2021 Preek zondag 21 maart Gerardus Majellakerk

5e zondag van de 40dagentijd  GM

Jeremia 31,31-34; Hebreeën 5,7-9; Johannes 12,20-33

Op zoek naar God…!

Lieve parochianen, op dit moment ben ik bezig met de doop-voorbereiding van twee volwassen doopkandidaten van onze ABG parochiegemeenschap. Ze zijn zussen van elkaar. Ze komen uit Curaçao. Een van hen is afgestudeerd en werkt hier in Amsterdam. Haar jongere zus is nog bezig met haar opleiding. De oudste zus helpt haar jongere zus. Dat is mooi om te horen.

Bij de kennismakingsbijeenkomst heb ik hen over hun diepste motivatie om gedoopt te worden binnen de katholieke kerk gevraagd. Beiden zeiden mij dat ze de normen en de waarden van het katholieke geloof willen leren kennen. En het belangrijkste is dat ze over God, Jezus en de heilige Geest willen leren. Ze zijn inderdaad op zoek naar God en het houvast voor hun verdere leven. In Curaçao hebben ze dit niet gedaan, maar ze doen dit hier in Amsterdam. In Amsterdam zijn ze  geroepen om God te leren kennen en om lid te woorden van Gods familie.

Dit zoeken vinden we ook in de evangelie lezing van deze zondag. Tijdens het feest van de aanbidding in Jeruzalem toentertijd waren ook Grieken aanwezig. Zij ontmoetten Filippus, de man uit Betsaïda in Galilea. Omdat ze Jezus zochten vroegen ze Filippus: ‘Heer, wij willen graag met Jezus spreken.’ Filippus bracht deze boodschap door aan Andreas. En beiden probeerden ze deze boodschap aan Jezus door te geven.

Waarschijnlijk ging Jezus niet diep op de vraag van Filippus en Andreas in.  Als antwoord op hun vraag zei Jezus deze ontroerende woorden:

‘Andreas en Filippus, het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.’ Bewaar deze woorden in jullie hart: ‘ als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft  brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten eeuwigen leven bewaren. Als iemand Mij dient zal de Vader Hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet Ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam.’

Met deze woorden maakt Jezus aan Filippus en Andreas zijn toekomst duidelijk, namelijk dat Hij zal gaan sterven zoals de graankorrel die in de aarde valt, maar Hij wist precies dat Hij ook weer leven zou. Het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus is het mysterie van Pasen. Deze drie aspecten van het leven van Jezus vieren en herdenken we opnieuw in de Goede Week, na Palmpasen.

In de verhalen uit de Bijbel tijdens de Goede Week zien we duidelijk dat Jezus op het kritieke moment van zijn leven op zoek is gegaan naar God, zijn hemelse Vader. Ondanks, dat Hij dondersgoed wist dat God, de Vader altijd aanwezig was en is in de goede en slechte tijden van zijn leven, ervoer Hij de angst van het lijden en sterven.

Deze woorden herinneren mij aan de woorden van onze pastor Leo Nederstigt die ik tijdens zijn ziekteperiode ooit van hem hoorde: ‘Marianus, ik ben niet bang voor de dood, maar ik ben bang voor de pijn en het lijden.’  Deze woorden van Leo gelden ook voor ieder van ons. Dat is heel menselijk.    

Maar wat wij van Jezus kunnen en moeten leren is zijn grote trouw aan zijn missie, zijn opdracht, die Hij van zijn Vader had gekregen: dat Hij de wereld moest redden uit het kwaad van deze wereld. Daarom noemen wij Hem de Redder van de wereld en de redder van ieder van ons persoonlijk.

De schrijver van de tweede lezing prijst Jezus hoog, om zijn grote trouw aan de opdracht van zijn Vader. Jezus werd gezien als de bron van heil voor alle mensen.

Jezus is het nieuwe, levende verbond tussen God, de Vader en de aarde, de hele schepping. Op het kruis offerde Jezus zijn lichaam en zijn bloed, als teken van het nieuwe verbond tussen God en de hele mensheid. Dit nieuwe verbond bevestigen we elke keer opnieuw wanneer wij de Eucharistie gaan vieren.

Door de eucharistie komt God in ons hart, zoals de eerste lezing uit de profeet Jeremia zegt: ‘Dit is het nieuw verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste. Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Want, iedereen, groot en klein kent Mij. Ik vergeef hun misstappen en hun zonden.

De boodschap van deze zondag kunnen we goed plaatsen op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd waarin wij op zoek gaan naar Gods aanwezigheid in ons leven. Wij willen zo veel mogelijk zijn aanwezigheid voelen en ervaren in ons dagelijks leven. U weet wel dat God altijd aanwezig is in ons hart. Neem dan ook even de tijd om stil bij God te zitten en met Hem van aangezicht tot aangezicht te praten over alles wat u kwijt wilt, in de vorm van een gebed.

Onze zoektocht naar God is nooit klaar. Samen met de twee meisjes waar ik in het begin van mijn preek u over verteld heb, gaan we verder om samen in deze 40dagentijd te proberen Gods aanwezigheid te zoeken en te voelen. Daartoe zal God ons helpen. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.