2020 Preek zondag 13 december Gerardus

3e zondag van de advent

Jesaja 61,1-2a.10-11; 1 Tes 5,16-24; Joh.1,6-8.19-28

Getuigenis van het Licht

Lieve parochianen, zusters en broeders. Vandaag zijn wij op de derde zondag van de advent aangekomen. Wij komen steeds dichter bij de Kerstmis. Twee adventzondagen zijn al voorbij. De blijde boodschap van de eerste adventzondag ging over de waakzaamheid waarbij wij met geduld wachten op de komst van Jezus, het Kerstkind.

De blijde boodschap van de tweede zondag van de advent ging over de  verzoening met God, met elkaar en met Gods schepping.

Verzoening met God, dat wil zeggen: hoe gaat het met mijn persoonlijke relatie met God? Gaat het goed of minder goed? Heb ik tijd vrijgemaakt om mijn persoonlijke relatie met God te laten groeien door gebed, meditatie en bezinning? Heb ik God nodig om mijn innerlijke en geestelijke leven te motiveren en te laten groeien. Heb ik in mijn hart ruimte genoeg gemaakt voor God?  

Verzoening met elkaar houdt in: waar sta ik nu in mijn relatie met mijn medemensen? Straal ik altijd de positieve energie uit naar hen toe?  Ben ik iemand die vrede en liefde geeft aan anderen?  Heb ik de evangelische en profetische boodschap van God in mijn dagelijks leven tot gestalte gebracht? Is er nog te veel ruimte in mijn hart voor jaloezie, boosheid, kwaadheid, hebzucht, zucht naar macht, egoïsme, enzovoort, enzovoort?

Verzoening met Gods schepping betekent: Hoe ga ik om met de natuur om me heen, met water, met energie  en gas in mijn woning?  Hoe ga ik om met voedsel, met huishoudelijke afval, met dieren, met bomen, met planten en met vervoer? Kies ik altijd voor mijn levensmiddelen die geproduceerd zijn met aandacht voor het milieu en de natuur?

Met de doop in de Jordaan bevestigde Johannes de doper dit

verzoeningsproces. Hij doopte  de mensen slechts met water tot vergiffenis van de zonden. Afgelopen zondag bracht hij ons daarmee de kracht van het sacrament van het doopsel bij. En vandaag komen we  die kracht van het doopsel opnieuw in onze Schriftlezingen tegen.

De evangelielezing van deze zondag is genomen uit de proloog van het Johannesevangelie. Het gaat over de profetische getuigenis van Johannes de Doper. Voor de mensen die daar aanwezig waren legde hij zijn getuigenis over het Licht af. Johannes de evangelist gebruikte hiervoor de symbolische taal voor het Kerstkind, Jezus de Christus. Hij noemde Hem als het Licht dat in de duisternis verschijnt.  

Toen de Joden van Jeruzalem over het werk van Johannes de doper hoorde, stuurde ze meteen hun priesters en  levieten naar hem toe met de vragen: ”Wie ben jij?”  “Ik ben geen Messias,” antwoordde Johannes. “Als je geen Messias bent, wie ben jij dan? Ben je misschien de Elia?”

“Die ben ik ook niet,” zei hij. “Ben je soms een profeet?” “Dat ook niet,” antwoordde hij.

Ze vroegen hem verder: “Wie ben je eigenlijk?”  Geef ons het juiste antwoord op onze vragen. “Wat zeg jij over jezelf?  

Nu kwam het juiste antwoord van hem eruit. “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roep in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!” Ze waren niet tevreden met zijn antwoord. Toen vroegen ze hem weer: Als je niet de Messias bent, niet de profeet, en niet de Elia, waarom doop je dan de mensen?

Het antwoord van Johannes de Doper hierover herinnert ons terug aan onze eigen doopsel sacrament. “Ik doop de mensen alleen met water,”  zei hij, “Maar onder u staat Hij die gij niet kent, ik ben niet waardig om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij die na mij komt zal mensen dopen met de heilige Geest, Gods kracht.” Dit gesprek gebeurde toentertijd te Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was.

Wij allen zijn gedoopt met water en de heilige Geest. Gods Geest is de kracht van ons doopsel sacrament. Deze geestelijke kracht kunnen we gebruiken om onszelf en mensen in nood te helpen. Wij kunnen het zendingsverhaal van de profeet Jesaja in de eerste lezing op onszelf toe passen.

In de geest van ons eigen doopsel sacrament kunnen we vandaag de inspirerende woorden van de profeet Jesaja opnieuw zeggen:’ De Geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan de  armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om allen te genezen  van wie hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer.  Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God.’

Lieve parochianen. Hierboven staat eigenlijk het profiel beschreven van alle mensen die gedoopt zijn met water en de heilige Geest. Wij proberen  iets moois te doen in ons dagelijks leven. Een andere voorbeeld: onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) is het gezicht van onze ABG parochie gemeenschap naar de mensen in nood toe.

Door ons doopsel sacrament zijn wij geroepen om, zoals Johannes de doper en de profeet Jesaja, te getuigen van het Licht van Christus voor  alle mensen om ons heen. God, Jezus zal ons daartoe helpen. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.