Samen op weg

De afgelopen weken zijn er over de toekomst van onze ABG-parochie verschillende ontwikkelingen. In het bulletin Samen op weg is hierover meer te lezen.

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Wereldgebedsdag – Oecumenische viering op vrijdagmiddag 6 maart, 15.00 uur, Muiderkerk

Als christenen zijn we verbonden met de wereldwijde christelijke kerk, van alle eeuwen en plaatsen. Nu christelijke vrouwen uit Zimbabwe (zuidelijk Afrika) een viering hebben voorbereid vanuit hún levenservaring en zij alle zusters en broeders uit de hele wereld vragen met en voor hen te bidden, doen wij in Oost graag mee.

In de dienst zal veel aandacht zijn voor het leven in Zimbabwe dat aan allerlei ingrijpende veranderingen onderhevig is na de dood van dictator Mugabe. Op veel terreinen is het leven moeilijk, maar het geloof geeft hoop. Hoop, om te doen waartoe deze vrouwen zich geroepen voelen door Johannes 5: 2-9a. De zieke bij Bethesda, in dat Bijbelgedeelte, heeft kansen laten lopen om te genezen. Deze vrouwen willen dát zien te voorkomen. Zij zeggen: Het is nu het moment om onze matten op te nemen. Nooit meer machteloos op de mat wachten. […] laten we de behoeftigen een helende hand geven, laten we kinderen met liefde omarmen terwijl hun toekomst voor ons ligt en laten we onze armen openen in vreugde als de tijd om op te staan ​​is aangebroken. Dit is het moment voor verandering!

Deze dienst verbindt ons in Oost óók met elkaar. Waarvoor geven de vrouwen uit Zimbabwe óns hoop, waartoe zullen wíj opstaan en gaan? De dienst van het Wereldgebed is in Oost voorbereid door de Protestantse gemeente Amsterdam Oost, de ABG-parochie en het Leger des Heils.

Wij hopen op veel belangstelling uit onze geloofsgemeenschappen! U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Uschi Janssen, Ben Keijzer, Martijn van Laar, Anneke Nolet, Greteke de Vries

Info: predikant@muiderkerk.nl

Vastenactie 2020 Mindoro Filipijnen

Mindoro is een eiland in de Filipijnen, opgedeeld in twee provincies: Oostelijk en Westelijk Mindoro. Ons Vastenproject 2020 richt zich op Roxas, in Oostelijk Mindoro.

Hier wonen de Mangyans, een inheemse volk dat uit acht etnische groepen bestaat met elk een eigen naam, taal en gewoontes. Onze zusters SSpS en onze paters SVD werken hier samen aan de ontwikkeling van drie etnische groepen: Hanunoo, Bangun en Tao Buhid.

Het doel van dit project is de alfabetisering van de jeugd van 12 tot 18 jaar op de Roxas Middelbare School. Met dit project bereiken wij momenteel 17 jongens en 21 meisjes. De SSpS en de SVD hebben hier een internaat gebouwd, waar zij van maandag t/m vrijdag wonen. In het weekend gaan ze terug naar hun huis of familie, ver weg in de bergen.

De opbrengst van de inzameling is voor het internaat: voor de maaltijden, schoolbenodigdheden en andere onkosten zoals activiteiten op school. De dagelijkse maaltijden kosten de zusters bijvoorbeeld 500 euro per maand voor de hele groep. Het geld dat door de locaties Anna Bonifatius, Gerardus Majella en de Urbanus wordt ingezameld, gaat naar bovenstaand project. Uw gift kunt u overmaken op banknummer: NL 23 INGB0003872331 t.n.v. R.K. Parochie ABG o.v.v. Vastenactie 2020

Zuster Melina SSpS

Bericht voor de locaties binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Beste mede-parochianen,

Pastor Nico van der Peet

2½ jaar geleden benoemde mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel inzet en betrokkenheid vervuld, waarvoor wij hem willen bedanken.

Eind januari maakte mgr. Punt officieel bekend dat pater Bert Wooning SVD per 01 februari voor de periode van 1 jaar benoemd is tot pastoor-administrator van het SWV Clara en Franciscus.

Pastor Bert Wooning

Pater Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek.

Wij wensen pater Wooning kracht en wijsheid toe bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak. Welkom in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht!!

Namens het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, Paul Proost vice-voorzitter

De spiritualiteit van de Kruisweg

Locatie: Anna-Bonifatius kerk

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag het lijden van Jezus te overdenken in een rondgang langs 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg. Onder weg naar Pasen willen we ons verdiepen in de spiritualiteit van de Kruisweg. In de centrale activiteit schilderen de deelnemers zelf een statie naar keuze. Het gaat niet om artistieke prestatie, maar verkenning van de gelovige betekenis en uitdrukking van de eigen beleving. 

De eerste avond bekijken we naar afbeeldingen van het lijdensverhaal in de moderne kunst om ons op ideeën te brengen. En doen we de praktische voorbereiding: verdeling van de staties en het maken van een schets. Op de tweede avond worden de staties geschilderd. Op de derde avond wordt doorgepraat over de opgedane ervaringen en wordt een viering voorbereid. Op de laatste avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Het is belangrijk dat U aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Een avond overslaan evenmin.

Maximaal 12 en minimaal 7 deelnemers. 

Begeleiding: Tessa Koopmanschap, Uschi Janssen en Jaap van der Meij 

Data: vrijdagavond 6, 20 en 27 maart en 3 april 2020 – Niet op 13 maart 

Tijd: 19.00 – 22.00 uur 

Plaats: Anna-Bonifatius, Tweede Oosterparkstraat 246 – Amsterdam 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

Opgeven: bij Parochiesecretariaat, Lombokstraat 2, Amsterdam

 Email: abgparochie@gmail.com

Telefoon: 020 665 0070

Aan de activiteit gaat een vastenmaaltijd vooraf. Deze maaltijd begint om 18.00 uur en staat open voor iedereen.

Om 19.00 uur gaan we in besloten kring verder met het schilderproject

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Zondag 26 januari bijeenkomst ABG-parochie in Gerardus Majella

Agenda en informatie t.b.v. de bijeenkomst op zondag 26 januari j.l. over de toekomst van onze parochie.

Op zondag 26 januari a.s. werd in de Gerardus Majella kerk op de hoek Lombokstraat/Zeeburgerdijk de volgende bijeenkomst gehouden in het kader van het samenvoegen van de activiteiten van onze twee kerken op één locatie.

Agenda: tijdens de bijeenkomst op 26 januari heeft het locatiebestuur een toelichting op onderstaande documenten gegeven en vragen n.a.v. het lezen van deze documenten beantwoord c.q. hierover in gesprek gegaan.

Antwoord op de vraag welke kerkgebouwen wij binnen het SWV in de komende 7 jaar denken nodig te hebben en te kunnen betalen.

In deze rapporten wordt door Monumentenwacht aangegeven wat de te verwachten onderhoudskosten in de komende 10 jaar zullen zijn zullen.

  • De Jaarrekening 2018. Door omstandigheden pas recent gereed gekomen. De jaarrekening laat helaas een zeer fors tekort zien.

U kunt deze documenten ook op deze website vinden onder ABG > kopje Parochie > Documenten ABG-parochie januari 2020.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost, vice-voorzitter

Bedevaart Heiloo zaterdag 23 mei 2020

Het is een goede traditie geworden van de Anna Bonifatius en Gerardus Majella gemeenschap (ABG) om elk jaar, eind mei op bedevaart naar Heiloo te gaan, naar het Diocesaan Heiligdom: Onze Lieve Vrouw ter Nood. In het afgelopen jaar namen ongeveer 25 mensen deel aan deze bedevaartreis. Dit jaar gaan we op zaterdag 23 mei opnieuw daar naartoe, onder leiding van zr. Melina Polo,SSpS, Uschi Jansen en de ondergetekende. Wij nodigen alle parochianen van ons Samenwerkingsverband Clara en Franciscus parochie uit om mee te doen met deze activiteit.

Zoals iedereen weet dat Onze Lieve Vrouw ter Nood de grootste Mariale bedevaart plaats is van Nederland en is door de eeuwen heen bezocht door heel veel pelgrims uit alle delen van Nederland. In de voorhof van de kleine Genadekapel bevindt zich een water put met heilzaam water. Het water uit de put kan overgegoten en meegenomen worden. U moet daarvoor zelf een flesje vanuit huis mee nemen, als u dat wil.

Wij, als parochianen van Clara en Franciscus parochie zullen om 11.30 uur een eigen Eucharistieviering hebben o.l.v. de ondergetekende (P.Marianus ) in de kleine Genadekapel hebben en na een maaltijd met soep, de kruisweg van het Heiligdom lopen. De soep, koffie of thee zal iedereen zelf moet betalen bij een café of restaurantje (Oesdom), zoals afgelopen jaar gebeurd is. Neem u dan een paar botterhammen mee voor u zelf.

Als u mee wil gaan met deze bedevaartreis kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de ABG naar deze emailadres: abgparochie@gmail.com of bellen naar: 020-6650070 op woensdag en vrijdag in de week.

In de komende Saamhorig zullen de vertrektijden van de trein vanaf Amsterdam CS en terug bekend gemaakt worden. U bent welkom! Namens de Pastoraatsgroep van de ABG: P.Marianus Jehandut,svd.

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, Zorgherberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

Op woensdag 29 aanstaande staan wij om 19.30 uur in de Martelaren van Gorkumkerk stil dat pastor Leo een jaar geleden vanuit deze kerk is begraven

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei 2018

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….