2023 Preek zondag 7 mei Samen op Weg-viering Anna-Bonifatiuskerk

5e zondag van Pasen

Han 6,1-7; 1-Petr. 2,4-9; Joh. 14, 1-12.

Samen op weg

Zusters en broeders, mensen van God,

Vandaag komen we naar deze AnnaBon kerk van verschillende plekken. De één komt te voet, de ander op de fiets, weer anderen met zijn/haar eigen auto of met openbaarvervoer.

Nu zitten we lekker samen hier in deze kerk als gemeenschap. Jezus, God is het centraal punt van ons samenzijn. Iedereen krijgt een plek, een stoel. Iedereen is gelijk voor Gods aangezicht. Iedereen, man en vrouw, groot en klein, zijn mensen van God.

Wij mogen hier zijn zoals we zijn. We zingen en bidden samen, en luisteren samen naar Gods Woord. Moment van inspiratie voor ieder van ons.

Jezus  zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”  Deze woorden mag je zien als Jezus‘ identiteit. Hij vertelt ons de waarheid over zijn Vader en over het echte leven, waarin wij omzien naar elkaar en het eeuwig leven, waarin wij thuiskomen bij onze God en Vader.

Deze worden van Jezus zijn heel passend bij onze huidige situatie.  

Vandaag vieren we weer opnieuw onze gezamenlijke viering samen op weg.

Onze ABG-parochiegemeenschap zit nu midden in de beweging van samen op weg van twee gemeenschappen naar één nieuwe ABG-gemeenschap. Hiervoor hebben we in de afgelopen maanden een parochiemiddag georganiseerd en in beide kerkgemeenschappen een voorlichtingsbijeenkomst, waarbij wij ook met elkaar in gesprek zijn gegaan over onze toekomst.  

Ook zijn er vier keer gezamenlijke vieringen gedaan. Deze viering telt ook mee. Door deze gezamenlijke activiteiten groeit de verbinding tussen beide gemeenschappen met elkaar, en ook de verbinding tussen de parochianen onderling. Aandacht voor mensen, parochianen, is  de belangrijkste prioriteit in dit proces. Met veertig  mensen van de Annabon en ongeveer 30 mensen van de GM kerk kunnen we samen verder gaan naar  één nieuwe ABG-gemeenschap in de GM kerk.

Ik begrijp heel goed dat u en ik in dit proces afscheid van een vertrouwde plek waar veel herinneringen liggen moeten nemen.   Dat doet pijn en verdriet. Onze pijn en ons verdriet van dit verandering proces proberen we samen te dragen naar de nieuwe toekomst toe.   

 Dit is de weg die wij willen en moeten gaan. Dit is de weg die onze twee gemeenschappen -Annabon en Gerardus Majella- moeten nemen,  de weg naar de nieuwe toekomst.

Wij weten dat onze twee gemeenschappen hun eigen culturen en gewoontes hebben, zoals samen zingen, samen vieren, samen koffie drinken, samen napraten na de viering, elkaar aandacht geven, enz. Maar gelukkig zijn we één ABG parochiegemeenschap. De waardevolle culturen en gewoontes mogen we behouden en het mee nemen naar de Nieuwe ABG gemeenschap.

Waarom moeten we deze weg nemen?  Omdat ook hier het aantal kerkgangers steeds kleiner wordt en de uitgaven blijft doorgaan zoals: het salaris van de betaalde voorgangers, pastoraal activiteiten, water, licht, het onderhoud van kerkgebouw, enz.

De eerste lezing spreekt over zeven mensen die de gemeenschap van toen wilden helpen. Onze ABG parochiegemeenschap zowel nu, als in de toekomst heeft  meer vrijwilligers nodig om onze gemeenschap verder te kunnen dragen. Onze gemeenschap is van de gemeenschap en voor de gemeenschap.  

Onze gemeenschappen hebben mensen nodig: man en vrouw, zoals: Stefanus, Philippus, Timon, Nikolaus die diep geloven  in God en in de heilige Geest. Onze gemeenschappen kunnen niet verder gaan, zonder de hulp van de trouwe en enthousiaste vrijwilligers. Onze gemeenschappen hebben mensen nodig die  huisbezoek kunnen doen bij de parochianen die ziek zijn of zich alleen voelen. Daarvoor heb ik uw hulp hard nodig, lieve mensen. Graag, laat mij weten als u ervoor geïnteresseerd bent.

Onze zusters zijn al verhuisd van deze AnnaBonkerk naar Amsterdam West. Toen zij nog hier woonden, hebben ze veel gedaan voor onze AnnaBon kerkgemeenschap: zoals koffie zetten, kosterij en post verzorgen, voorgaan in gebed en meditatie, enz. Zonder hun aanwezigheid zie ik nu duidelijk dat ze van heel veel betekenis zijn geweest voor onze AnnaBon gemeenschap, en ook voor onze ABG parochie als geheel. Maar gelukkig helpen ze ons nog steeds bij  Kiemkracht en secretariaat activiteiten. Daar ben ik dankbaar voor.

Na Pasen zei Jezus tot  zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrusten worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.”

In de context van deze woorden van Jezus kijk ik persoonlijk heel positief naar ons samen op weg zijn van twee gemeenschappen naar één nieuwe gemeenschap, als het gaat over onze verdere toekomst. Met z’n allen hebben we een huis van gebed nodig voor ieder van ons. Daaraan zijn we nu bezig.

Uit de gespreken die we gedaan hebben in de afgelopen weken merk ik dat de  ABG parochiegemeenschap geen centrumkerk kan / wilt worden.

Omdat we de criteria daarvoor niet kunnen vervullen, zoals: meer ruimtes beschikbaar stellen voor bijeenkomsten, voor Alpha-cursus, genoeg aantal vrijwilligers, enz. Hierover kunt u later zelf lezen in het komende Saamhorig blad, pagina “Bestuurszaken”.

Dinsdag 9 mei a.s. maakt het bestuur van SWV een voorlopige keuze op basis van input van alle locaties binnen ons SWV. Op 23 mei a.s. legt het bestuur deze keuze voor aan de locatiebesturen  binnen een gezamenlijke vergadering.

In de weken daarna zal opnieuw een delegatie van het bestuur en het pastoraal team alle locaties langs gaan om de gemaakte keuze toe te lichten.

Vervolgens zal het bestuur van SWV de gemaakte keuze, met onderbouwing, voorleggen aan het Bisdom.

In een overleg dat wij op 21 april j.l. met het Bisdom hadden, is door hen aangegeven dat zij de keuze van het SWV beschouwen als voorgenomen beleid. Het Bisdom beslist uiteindelijk, op basis van onze onderbouwde keuze, welke kerk, centrum kerk zal worden en welke locaties de status van steunpunt krijgen.

Dit is de weg die wij als SWV moeten gaan. Het openingslied nodigt ons uit: ‘Sta op! Een morgen ongedacht, Gods dag is aan gebroken, er is in één bewogen nacht  een nieuwe leven ontloken. Het leven brak door aard’ en steen, uit alle wond’ren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.

Beste parochianen, mensen van God, laten we ons openstellen voor de verandering die voor ons ligt: ons samen op weg zijn van twee gemeenschappen naar één nieuwe ABG gemeenschap, en ook openstaan voor de centrumkerk die zal komen. Dit is een teken van deze tijd die we proberen te verstaan en te  accepteren. Moge ons geloof in de Levende God, de God van Pasen, van Opstanding, ons mag helpen om verder te gaan naar de nieuwe toekomst.

Ik geloof echt dat God met ons mee gaat in dit veranderingsproces. Wij zijn samen op weg. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Amen.   

P.M.Jehandut SVD.