Pastoraal Woord zevende zondag van Pasen 24 mei

Jezus bidt voor ons

Pastor Marianus Jehandut

Lieve parochianen. Wij zitten nog steeds in de coronacrisis. Het virus kan nog bij iedereen komen. De angst daarvoor is nog niet uit onze samenleving. Daarom, wees voorzichtig! Men zegt dat het covid19 ons leven verandert. Dat is helemaal waar. Afgelopen dinsdagavond zei onze premier Mark Rutte bij zijn persconferentie deze bemoedigende woorden: ‘Wij mogen vertrouwen hebben, maar wij moeten waakzaam blijven.’ Deze woorden zijn de grondhouding van de, net verkondigde, versoepelde coronaregels.

Twee weken geleden heeft de overheid een routekaart opgesteld en nu gaan we ermee verder met veel hoop en vertrouwen. Er zijn 7 nieuwe coronaregels: bezoekregeling verpleeghuizen versoepeld; cafés, restaurants en terrassen open; bioscopen, musea en theaters ook open; horeca en theaters: maximaal 30 bezoekers; middelbare scholen: 2 juni gedeeltelijk open; basisscholen: 8 juni helemaal open en MBO, HBO en universiteiten vanaf 15 juni deels open.

Deze punten zijn de motor van onze samenleving voor de komende maanden. De regels zijn hard nodig om het virus te verslaan, zei Rutte. Dit is een cruciaal moment voor onze samenleving. Dit is een versoepeling van de coronaregels, maar met een noodrem, en tegelijkertijd een grote uitdaging voor ons en voor de hele Nederlandse samenleving.

Nu zitten we tussen Hemelvaart en Pinksteren. In deze moeilijke tijd horen we hoe Jezus tot zijn Vader spreekt. Hij praat niet met zijn Vader, maar Hij bidt tot Hem. Waarvoor bidt Hij dan tot de Vader in de hemel? Hij bidt voor ons die in Hem geloven: ‘Vader, Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U mij hebt gegeven, – alles wat van mij is, is van U, en alles wat van U is, is van mij – en omdat zij van U zijn en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld (Joh 17,9-11a).’

Ik ben blij en gelukkig om te horen en te weten dat Jezus voor ons bidt. Dat is precies wat wij op dit moment nodig hebben. Met deze woorden wijst Jezus ons de weg naar de Vader. Dat wil zeggen dat wij tot God, de Vader zo vaak mogelijk gaan bidden. In ons gebed leggen we al onze angst en zorgen in de handen van God, Jezus Christus. Heer Jezus, bid voor ons en heel de wereld! Amen.

Pastor Marianus Jehandut, SVD.

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ – over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Hij stelt in zijn boodschap de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen.

Een gebed voor de gehele wereld

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website www.laudatoweek.org Het gebed kan via sociale media worden gedeeld met de hashtag #LaudatoSi5.

Meer uitgebreide tekst is hier te vinden

Openstelling van onze kerkgebouwen na Pinksteren

Kerkzaal Gerardus
Kerkzaal AnnaBon

Beste medeparochianen,

In de Kleine Samenspraak van vorige week meldden wij u, op basis van informatie van het Bisdom, dat nieuw beleid c.q. protocollen van het Bisdom t.a.v. openstelling van onze kerken, rond 15 mei bekend zouden worden gemaakt. Als locatiebestuur zouden wij dan op maandag 18 mei hierover vergaderen.

Wij hebben vergaderd. Het nieuwe beleid van het Bisdom is echter pas op woensdagavond 20 mei gepubliceerd. Dit omdat i.v.m. zorgvuldigheid meer tijd nodig was.

U kunt dit nieuwe beleid c.q. protocollen lezen op de internetpagina van het Bisdom.

De protocollen zijn uitgebreid en gedetailleerd. Het locatiebestuur zal hierover z.s.m. vergaderen om dit goed in de praktijk te kunnen brengen.

Als locatiebestuur hebben wij wel een denkrichting geformuleerd: volgens de regels van de Overheid mogen maximaal 30 personen, met in acht neming van 1 1/2 meter onderlinge afstand, een viering bijwonen. Vooraf aanmelden is daarbij verplicht.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden in vieringen. 

Bovenstaande betekent dat wij als parochianen ons zullen moeten verspreiden over de vieringen die gedurende een week in onze ABG-kerken gehouden worden.

Wij hervatten onze vieringen op 07 juni a.s.

Op zondag 07 juni zal Peter Commandeur voorgaan in de AB tijdens een Woord- en Gebedsviering.

Pater Marianus, die pater James vervangt die vanwege de lockdown aldaar nog in India is, zal op zondag 07 juni voorgaan in de Gerardus. Ook deze viering zal een Woord- en Gebedsviering zijn.

Op woensdag 10 juni om 09.00 uur is er in de AB een Woord- en Gebedsviering

Op vrijdag 12 juni is er om 09.00 uur in de Gerardus een Woord- en Gebedsviering.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden.

Op 14 juni gaat pater Yan Asa voor in de AB; op die dag is er in de Gerardus een WoComviering met Marga Berkhout. 

Wij willen u vragen om één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, in de praktijk zal nog moeten blijken of dit mogelijk is, 1 x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen. Wij vragen om uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet, Locatiebestuur ABG-parochie

Samen op weg

De afgelopen weken zijn er over de toekomst van onze ABG-parochie verschillende ontwikkelingen. In het bulletin Samen op weg is hierover meer te lezen.

Simon Evers secretaris generaal KNR

Simon Evers

Het Bestuur van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft de Simon Evers per 1 juni benoemd tot secretaris-generaal van het Bestuur KNR. De in Amsterdam geboren Simon Evers (1959) kennen veel parochianen als geestelijk verzorger in het OLVG, waar hij tevens coördinator van het team van geestelijk verzorgers is. Wij wensen hem van harte veel inspiratie en succes in zijn nieuwe functie.

Maurits Damsté, priester-eremiet

Maurits Damsté

Maurits Damsté wordt vier jaar kluizenaar wordt op La Palma. Rond en na de eeuwwisseling was Maurits een geliefd en gewaardeerd pastoraal werker in de ABG-parochie. Daarna werd hij pastoor in Groningen.

Hieronder staat de toelichting op zijn keuze

Toelichting bij mijn nieuwe leven als priester-eremiet

Zoals velen van jullie al vernomen hebben, begin ik per 1 mei, met de toestemming en zegen van onze bisschop, aan een leven van meer eenvoud en stilte, intensiever gebed en studie. Ik zal daartoe verhuizen naar mijn hermitage op het eiland San Miguel de la Palma (Spanje). Gezien de huidige situatie moet ik de reismogelijkheden even afwachten, mogelijkerwijze tot tegen het einde van de zomer.

Deze stap naar het leven als priester-eremiet neem ik na een proces van meer dan tien jaar: een lange periode van gebed, gesprekken met mijn geestelijke raadslieden, van onderscheiding, oefening en voorbereiding. Mijn priesterschap, mijn arbeid als pastor, mijn leeftijd, mijn studie en mijn naasten hebben allemaal een eigen rol gespeeld in deze ontwikkeling naar het contemplatieve leven. God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (vgl. Matteüs 28:6).

Een van de meer zeldzame wegen om op deze uitnodiging dieper in te gaan, maar een weg met zeer oude papieren, is die van de ‘stilte van de eenzaamheid’: het eremietenleven. Een leven in silentio solitudinis, conform het canonieke recht (CIC 603,1), is vóór alles gericht op een verwijlen bij God, binnen de katholieke Kerk. Eenvoud van leven, fysieke arbeid, aandacht, stilte, alleen-zijn en studie worden allemaal ingezet omwille van deze omgang met de Drie-ene God.

Mijn hermitage op La Palma is klein en onderhoudsvriendelijk, heeft een tuin en ligt om de hoek van de lokale parochiekerk van San José. Een weloverwogen dagorde, die heel de mens – lichamelijk, geestelijk en intellectueel – inzet bij het zoeken naar God, heb ik opgesteld in samenspraak met mijn geestelijke raadslieden.

Om aan de monastieke studiediscipline gestalte te geven, zal ik een dissertatie schrijven aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University) over de rol van vragen in Lucas 1:5-2:52 voor de tekst-immanente lezer. Promotores zijn Prof. Dr. Bart Koet (diaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) en Prof. Dr. Archibald van Wieringen (priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam). Ik ben blij dat ook hierin ons Bisdom Groningen-Leeuwarden mij steunt.

Ook assisteer ik, als vrijwilliger, het Titus Brandsma Instituut bij de vertaling van de werken van de Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, naar het Engels. Deze vertalingen vindt u op www.titusbrandsmateksten.nl/translations. Tevens blijf ik de dagelijkse gebeden voor de website en het contactblad van de Stichting Kerk in Nood verzorgen (www.kerkinnood.nl), zoals ik de afgelopen zeven jaar heb gedaan.

Ik kijk met zeer goede herinneringen terug op mijn arbeid als pastoraal werker, diaken en priester, gedurende de afgelopen vierentwintig jaar. Mijn parochiewerk rond ik af op 30 april a.s.  Ik blijf priester van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wanneer u vragen hebt naar aanleiding van mijn nieuwe stap, bent u van harte welkom om met mij contact op te nemen via mauritsdamste@hotmail.com. Graag vraag ik u om gebed opdat Gods zegen op deze nieuwe stap in mijn leven mag rusten.

Vrede en alle goeds, Maurits Sinninghe Damsté

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/pastoor-wordt-kluizenaar-op-canarisch-eiland

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatiuskerk of Gerardus Majella kerk heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Bisdomblad “SamenKerk” is nu digitaal!!

Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen.

De Goede Week is begonnen, Pasen staat voor de deur ….. en u kijkt uit naar “SamenKerk“, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen vanuit uw parochiekerk of via de website kunt lezen.

In deze tijd worden vieringen gestreamd en is “SamenKerk” dit keer uitsluitend digitaal te lezen.SamenKerk” kunt u vinden via bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl met o.a.:

–  een bemoedigend woord van mgr. Jos Punt

–  Goede Week en Pasen vieren in deze tijd

Veel leesplezier toegewenst

Kerkopenstelling

Hofkerk

Tot zondag 7 juni zullen de locaties van onze ABG-parochie ( Anna-Bonifatiuskerk en Gerardus Majellakerk) gesloten blijven.

Voor gebed en meditatie verwijzen wij u deze periode graag naar de Hofkerk van de Martelaren van Gorcum, die wel regelmatig open zal zijn. Het adres van de Hofkerk is Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam.

De Hofkerk is op de zondagen van 10:00 uur tot 12:00 uur open, voor wie dat wenst.
Er is dan gelegenheid voor:

  • een persoonlijk gebed
  • het branden van een kaarsje
  • meditatieve muziek luisteren.

De kosters en enkele gastvrouwen of gastheren heten u graag welkom! Zij bewaken ook de gepaste onderlinge afstand van minstens 1,5 meter.

Iedereen is welkom rond deze tijd