KiemKracht Kerstpakketten 21 dec 2021

De feestdagen waren afgelopen jaar een beetje anders


Het was bijna kerst en voor veel mensen betekent dat lekker veel eten. Maar niet iedereen kan zichzelf verwennen. Daarom deelde KiemKracht dinsdagmiddag kerstpakketten uit voor mensen die nodig hebben.
Dank aan alle donateurs en mensen met goede wil.

Link naar video

Aanscherping coronaregels 20 december 2021

Zojuist is op de internetpagina van ons Bisdom de aanscherping van de coronaregels van 20 december 2021 gepubliceerd. De informatie spreekt voor zich.

Kern van de maatregelen is dat bij de vieringen maximaal 50 bezoekers kunnen zijn, voor 17.00 uur; zang alleen door een cantor of maximaal 4 zangers.

Door de anderhalvemeter-maatregel kunnen in onze beide kerken maximaal 30 parochianen een viering bijwonen. Dit was al zo in de afgelopen weken. Helaas kan er niet door een koor gezongen worden. Als u de Kerstvieringen thuis wil volgen kan dat via een livestream vanuit de Petrus Banden, Diemen, en de Martelaren van Gorcumkerk.

Uitbreiding coronamaatregelen 1 december 2021

Bericht vanuit ABG-parochie

Geen vieringen na 17.00 uur – ook niet met Kerstmis

gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vie­rin­gen als andere ker­ke­lijke bij­een­komsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere ker­ke­lijke bij­een­komsten zijn bij­voor­beeld catechese­bij­een­komsten of pa­ro­chie­bestuurs­ver­ga­de­ringen. Deze kunnen na 17.00 uur uite­raard wel digi­taal wor­den geor­ga­ni­seerd. Avond­vie­ringen op week­da­gen en zater­dag wor­den zodanig ver­vroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de pa­ro­chies gevraagd dit zo moge­lijk al uit te voeren voor de vie­rin­gen van het komend weekend.

An­der­halve meter

De bis­schop­pen hebben de an­der­halve meter maat­regel, die inmiddels een wette­lijke ver­plich­ting is gewor­den, al eer­der inge­voerd. In kerken waar meer mensen wor­den verwacht dan de capaci­teit van het kerk­ge­bouw op an­der­halve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren inge­voerd.

De ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen blijft gehandhaafd. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten. Ook de eer­dere af­ge­kon­digde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (zie bericht van 10 no­vem­ber) bisdom.

Bovenstaand bericht betekent voor de ABG-parochie:

* dat de vieringen op vrijdagavond 24 december a.s. niet doorgaan. De viering van 19.00 uur in de Gerardus Majella, Eucharistieviering met pater Marianus, en de viering van 21.30 uur in de AnnaBon, Eucharistieviering met pastor R. Huysmans, worden afgelast.

* dat de viering op vrijdag 31 december, Oudjaar, om 16.30 uur in de Gerardus Majella, Woord- en gebedsviering door parochianen, wordt, in overleg met betrokkenen, is afgelast. Op zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een Eucharistieviering in de AnnaBon, waarbij pater Marianus voorgaat. In de Gerardus Majellakerk is op Oudjaarsdag, zoals elke vrijdag, een H.Mis. Pater Marianus zal hier voorgaan in de viering aandacht besteden aan de afsluiting van het jaar

* dat onze kerken, zowel de AnnaBon als de Gerardus Majella, kunnen bij 1 1/2 meter onderlinge afstand van de bezoekers, niet meer dan 30 – 32 gelovigen ontvangen. Dit betekent, zeker voor de Kerstviering op 1e Kerstdag, dat het opnieuw verplicht wordt om u van te voren aan te melden voor de zondagse viering, ingaande voor de viering van 12 december a.s.  Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van onze parochie (abgparochie@gmail.com).

* dat Kiemkracht a.s. dinsdag 7 december haar bezoekers nog één keer op 1 1/2 meter ontvangt. Op dinsdag 21 december a.s. krijgen de bezoekers van Kiemkracht een Kerstpakket. De Hangmannen krijgen vanaf a.s. donderdag een warme maaltijd mee om thuis op te eten.

Erg jammer dat wij dit jaar o.a. op Kerstavond niet met elkaar in de kerk Kerst kunnen vieren. De bisschoppen wijzen in deze Advents­tijd, een periode van hoop­vol voor­uit­zien, op de liefde van Christus die in de wereld is geko­men en die ons helpt om ook de moei­lijk­he­den die deze pandemie met zich mee­brengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moei­lijk­he­den waren, is de weg naar Kerst­mis ook dit jaar voor velen geen ge­mak­ke­lijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Ver­los­ser gegeven is.

Ik sluit bij graag bij deze woorden aan en wens u een goede Advent toe.

Hartelijke groet namens pastoor Marianus en het locatiebestuur ABG, 

Paul Proost

Wekelijkse Bijbel Meditaties

Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

Toespraak door Marianus Jehandut tijdens installatie tot pastoor Clara&Franciscus zondag 11 juli 2021

Geachte Mgr. Hendriks, pater Bert Wooning SVD, beste parochianen van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, en allen hier en online aanwezig: Fratelli Tutti, zusters en broeders!

Vandaag is een bijzondere dag voor onze regio-parochies en voor mij persoonlijk, omdat Mgr. Hendriks aan mij de taak als pastoor van Clara & Franciscus heeft toevertrouwd.

Dit is voor mij een grote eer, en teken van vertrouwen van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam in mij als de pastoor van deze grote gemeenschap.

Ik aanvaard deze uitdagende taak als teken van mijn missionaire leven en mijn diep geloof in God, in Jezus die mij geroepen heeft om de vreugde van het Evangelie met andere mensen te delen.

Voor deze nieuwe taak als uw pastoor reken ik graag op uw steun en gebed. Samen met u allen – en ook degenen, die vandaag hier niet aanwezig kunnen zijn – samen gaan we verder onderweg met God naar de toekomst!

Sinds kort is er een Breed Pastoraal Toekomst-Beraad (BPTB) in het leven geroepen om te komen tot een Beleidsplan voor ons Samenwerkings-verband Clara & Franciscus.

Dit Beraad bestaat uit het Pastoraal Team, enkele adviseurs en andere mensen die de wereldkerk, en de inclusieve en inter-culturele samenleving weerspiegelen. We zochten b.v. naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen en zijn daarom blij met de zusters Dienaressen van de H. Geest (SSpS), die boven in de AnnaBon-pastorie wonen.  

Met dit Toekomst-Beraad pakken we ook de draad weer op van de Werkgroep ‘Ga en vernieuw mijn Huis’, die door de corona-crisis stil lag. Leden van het Algemeen Bestuur van Clara & Franciscus participeren ook in dit proces op weg naar een Parochieel Beleidsplan.

Zo’n Beleidsplan zal ook de steunpilaar zijn voor verdere opbouw van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In de komende maanden zullen we stap voor stap steeds meer parochianen bij dit proces betrekken.

Ik hoop op uw ondersteuning en samenwerking. Een zeker participerend leiderschap zal de karakteristiek zijn van mijn werkwijze als uw nieuwe pastoor. Regelmatig wil ik mensen uitnodigen om mee te denken.

Dit geeft kans en ruimte aan alle parochianen om mee te werken aan verdere opbouw van onze regio als een interculturele parochie-gemeenschap.

De toekomst ligt nu in de handen van ons allen. En die toekomst willen we samen bereiken. De Drie-Ene God is de Spirit en de drijfveer van onze gemeenschap.

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken.

Allereerst wil ik U, Mgr. Hendriks, van harte bedanken voor uw aanwezigheid, en voor het vertrouwen en de zegen, die U aan mij hebt geschonken.  

Mijn dank gaat vooral uit naar mijn voorganger pater Bert Wooning, de voormalige Administrator van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Ik zie hem als een Johannes de Doper, die de weg goed voor mij heeft voorbereid.

Hartelijk dank pater Bert voor alles, wat u gedaan hebt voor onze regio.

Mijn dank geldt ook de collega’s uit andere kerkgemeenschappen zoals de Muiderkerk, Elthetokerk, De Bron, en Koningskerk.

Dank voor uw aanwezigheid. De oecumenische samenwerking gaat zeker verder, ook in de toekomst.

Mijn dank gaat vooral ook naar het Algemeen Bestuur van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, naar alle locatiebesturen en pastoraats-groepen, naar alle vrijwilligers en alle parochianen.

Dank u voor alles, wat u gedaan hebt en wat u ook in de toekomst wilt doen voor onze parochies.

Mijn dank geldt ook hen, die veel werk verzet hebben voor deze viering. Vooral dank ik de kosters, en de cantores en musici van het Koor ‘Jubilemus Domino’ van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap.

Last but not least wil ik u alle mensen hier in de kerk en online bedanken voor uw aanwezigheid, medeleven en gebed; voor uw geduld en uw luisterend oor.

Dank – dank en dank!

Wij zijn samen onderweg met God.

Pater Marianus Jehandut SVD

Eerste Gerardus Majellakerk (Bavohuis) aan de Borneostraat

In het aprilnummer 2021 van het tijdschrift “Ons Amsterdam” staat een uitgebreid artikel over de eerste kerk van de Gerardus Majella-parochie aan de Borneostraat.

Door te klikken op deze link krijgt u een eerste indruk van het artikel.

In 2019 stond in het oktobernummer van Saamhorig een artikel over de Gerardus Majella parochie. Om dit te lezen, klik op deze link.

Corona

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Het bijwonen van een viering vindt plaats volgens het coronaprotocol.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.