Werkgroep Laudato-Sí binnen Clara & Franciscus

De middeleeuwse filosoof Juliana van Norwich (1343-1416) schreef haar gedachten op in de vorm van visioenen. Of zij deze visioenen echt gezien heeft is de vraag, want het visioen was in die tijd het enige genre waarin vrouwen serieus werden genomen.

Eén van de indrukwekkendste beelden die zij te zien kreeg is een hazelnootje in Christus’ hand. Juliana mocht deze noot ook vast houden en besefte dat deze de hele wereld symboliseert. Uit de hazelnoot kan een prachtige boom groeien; tegelijkertijd is hij ook buitengewoon kwetsbaar: je kunt hem gemakkelijk onder je hak verpletteren. Vandaar dat de mens de opdracht heeft om goed voor de wereld en alle dingen om hen heen te zorgen.

(Filosofie kalender)

Binnen het samenwerkingsverband Clara & Franciscus bestaat sinds enige tijd de Laudato Sí werkgroep, bestaande uit Pastor Marianus, Gerard Moorman, Uschi Janssen en Tim Stok. (Wie zich wil aansluiten is van harte welkom!).

Bedoeling is om de enkele jaren geleden geschreven Encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus binnen ons samenwerkingsverband meer handen en voeten te geven. We willen de conclusies en de aanbevelingen van Laudato Sí meer toepassen binnen onze liturgie en binnen het beheer van onze kerken, maar uiteraard in de eerste plaats in ons dagelijks leven.

De komende maanden, maar met name in september (Maand van de schepping) zult u meer horen van deze werkgroep.

Via de volgende link vindt u het actieplan van de werkgroep

(overgenomen van website zusterparochie Martelaren van Gorcum)

OPROEP VAN DE ARMEN

God van gerechtigheid, open onze oren om de roep van de armen te horen en hen op te zoeken waar ze zijn. Laat hun roep om genezing en heelheid ons tot actie bewegen. Open ons hart voor een intensievere relatie met mensen in nood; dat we hen in liefde en in onze gedeelde identiteit als uw kinderen nader mogen komen. Open onze mond om te pleiten voor fundamentele menselijke behoeften: voedsel, onderdak en gezondheidszorg als een mensenrecht en niet alleen als een voorrecht voor hen die het economisch goed hebben.

God van de armen, Inspireer ons met uw geest van zusterschap en broederschap, op- dat wij, net als Jezus, onszelf aan de armen mogen aanbieden en hun last met hen delen. Open onze oren om u te horen in de kreet van hen die in armoede Ieven. Open on- ze ogen om U te zien in het Ieven van de onderdrukten. Open ons hart om u in anderen te ontmoeten en te reageren met barmhartigheid en mededogen.

Herinner ons eraan dat wat we de minste aandoen, we U aandoen. Stort uw genade over ons uit, zodat wij kunnen groeien als uw getrouwe volk, altijd op zoek naar uw koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en vrede.

Amen

RESPONSE TO THE CRY OF THE POOR

God of Justice, open our ears to hear the cry of the poor and to seek them where they are. Let their cries for healing and wholeness move us to action. Open our hearts to deepened relationship with those in need that we may draw near in love and our shared identity as your children. Open our mouths to advo- cate for basic human needs, Food, Shelter and Healthcare as a human right, not a priv- ilege of the economically secure.

God of the poor, Inspire in us your spirit of fraternity, that, like Jesus, we might offer ourselves to the poor, sharing their burden with them. Open our ears to hear you in the cry of those living in poverty. Open our eyes to see you in the lives of the op- pressed. Open our hearts to meet you in others and to respond with mercy and com- passion.

Remind us that what we do to the least ones, we do to you. Pour out on us your grace so that we may grow as your faithful people, always seeking your kingdom of truth, jus- tice and peace.

Amen

Een film over kerksluiting

Kerksluitingen zijn de laatste jaren in Nederland aan de orde van de dag. Op dit moment zijn er nog 5000 christelijke kerkgebouwen waaronder 1300 Rooms-Katholieke kerken. Ook in Amsterdam zijn er heel wat kerken gesloten of zullen op korte termijn aan de eredienst worden onttrokken. Ook onze regio ontkomt er niet aan. Zo zal de AnnaBonifatius in het najaar gesloten worden, helaas. De parochianen gaan samen met de Gerardus een nieuwe gemeenschap vormen in de Gerarduskerk aan de Zeeburgerdijk.

Zoals het nu in de ABG en elders gaat is het immers pastoraal en financieel met het huidige geringe aantal kerkgangers en het aantal gebouwen niet vol te houden.

Iedere kerksluiting treft echter een gemeenschap in het hart en raakt mensen diep. Bij het sluiten van een kerk moet je veel achter je laten. Het sluiten roept veel kostbare herinneringen op.

De parochiegemeenschap is voor veel mensen een dierbaar plekje geworden waar ze zich thuis voelen. Daarvan moet afscheid genomen worden. Dat is pijnlijk ook al is de noodzaak duidelijk.

Het afscheid samen dragen kan steun geven.

Gemeenschappen samenvoegen vraagt om een proces, dat bijtijds in gang gezet moet worden. Het is belangrijk dat er ruimte en tijd is om gevoelens en ervaringen van beide kanten te delen. Dat schept verbondenheid en saamhorigheid. Als er openheid is en een luisterend oor voor elkaar groeien twee gemeenschappen naar elkaar toe en ontstaat er een klimaat van geven en nemen.

Gelukkig zijn er in de ABG al verschillende stappen gezet naar de toekomst. Ook de gezamenlijke vieringen dragen daaraan bij. Het proces zal door het bestuur ongetwijfeld in de komende tijd nog geïntensiveerd worden.

In de media is er echter nog te weinig aandacht voor kerksluitingen. Dat heeft Gemma Crijns, Jeroen Hoogenboom en Malijn Maat er toe gebracht een filmserie over kerksluitingen te maken.

‘ Kerkweg TV’ is de naam geworden van hun project.

Zij laten in een film zien wat kerksluiting betekent voor parochianen. Wat doet het hen? Zijn zij in staat om verder te gaan en hoe dan? Wat voor invloed heeft dat op hun geloofsleven?

Zij hebben voor hun eerste twee films gesprekken gevoerd met betrokken parochianen en pastores van de parochie van de Martelaren van Gorcum van Koog-Zaandijk. Zij hebben vieringen bezocht en interviews gehouden. Hoewel de beginsituatie van Koog-Zaandijk anders is dan bij ons, geven de films wel inzicht in wat het mensen doet en hoe een gemeenschap wil overleven.

Beide films zijn voor iedereen te zien. Deel 2 gaat vooral over verschillende kerkbeelden binnen de structuur van de Kerk.

U vindt de twee films op het YouTube kanaal.  Zoek op Google of een andere browser naar ‘@kerkwegtv’ (zonder spatie tussen kerkweg en tv) dan komen de films tevoorschijn.

Na deze twee delen volgen, als het goed is, films van andere parochies.

Als u zich aanmeldt als abonnee op YouTube  @KerkwegTV (klik op de abonneerknop) ontvangt u een melding als er nieuwe video’s geplaatst zijn.

Hopelijk kunnen de ervaringen van andere gelovigen u inspireren en verder helpen.

Ben Dieker

Wekelijkse Bijbel Meditaties

Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

In memoriam Suze Lases

In memoriam Suze Lases (3 december 1936 – 10 januari 2023)

Een heel markant persoon is overleden: Suze Lases was heel lang de spil in de Anna-Bonifatiuskerk . Je kon niet om haar heen. Ze was er altijd op de zondagen voor, tijdens en na de vieringen en op nog veel meer plekken in en buiten Amsterdam waar recht gedaan moest worden. In de AnnaBon en daarbuiten was zij degene die ervoor zorgde dat de kwetsbaren nooit vergeten werden. Zelf vertelde ze dat diaconie en gemeenschap  het meest inspirerend voor haar waren in de kerk. Ze ervoer de trouw van Jahweh: Ik-zal-er-zijn als een leidraad in haar leven. “Ik ben trouw”, zei ze “aan de oude garde in de AnnaBon, de mensen die ik al zo lang ken.” Rond 2000 organiseerde Suze dat er bussen met kerkgangers vanuit o.a. de Muiderkerk en de AnnaBon naar het grenshospitium op Schiphol gingen waar uitgewezen asielzoekers werden vastgezet. En ze voegt toe: “Ook bij het grenshospitium moeten de mensen die daar vastzitten er weet van hebben dat je er bent: een van de aspecten van trouw.”

Nadat Suze op haar 19e was ingetreden bij de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (JMJ), werkte ze als verpleegkundige acht jaar in Tanzania en kwam in 1973 terug. Ze leerde zuster Hedwig kennen, die net terug was uit India. Suze en Hedwig woonden gedurende 10 jaar samen in Almere. Suze werkte als leerling begeleidster in een verpleeghuis (de Poort)  in Amsterdam en volgde daarnaast een deeltijdopleiding pastoraat. Door veelvuldig contact met de dominee in Almere kreeg het pastoraat de vorm van oecumenische diaconie door de nachtelijke opvang van kinderen en jongeren die de politie bij hen bracht. Het laatste jaar van de studie werd uitgesteld omdat Suze door de Provinciaal in 1984/85 naar het hongerende Ethiopië werd gestuurd. Toen ze terugkwam werkte ze samen met pastoraal werker Jeroen Belwinkel vanaf het moment dat de Anna-parochie fuseerde met de Bonifatius. Suze en Hedwig kwamen in 1987 op de pastorie wonen. Later verhuisden ze naar een woning aan de Tugelaweg. Toen Hedwig overleed op 11 juli 2011 bleef Suze betrokken bij de AnnaBon. Haar krachten namen af en ca. 4 jaar geleden verhuisde zij naar een appartement waar voorheen de kweekschool van zusters JMJ was, naast het moederhuis van de Sociëteit in Den Bosch waar zij in 1956 was ingetreden. Vandaaruit onderhield ze mailcontact met diverse mensen van de AnnaBon en daarbuiten. Zo straalde ze liefde uit: trouw tot het laatst toe.

Uschi Janssen

De uitvaart van Suze is op dinsdag 17 januari om 10.30 uur in Heeswijk-Dinther (Huize Cunera/de Bongerd, Zeilstraat 1, 5473 CJ).

Heel veel Dank!

Beste mensen,

Bij deze wil ik ieder van jullie bedanken voor jullie kaarten, bloemen en aanwezigheid tijdens het ziek-zijn van Andrée-Julienne, rond haar overlijden op 02.10.2022, bij de afscheidsvieringen en daarna. Het hele gebeuren werd een ode aan de Vriendschap! Ik voelde me – nu nog – omringd en gedragen door veel liefdevolle mensen. Aangezien het kleine aantal Kleine Zusters moeten we helaas onze aanwezigheid in Amsterdam  per 30.01.2023 beëindigen, want ik ben de laatste Kleine Zuster in Nederland.

Afscheid nemen doet pijn en toch – als we van elkaar houden – moeten we ook elkaar leren loslaten. Dat probeer ik nu te doen… met pijn in mijn hart, maar ook met grote dankbaarheid. Met een traan en  een glimlach. Eind mei 2022 hadden sommigen van jullie – bij het feest van de heiligverklaring van Charles de Foucauld – al iets van ‘voltooiing’ geproefd. Hetzelfde gevoel kreeg ik tijdens de afscheidsviering van Andrée-Julienne: “Het is voltooid. De cirkel is rond!” of “Als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft blijft hij alleen, als hij sterft brengt hij veel vruchten voort.” (Joh. 12 ,24).

Wat gaat er met mij gebeuren? Begin februari 2023 ga ik naar mijn familie in Zwitserland om uit te rusten. Daarna begin ik aan een lange sabbatperiode, eerst met drie maanden in de oecumenische zustergemeenschap van Grandchamp (ook in Zwitserland). Verder weet ik het nog niet. Ik verlang ernaar alles wat er gebeurd is de laatste maanden/jaren te laten bezinken en mij innerlijk open te stellen voor een onbekende toekomst.

Jullie allen wens ik Gods zegen toe in het proces van het  samenwerkingsverband Clara & Franciscus. De eucharistieviering van zaterdag 8 januari 2023 was voor mij de laatste eucharistie op IJburg en 15 januari de laatste oecumenische viering. Kostbare momenten die ik in mijn hart koester.

Laten we alle goede herinneringen blijven koesteren.

Mauricia, Kleine Zuster van Jezus

Parochiemiddag op zaterdag 10 december

Zaterdagmiddag 10 december kwamen wij als ABG-parochie in de Gerardus Majella bij elkaar voor een parochiemiddag. 

Het thema van de middag was: “Samen Verder”, en had betrekking op alle voorbereidingen die nodig zijn op in het najaar van 2023 te komen tot een nieuwe ABG-geloofsgemeenschap in de Gerardus Majella kerk.

Gedurende de middag praatten wij elkaar bij over het proces van sluiting van de AnnaBon en het gezamenlijk voortzetten van onze parochie in de Gerardus Majella. Onze gesprekken waren heel vruchtbaar.

Viering 40 jaar AnnaBon en 30 jaar Gerardus Majella 27 november 2022

Op zondag 27 november vierde de gehele ABG-parochie in de AnnaBon dat de AnnaBon aan de Tweede Oosterparkstraat 246 40 jaar geleden is ingewijd als nieuwe locatie voor de gemeenschappen van de vroegere Sint-Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein en de Sint-Annakerk op de Oostelijke Eilanden. Tevens spraken wij erover dat de Gerardus-gemeenschap 30 jaar in het huidige gebouw aan de Lombokstraat kerkt. Een uitgebreid verslag vindt u hier.