Brief Racisme en Discriminatie

In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor racisme en discriminatie op tv, in de krant en in gesprekken tussen mensen.

Als katholieke kerk in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht hebben wij onze stem weinig laten horen in dit debat. Daarom zijn wij blij dat twee medeparochianen uit de parochie de Graankorrel een brief over racisme en discriminatie hebben geschreven. U kunt de brief lezen onder deze link.

Pater Bert Wooning SVD, pastoor / administrator SWV C&F

Paul Proost, vice-voorz. bestuur SWV C&F 

Wisseling van de wacht

Maandag 1 juni 2020 werd in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ontslag heeft verleend als Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum trad bisschop Johannes Hendriks die als Bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de,  Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd is hulpbisschop Everard Johannes de Jong (61) van het bisdom Roermond door paus Franciscus benoemd tot ‘Legerbisschop’ van Nederland, als opvolger van Mgr. Josef Punt. Wij danken Mgr. Jozef Punt voor al zijn inzet voor ons bisdom en we bidden voor beide nieuwe bisschoppen.

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatiuskerk of Gerardus Majella kerk heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Verbondenheid

“Als teken van ‘wel uit het oog, niet uit het hart’ wil ik dit dit symbool met jullie delen. Ieder op zichzelf heel: én onderdeel van een geheel!”

Tessa Koopmanschap

Openstelling van onze kerkgebouwen na Pinksteren

Kerkzaal Gerardus
Kerkzaal AnnaBon

Beste medeparochianen,

In de Kleine Samenspraak van vorige week meldden wij u, op basis van informatie van het Bisdom, dat nieuw beleid c.q. protocollen van het Bisdom t.a.v. openstelling van onze kerken, rond 15 mei bekend zouden worden gemaakt. Als locatiebestuur zouden wij dan op maandag 18 mei hierover vergaderen.

Wij hebben vergaderd. Het nieuwe beleid van het Bisdom is echter pas op woensdagavond 20 mei gepubliceerd. Dit omdat i.v.m. zorgvuldigheid meer tijd nodig was.

U kunt dit nieuwe beleid c.q. protocollen lezen op de internetpagina van het Bisdom.

De protocollen zijn uitgebreid en gedetailleerd. Het locatiebestuur zal hierover z.s.m. vergaderen om dit goed in de praktijk te kunnen brengen.

Als locatiebestuur hebben wij wel een denkrichting geformuleerd: volgens de regels van de Overheid mogen maximaal 30 personen, met in acht neming van 1 1/2 meter onderlinge afstand, een viering bijwonen. Vooraf aanmelden is daarbij verplicht.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden in vieringen. 

Bovenstaande betekent dat wij als parochianen ons zullen moeten verspreiden over de vieringen die gedurende een week in onze ABG-kerken gehouden worden.

Wij hervatten onze vieringen op 07 juni a.s.

Op zondag 07 juni zal Peter Commandeur voorgaan in de AB tijdens een Woord- en Gebedsviering.

Pater Marianus, die pater James vervangt die vanwege de lockdown aldaar nog in India is, zal op zondag 07 juni voorgaan in de Gerardus. Ook deze viering zal een Woord- en Gebedsviering zijn.

Op woensdag 10 juni om 09.00 uur is er in de AB een Woord- en Gebedsviering

Op vrijdag 12 juni is er om 09.00 uur in de Gerardus een Woord- en Gebedsviering.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden.

Op 14 juni gaat pastor Marianus Jehandut voor in de AB; op die dag is er in de Gerardus een WoComviering met Marga Berkhout. 

Wij willen u vragen om één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, in de praktijk zal nog moeten blijken of dit mogelijk is, 1 x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen. Wij vragen om uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet, Locatiebestuur ABG-parochie

Samen op weg

De afgelopen weken zijn er over de toekomst van onze ABG-parochie verschillende ontwikkelingen. In het bulletin Samen op weg is hierover meer te lezen.

Maurits Damsté, priester-eremiet

Maurits Damsté

Maurits Damsté wordt vier jaar kluizenaar wordt op La Palma. Rond en na de eeuwwisseling was Maurits een geliefd en gewaardeerd pastoraal werker in de ABG-parochie. Daarna werd hij pastoor in Groningen.

Hieronder staat de toelichting op zijn keuze

Toelichting bij mijn nieuwe leven als priester-eremiet

Zoals velen van jullie al vernomen hebben, begin ik per 1 mei, met de toestemming en zegen van onze bisschop, aan een leven van meer eenvoud en stilte, intensiever gebed en studie. Ik zal daartoe verhuizen naar mijn hermitage op het eiland San Miguel de la Palma (Spanje). Gezien de huidige situatie moet ik de reismogelijkheden even afwachten, mogelijkerwijze tot tegen het einde van de zomer.

Deze stap naar het leven als priester-eremiet neem ik na een proces van meer dan tien jaar: een lange periode van gebed, gesprekken met mijn geestelijke raadslieden, van onderscheiding, oefening en voorbereiding. Mijn priesterschap, mijn arbeid als pastor, mijn leeftijd, mijn studie en mijn naasten hebben allemaal een eigen rol gespeeld in deze ontwikkeling naar het contemplatieve leven. God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (vgl. Matteüs 28:6).

Een van de meer zeldzame wegen om op deze uitnodiging dieper in te gaan, maar een weg met zeer oude papieren, is die van de ‘stilte van de eenzaamheid’: het eremietenleven. Een leven in silentio solitudinis, conform het canonieke recht (CIC 603,1), is vóór alles gericht op een verwijlen bij God, binnen de katholieke Kerk. Eenvoud van leven, fysieke arbeid, aandacht, stilte, alleen-zijn en studie worden allemaal ingezet omwille van deze omgang met de Drie-ene God.

Mijn hermitage op La Palma is klein en onderhoudsvriendelijk, heeft een tuin en ligt om de hoek van de lokale parochiekerk van San José. Een weloverwogen dagorde, die heel de mens – lichamelijk, geestelijk en intellectueel – inzet bij het zoeken naar God, heb ik opgesteld in samenspraak met mijn geestelijke raadslieden.

Om aan de monastieke studiediscipline gestalte te geven, zal ik een dissertatie schrijven aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University) over de rol van vragen in Lucas 1:5-2:52 voor de tekst-immanente lezer. Promotores zijn Prof. Dr. Bart Koet (diaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) en Prof. Dr. Archibald van Wieringen (priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam). Ik ben blij dat ook hierin ons Bisdom Groningen-Leeuwarden mij steunt.

Ook assisteer ik, als vrijwilliger, het Titus Brandsma Instituut bij de vertaling van de werken van de Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, naar het Engels. Deze vertalingen vindt u op www.titusbrandsmateksten.nl/translations. Tevens blijf ik de dagelijkse gebeden voor de website en het contactblad van de Stichting Kerk in Nood verzorgen (www.kerkinnood.nl), zoals ik de afgelopen zeven jaar heb gedaan.

Ik kijk met zeer goede herinneringen terug op mijn arbeid als pastoraal werker, diaken en priester, gedurende de afgelopen vierentwintig jaar. Mijn parochiewerk rond ik af op 30 april a.s.  Ik blijf priester van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wanneer u vragen hebt naar aanleiding van mijn nieuwe stap, bent u van harte welkom om met mij contact op te nemen via mauritsdamste@hotmail.com. Graag vraag ik u om gebed opdat Gods zegen op deze nieuwe stap in mijn leven mag rusten.

Vrede en alle goeds, Maurits Sinninghe Damsté

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/pastoor-wordt-kluizenaar-op-canarisch-eiland

Simon Evers secretaris generaal KNR

Simon Evers

Het Bestuur van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft de Simon Evers per 1 juni benoemd tot secretaris-generaal van het Bestuur KNR. De in Amsterdam geboren Simon Evers (1959) kennen veel parochianen als geestelijk verzorger in het OLVG, waar hij tevens coördinator van het team van geestelijk verzorgers is. Wij wensen hem van harte veel inspiratie en succes in zijn nieuwe functie.

Bisdomblad “SamenKerk” is nu digitaal!!

Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen.

De Goede Week is begonnen, Pasen staat voor de deur ….. en u kijkt uit naar “SamenKerk“, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen vanuit uw parochiekerk of via de website kunt lezen.

In deze tijd worden vieringen gestreamd en is “SamenKerk” dit keer uitsluitend digitaal te lezen.SamenKerk” kunt u vinden via bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl met o.a.:

–  een bemoedigend woord van mgr. Jos Punt

–  Goede Week en Pasen vieren in deze tijd

Veel leesplezier toegewenst