2021 Preek zondag 30 mei Anna-Bonifatiuskerk

Heilige Drie-Eenheid, zondag na Pinksteren

Deutr 4,32-34.39-40; Mattheus 28,16-20

De missionaire opdracht van Jezus

Lieve zusters en broeders. De tijd gaat zo snel voorbij. Afgelopen zondag hebben we Pinksteren gevierd, waar de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus en Maria toentertijd neerdaalde en ook nu op ons neerdaalt.  En op de afgelopen maandag, de tweede Pinksterdag hebben we in de Gerardus Majella kerk het feest van Maria als moeder van de Kerk gevierd.

Daardoor wordt de belangrijke rol van Maria in Gods heilsgeschiedenis bevestigd. Ik mag nu tot u allen zeggen dat God Maria nodig had om zijn heilsplan voor alle mensen mogelijk te maken. Daarom had en heeft  Maria een bijzondere plaats gekregen binnen onze Katholieke kerkgemeenschap wereldwijd.

Gods heilsplan kon en kan niet volbracht worden zonder de belangrijke rol van moeder Maria. Met andere woorden, God heeft ons mensen nodig om zijn heilswerk overal ter wereld voort te kunnen zetten. In dit verband, mogen we blij zijn dat God veel mannen en vrouwen had en heeft geroepen om in het voetspoor van de leerlingen van Jezus te treden.

Al die mensen noemen we vandaag, in onze moderne taal, missionarissen of spirituele medewerkers van God, van Jezus. Op een bijzondere wijze hebben al die mensen de kracht van de heilige Geest ontvangen. Ze waren en zijn naar de hele wereld uitgezonden om de missieopdracht van God gestalte te geven, zoals wij het net gehoord hebben in de evangelie lezing van deze zondag.

Voor u allen mag ik die woorden nog eens herhalen. Jezus zei toen en zegt vandaag opnieuw tot ons allen: “Ga en maak alle mensen tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leer hun te onderhouden alles wat Ik u gezegd heb. Zie, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

De missieopdracht van Jezus geeft ons de mogelijkheid om gedoopt te woorden in de naam van de Drie-ene-God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Veel mensen zijn hun doopopdrachten vergeten. Ik hoop dat u niet tot deze groep behoort.  

Ik vind het zelf erg belangrijk dat wij vandaag over onze doopopdrachten opnieuw nadenken en mediteren. Waarom vind ik dit zo belangrijk? Vanuit mijn pastorale ervaring blijkt dat veel mensen die al gedoopt zijn niet meer weten wat hun doopopdrachten waren en zijn.

Als ik bij de doopvoorbereiding aan de ouders vragen stel over de inhoud van hun doopopdrachten krijg ik geen antwoord. Ze hebben daar geen enkel idee meer van.

Lieve zusters en broeders. Wij zijn gedoopt door de zalving met het Chrisma Olie om de drie doopopdrachten van onze Heer, Jezus Christus uit te voeren.

Ten eerste, wij zijn gedoopt om deel te nemen aan het algemene priesterschap van de Katholieke kerk. Ook heeft God ons zijn missieopdracht gegeven om de zuiverheid en de schoonheid van ons leven te verzorgen en te bewaren.

Ten tweede, wij zijn gedoopt om de vreugde van het Evangelie, van Gods blijde boodschap, te verkondigen. Dit is onze missionaire taak vanwege ons doopsacrament. Door ons doen en laten in ons dagelijks leven verkondigen we Gods liefde en Gods goedheid aan onze medemensen, zowel thuis als daar buiten, in de samenleving.

Ten derde, wij zijn gedoopt om het leiderschap van Christus te aanvaarden, zoals een koning de leider is van het volk binnen zijn koninkrijk. Op de doopdag ontvingen en ontvangen we ook de wijsheid, de kracht en het inzicht van de heilige Geest om het Christelijke leiderschap gestalte te geven, zowel voor onszelf als voor onze medemensen.

Voor deze drie doopopdrachten zijn we vandaag door God, door Jezus opnieuw geroepen om ze serieus te nemen. Want, op basis van deze doopopdrachten groeien de andere zes sacramenten van onze katholieke kerk.

In dat verband wijst Mozes ons vandaag opnieuw de weg naar de bron van onze innerlijke en geestelijke kracht. Tot de Israëlieten zei Mozes toentertijd en vandaag ook tot ons allen dat “de Heer is God in de hemel en op aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn geboden en voorschriften die Ik u heden geef. Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer, uw God u voor altijd schenkt.”

Vandaag, op het feest van de Heilige Drie Eenheid, mogen we ons geloof in God, in Jezus en in de heilige Geest opnieuw bevestigen en bewaren in ons hart. Dat is de blijde boodschap van de Drie-ene-God vandaag voor u en voor mij, voor ons allen.

Ik sluit mijn woorden af met de woorden van sint Arnold Janssen: “Moge de Drie-ene-God leven in de harten van alle mensen overal ter wereld.” Amen.

P.M.Jehandut SVD.