2020 Preek zondag 19 januari Anna-Bonifatiuskerk

Woord van welkom  

Beste mensen,

Wie is Hij toch, die Jezus van Nazareth, genoemd de Christus? Kennen wij Hem?

We dragen zijn naam: christen. We leven zijn leven, een christelijk leven. We eten van zijn maaltijd, de maaltijd des Heren. We zijn hier samen in zijn naam, in zijn kerk.

Laten wij ons de vraag stellen in deze viering:

  • Wie is Hij?
  • Wie is Hij voor mij?
  • Wie ben ik voor Hem?

Deze week is ook de wereld gebedsweek voor de eenheid. ‘Dat zij allen één zijn’, bid Jezus en bidden wij vandaag met Hem: Dat we allen één mogen zijn en werken aan die eenheid.

Gebed

Heer, onze God, Gij geeft uw licht, uw woord aan wie maar wil. Gij geeft uw koninkrijk aan arme en zondige mensen – maar dan zult Gij ook voor ons genadig zijn. Stuur ons niet weg van hier met lege handen, maar maak ons vol van Jezus Christus, uw woord van trouw, van levend licht, voor deze wereld en voor alle tijden. Amen

Verkondiging

Soms denken we iemand te kennen, terwijl we helemaal niet weten, wat er in hem omgaat. Onze contacten zijn maar oppervlakkig. (Whatsapp contacten)

Tot we hem écht ontmoeten.

Achter de uiterlijke schijn, die we tot nu toe zagen, ontdekken we dan opeens een andere persoonlijkheid. We mogen dan iets van zijn binnenkant zien.

Dit kan zelfs gebeuren met de persoon heel dicht bij je, bijv. je partner of je eigen kind.

In de eerste lezing spreekt de profeet Jesaja over de komende Messias. Hij noemt hem Dienaar. Ja, dienaar zal Hij zijn, een licht voor de volkeren. Die zal uiteindelijk redding brengen, niet met wapens, maar met dienstbaarheid.

Johannes probeert ook, net als Jesaja, anders te kijken naar de Messias. Want ook in die tijd leefde de verwachting naar een machtige man, die hen zou bevrijden van de Romeinse heerschappij. Die hadden ze nodig, liefst zo gauw mogelijk.

En tot aller verbazing wijst Johannes naar Jezus en noemt hem ‘lam van God’. Hij gebruikt het beeld van een onschuldig lam, waar we niets voor te vrezen hebben.

Johannes de doper is een wegwijzer. Hij was bij ons tijdens de advent en hij komt weer bij ons op de tweede zondag van het jaar. Hij verwijst uitdrukkelijk naar Jezus, met wie wij heel het jaar een weg afleggen om hem beter te leren kennen en vooral na te volgen.

Johannes de Doper doet drie belangrijke uitspraken over Jezus (joh. 2, 29-34).

  1. Hij noemt hem het lam Gods.
  2. Hij erkent hem als de gezalfde op wie de Geest rust.
  3. En hij noemt hem Gods zoon.

Al deze uitspraken gaan terug op het boek Jesaja en de teksten over Gods uitverkoren dienaar (Jes. 49,3-6). Deze figuur komt niet om te heersen maar hij komt als lotgenoot van lijdende mensen om hen op te tillen.

Als wij Hem dit jaar echt willen leren kennen, mogen ook wij met Hem de dialoog aangaan. Hoe graag wil Hij zich aan ons kenbaar maken, als wij er voor open staan.

Dan kunnen we tot een verrassende ontdekking komen. Wat er in Hem omgaat is een grote kracht, die zich uit in dienstbaarheid. Een kracht, die zijn oorsprong vindt in liefde.

Een kracht, die ons uitnodigt zijn voetstappen te volgen. Straks bij de communie wordt er gezegd: ‘Ziehier het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld’.

Door deel te nemen aan zijn tafel van brood en wijn, neemt Hij al onze fouten en zonden weg. Hij verwijdert alle onenigheid tussen mensen, alle vooroordelen en scheidslijnen als we er voor open staan. Een viering als deze kan ons wellicht een nieuwe kijk geven op die Jezus. Hij is degene, die ons beter wil leren kennen en zichzelf aan ons kenbaar wil maken. Hij brengt mensen bij elkaar. Als hij bidt: Vader, moge allen één zijn.

Dienaar van de eenheid, Met Hem mogen we in verbondenheid leven als we onze naam als christen waar willen maken. Amen

Gebed over de gaven

God van licht en vrede, zie ons hier, verzameld rond uw tafel, zie onze gaven, teken van onze bereidheid, te getuigen van uw liefde in onze wereld en mee te werken aan de eenheid onder de christenen.

Sterk ons geloof door uw geestkracht, ons geschonken in Christus Jezus. Amen.

Vredesgebed en vredewens

Jezus Christus, U hebt tot uw Vader gebeden: Moge allen één zijn. Wij bidden U: schenk ons die eenheid en vrede en help ons vredebrengers te zijn. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen

Gebed

God van liefde, wij hebben in deze viering met nieuwe ogen mogen zien naar Jezus, uw Zoon en naar elkaar.

We hebben diens schoonheid en kracht mogen zien.

Blijf bij ons in deze komende week en help ons elkaar echt te ontmoeten.

Dit vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

Amen

pater Edmund Owusu