2018 Overweging zondag 19 augustus Gerardus

Overweging op de 20e zondag door het jaar, 19 augustus 2018, Gerardus Majellakerk

Lezingen: Spreuken 9, 1-6 en Johannes 6, 51-58

Zusters en broeders,

Een televisieprogramma dat mij aanspreekt in ‘Kijken in de ziel’. Dat is een programma waarin mensen worden geïnterviewd die hetzelfde beroep hebben. Zo is er een serie geweest met militairen, een met journalisten en nog een heel aantal. Iedereen beantwoordt dezelfde vragen en zo zie je als kijker goed hoe verschillend de geïnterviewden reageren.

Op dit moment is er een serie met religieuze leiders. Niet alleen katholiek maar ook protestant, joods, islamitisch en boeddhistisch. De toon van de interviewer is mild. Iedereen krijgt de gelegenheid zijn of haar inspiratie naar voren te brengen.

In de evangelielezing van vanmorgen vertelt Jezus van Zijn inspiratie. De evangelielezing is onderdeel van een lang stuk, waar we de afgelopen zondagen ook uit gelezen hebben, en ook volgende week nog.  Jezus laat zien wie Zijn bron is en wat Zijn missie is. Voor ons is dat een gelegenheid Hem beter te leren kennen.

Ja, dat is waar, Jezus vertelt van alles over zichzelf, maar makkelijk om te begrijpen is het niet. ‘Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld’.

Er zijn vaker voor mij moeilijke passages in de Bijbel, ik geef het toe, maar ik heb een tactiek om daarmee om te gaan. Ik vraag me af: zijn er andere verhalen of stukjes in het evangelie of in de bijbel die ik beter begrijp en die een beetje lijken op het moeilijke stuk? Dan kan dat wat ik wel begrijp misschien een licht werpen op wat ik niet begrijp.

Zo op zoek begon ik in het evangelie van Johannes te lezen, gewoon bij hoofdstuk 1 vers 1. In den beginne was het Woord. Dat is het evangelie dat we op Kerstmorgen lezen. En toen las ik: het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Voor mij betekent dat: Het Wood van God, God zelf, is zichtbaar geworden in onze wereld. Ervaarbaar. Echt. Die zichtbaarheid is Jezus.

In het evangelie van Johannes is er altijd een hele sterke band tussen Jezus en zijn Vader aan de ene kant en tussen Jezus en ons aan de andere kant. Zoals Jezus verbonden is met zijn Vader, zijn wij verbonden met Hem. Dat komt ook in de evangelielezing van vanmorgen naar voren: Zoals ik door de Vader gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet leven door Mij. Wat Jezus van de Vader heeft ontvangen, geeft Hij door aan ons.

Het Woord is vlees geworden, het Woord is zichtbaar geworden, en dat geeft Jezus aan ons door. Hij geeft zichzelf aan ons door, vandaar die sterke beelden van vlees en bloed. Hij geeft zichzelf aan ons, ten bate van het leven der wereld, zodat wij kunnen leven met en vanuit God, die liefde is.

Het brood dat Jezus uitdeelt is zijn vlees, het brood dat Hij uitdeelt is Hijzelf. Dat vieren we elke keer weer in de eucharistie en overal waar het heilig brood wordt uitgedeeld. Jezus wil aanwezig zijn in ons leven, zodat ook ons leven een zichtbaar teken is van de aanwezigheid van de God die onder ons wil wonen. Op mij heeft dat altijd veel indruk gemaakt: God wil ook in mijn leven aanwezig zijn en ik hoef mijn hand maar te openen om die werkelijkheid te zien. Geen voorwaarden vooraf, geen examen, alleen een hostie. ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald’.

Ook wij zijn brood voor de wereld. Dat is wat Jezus aan ons doorgeeft. Brood zijn voor de wereld wil zeggen: de gaven die je hebt gebruiken. Barmhartigheid en liefde, kracht en doorzettingsvermogen. Niet omdat er van allerlei moet, maar omdat er zo veel kan, ieder naar eigen vermogen.

Om zo te leven heb je wijsheid nodig, dat moet je leren. In de eerste lezing wordt over de wijsheid verteld als over een persoon, met dienstmeisjes. De wijsheid zendt haar dienstmeisjes naar de hoogste punten van de stad, waar ze moeten roepen: Wie onervaren is kome hierheen, en wie geen inzicht heeft, laat hem tot bezinning komen. Kom en eet van mijn brood, drink de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onverstand varen en u zult leven, bewandel de weg der wijsheid!

Wat wil je meer? Eet en drink en bewandel de weg van de wijsheid!

Amen

Hans Mesdag