2020 Preek zondag 20 december Anna-Bonifatiuskerk

4e zondag van de Advent

2 Sam.7,1-5,8b-11b,16; Rom.16,25-27; Lucas 1,26-38

De Heer staat ons bij!

Lieve parochianen, zusters en broeders. Vandaag zijn we op de vierde zondag van de advent aangekomen. De vierde kaars van de adventskrans hebben we aangestoken. Drie adventszondagen zijn al voorbij. Over een paar dagen vieren we de Kerstmis. Ik zou graag willen om de thema’s van de afgelopen drie adventszondagen even willen terughalen.  

De blijde boodschap van de eerste adventszondag ging over de waakzaamheid waarbij wij met geduld wachten op de komst van het Kerstkind.

De blijde boodschap van de tweede adventszondag ging over de verticale verzoening- tussen mij en God -, en de horizontale verzoening – tussen mij en mijn naasten, en de verzoening tussen mij en Gods schepping. De kracht van dit verzoeningsproces is de Heilige Geest. En die kracht hebben we al ontvangen tijdens onze doopsel en Vormsel.

De blijde boodschap van de derde zondag,  ook wel “zondag Gaudete” genoemd, ging over onze taak als gedoopte-mens om getuigenis over het Licht van Christus af te leggen.  De heilige Geest die wij al ontvangen hebben, geeft  ons kracht en is onze steunpilaar om getuigenis af te kunnen leggen van het Licht in ons dagelijks leven.

‘De Heer staat ons bij!’ is het thema van deze vierde adventszondag. Dit  is de kern boodschap van de Schriftlezingen van vandaag.

De eerste lezing laat ons over de persoonlijke nabijheid van  koning David en God zien. God heeft de kleine David tot een grote koning gemaakt. Hij heeft David’ s leven radicaal veranderd. En toen hij koning van het volk Israël werd, stuurde God de profeet Natan  naar hem toe om Zijn  blijde boodschap aan David over te brengen.

God zei tot David: ‘Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb ik u bijgestaan, al uw vijanden heb ik vernietigd, uw naam heb ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt David aan dat hij voor hem een huis zal oprichten. Zo zullen het huis van David en zijn koninklijke macht altijd standhouden en zal zijn troon vaststaan voor eeuwig.’ God is de steunpilaar van Davids hele leven.

Gods nabijheid zien wij ook terug in het leven van Elisabeth, de vrouw van Zacharias. Zij was onvruchtbaar verklaard en kon geen kinderen krijgen. Maar God had haar levenssituatie totaal veranderd. Op haar hoge leeftijd kreeg ze een kind dat Johannes de Doper zou gaan heten. Elisabeth en Zacharias waren zeer blij en gelukkig met de komst van hun lieve zoon: Johannes.

Nu gaan we verder zien hoe Gods nabijheid bij Maria vorm kreeg. Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, kreeg Maria bezoek van Gods engel Gabriel. Zij was al verloofd met een goede man, die Josef heette. De engel Gabriel sprak deze mooie woorden tot haar: “Verheugd u, de Heer is met u.” Dit zinnetje is kort, maar krachtig. Maria schrok en begreep totaal niet wat deze woorden konden betekenen.

De engel Gabriel bemoedigde haar met de volgende inspirerende  woorden: “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij  zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”

Maria begreep nog steeds niet wat die woorden betekende. Daarom vroeg zij de engel Gabriel nog eens: Laat mij weten, “hoe zal dit geschieden daar ik mij tot geen man beken?”  Nu bevestigde de engel Gabriel zijn boodschap aan Maria met deze woorden: Maria, “de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Want voor God is niets onmogelijk. Maria geloofde in de woorden van de engel Gabriel.

Lieve parochianen, de ervaring van Gods nabijheid die koning David, Elisabeth en moeder Maria troost en bemoediging bracht, bemoedigt ook   ons in deze moeilijke tijd. Wij mogen blijven hopen en bidden dat het coronavirus onze wereld snel zal verlaten. Want, wat voor ons mensen onmogelijk is, is voor God mogelijk. Daarom is het goed voor ons om op deze vierde adventszondag de tijd te nemen en de stilte in te gaan om even nat te denken over de momenten waarop wij in ons persoonlijke leven Gods nabijheid hebben ervaren.

Ons thema: ‘De Heer staat ons bij!’ is heel passend in deze situatie waarin wij nu leven. In goede en slechte tijden van ons leven hebben we de Heer nodig. Over een paar dagen gaan we met blijdschap en met het gevoel van Gods nabijheid in ons hart Kerstmis vieren, de geboorte van Christus op deze aarde.  Vrees niet, lieve parochianen, de Heer staat ons bij! amen.   

Pastor Marianus Jehandut SVD