moeder die hier actief was! Ons bestuur vond het prima dat wij naar hier overstapten!

Maar, het was moeilijk om daar bij alle vrienden van het eerste uur weg te gaan!!!

Met Jeroen Belwinkel was het fijn werken. Maar, Jeroen, die als pastoraal werker letterlijk en figuurlijk kostbaar was…kreeg hier niet veel kansen en raakte na 3 maanden overspannen…Wij hebben die tijd zoveel mogelijk overbrugd,  bijgestaan door vooral onze zusters uit de Anna. Jeroen is ’n goede dominee geworden!

Hier in de AnnaBon waren Phine Wijnaldum en Irene Pawiroredjo  de S.A.N.(Surinamers, Antillianen en Nederlanders) begonnen. Hedwig de Groot en ik deden zoveel mogelijk mee! Dat was het doel van de SAN! Phine leerde ons veel.   

De gezellige sociale contacten, op de zondag zijn mij lief: daar een groepje rond mevrouw van Hees, daar een Surinaamse groep, daar de Indonesische etc. Het verzorgen van de koffie en thee heb ik altijd gezien als bijdrage aan de contacten en gezelligheid én ‘n welkom aan hen die vroeg komen …en ieder die iets droevigs, gezelligs of b.v. cake kwijt wil vóór 10.30u.

Annie, die na mevrouw Snabel een poos is ingesprongen, ieder met wie ik bepaalde taken verzorgde, alle vrienden en vriendinnen en íeder die mij inspireerde: reuze veel dank!!! Dankjewel parochiebestuur, moed!

Ik kan, als Amsterdammer, nogal pardoes iets zeggen. Aan ieder die ik daarmee heb gehinderd, bied ik hierbij mijn excuses aan, het spijt mij.

En, ik wil écht geen afscheid.

Mijn 60 jaar feest met familie en u allen was zó weldadig!!!

Al uw foto’s en alle wensen …op dat bord, staan op mijn laptop. Alles is toen gezegd! Dat neem ik mee uit deze, voor mij, rijke periode!

Moge het de AnnaBon en U allen goed gaan! Dank u!

                                                      Suze Lases,SJMJ

                                              Amsterdam, 1-9-2019