2022 Preek zondag 19 juni Sint-Petrus’ Banden

1 Kor 11,23-26; Lucas 9,11b-17

Thema : Waar hongeren we samen naar?

Beste parochianen van regio C&F,

Het is fijn om u allen te zien en te ontmoeten bij deze gezamenlijke viering. In deze viering ontmoeten we elkaar en leren we elkaar kennen.

Waar hongeren we samen naar?  Dit is  het thema van deze viering. Wie zijn “we” in het thema? Alleen gelovigen of hele samenleving?

Moderne samenleving wordt overvoerd met prikkels die aanzetten tot consumptie. Veel mensen geven toe aan die prikkels. Veel mensen lijden aan overgewicht.

Maar de hele samenleving lijdt aan een vorm van spirituele ondervoeding. Men stilt de honger – naar het geestelijke – met de verkeerde middelen – materiële.

Het geloof biedt gezond voedsel door zingeving die betrouwbaar is en liefdevol. De broden en de vis zijn symbool van gezond eten: voldoende energie (brood) en voldoende bouwstoffen (vis). Sober maar toereikend.

Maar de broden zijn ook symbool van herstel van de samenleving. De 12 korven verwijzen naar de stammen van Israël. Tien stammen zijn verstrooid geraakt. Ze hebben hun identiteit als volk van God verloren en zijn opgelost / verdwenen in de wereld van de ongelovigen. Dat kun je als negatief zien. Maar er zit ook een positieve mogelijkheid in. Via deze verloren stammen komt heel de mensheid in beeld als potentieel volk van God. Paulus en Lucas volgen deze gedachtelijn. Dit is hun model voor missionering van de heidenen.

De eerste lezing citeert een klein stukje uit de Eerste brief aan de christenen in Korinthe. De context is die van samen eten, van voedsel met elkaar delen. Armen en rijken vormen één gemeenschap – dat is de bedoeling. Maar de praktijk in Korinthe is anders. Paulus herinnert de rijken hoe de maaltijd van de Heer bedoeld is. Wie afbreuk doet aan de gemeenschap, doet ook schade aan zichzelf. Die schade kan verschillende vormen aannemen.

Paus Franciscus heeft de encycliek Fratelli tutti geschreven. Daarin laat hij zien hoe wij onszelf te kort doen, wanneer we niet alle mensen beschouwen als onze broeders en zusters.

De kracht om groot te denken en consequent te handelen krijgen wij van boven. Van God die onze menselijke verdeeldheid en tegenstellingen overstijgt.

Wat kan ons als locaties binnen C&F bij elkaar brengen? De herkenning van de ware honger naar geestelijk voedsel en een rechtvaardige wereld. Wij zijn één in onze inspiratie door de Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze opdracht naar de buitenwereld maakt ons één. Want als het goed is, zijn wij een teken van die komende wereld van God. Zijn wij ook een instrument dat bijdraagt aan het komen van dit Koninkrijk van God?

Wanneer zie je in C&F iets van die twaalf manden? Ik denk aan de installatieviering van mijzelf op 11 juli vorig jaar. Ik denk ook aan de Vormselvieringen van 29 mei in de Martelaren en van 6 juni in de Urbanus. Ik denk ook aan onze EHC vieringen van zowel vorig jaar in de Martelaren, als van dit jaar in de Urbanus. In deze vieringen kreeg ik een voorproefje van wat kerk-zijn – wat koninkrijk van God – kan betekenen. Als een open en gastvrij getuigenis van ons geloof.

Waar zijn we concreet bezig om samen op weg te gaan?

  • De gespreksavonden over Synode 2023 op alle locaties. Verslag door diaken Han. Ook 3 groepen jongeren hebben meegedaan. Dit is een aanzet voor de toekomst van C&F.
  • Studiebijeenkomsten van het Breed Pastoraal Toekomst Beraad. Twaalf verkenners zijn gaan kijken naar het ‘land van de belofte’. Dit leerproces was verrijkend voor de deelnemers. Na de zomer willen we voor C&F een eiland-dag houden met dertig kernvrijwilligers uit alle locaties. Om praktische redenen kunnen er niet meer mensen tegelijk. Misschien houden we twee keer zo’n dag. In elk geval willen we zo veel mogelijk mensen betrekken bij dit zoeken naar de toekomst.
  • Een volgende stap is soortgelijke bijeenkomsten houden voor elke parochie afzonderlijk. Zo wordt de kring nog groter en kan voor elke locatie een eigen traject worden gevonden. Want vanuit verschillende vertrekpunten zijn we opzoek naar een gemeenschappelijk doel.
  • De ABG gemeenschap is momenteel bezig met wat we noemen: Samen op weg gaan van twee gemeenschappen – Anna-Bonifatius en Gerardus Majella – naar één nieuwe gemeenschap. Het locatie bestuur neemt alle parochianen mee in dit proces door de gezamenlijke vieringen en door gesprekken die gevoerd worden met de groepen van de vrijwilligers die er zijn. Dit proces gaat nog verder….
  • Het Algemeen Bestuur van C&F is momenteel bezig met een Meer Jaren Onderhoudsplan voor alle kerkgebouwen binnen ons samenwerkingsverband. Dit alles heeft te maken met de toekomst van onze regio parochiegemeenschap.
  • Sinds afgelopen jaar hebben we alleen maar 3 betaalde pastorale krachten beschikbaar. Dat is te weinig voor onze grote regio parochie. Daarom hebben we meer vrijwilligers nodig om de pastores te kunnen ondersteunen.
  • De Inter-Parochieel Caritas Instelling is gevormd. Dit orgaan is bedoeld om de noden van onze parochianen binnen C&F te kunnen helpen. Onze stadsdiaken: Colm Dekker begeleidt deze  groep.
  • Binnen ons samenwerkingsverband zijn er twee diaconale projecten  in de ABG parochie aanwezig: Kiemkracht en Hangmannen projecten. Twee keer per week is er inloop gelegenheid voor de bezoekers. Iedereen is daar welkom. Ik ben zelf direct betrokken bij deze twee projecten. Via deze projecten maken we als Kerk elke week een verbinding met de samenleving. Op deze manier realiseren we iets van wat we hebben gehoord bij de broodvermenigvuldiging.
  • Bij deze diaconale projecten zie ik iets dat ook in de parochies meespeelt. Onze diversiteit in leeftijd, cultuur en leefomstandigheden. Bij mijn installatie heb ik U verteld over mijn droom van een interculturele parochie. Ik hoop dat U mij en het bestuur wil helpen om zo’n interculturele parochie steeds een stapje dichterbij te brengen.

Met dit alles proberen we het koninkrijk van God gestalte te geven zowel binnen de parochie, als naar buiten, naar de samenleving en de wereld toe.  

Beste parochianen,

Kunt u zich hierin vinden? Bent u het eens wat ik zojuist gezegd heb? We zijn deze overweging begonnen met de vraag: ”Waar hongeren we samen naar?”. Vindt u dit een goede weg die wij zojuist uitgestippeld hebben? Vindt u ook dat we op deze manier het Rijk van God gestalte geven hier in deze regio? Voelt u zich ook hierbij betrokken? Bent u bereid om hieraan mee te werken?

We vieren vandaag het feest van Sacramentsdag. Dag waarop we gedenken dat onze Heer Jezus Christus zichzelf gaf aan zijn leerlingen in brood en wijn. Ook nu wil Hij ons laten delen in deze gave opdat wij door Hem geïnspireerd worden en de kracht ontvangen om naar elkaar toe te groeien, om te groeien naar een gemeenschap die oog heeft voor zowel de noden van binnen de gemeenschap als die van de wereld om ons heen en zo gestalte te geven aan het Rijk van God in onze wereld.

Onze patroonheiligen Clara en Franciscus hadden ook een grote verering voor het Heilige Sacrament van de Eucharistie. Mogen zij ons helpen om te groeien in onze dienst aan God en aan de wereld.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pastoor Marianus Jehandut SVD.