2020 Preek zondag 27 december Gerardus Majellakerk

Feest van de heilige familie

Kolosse 3,12-21; Luc 2,22-40

Laten we iets leren van de heilige familie!

Zusters en broeders. De kerstvieringen zijn al achter de rug. Maar, wij zitten nog steeds in de kersttijd volgens het liturgische kalenderjaar. De kersttijd zal op zondag 10 januari: Doop van de Heer – Drie Koningen eindigen. Op vrijdag 1 januari vieren we het Nieuwjaar en het Moederschap van Maria. En op zondag 3 januari vieren we de openbaring des Heren – Epifanie.  

Vandaag vieren we het feest van de heilige familie. Jezus, Maria en Jozef zijn de leden van de heilige familie. Wat gebeurde er vandaag toentertijd binnen het gezin van Josef en Maria? Het evangelie van deze zondag geeft ons genoeg informatie erover.

De heilige familie leefde toentertijd  onder de wet van Mozes. Volgens die wet moest elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan de Heer worden opgedragen. En daarvoor moesten ze een dankoffer brengen in de tempel van Jeruzalem, in de vorm van twee jonge duiven of een koppel tortels.

Toen Maria, Josef en het kind in de tempel aankwamen, was er een wetgetrouwe en vroom man aanwezig. Zijn naam was Simeon. Hij was de man van God. De Heilige Geest rustte op Hem. Simeon en het volk van Israël wachtten toen op een vertroosting voor het hele volk.

God zei ooit tot hem dat hij niet dood zou gaan voordat hij Jezus, de Messias zou hebben aanschouwd. Toen Simeon het kindje Jezus in zijn armen ontving, loofde hij God met deze troostende woorden: “Uw dienaar laat gij Heer, nu naar uw Woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd dat gij voor alle volken hebt bereid: een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.

Naast Simeon was de profetes Hanna ook in de tempel aanwezig. Op haar hoge leeftijd en als een weduwe ging zij regelmatig naar de tempel om te vasten, te bidden en om God te dienen. Zij was ook heel blij om het kindje Jezus van dichtbij te zien.

Wat kunnen we vandaag leren van deze heilige familie?

Ten eerste: hun taak als opvoeders van het kindje Jezus. Thuis in Nazareth gebeurde heel veel activiteiten die te maken hebben met het dagelijks leven, zoals veel kinderen in deze wereld hebben ervaren. Men zegt dat thuis de eerste leerschool is voor ieder mensenkind. Thuis leerden Maria en Jozef aan Jezus over de normen en de waarden van het menselijk leven, zoals respect aan en voor elkaar, vriendelijk zijn tegen andere mensen, liefdevol en vredevol in de omgaan met andere mensen, bidden tot de hemelse Vader, enz. enz.

Ten tweede: Jozef en Maria brachten Jezus naar de tempel te Jeruzalem. Hier zien we duidelijk dat de ouders, het kindje Jezus aan God wilden opdragen; zodat het kind de verbinding met zijn hemelse Vader zou beginnen te kennen.

Wat de heilige familie toentertijd deed geldt ook voor alle ouders van  deze moderne tijd. Dat ze hun kinderen proberen op te voeden niet alleen met wereldse goederen, maar ook met het geestelijk voedsel. Het zou mooie zijn als alle ouders van deze tijd, hun kinderen de balans tussen de verticale en de horizontale aspecten van het leven, zouden leren. Ora et Labora – werken en bidden. Beiden aspecten zijn even belangrijk om ons leven in een goede balans te brengen.

Daarvoor geeft de apostel Paulus ons vandaag meer concrete christelijke deugden die direct te maken hebben met ons dagelijks leven. Dat wij goed zijn en geduld hebben voor elkaar. Dat wij in vrede mogen leven met en voor elkaar. Dat Gods woord voor ons de bron is van inspiratie. Dat wij dankbaar zijn voor alles wat wij in ons leven van God hebben ontvangen. Dat man en vrouw elkaar liefhebben. Dat de kinderen respect tonen voor hun ouders. Dat de ouders goed moeten zorgen voor hun kinderen. Dit alles maakt ons leven zinvol, blij en gelukkig.  

Zusters en broeders. Laten wij vandaag iets leren van de heilige familie. Jezus was het Licht voor de heilige familie. Jezus maakte de familie van Maria en Jozef heilig. De manier van leven van de heilige familie mag voor ons een goede voorbeeld zijn. Jezus is het Licht voor ons gezinsleven en  voor ons communiteitsleven. Moeder Maria bidt voor ons. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD