2023 Preek zondag 18 juni Clara & Franciscusviering De Drie Stromen

Regio Clara en Franciscus viering

Ex. 19,2-6a, Mat 9,36 -10,8.

WIJ ZIJN KOSTBAAR IN GODS OGEN

Mijn geloofsgenoten, vrienden van Jezus Christus. Op deze Regio Clara-Franciscus viering komen we bij elkaar in deze Drie Stromen kerk. Wij komen uit Urbanus, Sint Petrus Banden, Martelaren van Gorcum en ABG gemeenschappen. De Graankorrel parochiegemeenschap is vandaag de gastheer/gastvrouw. Wij willen en moeten hen bedanken voor hun bereidheid daarvoor.

Via deze regioviering willen we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, en de band tussen de parochianen versterken.

In het evangelie zegt Jezus tot zijn leerlingen en tot ons: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.”

Jezus blijft roepen, ook vandaag. Hij blijft mensen verzamelen die het aandurven zijn Blijde Boodschap uit te dragen en daardoor bij te dragen aan een bewoonbare wereld. Eerst riep Hij twaalf leerlingen, en door hen roept Hij steeds opnieuw, ook ons.

Sommigen hebben weet van wat er voorbij de horizon op ons wacht, zoals Mozes dat eens mocht zien. Anderen zullen volgen. Maar hoe je ook in dit proces staat, laten we nieuwsgierig blijven naar die ‘grote oogst’.

Deze woorden zijn heel passend bij onze huidige veranderende situatie binnen ons SWV. Een paar jaar terug hebben we samen op weg van twee gemeenschappen, één nieuwe parochie gemaakt: de Graankorrel  genaamd. Dat is al gebeurd. Dat verandering proces bracht veel pijn en verdriet met zich mee bij de parochianen. Dat begrijp ik heel goed. Ik leef met u mee!                                              

De pijn en het verdriet proberen we samen te dragen als gemeenschap. Op deze manier kunnen we elkaar versterken en bemoedigen. Wij zijn samen onderweg…..

Hetzelfde proces is nu gaande in de ABG parochie. Samen op weg van twee gemeenschappen -Annabon en Gerardus Majella – naar één nieuwe ABG gemeenschap. Voor dit proces heeft het locatiebestuur van ABG veel gedaan. Het locatie bestuur heeft tot nu toe vijf keer samen op weg, een gezamenlijke viering georganiseerd. Het locatie bestuur heeft de parochiemiddagen georganiseerd, en is met de koren, lectoren en pastoraatsgroepen hierover gaan spreken en informeren, en heeft via de Kleine Samenspraak erover geschreven, enz.

Met dit alles wil het locatie bestuur iedereen mee nemen in dit belangrijk proces. En dat bevalt goed bij de parochianen, meen ik. Door de boven genoemde activiteiten groeit de verbinding tussen beide gemeenschappen met elkaar, en ook de verbinding tussen beide gemeenschappen onderling. Aandacht voor de parochianen is de belangrijkste prioriteit in dit proces. Met veertig mensen van de AnnaBon en ongeveer 30 mensen van de GM kerk kunnen we verder samen gaan naar één nieuwe ABG gemeenschap in de GM kerk.

Dat betekent dat de AnnaBon kerk eind van dit jaar gaat sluiten. Dat is heel jammer. Ik begrijp heel goed dat de ABG parochianen en ik in dit proces afscheid moeten nemen van een vertrouwde plek waar veel herinneringen liggen. Dat doet pijn en verdriet. Onze pijn en ons verdriet van dit verandering proces proberen we samen te dragen naar de nieuwe toekomst toe. Dit is de weg die wij moeten en willen nemen.

Met dit proces willen we duidelijk maken, dat wij kostbaar zijn in Gods ogen. Wat maakt dat we zo kostbaar zijn in Gods ogen? Niet omdat we alles hebben, alles kunnen en alles weten, maar, omdat God in alle harten van mensen woont, ook in u en in mijn  hart.

Dat is Gods genade die ons kostbaar maakt in Zijn ogen, zegt Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten orde.  God zelf is steeds werkzaam in jou, in mij, in ons SWV. Gods woonplaats vindt plaats bij mensen, nu, morgen en in de toekomst.

Onze kerken binnen SWV mogen we zien en ervaren als teken van Gods aanwezigheid in ons midden. Daarom moeten we zorgvuldig zijn in de omgang met onze kerkgebouwen.

Dinsdag 9 mei 2023 was het ‘t SWV niet gelukt om een voorlopige keuze voor centrumkerk te maken, op basis van input van alle locaties binnen ons SWV. 

Op dinsdag 6 juni ging het bestuur van SWV opnieuw stappen zetten om tot een voorlopige keuze voor centrumkerk te komen onder leiding van pastoor Nico van der Peet. U kent hem goed. Op die avond kwamen we tot dit volgende stappen:

drie mensen van het bestuur SWV, plus één adviseur gaan een notitie  schrijven, waarin de stand van zaken t.a.v. de keuze voor een centrumkerk en de visie op de nieuwe gemeenschap wordt beschreven en waarin nog geen keuze voor centrumkerk wordt gemaakt: ” Dit zal gebeuren in juni en juli.

-De uitgangspunten van het Pastoraal Toekomstberaad moeten daarin worden opgenomen.

-Er moet een sterke financiële paragraaf komen, geschreven door de penningmeester van het bestuur SWV.

-Er moet duidelijk gemaakt worden wat er binnen de steunpunten gaat gebeuren.

Op 11 juli wordt de geschreven notitie voorgelegd aan het bestuur van SWV.                                               

-Daarna wordt de notitie, het geheel overziend, besproken met de locatieraden voor input en om het draagvlak te creëren/vergroten. Dit zal gebeuren in augustus. Wij bidden daarvoor tot de heilige Geest om inzicht en wijsheid.

In september hopen wij deze notitie met het Bisdom te kunnen bespreken.

Beste geloofsgenoten,

De oogst is groot en de arbeiders zijn er niet genoeg. De Heer nodigt ons allen uit om mee te werken in zijn wijngaard. Wat betekent nu concreet voor ons dat Hij ons uitnodigt om samen mee te denken en samen te werken, zodat onze samenwerking van onze parochies steeds sterker en dieper wordt. Wij hebben u allen nodig in dit proces. Niet voor niets zegt het thema van deze viering: ‘Wij zijn kostbaar in Gods ogen.’ We zijn samen op weg naar de nieuwe toekomst, Met de centrumkerk als middel om Gods koninkrijk als DOEL in onze regio-parochie verder op te bouwen.

Wij doen dat sámen, als mensen van God. Wij zijn kostbaar in zijn ogen en in de ogen van onze medemensen. God accepteert ons zoals we zijn. Hij is onze liefdevolle Vader. Zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Dat is de grote genade die van Hem naar ons toe komt. Wij zijn samen op weg naar de nieuwe toekomst toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

 Amen.

P.Marianus Jehandut SVD.