2020 Preek zondag 5 juli Gerardus

14e Zondag door het jaar A: 5-07-2020

Waar put je levenskracht uit, voor je dagelijks leven?

Lieve parochianen, toen ik de Schriftlezingen voor deze zondag las, kwam bij mij deze vraag op: waar put ik levenskracht uit voor mijn dagelijks leven? Dit is een essentiële vraag voor mij en misschien ook voor u. Het gaat hier niet over de lichamelijke kracht, maar meer over de innerlijke of de spirituele kracht die we hard nodig hebben in ons dagelijks leven.

Men zegt dat je innerlijke kracht kunt putten uit de natuur, door te genieten van  de natuur om je heen; je hem kunt halen uit de ontmoetingen met je vrienden en je geliefden of door het lezen van een spiritueel boek of uit spirituele literatuur.

De innerlijke kracht kun je ook halen uit cultuur en kunst, door het kijken naar een inspirerende film, uit het persoonlijk gebed en door het volgen van een kerkelijke viering zoals deze. Kortom: voor ons zijn er veel manieren en veel middelen, om de innerlijke kracht, die we nodig hebben voor ons dagelijks leven, op peil te houden.

Wij kijken naar de ervaring van de profeet Zacharia in de eerste lezing. Hij leefde in de vierde eeuw vóór Christus, een periode van  verwachting op de komst van de Messias. De eerste lezing is een hymne van Zacharia, gericht op de toekomst, op de komst van de Messias, iemand die nederig is van hart. Dat wil zeggen: iemand die dienstbaar is en dichtbij het volk staat. Zo’n Messias verwachtten de mensen in de tijd van Zacharia.  

Zacharia nodigde toen alle bewoners van Jeruzalem uit, om vreugdevol te zingen en te juichen over de komst van de nieuwe koning. En niet zo maar een koning, maar een bijzondere koning. Hij zal komen om  gerechtigheid en zegen voor alle mensen op aarde te brengen, en Hij zal de vrede tussen alle volkeren stichten. Deze nieuwe koning of Messias zal de bron zijn van de innerlijke kracht voor Zacharia en voor alle mensen.

Wie is deze nieuwe koning of Messias? Hij is niemand anders dan Jezus Christus. Hij  is de lang verwachte Messias. Hij komt om nieuwe hoop te brengen voor onze wereld. Aan Hem heeft God de Vader alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Gods kracht en genade zijn volledig in Hem aanwezig. Jezus is één met zijn Vader.

Alleen Jezus weet wie de Vader is, en alleen de Vader weet, wie Jezus in werkelijkheid is. Daarom is Jezus voor ons de bron van onze innerlijke kracht. Uit Hem kunnen we onze levenskracht voor elke dag putten.

Die kracht geeft Hij aan ieder van ons, die in deze corona crisis leeft. Hij geeft ons nieuwe hoop: op een nieuwe toekomst, op een verbetering van de wereldeconomie, op een goede gezondheid, op vrede en gerechtigheid voor alle volkeren op aarde.  

Jezus is ook nu aanwezig in ons midden. Wij geloven in Hem. En Hij kan ons helpen. Hij ziet onze nood, en nodigt Hij ons nu uit, om naar Hem toe te gaan of om bij Hem te komen. Kom snel naar Mij, zegt Jezus, jullie allen, die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Lieve parochianen, dit is precies het antwoord op onze vraag: waar put je levenskracht uit voor je dagelijks leven? Bij God, bij Jezus kun je dat doen. Daarvoor is Hij naar deze wereld gekomen. Hij is de bron van onze spirituele kracht. De profetie van de profeet Zacharia in de eerste lezing is volkomen vervuld in de persoon van Jezus, de Christus. Dit is de wil van zijn Vader, die ook onze Vader is. 

Verder zegt Jezus: ‘Neem mijn juk op je en leer van Mij.’ Hij nodigt ons uit om zijn juk vrijwillig op ons op te nemen, en van Hem te leren. We moeten ons realiseren waar een juk voor bedoeld was. Het diende om zware lasten, die nu eenmaal ergens heen gedragen moeten worden, dragelijk te maken.

En lasten worden dragelijk als we ze eerlijk over beide schouders verdelen. Het juk van Jezus op je nemen is een beeld voor de vrijwillige keuze om leerlingen van Jezus te willen zijn.

Leerlingen van Jezus zijn betekent: bereid zijn om de lasten van elkaar eerlijk te verdelen en te dragen, bereid zijn om de lasten die het leven ons nu eenmaal onvermijdelijk oplegt, samen dragelijk te maken.

Leerling van Jezus zijn is aan de ene kant de keuze om zijn juk op je te nemen en elkaars lasten te dragen. Aan de andere kant betekent leerling van Jezus zijn dat we van Hem willen leren en erop durven vertrouwen dat er Iemand is, die ons en onze lasten wil dragen, in liefde.

Lieve mensen,

Durven wij dit goede nieuws in ons toe te laten? Durven wij in beweging te komen en op de uitnodiging in te gaan van Hem die zegt: ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan’? Laten we met z’n allen bij Hem komen. Hij is de bron van de innerlijke kracht voor ons dagelijks leven. God, Jezus Christus zegent ons allen. Amen. 

Pastor Marianus Jehandut,SVD.