Israël, de Westbank & Ghaza

De dag waarop ik dit schrijf is dinsdag 17 oktober. Eergisteren publiceerde een christelijk collectief een manifest met als titel ‘geen genocide in Gaza’. Vandaag demonstreren zij in Den Haag onder die titel.

Geweld roept altijd geweld op. Zo ook hier. Het is een niet te stoppen cirkel van geweld en tegengeweld. En de gevolgen zijn verschrikkelijk.

“De slachtpartij die Hamas in Israël aanrichtte is mede te wijten aan het falen van de politieke en militaire leiding van het land’, schreef Arnon Grünberg op 13 oktober.

Vandaag is ook de dag dat kerken in Israël en de Palestijnse gebieden gelovigen wereldwijd uitnodigen om met hen te vasten en te bidden om vrede, verzoening en gerechtigheid in het Heilig Land. Onder hen de orthodoxe patriarchen, kardinaal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch in Jeruzalem, en de anglicaanse aartsbisschop Hosam E. Naoum. In een gezamenlijke verklaring uiten zij hun diepe bezorgdheid: “We roepen alle partijen op om deze oorlog te de-escaleren”.

En kardinaal Pizzabella schrijft: “De pijn en ontzetting over wat er gebeurt is groot. Opnieuw bevinden we ons midden in een politieke en militaire crisis. We zijn plotseling gekatapulteerd in een zee van ongekend geweld. De haat, die we helaas al veel te lang ervaren, zal nog toenemen en de geweldsspiraal die daarop volgt, zal nog meer verwoesting aanrichten. Alles lijkt te spreken van de dood. Toch willen we in deze tijd van verdriet en ontzetting niet machteloos blijven staan. We kunnen de dood en zijn angel (1 Kor 15:55) niet het enige woord laten zijn dat we horen.”

Voor mij begon de dag achter de laptop. In een zoommeeting, georganiseerd door de Raad van Kerken, was er om 08.30 uur een oecumenisch gebed voor het Israëlische en het Palestijnse volk. Vreemd om zo te bidden maar tegelijk ontroerend. Een kleine 100 mensen namen eraan deel. Een voor een werden we uitgenodigd een kort gebed te zeggen of stil te zijn. Je zag de gezichten, je hoorde de namen en je bad met hen mee. Bidden waar eigenlijk geen woorden voor zijn; zo gruwelijk de werkelijkheid. Al was het de digitale weg, toch warmden wij ons aan elkaar. Al zijn wij niet daar, al gaat het niet om mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen, toch worden wij allen geraakt door het leed dat daar gebeurt; gebeurt in Oekraïne, in Sudan, in Armenië, in Noord Irak en ga zo maar door… In gedachten zongen wij het ‘Heer ontferm U’ van Taizé en het lied ‘geef vrede Heer geef vrede’. God, sta Uw wereld bij!!

Coen van Loon, RK diaken Sint Maartensparochie

Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” zondag 22 oktober 2023

Bespreking na gezamenlijke zondagsviering ABG in Gerardus Majellakerk

Paul Proost praat de parochianen bij over de ontwikkelingen bij het samengaan van de AnnaBon- en Gerardus Majellakerk.

Verslag: Kathy Hoogenboom

A G E N D A

  1. Verslag bespreking 17 september 2023
  2. Decreet Bisschop afronding samenwerking
  3. Decreet Bisschop onttrekking AnnaBonkerk aan eredienst
  4. Verkoop AnnaBonkerk samen met Barbaraschool
  5. Woensdagochtendviering naar Kastanjehof
  6. Inrichting Gerardus Majella, verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon
  7. Rondvraag

1. Verslag bespreking 17 september 2023

Wordt deze week op de ABG-site geplaatst, en ligt volgend weekend geprint in beide kerken.

2. Decreet Bisschop (juridische) afronding samenvoeging ABG

Onlangs bleek dat de fusie tussen de Anna-, Bonifatius- en Gerardus Majella- parochie juridisch gezien destijds niet juist is afgesloten: alle bezittingen werden samengevoegd, maar de Barbaraschool werd van de samenvoeging uitgesloten. Voor de school zou een stichting in het leven geroepen worden, maar dat is nooit gebeurd. Het decreet, dat door Paul op hoofdlijnen wordt voorgelezen, regelt een juridisch correcte afronding van de fusie, inclusief de school.

Er kan binnen 10 dagen na vandaag bezwaar worden gemaakt tegen dit decreet.

3. Decreet Bisschop inzake onttrekking AnnaBonkerk aan de eredienst.

De bisschop, het Kapittel en de Priesterraad zijn akkoord met de onttrekking. Ook daarover komt een decreet. Er blijkt geen ritueel te zijn voor sluiting van een kerk.

De invulling van 3 december luidt:

10.30 tot 12.00 uur   H. Mis in AnnaBonkerk. Gerardus Majella is gesloten.

12.00 tot 14.00 uur   Samenzijn/receptie/reünie met hapjes en drankjes.

14.00 uur                         Een groep vertrekt lopend vanaf de AnnaBon naar de Gerardus Majella met de reliek van Bonifatius. Pater Marianus wordt samen met het Allerheiligste met de auto gebracht.

14.30 uur                         Sobere welkomstviering. Aanbidding Allerheiligste op altaar, daarna plaatsing in tabernakel.

4. Verkoop AnnaBonkerk samen met Barbaraschool

School én pastorie worden op Funda Zakelijk aangeboden. Tot 1 november a.s. kan er geboden worden. Er zijn 35 belangstellenden geregistreerd. Op beide panden rust een maatschappelijke bestemming. Na 1 november beoordeelt een commissie vanuit het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus de biedingen. Het bisdom heeft een aantal voorwaarden gesteld (o.a. geen casino). De makelaar checkt of de bieders aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Is de keuze gemaakt, dan wordt deze voorgelegd aan het bisdom, en vervolgens aan Rome.

NB: Ook op de kamers waarin de zusters woonden, plus die waarin nu nog huurders wonen, rust een maatschappelijke bestemming. Voor de huidige bewoners kon geen vervangende woning in de sociale sector gevonden worden. Zij genieten huurbescherming, behouden hun contract en hun huurrechten zijn onderdeel van de verkoop aan de nieuwe eigenaar van het pand.

5. Woensdagochtendviering AnnaBon verplaatsen naar Kastanjehof

Cordaan staat heel positief tegenover het houden van de woensdagochtendviering van 10.00 tot ca. 11.30 uur in de zgn. buurtkamer van het Kastanjehof. Het is een ruimte met glazen wanden; Cordaan zorgt nog voor gordijnen. Ook mogen we gebruik maken van kastruimte. Voor de kelk en andere kostbaarheden wil Paul graag de kleine kluis uit de Gerardus overbrengen naar de Kastanjehof. Dat is akkoord. Vermeld wordt nog dat deze kluis destijds geschonken is door de kloosterzusters uit de Obistraat.

De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld, alleen voor de koffie en thee na afloop wordt een bedrag in rekening gebracht. De viering is bedoeld voor de bewoners van Kastanjehof – enkelen wonen regelmatig de zondagsviering bij -, voor parochianen uit de beurt die niet zo mobiel meer zijn, en voor de vaste groep bezoekers van de woensdagochtendviering in de AnnaBon.

6. Inrichting Gerardus Majella, verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon

Paul stelt dat:

  • er nog veel werk verricht moet worden,
  • het niet gemakkelijk is spullen vanuit de AB een nieuwe bestemming te geven, er wordt daarom ook gekeken naar het buitenland o.a. wat betreft de cibories, en
  • te verrichten werkzaamheden veel geld kosten, en bedrijven het druk hebben. Het kan dus zijn dat niet alle werkzaamheden voor 3 december afgerond zijn.

Inrichting

In de Gerardus is inmiddels gewit en de gele muur is opnieuw geverfd. Met dank aan Ellen, Pieter, Chiel, Joke en anderen voor het ont- en weer inruimen.

Eén radiator blijkt lek, deze zal moeten worden vervangen. Een onverwachte kostenpost!

Een groep parochianen o.l.v. Ellen zal gaan opruimen en overbodige spullen wegdoen. De stencilmachine wordt eerdaags door de leverancier opgehaald.

Het is bijna zeker dat er 3 afsluitbare en brandwerende kasten van de AnnaBon over kunnen komen naar de Gerardus.

Eén wordt geplaatst in de kluis, zodat de kelk, andere kostbaarheden en bijv. doopboeken veilig kunnen worden opgeborgen. De doopboeken gaan terug tot rond 1880. Zeker 2x per week komen er uitschrijvingen (wens tot kerkverlating) binnen op het secretariaat, die moeten worden verwerkt in de doopboeken.

Een tweede wordt geplaatst in het invalidentoilet t.b.v. schoonmaakspullen. Die staan nu ook in de kluis, dus dat scheelt weer ruimte.

De derde wordt geplaatst in de bergruimte achterin de kerk.

De voordeur moet, o.a. vanwege een poging tot inbraak, vervangen worden, mét de omlijstende deurpost. De kosten bedragen 5000 tot 7000 euro, en het duurt waarschijnlijk nog vier maanden totdat de werkzaamheden kunnen worden verricht.

De vloerbedekking wordt 29 november door een professioneel bedrijf gereinigd. Pieter en Chiel coördineren de werkzaamheden.

De gebruikers van de keuken (Hangmannen, Kiemkracht, koffieploeg) worden bijeengeroepen om te komen tot één ontwerp voor de nieuwe keuken. In geval van nood kan worden gekookt bij buurthuis De Archipel aan het Makassarplein. Er zal wel worden gegeten in de kerk, om de verbinding met de Hangmannen resp. de bezoekers van Kiemkracht niet te verliezen.

In de kerk zullen meer stoelen moeten komen, de tafels misschien anders, een plek voor het koor gecreëerd en een betere plek voor de piano worden gezocht. Daarbij moet de nooduitgang worden vrijgehouden.

Over de verlichting zal de Inrichtingscommissie zich nog buigen.

Verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon

In de parochiemiddag in december jl. werd gevraagd of het luidklokje kon meekomen naar de Gerardus. Paul heeft offerte aangevraagd bij de fa. Eijsbouts, en alleen al het huren van een kraan om de luidklok weg te halen van de AnnaBon en het bouwen van een stellage om het klokje te kunnen plaatsen op de Gerardus, kost minimaal 15.000 euro. Daar komen dan nog bij de reparatie van het dak van de AnnaBon en het aanleggen van elektriciteit naar het klokje in de Gerardus. Bovendien is de AnnaBon een gemeentemonument, en het luidklokje een element dat verwijst naar het verleden als kerk. Dat maakt dat het niet zomaar mag worden verwijderd. Paul stelt dan ook voor om NIET over te gaan tot het verhuizen van het luidklokje. De uitgave is te groot. Misschien kan er later gekomen worden tot een andere oplossing. Bij de bouw van de nieuwe Gerardus Majella ruim 30 jaar geleden is overigens door de buurt geprotesteerd tegen de komst van een luidklok. Daar is nu geen onderzoek naar gedaan.

Over het plaatsen van het beeld van Bonifatius is consensus, deze komt in de nis ter rechterzijde van het altaar.

Overeenstemming over een plek voor de 4 schildjes met evangelisten wordt niet bereikt, dit wordt bij de Inrichtingscommissie neergelegd. Ben Dieker zal daarvoor uitgenodigd worden (3 november volgend overleg).

Een gebrandschilderde raamhanger voorstellende het Lam Gods komt voor het zijraam bij de garderobe; dat bevordert de herkenbaarheid naar buiten toe.

Samengaan

Er komen nog gesprekken over het samengaan met de parochianen die nu in beide kerken koffiezetten, de bloemen verzorgen en kosteren.

7. Rondvraag

Jaap wijst erop dat ondanks een zorgvuldige voorbereiding er een 80-tal parochianen in Zuidoost niet zijn meegegaan naar de nieuwe locatie. Veel aandacht ging uit naar de vrijwilligers, minder naar de vaste kerkgangers. Hoe kunnen wij dit voorkomen?

Het aanschrijven van oud-parochianen, ouders van 1e communicantjes of vormelingen wordt minder zinvol geacht.

Victor stelt het “buddyschap” voor. Benader mede-kerkgangers persoonlijk, probeer twijfel weg te nemen. Ook mensen die we na Corona missen in de kerk. Paul vult aan kerkgangers voor te stellen sàmen naar de nieuwe locatie te gaan. Hij wil dit volgende week zondag in de AnnaBon bespreken.

Een verschil met de kerken in Zuidoost is, dat de AnnaBon gaat sluiten. In Zuidoost bleef op de oude locatie een oecumenische groep actief.

-o0o-

Laudate Deum

Op de laatste dag van de Scheppingsperiode, de feestdag van de H. Franciscus, presenteerde paus Franciscus in Rome een vervolg op zijn encycliek Laudato Si’. In zijn brief Laudate Deum blikt hij terug op wat er de afgelopen acht jaar terecht is gekomen van plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het milieu te beschermen. Dat is bitter weinig. Daarom roept hij op tot concreet handelen, te beginnen op de VN-klimaattop die op 30 november 2023 begint in Dubai. Hij steekt klimaatactivisten een hart onder de riem en spreekt striemende woorden over mensen die ontkennen dat het klimaat in snel tempo verandert. De tekst eindigt met een waarschuwing: “Looft God is de titel van deze brief. Want wanneer mensen Gods plek innemen, worden ze tot hun eigen grootste vijand.” Het is kortom hoog tijd om samen met anderen te werken aan een omslag in de manier waarop we nu de aarde en medemensen uitbuiten. Gerard Moorman

Op vrijdag 3 november organiseert om 14.00 uur de Laudato Si’ Alliantie Nederland een webinar. Meer weten? Zie https://laudato-si.nl/laudate-deum/

Een vertaling in het Nederlands staat onder deze link

Interview vanwege Synode oktober 2023

In oktober 2023 begint een belangrijke synode in Rome. Daan Savert interviewde vanmiddag samen met zr Nadia Kroon drie kwartier een aantal mensen die uitleggen waar die synode over gaat en waarom het zo belangrijk is. Zeer de moeite waard om te bekijken.

Synode Café – Zuster Nadia Kroon & Daan Savert – 13 september 2023 Dominicanes Nadia Kroon en Daan Savert ontvangen op 13 september om 16.00u gasten in de foyer van het gezellige theater De Leeuw in Arnhem. Samen met hun ga… www.youtube.com

Peter van Gelder (2 december 1956-14 oktober 2023)

Afgelopen zaterdagavond 14 oktober is Peter van Gelder overleden. Jarenlang was hij de parochiesecretaris van de Anna-Bonifatiusgemeenschap. Afgelopen jaar ging hij bij de Barbaraschool aan het Eikenplein met pensioen.

De crematieplechtigheid heeft afgelopen vrijdag 20 oktober 2023 om 14.00 uur plaats gevonden in crematorium De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, Amsterdam Noord.

Wekelijkse Bijbel Meditaties

Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

2023 Anna-Bonifatiusparoche verhuist

Begin december sluit de Anna-Bonifatiuskerk aan de Tweede Oosterparkstraat de deur. De slinkende kerkgemeenschap kan de onderhoudskosten niet meer opbrengen; ze verkoopt het pand. De parochie verhuist naar de Gerardus Majellakerk aan de Lombokstraat, waarmee al langer wordt samengewerkt. Hieronder een bericht in buurtblad “Dwars door de Buurt”.

September 2023

Kathy Hoogenboom vertelt over de geschiedenis en de ‘kerkschatten’. ‘De oude, (te) grote Bonifatiuskerk stond van 1886 tot aan de sloop in 1984 aan het Kastanjeplein. De parochie trok toen in de pastorie. Er werd in de kerkzaal een gedenksteen geplaatst; aan de ander kant van de muur is de eerste steen uit de oude kerk herplaatst. In die steen zat een loden koker met oorkonde en muntjes uit de tijd van Willem III. In 1992 hebben we hetzelfde gedaan, nu met muntjes van Beatrix.’ In de kerkzaal staat ook een manshoog beeld van de Heilige Bonifatius.

Delen van het interieur komen niet alleen uit de Bonifatiuskerk, maar ook uit de Annakerk op Wittenburg. Op een groot schilderij van de kruisiging van Christus staat onderaan een stadsgezicht vanaf het IJ afgebeeld, met de Annakerk, de Oosterkerk en de Nicolaaskerk en nog veel stoomindustrie anno 1900.

“Het wordt nog een hele klus om alle kerkschatten te herplaatsen”, aldus Hoogenboom.

Henk Pouw heeft de voorgevel van het gebouw gefotografeerd en een overzichtsfoto gemaakt van de binnenruimte. De overige foto’s tonen de ‘kerkschatten’ van de Anna-Bonifatiuskerk.

Rose Bartholomé | Foto’s Henk Pouw (www.oost-online.nl; Dwars door de buurt)

Bezoekgroep ABG

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.
Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.
Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen.
U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070. 

E-mail: abgparochie@gmail.com

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Vormsel

Het vormsel is de “bevestiging” van het doopsel dat we hebben ontvangen. Je ontvangt de kracht van de Heilige Geest door zalving met het Heilige Chrisma (geparfumeerde olie) en de handoplegging. Iemand zalven is symbolisch kracht, macht en glans overdragen. Jezus wordt ook gezalfde genoemd.

De voorbereiding op het vormsel geschiedt door een aantal themabijeenkomsten. We nemen je mee op weg. Langs deze weg komen we allerlei vraagstukken tegen waar we mee aan de gang gaan. Met een bijbeltekst en leuke werkvormen gaan we deze vraagstukken beantwoorden.

Zit je op de middelbare school en heb je er zin in?

Meld je dan aan vóór 15 september 2023.

Vul het inschrijfformulier in en lever het in.

Liever eerst meer informatie? Vraag het aan pastor Marianus of aan Filomena.

Doopsel

Doopvieringen

Vanaf eind juli 2023 doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk af te wijken van deze data.

Bij de doop van oudere kinderen of volwassenen is meer voorbereiding wenselijk. Dat wordt dan in overleg bepaald.

U mag direct contact opnemen met mij naar dit email-nummer: 06 4895 4567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com

P. Marianus, Jehandut, SVD