Laudato Si’ middag 12 september

Vanwege de Maand van de Schepping organiseerde onze Clara en Franciscus parochie op zaterdagmiddag 12 september 2020 in de tuin van de Urbanuskerk te Duivendrecht de Laudato Si’-dag. Het programma bestond uit twee rondes workshops van Melina, Frits, Wim, Gerard, Uschi en Tessa, een gebedsviering en het planten van een Laudato Si’-fruitboom. Deze middag werd afgesloten met een BBQ.

Onder deze link heeft het Vlaamse Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede er aandacht aan geschonken.

Van alle locaties waren er parochianen gekomen. De workshops waren zeer inspirerend. Hieronder een indruk:

Hulp aan Beirut in Libanon

Op 4 augustus ontplofte in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut 2.750 ton opgeslagen ammonium-nitraat. De explosies waren verschrikkelijk.

Er zijn vele slachtoffers: doden en gewonden. Duizenden huizen zijn kapot. Zeer veel mensen zijn dakloos en getraumatiseerd. Het geld was al 80%-90% in waarde gedaald. De coronacrisis is er groot. De ziekenhuizen, die nu ook getroffen zijn door de explosies, kunnen alles nauwelijks aan.

De regering is corrupt en trad na felle demonstraties direct op 10 augustus af. De solidariteit onder de burgers is groot.

Men wil voorkomen dat er weer – zoals van 1975-1989 – een burgeroorlog uitbreekt.

Minister Sigrid Kaag werkte eerder 2013-2017 namens de VN in Syrië en Libanon. Zij onderhield met het oog op de vrede goede relaties met alle religieuze leiders: van moslims (60%) en van christenen (40%) in Libanon.

Naar schattingen wonen er ruim 6 miljoen mensen in Libanon. Er verblijven door de oorlog in Syrië zo’n 1½ miljoen vluchtelingen.

Onze zusterlocatie, de Martelaren van Gorcum, heeft sinds december 2016 contact met het vluchtelingen-kamp ‘Bukra Ahla’. Ari van Buuren ging toen op bezoek in Libanon en was gevraagd er een naaimachine te bezorgen.

Sindsdien steunde de MvG de school van Bukra Ahla, waarvoor zij elk jaar een sponsorloop houden. Dit jaar zou deze op 18 april zijn, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. ‘Bukra Ahla’ is gelukkig gespaard gebleven: het ligt niet in het rampgebied.

Meteen is op 9 augustus gestart met een actie voor hulp aan burgerinitiatieven in Beirut. De stand op 18 augustus was € 3.806.

Giften blijven welkom. U kunt een gift of donatie overmaken op de bankrekening van het MvG-Kerkbestuur o.v.v. Hulp Beirut:

RK Kerkbestuur Parochie HH Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam; IBAN NL13 INGB 0000 1225 88

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatiuskerk of Gerardus Majella kerk heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Brief Racisme en Discriminatie

In de afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor racisme en discriminatie op tv, in de krant en in gesprekken tussen mensen.

Als katholieke kerk in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht hebben wij onze stem weinig laten horen in dit debat. Daarom zijn wij blij dat twee medeparochianen uit de parochie de Graankorrel een brief over racisme en discriminatie hebben geschreven. U kunt de brief lezen onder deze link.

Pater Bert Wooning SVD, pastoor / administrator SWV C&F

Paul Proost, vice-voorz. bestuur SWV C&F 

Verbondenheid

“Als teken van ‘wel uit het oog, niet uit het hart’ wil ik dit dit symbool met jullie delen. Ieder op zichzelf heel: én onderdeel van een geheel!”

Tessa Koopmanschap

Wisseling van de wacht

Maandag 1 juni 2020 werd in Rome bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ontslag heeft verleend als Bis­schop van Haarlem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum trad bisschop Johannes Hendriks die als Bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de,  Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd is hulpbisschop Everard Johannes de Jong (61) van het bisdom Roermond door paus Franciscus benoemd tot ‘Legerbisschop’ van Nederland, als opvolger van Mgr. Josef Punt. Wij danken Mgr. Jozef Punt voor al zijn inzet voor ons bisdom en we bidden voor beide nieuwe bisschoppen.

Samen op weg

De afgelopen weken zijn er over de toekomst van onze ABG-parochie verschillende ontwikkelingen. In het bulletin Samen op weg is hierover meer te lezen.

Maurits Damsté, priester-eremiet

Maurits Damsté

Maurits Damsté wordt vier jaar kluizenaar wordt op La Palma. Rond en na de eeuwwisseling was Maurits een geliefd en gewaardeerd pastoraal werker in de ABG-parochie. Daarna werd hij pastoor in Groningen.

Hieronder staat de toelichting op zijn keuze

Toelichting bij mijn nieuwe leven als priester-eremiet

Zoals velen van jullie al vernomen hebben, begin ik per 1 mei, met de toestemming en zegen van onze bisschop, aan een leven van meer eenvoud en stilte, intensiever gebed en studie. Ik zal daartoe verhuizen naar mijn hermitage op het eiland San Miguel de la Palma (Spanje). Gezien de huidige situatie moet ik de reismogelijkheden even afwachten, mogelijkerwijze tot tegen het einde van de zomer.

Deze stap naar het leven als priester-eremiet neem ik na een proces van meer dan tien jaar: een lange periode van gebed, gesprekken met mijn geestelijke raadslieden, van onderscheiding, oefening en voorbereiding. Mijn priesterschap, mijn arbeid als pastor, mijn leeftijd, mijn studie en mijn naasten hebben allemaal een eigen rol gespeeld in deze ontwikkeling naar het contemplatieve leven. God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (vgl. Matteüs 28:6).

Een van de meer zeldzame wegen om op deze uitnodiging dieper in te gaan, maar een weg met zeer oude papieren, is die van de ‘stilte van de eenzaamheid’: het eremietenleven. Een leven in silentio solitudinis, conform het canonieke recht (CIC 603,1), is vóór alles gericht op een verwijlen bij God, binnen de katholieke Kerk. Eenvoud van leven, fysieke arbeid, aandacht, stilte, alleen-zijn en studie worden allemaal ingezet omwille van deze omgang met de Drie-ene God.

Mijn hermitage op La Palma is klein en onderhoudsvriendelijk, heeft een tuin en ligt om de hoek van de lokale parochiekerk van San José. Een weloverwogen dagorde, die heel de mens – lichamelijk, geestelijk en intellectueel – inzet bij het zoeken naar God, heb ik opgesteld in samenspraak met mijn geestelijke raadslieden.

Om aan de monastieke studiediscipline gestalte te geven, zal ik een dissertatie schrijven aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University) over de rol van vragen in Lucas 1:5-2:52 voor de tekst-immanente lezer. Promotores zijn Prof. Dr. Bart Koet (diaken van het Bisdom Haarlem-Amsterdam) en Prof. Dr. Archibald van Wieringen (priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam). Ik ben blij dat ook hierin ons Bisdom Groningen-Leeuwarden mij steunt.

Ook assisteer ik, als vrijwilliger, het Titus Brandsma Instituut bij de vertaling van de werken van de Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, naar het Engels. Deze vertalingen vindt u op www.titusbrandsmateksten.nl/translations. Tevens blijf ik de dagelijkse gebeden voor de website en het contactblad van de Stichting Kerk in Nood verzorgen (www.kerkinnood.nl), zoals ik de afgelopen zeven jaar heb gedaan.

Ik kijk met zeer goede herinneringen terug op mijn arbeid als pastoraal werker, diaken en priester, gedurende de afgelopen vierentwintig jaar. Mijn parochiewerk rond ik af op 30 april a.s.  Ik blijf priester van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wanneer u vragen hebt naar aanleiding van mijn nieuwe stap, bent u van harte welkom om met mij contact op te nemen via mauritsdamste@hotmail.com. Graag vraag ik u om gebed opdat Gods zegen op deze nieuwe stap in mijn leven mag rusten.

Vrede en alle goeds, Maurits Sinninghe Damsté

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/pastoor-wordt-kluizenaar-op-canarisch-eiland

Bisdomblad “SamenKerk” is nu digitaal!!

Tijdelijke oplossing vanwege de coronamaatregelen.

De Goede Week is begonnen, Pasen staat voor de deur ….. en u kijkt uit naar “SamenKerk“, het bisdomblad dat u zoals gebruikelijk kunt meenemen vanuit uw parochiekerk of via de website kunt lezen.

In deze tijd worden vieringen gestreamd en is “SamenKerk” dit keer uitsluitend digitaal te lezen.SamenKerk” kunt u vinden via bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl met o.a.:

–  een bemoedigend woord van mgr. Jos Punt

–  Goede Week en Pasen vieren in deze tijd

Veel leesplezier toegewenst