2023 Preek zondag 4 juni Gerardus Majellakerk

 Heilige Drie-eenheid

Ex. 34,4b-6.8.9; 2 Kor: 13,11-13; Joh. 3,16-18.

Samen op weg

Mijn beste geloofsgenoten, broeders en zusters,

Op het feest van de heilige Drie-eenheid komen we als AnnaBon en Gerardus Majella gemeenschappen opnieuw bij elkaar in deze Gerardus Majella kerk.

Via deze gezamenlijke viering willen we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, onze band met elkaar versterken, en het wij gevoel als ABG parochie gemeenschap  laten groeien.

Als ABG parochie vieren we vandaag de vijfde gezamenlijke viering: Samen op weg, Heel fijn dat u gekomen bent. Persoonlijk, ben ik heel blij om u allen in deze gezamenlijke viering te ontmoeten. Wij zijn samen op weg…!

In de eerste lezing zegt Mozes tot God op de berg Sinaï: ‘Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee.’  M.a.w. God, gaat met ons mee op onze weg naar het beloofde land.

Voor zoveel keer horen we deze woorden: wij gaan samen op weg van twee gemeenschappen naar één nieuwe ABG gemeenschap. Voor dit proces heeft ons locatiebestuur, in de afgelopen jaren veel gedaan. Ons locatiebestuur heeft  de parochiemiddagen georganiseerd, het locatiebestuur ging met de koren, lectoren en pastoraats-groepen hierover spreken en informeren, via de kleine samenspraak erover geschreven, enz.

Met dit alles wil het locatiebestuur iedereen mee nemen in dit belangrijk proces. En dat bevalt goed bij de parochianen, meen ik. Door de boven genoemde gezamenlijke activiteiten groeit de verbinding tussen beide gemeenschappen met elkaar, en ook de verbinding tussen de parochianen onderling. Aandacht voor alle parochianen is de belangrijkste prioriteit in dit proces. Met veertig mensen van de Annabon en ongeveer dertig mensen van de Gerardus Majella kerk kunnen we samen verder gaan naar één nieuwe ABG gemeenschap in deze Gerardus Majella kerk.

Dat betekent dat de AnnaBon kerk gaat eind van dit jaar sluiten. Dat is heel jammer. Ik begrijp heel goed dat u en ik in dit proces afscheid van een vertrouwde plek waar veel herinneringen liggen moeten nemen.  Dat doet pijn en verdriet. Onze pijn en ons verdriet van dit verandering proces proberen we samen te dragen naar de nieuwe toekomst toe.

Dit is de weg die wij willen en moeten gaan. Dit is de weg die onze twee gemeenschappen -AnnaBon en Gerardus Majella- moeten nemen, de weg naar de nieuwe toekomst.

Wij weten heel goed dat onze twee gemeenschappen hun eigen cultuur en gewoontes hebben, zoals: samen zingen, samen vieren, samen koffie drinken, samen na praten na de viering, elkaar aandacht geven, jongeren en diaconale activiteiten doen, enz. Maar gelukkig zijn we één ABG parochiegemeenschap. Deze waardevolle culturen en gewoontes mogen we behouden en het mee nemen naar de Nieuwe ABG gemeenschap dat eind van dit jaar gaat gebeuren.

Waarom moeten we deze weg nemen? Omdat ook hier het aantal kerkgangers steeds kleiner wordt, en de uitgaven blijven doorgaan zoals: het salaris van de betaalde voorgangers, pastoraal activiteiten, water, licht, het onderhoud van kerkgebouw, enz.

De apostel Paulus zegt tot ons in de tweede lezing: ‘Broeders en zusters. Laat alles goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, wees eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Deze woorden zijn heel passend bij onze huidige verandering situatie. Met zo’n allen willen we dit proces van twee gemeenschappen naar één Nieuwe Gemeenschap, met liefde en vrede van Christus laten gebeuren.  

Voor de Nieuwe Gemeenschap hebben we meer enthousiaste vrijwilligers nodig, om huisbezoek te kunnen doen bij parochianen die ziek zijn of zich alleen voelen, koffiezetten en afwas doen na de viering, enz. Daarvoor heb ik uw hulp hard nodig, lieve mensen. Graag, laat mij weten als u ervoor geïnteresseerd bent. Dat kan straks na de viering. Dan is hier ook aandacht voor.

Tot Nikodemus zegt Jezus in het evangelie: “Zozeer heeft God deze wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.”

Her en der hoor ik mensen zeggen, dat kerksluiting zal veel mensen verloren gaan. Dat willen we natuurlijk niet. Als locatiebestuur van ABG parochie willen we in dit verandering proces mensen vinden, die onze ouderen naar de zondagse viering kunnen helpen, met vervoer. Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig. Wat zou goed zijn als u die eigen auto hebt, dit kan helpen, het gaat over onze ouderen die in uw omgeving wonnen.

Dinsdag 9 mei j.l. was het bestuur van SWV niet geluk om een voorlopige keuze voor centrumkerk te maken, op basis van input van alle locaties binnen ons SWV. Aanstaande dinsdag 6 juni gaat het bestuur van SWV opnieuw stappen zetten om tot een voorlopige keuze voor centrumkerk te komen. Wij bidden daarvoor tot de heilige Geest. Daarna legt het bestuur deze keuze voor, aan de locatiebesturen binnen een gezamenlijke vergadering.

In de weken daarna zal opnieuw een delegatie van het bestuur en het pastoraalteam alle locaties langs gaan om de gemaakte keuze toe te lichten.

Vervolgens zal het bestuur van SWV de gemaakte keuze, met onderbouwing, voorleggen aan het Bisdom.

In een overleg dat wij op 21 april j.l. met het bisdom hadden, is door hen aangegeven dat zij de keuze van het SWV beschouwen als voorgenomen beleid.

Het Bisdom beslist uiteindelijk, op basis van onze onderbouwde keuze, welke kerk, centrumkerk zal worden en welke locaties de status van steunpunt krijgen.

Dit is de weg die wij als SWV moeten gaan. Het communielied daagt ons uit: “De mensen moeten sterven voor elkander, het kleinste zaad wordt levend brood, zo voed de een de ander.”

Zusters en broeders, laten we ons openstellen voor de verandering die voor ons ligt: ons samen op weg zijn van twee gemeenschappen naar één nieuwe ABG gemeenschap, ook openstaan voor de centrumkerk die zal komen.

Dit is een teken van deze tijd die we proberen te verstaan en te accepteren. Moge ons geloof in de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest, ons mag helpen om verder te gaan naar de nieuwe toekomst.

Met heel mijn hart geloof ik, dat de God van Mozes, de God van St. Anna, St Bonifatius en de God van de heilige Gerardus Majella, met ons mee gaat in dit verandering proces. Wij zijn samen op weg.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Marianus Jehandut