2021 Preek zondag 11 april Anna-Bonifatiuskerk

2e zondag van Pasen

Handelingen 4,32-35, 1Joh 5,1-6, Joh 20,19-31

Het Paasgeloof bezielt ons gemeenschapsleven!

Lieve parochianen, zusters en broeders. De paasvieringen zijn achter de rug. Nu zijn we op de tweede zondag van Pasen gekomen,  die ook beloken Pasen – zondag van de goddelijke barmhartigheid wordt genoemd.

Tijdens het paasgebeuren zijn we mee gegaan in de glorie van Jezus op de palmzondag met hosanna-palmtakken, met de symbolische voetwassing en het laatste avondmaal op de witte donderdag, met het lijden en het sterven van Jezus op het kruis op de goede vrijdag, en met de glorie van zijn opstanding uit de dood op de stille zaterdag en paaszondag. Jezus is verrezen, Hij leeft!  Van nu af leven we met het Paasgeloof, het nieuwe leven van de Verrezen Christus.

Zoals wij hier en nu in deze kerk samen zijn gekomen, zo waren ook de leerlingen van Jezus toentertijd op een zekere avond samengekomen in een huis. De deuren van het huis waar ze zaten, waren afgesloten, omdat ze heel bang waren voor de Joden, zo hebben we net gehoord uit de evangelie lezing.

Ik kan me voorstellen hoe moeilijk en hoe angstig de situatie was. In die moeilijke omstandigheden zochten de leerlingen van Jezus bij elkaar kracht, troost en bemoediging.  

Toen, ineens, kwam de levende Jezus in hun midden staan. Alle aandacht van de leerlingen, die heel bang waren, ging vol verbazing naar Jezus. Onmiddellijk begroette Jezus hen met een liefdevolle stem en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Jezus hun zijn handen en zijn zijde. Jezus begroette hun nog eens en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’

Meteen daarna gaf Jezus zijn missie opdracht aan zijn leerlingen door. “Zoals de Vader mij uitgezonden heeft naar deze wereld”, zei Jezus, “zo zend ik jullie uit.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” Hierbij denken we aan onze biecht sacrament. 

Nu beseffen wij dat de heilige Geest de kracht is van de missie opdracht van Jezus. Vanaf dat moment en tot nu toe bezielde en bezielt deze heilige Geest het gemeenschapsleven en het missionaire werk van de leerlingen van Jezus en van de kerk, wereldwijd.

We zien dit duidelijk in de eerste lezing van vandaag en wel in de manier van leven van de leerlingen van Jezus. Het gemeenschapsleven van de apostelen van Jezus en van mensen die het geloof hadden aangenomen was een leven waarbij men één van hart en één van ziel was.

Na Pasen was het Paasgeloof de ziel en het hart van het gemeenschapsleven van de leerlingen van Jezus geworden. Wat de bezittingen betrof was alles gemeenschappelijk. De apostolische gemeenschap had het welzijn van ieder gemeenschapslid goed geregeld. Niemand had een tekort aan voedsel en aan andere benodigdheden.

Het Paasgeloof was ook de bron van vreugde en enthousiasme voor de hele gemeenschap. Met de kracht van de heilige Geest legden de leerlingen van Jezus getuigenis af van de verrijzenis van Jezus en zijn rijke genade rustte op ieder van hen.

Het Paasgeloof maakte en maakt iedereen die in de levende Jezus Christus gelooft tot een kind van God. Een kind van God zijn betekent dat je God liefhebt en zijn geboden onderhoudt. Het Paasgeloof is voor ons het geestelijke wapen om het kwaad van deze wereld te kunnen overwinnen. De tweede lezing zegt dat niemand anders de wereld kan overwinnen, dan degene die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Zusters en broeders, laten wij het paasgeloof opnieuw aannemen als de ziel en het hart van ons gemeenschapsleven. De heilige Geest is de ziel en de bron van kracht voor alles wat wij gedaan hebben en wat wij in de komende tijd willen doen voor onze parochie gemeenschap.  

Zoals de leerlingen van Jezus toentertijd, proberen we ook nu in deze coronatijd de last van onze parochiegemeenschap samen te dragen. In de geest van het Paasgeloof wordt ieder van ons gevraagd om mee te werken aan de verdere opbouw van onze parochiegemeenschap.

Uw bijdrage daarvoor zou kunnen zijn: uw financiële steun via de collecte en de Actie Kerkbalans, uw aanwezigheid in de dagelijkse en zondagse vieringen en uw vrijwilligerswerk voor onze gemeenschap, het werken als leken voorganger, het werk binnen het locatiebestuur en de pastoraatsgroep, werken als lector, koster, koorlid, werken in de bezoek- en liturgieboekjesgroep, op het secretariaat, als koffieschenker, enz. 

Zoals u weet kan onze ABG parochiegemeenschap niet verder gaan zonder uw vrijwillige bijdrage en uw steun. De manier waarop het gemeenschapsleven van de leerlingen van Jezus vorm kreeg toentertijd geldt ook voor ons tot op de dag van vandaag. En vergeet niet zusters en broeders dat de Heilige Geest bij ons is, de ziel en de bron van kracht voor ons gemeenschapsleven. Kom opnieuw in het hart van onze kerk, Heilige Geest en sterk ons geloof. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD