2021 Preek zondag 29 augustus Anna-Bonifatiuskerk

22e zondag door het jaar B

Deuteronomium 4,1-2.6-8/Marcus 7,1-8.14-15.21-23

Op weg naar goede leven

Kiezen voor het goede.

Elke dag kiezen we wat we willen eten,

wat we willen drinken,

welke kleding willen we aantrekken,

welke soort vitamine willen we consumeren enz.

Dergelijke keuzes maken we regelmatig in ons dagelijks leven.

En dat hoort bij het ritme van ons leven.

We doen het om ons lichaam in de goede conditie te houden.

Dat is voor ieder van ons goed om te doen.

Maar wat moeten we doen om de binnenkant

van ons leven gezond te laten blijven?

M.a.w. wat moeten we doen

om de verticale en horizontale aspecten

van ons leven in een goede balans te houden?

De Schriftlezingen van deze zondag

zouden ons kunnen helpen

om het antwoord op die vraag te vinden.

Samen nadenken.

Wij gaan nu samen nadenken over

wat er bij de mensen in de tijd van Mozes gebeurde.

Mozes leefde in de 13e eeuw vóór Christus.

Dat is dus lang, lang geleden.

In die tijd leefden de mensen

volgens de regels van de Heer,

die wij nu kennen als de tien geboden

of de tien regels.

Mozes had die regels van de Heer ontvangen

op de berg Sinaï in de tijd van de exodus.

De tien geboden waren de basis leefregels

over hoe mensen God moesten eren

en hoe mensen met elkaar moesten omgaan in de samenleving.

Mozes had aan de gemeenschap duidelijk gemaakt

dat ze die basisregels van de Heer

in hun dagelijks leven moesten naleven.

Door de gemeenschap werden die regels gezien

als de bron van wijsheid en inzicht

voor hun persoonlijk en gemeenschappelijk leven

en als het symbool van de aanwezigheid

van de Heer in hun midden.

Hoe was het in de tijd van Jezus?

De Farizeeën en de wetsleraren  

daagden Jezus uit naar aanleiding van de leefregels van hun samenleving:

namelijk de regels met betrekking tot het handenwassen.

Men moest zijn of haar handen wassen

voordat men aan tafel ging zitten.

Dat was een verplichting voor iedereen.

De verplichting van het handenwassen

hebben we zelf ervaren in deze Coronatijd.

Handen wassen is nog steeds nodig

om het coronavirus volledig te verslaan.

Maar de Farizeeën en de wetsleraren

hadden Jezus met opzet op de proef gesteld.

Maar gelukkig wist Jezus precies

wat ze daarmee wilden bereiken.

Daarom daagde Jezus hen op zijn beurt ook uit

met de duidelijke woorden:

“Een mens wordt niet onrein van de dingen

die bij hem of haar naar binnen gaan.

Nee, een mens wordt juist onrein van de dingen

die uit haar of hem naar buiten komen.”

Jezus sprak met hen over het gegeven

dat onreine gedachten hun weerslag hebben naar buiten toe,

want de uitwerking van die slechte gedachten krijgt daar vorm.

Hiermee wilde Jezus hen ook zeggen

dat het omgekeerde ook zou moeten gelden:

de uiterlijke schoonheid moet de weerspiegeling zijn

van de innerlijke schoonheid. 

Dat hebben we net gehoord

in de evangelie lezing van deze zondag.

De uitdaging van onze tijd.

De leefregels zijn hard nodig voor de goede orde in onze samenleving.

Op zich zijn die regels niet als doel te zien.

maar slechts als een hulpmiddel om de samenleving

zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij hebben onze eigen ervaringen

hoe met de regels van onze samenleving om te gaan

in ons dagelijks leven.

Voor de regels en de wetten van Nederland

is iedereen gelijk. Niemand is uitgezonderd.

Die regels en de wetten helpen ons om goed samen te leven.

Dat is de weg naar het goede leven.

Iets verder van ons land.

De hele wereld kijkt nu naar wat er in Afghanistan gebeurt

onder leiding van de Taliban.

De Afghanen zijn bang

voor de nieuwe regels en de wetten

die dit regiem hen op zal leggen.

Ze zijn bang dat ze daardoor geen vrijheid

meer hebben in hun leven.

Daarom willen ze hun moederland verlaten.

Om hun leven te redden vluchten ze naar andere landen.

Ook om een betere toekomst voor hun kinderen te hebben.

Blij en dankbaar zijn.

Daarom moeten we blij en dankbaar zijn

dat we in een veilig land -Nederland-mogen wonen en werken

om in alle rust en vrede het leven te genieten.

Sommige mensen -zoals de vluchtelingen-

zijn op zoek gegaan naar een goed leven.

Zij moeten vechten om een betere toekomst.

En die mensen zijn ook aanwezig in onze stad Amsterdam.

Het is goed als wij de vluchtelingen gaan helpen,

in de Naam van de Heer.

Dat doen we als ABG parochiegemeenschap

via het kiemkracht- en Hangmannenproject.

en met de hulp die velen van ons hebben geboden

om hen te helpen.  

Uitnodiging voor ons allen.

In de Naam van de Heer zijn we vandaag opnieuw uitgenodigd

om Gods leefregels in acht te nemen.

Het gaat over hoe wij God eren

en hoe wij, als zusters en broeders -Fratelli Tutti-

van dezelfde Vader, met elkaar omgaan in ons dagelijks leven

Wij zijn nog steeds op weg naar het goede leven.

Ik sluit mijn woorden af

met de inspirerende woorden van paus Franciscus

die zegt:’ Liefde is de kracht die de werkelijkheid

het meest kan veranderen,

want ze haalt de muren van het egoïsme neer

en vult de graven op

die ons van elkaar scheiden. (Paus Franciscus p.37).

P.M.Jehandut SVD.