Pastoraal woord 5 april 2020

Pastor Marianus

Lieve parochianen,

Vandaag zijn wij op de palmzondag gekomen. Ik heb de palmtakken voor u gewijd.  Wat gaat het hier eigenlijk over? Wat het betekent voor ons, voor ons christelijk geloof? Hier gaat het niet alleen over de palmtakken, maar het gaat over het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus, de man van Nazareth.

Op deze palmzondag beginnen we de Goede Week. Daarna Witte Donderdag waar Jezus zijn onvoorwaardelijke liefde aan zijn leerlingen heeft gegeven doormiddel van het Laatste Avondmaal. Daar gaf Jezus zich aan zijn vrienden als Brood en de Beker. Wij noemen het tegenwoordig “de Eucharistie.” In de eucharistie ontvangen we Jezus zelf. Dat is het Brood des levens.

Op de Goede Vrijdag gaat Jezus op het kruis sterven. Daardoor is de opdracht van zijn Vader volbracht. Hij is dood gegaan om ons te verlossen uit het kwaad van deze wereld. Dan komen we op de Paaszaterdag en Paaszondag. Wij vieren zijn verrijzenis. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft! Bij Hem is er geen dood, maar leven voor altijd. Dit geloof geeft ons de nieuwe perspectief op onze nieuwe toekomst. Dat wij mogen leven voor altijd samen met Jezus. Dit is het einddoel van ons leven hier op aarde.

Vandaag gaat Jezus naar Jeruzalem toe. Dit wordt een grote uitdaging voor Jezus en zijn leerlingen. Jezus’ reis naar Jeruzalem begint met vrolijkheid, blijheid, vreugde, Hosanna, palmtakken en een Ezelin. Hiervoor heeft Jezus een eenvoudige dier nodig en geen luxe auto zoals wij  dat nu hebben.

Daarom zegt Jezus tot zijn leerlingen en de eigenaar van de ezelin: Ik heb het nodig! (Mattheüs 21,1-11). Jezus gebruikt gewoon wat er is. Een ezelin is het symbool van Jezus nederigheid en zachtmoedigheid. Hij wilt dat Hij dicht bij de mensen staat. Hij gebruikt zijn speciale status als de Zoon van God niet. Hij plaatst zichzelf als een mens onder de mensen. De weg van het lijden is de weg van Jezus om zijn glorie te bereiken.

Door dit alles wilt Jezus ons zegen dat het lijden van het kruis de weg is van ons menselijk leven. Maar achter het kruis verschijnt de grote vreugde van Pasen. Na de ellende van het covid-19 verschijnt de zon van Pasen, de genezing en de vrijheid. Samen met Jezus dragen we dit nood toestand naar de verrijzenis. Jezus bemoedigt ons allen om deze moeilijke tijd doorheen te kunnen. Dit covid-19 duurt niet eeuwig. Geduld, waakzaam en gebed zijn voor ons de juiste middelen die we kunnen gebruiken om dit gevaarlijke zieke te verslaan. De Heer Jezus is onder ons aanwezig, omdat wij in Hem geloven met hart en ziel.

Lieve parochianen, ondanks wij op deze Goede Week geen viering hebben, wens ik u allen toe: Zalig Pasen! De Heer Is verrezen. Hij leeft! Alleluia, alleluia!!

NB: Mijn pastoraal woord van 29 maart 2020 kunt u lezen of horen op de website: www.abgparochie.nl

Wij zijn samen onderweg met Jezus!

Pastor Marianus Jehandut,SVD.

Voorjaarsactie Stichting Sam’s Kledingactie gaan niet door

Sam’s kledingactie op 18 april a.s. gaat voor onze beide kerken, dus zowel voor de AnnaBonifatius als voor de Gerardus Majella, niet door.

BUNNIK Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actie-zaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. Vanwege het coronavirus en alle maatregelen daaromheen gaan deze acties echter dit voorjaar niet door.

Stichting Sam’s Kledingactie wil haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vindt het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding komen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke momenteel allemaal gesloten zijn en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Pastoraal Woord 29 maart 2020

Pastor Marianus

Lieve parochianen,

Vandaag zijn we op de 5e zondag van de 40-dagentijd gekomen. Het evangelie van deze zondag (Joh 11,1-45) is een Paasverhaal. Het gaat over het verdriet van Martha en Maria om de dood van hun lieve broer Lazarus. Tijdens het ziekbed van Lazarus heeft Jezus geen tijd gehad om hem te komen bezoeken. Jezus en zijn leerlingen waren elders bezig met hun werk. Jezus heeft een speciale band met Lazarus, Martha en Maria.

Ze hebben Jezus geroepen om Lazarus te komen helpen, maar helaas kwam Jezus pas nadat Lazarus 4 dagen in het graf lag. Bij het graf van Lazarus bad Jezus: “Vader, ik dank U dat U mij hebt gehoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U mij gezonden hebt.’  Daarna riep Hij Lazarus uit: “Lazarus, kom naar buiten!”  Hij kwam naar buiten. Lazarus leeft. Alle mensen die daar aanwezig waren, geloofden in Jezus.

Lieve parochianen, in deze nood toestand van covid-19 roepen we Jezus om bij ons te komen. Dat doen we door ons gebed.  Vanochtend was onze MvG kerk geopend voor een persoonlijke gebed. Er waren 7 vrijwilligers en 8 bezoekers aanwezig. In de kerk zaten we ver van elkaar (afstand 1,5 meter). Wij deden wat de regering ons allen gevraagd heeft i.v.m covid 19. Ik zelf was er ook aanwezig. Iedereen heeft daar in stilte gebeden. Gebed is voor ons heel belangrijk op dit moment. Wij moeten het gebed zien niet zozeer als plicht, maar eerder als een geschenk van God. Het heeft therapeutische werking zegt Anselm Grün in zijn boek ‘Bidden met de woestijnvaders. Het genees de wonden van een mens. Het geeft ruimte aan de ziel en maakt de geest gezond.

Het gebed verandert de gedachten en gevoelens van een mens. Daarbij is het van belang dat we niet bidden tégen onze angst en onzekerheid, maar samen daarmee. Wij moeten in het gebed onze angst, onzekerheid en ons verdriet aan God aanbieden. Dat hebben Martha en Maria gedaan. Met zo’n allen  roepen we Jezus om bij ons te komen, om onze angst en ons verdriet weg te nemen van ons hart. Jezus alleen kan ons daarbij helpen.

Zoals Jezus heeft Martha en Maria geholpen, zo zal Hij ook ons helpen. Jezus zegt ons nu opnieuw, “Wees niet bang, Ik ben het!” (Joh 6,20). Ik wens u allen veel sterkte toe. Ik neem u allen mee in mijn gebed. Wij zijn één in gebed en één in Geloof. Heer Jezus, kom ons te hulp! Amen.

Wij zijn samen onderweg met Jezus!

Pastor Marianus Jehandut,svd.

Kerkopenstelling

Hofkerk

De komende periode zullen de locaties van onze ABG-parochie ( Anna-Bonifatiuskerk en Gerardus Majellakerk) gesloten blijven.

Voor gebed en meditatie verwijzen wij u deze periode graag naar de Hofkerk van de Martelaren van Gorcum, die wel regelmatig open zal zijn. Het adres van de Hofkerk is Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam.

De Hofkerk is op de zondagen van 10:00 uur tot 12:00 uur open, voor wie dat wenst.
Er is dan gelegenheid voor:

  • een persoonlijk gebed
  • het branden van een kaarsje
  • meditatieve muziek luisteren.

De kosters en enkele gastvrouwen of gastheren heten u graag welkom! Zij bewaken ook de gepaste onderlinge afstand van minstens 1,5 meter.

Openstelling Hofkerk in de Goede Week en Pasen

Palmzondag 5 april: 10.00-12.00 uur.

Witte Donderdag 9 april: 09.00-10.00 uur.

Goede Vrijdag 10 april: 14.00-16.00 uur. 

Stille Zaterdag 11 april: 12.00-13.00 uur.

Paaszondag 12 april: 10.00-12.00 uur.

Iedereen is welkom rond deze tijd

Kerkopenstelling Samenwerkingsverband Clara Franciscus in de Corona-crisis

Persbericht 25 maart 2020

De overheid heeft op 23 maart 2020 de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus tot 1 juni verder aangescherpt.  In aansluiting daarop hebben de Nederlandse bisschoppen meteen aanvullende maatregelen getroffen tot en met Pinksteren (31 mei).

Eerder waren alle publieke vieringen in het weekend afgelast; thans zijn ook doordeweekse publieke vieringen afgelast. Koning Willem-Alexander zei in zijn tv-toespraak op 20 maart, dat mensen ook kerkdiensten missen.

De bisschoppen geven aan, dat kerken open kunnen blijven voor individuele bezoekers.

Supermarkten blijven open. De kerken zijn als het ware “winkels”, waar men gratis de verbinding met God kan beleven. Dit is ‘om niet’ en pro Deo! Sommige parochies in ons Samenwerkingsverband zijn daarom open. De openingsdagen en -tijden zijn verschillend: zie hiervoor hun websites. (De locaties van de ABG parochie zullen gesloten zijn).

Bezoekers kunnen naar de kerk komen om te bidden en/of een kaarsje aan te steken. Daarbij worden alle maatregelen van de overheid in acht genomen betreffende aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. Bij de ingang van een open kerk staan mensen, die een en ander regelen.

In de gezondheidszorg vallen de geestelijk verzorgers, de ziekenhuis-pastores onder de vitale beroepen. Zij zijn present voor patiënten, naast-staanden en medewerkers. Paus Franciscus noemt de Kerk vaak een ‘veldhospitaal’. Het eenzaamheids-virus, zoals de Koning dat noemde, willen wij bestrijden. De Kerk met haar pastores en vrijwilligers kan vitale en spirituele steun bieden.  Meer dan ooit zijn wij een luisterend oor – ook via de telefoon, app en internet.

De Palmzondag, de Goede Week en het Paasfeest kunnen we wellicht dieper en intenser beleven dan anders. Ook dan zijn er kerken op diverse dagen en verschillende uren open.

We kunnen ons – ook thuis – verbinden met lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, onze Heer.  Helpend hierbij kunnen de suggesties op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn.

En zo leven we toe naar Pinksteren, dat Gods Geest van geloof, hoop en liefde in ons doet voortleven.

Amsterdam, Diemen, Duivendrecht.

Parochiebestuur en Pastoraal Team van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Bert Wooning                                                                                Paul Proost

Administrator                                                                                Vice voorzitter

———————————————————————————————————

Informatie

Voor aanvullende  informatie verwijzen wij naar de websites en de individuele secretariaten van de parochies ABG, Graankorrel, Petrus Banden (Diemen), Urbanus (Duivendrecht) en Martelaren van Gorcum

Bericht van het locatiebestuur van de ABG over de gevolgen van het coronavirus voor onze parochie

27 maart 2020

Beste mede-parochianen,

Zoals bekend zijn bijeenkomsten / evenementen in ons land tot 01 juni verboden.Hierdoor is het ook niet langer mogelijk c.q. toegestaan om op woensdagochtend in de AB en vrijdagochtend in de Gerardus een Heilige Mis te vieren.

In het persbericht van het Bisdom, zie de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam, geven de bisschoppen aan dat de kerken wel open mogen zijn voor persoonlijk gebed en het branden van een kaarsje.

Voorwaarde hierbij is o.a. wel dat er minimaal twee vrijwilligers zijn om deze openstelling te begeleiden: één aan de deur t.b.v. het verplichte deurbeleid en één in de kerk voor toezicht op naleving van regels als afstand houden.

Dit betekent dat er voor zowel de AB als de Gerardus vrijwilligers nodig zijn t.b.v. een openstelling.

De zusters van de AB hebben van hun congregatie de opdracht gekregen een lockdown van hun convent te hanteren.

Dit betekent dat de zusters van de AB op woensdagochtend de kerk niet kunnen openstellen en dat zij ook niet in de kerkruimte aanwezig kunnen zijn.

Daarom zal de AB niet open gesteld worden voor individueel gebed en het branden van een kaarsje.

De vertegenwoordigers van de Gerardus binnen het locatiebestuur is de vraag voorgelegd of de Gerardus vrijwilligers heeft voor een openstelling op vrijdagochtend.

Zij geven aan dat met name de bidruimte in de Gerardus erg krap is en dat daar de regel van 1½ meter afstand moeilijk nageleefd kan worden. Ook zij zijn bezorgd om het besmettingsgevaar. Hierom zal ook de Gerardus niet opengesteld worden.

Ook Palmzondag zullen wij dit jaar niet in de kerk kunnen vieren.

Op de zaterdag voor Palmpasen zal pastor Marianus wel de palmtakjes zegenen in de AnnaBon (zonder publiek).

Bij de eerste viering die zal plaatsvinden na het stopzetten van de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, zullen deze takjes in onze kerken worden uitgedeeld als teken van een nieuw begin na een moeilijke periode.

Voor suggesties om in deze Paastijd toch geïnspireerd te worden verwijzen wij graag naar de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar kunt u bijv. lezen via welke kanalen u vieringen digitaal kunt volgen.

In Amsterdam Oost-Watergraafsmeer zal de Martelaren van Gorcumkerk op zondagochtend open zijn, van 10.00 – 12.00 uur (zie hun website) voor individueel gebed en het branden van een kaarsje.

Locatiebestuur ABG

Pastoraal Woord 23 maart 2020

Pastor Marianus

Lieve parochianen,

De dag na Aswoensdag: 27 februari hoorden we over de eerste coronapatiënt in Nederland. Sindsdien houdt de gevaarlijke ziekte door het corona-virus of covid 19 ons bezig.

Allereerst wens ik u graag sterkte en zegen toe.

In deze dagen gaan mijn gebed en gedachten uit naar parochianen die besmet zijn geraakt door het virus, vooral ook naar alleenstaande parochianen. Als je alleen bent moet je, als deze moeilijke situatie op je weg komt, die vaak alleen verwerken.

Mijn gedachten en gebeden gaan ook uit naar de zorgmedewerkers, die dag en nacht moeten werken om mensen te helpen. En naar de regeringsleiders die moeilijke beslissingen moeten nemen om ons allen te beschermen tegen het corona-virus. Hen wil ik van harte danken voor hun toewijding en inspanningen dezer dagen.

Mijn gebeden en gedachten gaan ook uit naar alle parochianen, die leven in angst en onzekerheid. Raak niet in paniek. De Heer Jezus is sterk aanwezig in deze noodtoestand.

Mijn gedachten en gebeden gaan ook uit naar alle vrijwilligers van onze Martelaren van Gorcum-gemeenschap, die op zijn of haar eigen manier andere parochianen bijstaan. Dit samen met o.a. de kosters, de pastoraatsgroep en het locatiebestuur.

Met z’n allen volgen we alle nodige maatregelen die genomen moeten worden, zowel door ons bisdom als door onze regering. Deze maatregelen zijn erg belangrijk om de verspreiding van deze ziekte zoveel mogelijk te beperken. Laten wij alles doen wat wij kunnen.

In enkele gezamenlijke acties werd aandacht gegeven aan betrokkenen bij het corona-virus, zoals: het applaus voor de zorgmedewerkers op 17 maart, het luiden van alle kerkklokken op 18 maart, de nationale gebedsdag op 19 maart, enz. Met acties als deze geven wij, alle bewoners van ons land, aandacht en hoop aan elkaar.

Door deze noodtoestand is er vanaf 15 maart geen mogelijkheid om onze gezamenlijke liturgische vieringen te houden. Dit geldt in ieder geval tot 1 juni. Hoe het daarna zal gaan weten wij nu nog niet.  

Er zijn ook zovele pastorale activiteiten die niet kunnen plaats vinden. Dat doet pijn in ons hart. Maar wij blijven hopen dat deze noodsituatie snel voorbij zal gaan. Wij mogen verder bidden om Gods kracht van genezing en zegen voor onszelf en voor de hele wereld.

In deze tijd ontdekken wij opnieuw, dat we met al onze technologie en wetenschap niets konden doen ter voorkoming van het covid 19. In deze dagen ervaren we echt, dat wij als mens zo klein en kwetsbaar zijn tegenover dit gevaarlijke virus.

Deze noodsituatie brengt ons tot de vraag: Quo vadis mensheid?! Wij lopen tegen muren aan. Als gelovige mensen moeten we blijven geloven, dat God  voor altijd van ons houdt. Hij laat ons nooit in de steek. Ik geloof daar heel sterk in.

Als deze noodtoestand voorbij is, pakken we opnieuw ons Jaarthema op: ‘Ga en vernieuw mijn huis’. In januari en februari waren we al bezig met dit thema. Dit jaarthema moeten we verder uitwerken in de toekomst.

Ik sluit af met woorden van Bisschop Alan Smith, de anglicaanse bisschop van Saint Albans in het Britse graafschap Hertfordshire: “Jezus is een goede leidsman als wij in paniek dreigen te geraken. Net op een ogenblik zoals nu zou ons geloof ons moeten helpen en ons ondersteunen en versterken. Leef vandaag ten volle. Niemand van ons weet ooit wat de toekomst in petto heeft. In de Bergrede (Matteüs 6,25-34) daagt Jezus zijn volgelingen uit om ten volle te leven en niet bang te zijn voor de toekomst. Telkens als wij in de verleiding komen om toe te geven aan angst, moeten we bewust ervoor kiezen om met vertrouwen en openheid te reageren”

Hoewel wij nu geen Pasen in onze parochiekerk kunnen vieren, wens ik u allen toch ‘zalig Pasen’! En in mei wordt het Hemelvaart en Pinksteren!

Wij zijn samen onderweg met Gods zegen.

Pastor Marianus Jehandut, svd.

Woord van parochieel administrator Bert Wooning

Bert Wooning

26 maart 2020

Beste Mensen,   

De situatie waarin we ons bevinden is totaal nieuw voor de meesten van ons : zowel voor politieke en kerkelijke leiders als voor ons allen. Daarom zijn we allemaal zoekenden hoe onze weg daarin te vinden.

Naar aanleiding daarvan komen verschillende reacties onder ons naar boven. Bij velen overheerst toch wel de angst en de vraag: zal ik ook ziek worden, waar gaat dit naartoe, hoe zal dit eindigen? Heel begrijpelijke menselijke reacties. Wij, pastores van de Clara en Franciscus-Parochie, voelen en leven met u mee. Voortdurend hebben wij u in onze gedachten.

Een bekend spreekwoord luidt: ”Angst is een slechte raadgever”. In de Bijbel komen we heel wat keren de zin tegen: ”Weest niet bang”. Het schijnt toch wel een oergegeven onder ons mensen te zijn dat nieuwe situaties, die we niet kennen, ons angst inboezemen. Waarom zegt God zoveel keren tegen de mens: ”Weest niet bang”? Daaraan voegt Hij dikwijls toe:” Ik ben altijd bij u. Ik begeleid U in uw leven. Ik ken uw angsten en pijnen”. 

Kunnen deze geruststellende woorden van God ons enige rust en troost geven? Kunnen zij ons wellicht bemoedigen om niet alleen te zien naar de huidige situatie – die ons met recht angst in kan boezemen – maar ook, ondanks alles, met een zeker vertrouwen naar de toekomst?                        

Als pastores van de Clara en Franciscus-parochie willen we er aan meewerken dat de begrijpelijke angst onder ons niet de overhand krijgt. Die angst kan ons verlammen en tot inactiviteit, pessimisme en zelfs depressie brengen. Als uw pastores willen wij u graag bemoedigen met die woorden uit de bijbel: ”Weest niet bang”. We willen u op allerlei manieren helpen om die begrijpelijke angst te overwinnen. We moedigen u aan om zich tot op zekere hoogte over te geven aan de situatie zoals die op ons afkomt: geïnspireerd door ons geloof en vertrouwen op een God die het goede met ons voorheeft, ons niet in de steek laat en met ons medelijdt.                                                                                                            

Als u behoefte heeft om in die geest bemoediging of kracht te ontvangen, neem gerust contact met ons op per telefoon of andere communicatiemiddelen die nog mogelijk zijn in de huidige situatie.

In de loop van de geschiedenis zijn er veel mensen geweest, die bemoedigd en gesterkt door Gods Woord: ”Weest niet bang”, in de moeilijkste situaties de kracht gevonden hebben om positief te blijven en te blijven werken aan een betere toekomst. Mensen zoals Martin Luther King, Zuster Theresa van Calcutta, Monseigneur Romero van San Salvador, Dom Helder Camara hebben, ondanks de voor hen moeilijke tijd, heel veel betekend voor mensen in nood om hen heen en hoop gegeven voor de toekomst.

Maar ook hier en nu zijn er onder ons heel veel mensen die, bewust of onbewust geïnspireerd door deze woorden en hun solidariteits-gevoel, niet bang zijn. Op dikwijls heel inventieve en originele manier gaan ze deze moeilijke situatie te lijf.

Denken we aan de vele doctoren, verplegers en verpleegsters en het hen ondersteunend personeel. Maar ook aan degenen, die op allerlei originele manieren proberen het leven van vooral oudere geïsoleerde mensen enigszins te verlichten. Het is bewonderenswaardig hoeveel van deze positieve signalen naar buiten komen alsook hoeveel mensen zich als vrijwilliger hiervoor aanbieden.

Er is een stroom van solidariteit en medeleven losgekomen waarvan we niet gedacht hadden dat die nog bestond in de ons omringende individu-gerichte maatschappij. We mogen hopen dat dit niet alleen maar momentaan en voorbijgaand is, maar ook doorgaat in de toekomst. We hopen, dat het coronavirus zo spoedig mogelijk moge afzwakken en verdwijnen. Maar, zoals koning Willem Alexander het zo mooi zei, het solidariteitsvirus moge onder ons blijven bestaan.

Als pastores willen we alle mensen die daartoe in staat zijn, bemoedigen. Laten we, voor zover we dat kunnen, hen helpen om door te gaan met hun acties om het leed van de mensen die door het corona-virus op de een of andere manier getroffen zijn, te verlichten èn te blijven uitzien naar nieuwe manieren om dit te bereiken.

In het Spaans bestaat er een spreekwoord dat zegt:” Er bestaat geen kwaad waaraan ook geen goede kanten zitten”. Mogen we hopen dat dit ook het geval moge zijn met deze ingrijpende epidemie van het corona-virus dat ons allen op de een of andere manier treft. Moge het geloof in een God, die ons begeleidt in ons leven en meelijdt met ons, ons de kracht geven om door deze moeilijke situatie heen te komen en te blijven vertrouwen op een betere toekomst. Dat het gebed ons daarbij een steun moge zijn!

Bert Wooning svd, Parochieel Administrator

Enkele suggesties voor een meditatief gebed:

  1. Lezing van Gods Woord: 2 Kor. 1, 3-7
  2. Psalm 27
  3. Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Onze Vader

Slotgebed

God van alle leven, 
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht, 
Door zijn goedheid en verzoening 
heeft Hij nieuwe toekomst geopend 
voor mensen die verloren waren. 

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, 
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed 
om te onderscheiden wat we kunnen doen 
om anderen tot steun te zijn 
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen 
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend 
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer. Amen

Verbondenheid

“Als teken van ‘wel uit het oog, niet uit het hart’ wil ik dit dit symbool met jullie delen. Ieder op zichzelf heel: én onderdeel van een geheel!”

Tessa Koopmanschap