ANBI publicatie

ANBI publicatie Parochie A.B.G.​​

A. Algemene gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​ Parochie A.B.G.​ ​Website: https://www.abgparochie.nl
 
RSIN/Fiscaal nummer: 824107019 E-mail: abgparochie@gmail.com
 
Adres: ​Lombokstraat 2 Telefoonnummer: 020 6650070
Postcode: ​1094 AL  
​Plaats: ​​AMSTERDAM​

De Parochie A.B.G. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie A.B.G..

B. Samenstelling bestuur

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen). Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken. Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en 8 bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Algemeen Reglement bestuur parochie

C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.   De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

​​D. Beleidsplan

Voor wat betreft het beleid van de Parochie A.B.G. wordt verwezen naar het beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, te vinden op http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.​

E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie  gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​  

F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw. Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten. Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website .  

​G. Voorgenomen bestedingen​

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. We werken momenteel hard aan de publicatie van de cijfers over dit boekjaar. Zodra de cijfers zijn goedgekeurd, worden deze op deze site gepubliceerd.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Tijdens de vieringen wordt altijd gecollecteerd. Bovendien wordt aan de parochianen elk jaar bij de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie. De ABG-parochie bezit enig vermogen vanwege de verkoop in de jaren ‘80 van de Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein. Die werd gesloopt en er staat nu een bejaardentehuis. Het geld van de verkoop is belegd maar net als de rente op spaarrekeningen zijn in de afgelopen jaren ook de opbrengsten van obligaties en aandelen laag geweest. Voor de parochie was dat nadelig. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Het grootste deel van de inkomsten wordt besteed aan de salarissen van de pastors. Deze uitgavenpost is voor het jaar 2018 erg hoog, maar dat komt omdat de parochie geld had geleend aan de parochie De Graankorrel in Amsterdam Zuid-0ost. Inmiddels is daarvan €22.379 terugbetaald, maar dat komt op de balans van het jaar 2019. De opbrengsten uit beleggingen zijn veel minder dan begroot. De reden hiervoor is dat de maand december 2018 een nogal slechte maand was, hetgeen echter in het begin van 2019 gecompenseerd werd. Het overzicht zou daarom meer recht aan de werkelijkheid doen als het boekjaar 2019 ook was opgenomen. Maar dat is op dit moment nu eenmaal nog niet afgelopen.