2021 Preek zondag 26 september Gerardus Majellakerk

26e zondag door het jaar B 

Numeri 11,25-29/Marcus 9,38-43.45.47-48

God sluit niemand uit!

Wij mogen blij zijn dat we nu meer vrijheid hebben

met betrekking tot de coronaregels.

Vanaf gisteren zaterdag 25 september 2021, 

gingen we als kerkgemeenschap het nieuwe normaal in.

Mag ik u allen vriendelijk vragen om de versoepeling van de coronaregels aandachtig zelf te lezen

in de Kleine Samenspraak van deze week

en ook op de website van ons bisdom.

Hartelijk dank daarvoor!

God sluit niemand uit.

Dit kunnen we zien in de eerste lezing van vandaag

uit het Boek Numeri.

Dit verhaal is een deel van het verhaal

over de lange reis van de Israëlieten

onder leiding van Mozes

vanuit de Sinaï, door de woestijn

naar het beloofde land.

Mozes leefde in de 13 eeuw voor Christus. 

God ging met hen mee.

Onderweg daagde het volk Mozes uit omdat ze in nood zaten.

Het volk verlangde ernaar terug te keren naar Egypte

waar ze te eten konden krijgen zoals het vroeger was.

Mozes kon de situatie niet alleen aan, hij had hulp nodig.

Mozes legde deze noodsituatie voor aan de Heer.

God luisterde naar zijn smeekgebed.

Hij vroeg Mozes om zeventig mensen te kiezen

uit alle stammen van het volk.  

Toen gaf God ieder van hen zijn Geest.

Al de zeventig gekozen mensen hadden Gods Geest ontvangen,

ook Eldad en Medad die niet aanwezig waren bij de heilige tent.

Meteen begonnen ze te spreken als profeteren.

Mozes was heel bij dat Gods Geest neerdaalde op de gekozen mensen.

En Hij hoopte dat hele volk de Geest van God zou ontvangen

en dat ze zouden spreken over Gods goedheid en de liefde tussen hen onderling.

Hoe was het bij Jezus en zijn leerlingen?

Een soortgelijke situatie als in de tijd van Mozes,

gebeurde ook in de tijd van Jezus en zijn leerlingen.

Er was iemand die in naam van Jezus

de kwade geesten verjaagde.

Johannes, een van Jezus leerlingen was er

niet blij mee,

omdat deze man niet bij de leerlingen van Jezus hoorde.

Maar, de reactie van Jezus op dat gebeuren

was heel opvallend. 

Jezus zei tot hem: ‘Laat hem zijn gang gaan.

Hij gebruikt mijn naam om een wonder te doen.

Zo iemand zal niet snel slecht over mij spreken.

Iemand die een beker water aan je geeft

omdat je bij mij hoort, krijgt zeker een beloning van God.’

Deze woorden van Jezus bevestigen ons werk als ABG parochiegemeenschap.

Hierbij denken we aan onze kiemkracht-

en Hangmannenprojecten

waar we een kopje koffie of thee

en een eenvoudige maaltijd aan iedereen kunnen bieden.

Daar is en wordt iedereen welkom geheten.

Dat is precies de houding van Mozes en van Jezus.

Iedereen is welkom bij God.

En iedereen mag Gods Geest ontvangen.

Niemand kan Gods werk bepalen.

Zoals de wind waait waar hij wil

zo is het ook met het werk van Gods Geest.

De uitdaging van onze tijd.

In dat verband,

Wat is dan de uitdaging in onze tijd?

Vandaag worden mensen uitgestoten

omdat ze niet tot een bepaalde groep horen.

Dat begint al op zeer jonge leeftijd.

Kinderen horen op school of in hun vrije tijd vaak niet bij een groep

omdat ze anders van kleur zijn, een andere taal spreken,

oude kleren dragen, geen snoep hebben enz.

want kinderen hebben heel veel normen

waardoor ze elkaar niet aanvaarden maar uitstoten.

En dat verandert niet met ouder worden.

Vaak worden volwassenen gepest

of uitgestoten op het werk, op de trein, op straat, enz.

want er zijn zoveel schijnredenen

om niet met mensen te willen omgaan

omdat ze er zogezegd niet bij horen.

Met alle negatieve gevolgen van dien.

Jezus en Mozes zeiden: ‘Veroordeel niet, maar kijk naar het goede

dat mensen doen die niet tot je groep behoren.

God is niet gemonopoliseerd door een religie,

maar de Schepper van alle mensen.

Zijn Geest kan dus in alle mensen werken.

Het zijn dus zeker niet alleen onze mensen die voor zieken zorgen,

die aandacht hebben voor mensen in nood,

die armen helpen, die opkomen voor het milieu en de natuur,

die liefdevol en vol zorg met hun medemensen omgaan.

Ook mensen van buiten onze groep helpen mee en doen goed.

En wij

Wat kunnen we samen doen om deze wereld

een beetje beter te maken?

Vandaag wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan die mensenliefde,

want het is de wereld-dag voor de migranten en de vluchtelingen

die de wereld doorkruisen.

Mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen,

zieken en gezonden, gekwetsten en mishandelden:

allemaal mensen zonder hoop,

zonder zicht op een waardig leven.

Begin mei van dit jaar, publiceerde paus Franciscus

zijn boodschap voor deze werelddag.

Daarin riep hij op om samen op weg te gaan,

want als kinderen van God zijn we met zijn allen

een “wij”, en geen ‘wij en zij’.

Laten we dus samen de menselijke familie

weer bij elkaar brengen om samen een toekomst

van vrede en gerechtigheid op te bouwen

en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft,

zo spoort de paus ons aan.

Laten we als de ABG parochiegemeenschap

openstaan voor iedereen.

Iedereen is een kind van God.

En God sluit niemand uit.

Amen.

Pater Marianus Jehandut SVD.