DE SPIRITUALITEIT VAN DE KRUISWEG 2023

Vier vrijdagavonden in de vastentijd

Gedurende deze avonden gaan we ons verdiepen in de spiritualiteit van de kruisweg. Daarbij kiezen de deelnemers een statie met als doel:

  1.  Het verkennen van de gelovige betekenis van het lijdensverhaal.
  2.  Het uitdrukken van de eigen beleving bij het bijbelverhaal.
  3.  Een brug slaan tussen de kruisweg van Jezus Christus en thema’s in het eigen leven.

De eerste avond:

Een inleiding op het thema vanuit de bijbel en uitgaande van werk van beeldende kunstenaars en hun interpretaties en associaties; we maken een schets van onze eigen interpretatie van de gekozen statie, waarin tot uitdrukking komt wat het lijdensverhaal met ons doet.

De tweede avond:

De eigen inspiratie en associaties tot uitdrukking brengen d.m.v. schilderen. Dit is de enige avond dat we schilderen. U hoeft geen ervaring te hebben. Het gaat om de beleving, niet om de vormgeving!

De derde avond:

We praten door over de opgedane ervaringen en bereiden de viering voor.

De vierde avond: 

Op deze avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Ook evalueren we het verloop van de avonden.

Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Evenmin als een avond overslaan.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze reis gedurende de vastentijd op weg naar Pasen, Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij, Uschi Janssen.

Thema: De spiritualiteit van de kruisweg

Locatie: AnnaBonifatiuskerk 2e Oosterparkstraat 246

Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 7

Aanmelden verplicht: uschi.janssen@gmail.com

Data: 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 2023, van 19.00-22.00 uur

DE KRUISWEG IN ONZE KERKEN

De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben ons diep geschokt. Miljoenen mensen werden in hun slaap verrast. De gevolgen zijn catastrofaal, het leed niet te peilen en de levens van velen verwoest. Ook in onze buurten heerst verslagenheid. De ramp is nog niet te overzien.
Oorlogen en conflicten teisteren al jarenlang deze regio. En daar komt dit natuurgeweld nog bovenop. In de hele wereld duiken conflicten op die lopen langs politieke, nationale dan wel religieuze (fundamentalistische) scheidslijnen. De oorlog in Oekraïne zet de verhoudingen in de wereld op zijn kop. De oorlog kent talloze onschuldige en onnodige slachtoffers en brengt veel verdriet met zich mee. Een mensenleven telt niet meer. Meedogenloos worden (onschuldige) mensen opgeofferd aan de strijd.
Oorlog kan ons beangstigen en verontrusten. Het komt erg dichtbij en kan ons verleden reactiveren. De oorlog is niet het enige dat onze gemoederen bezighoudt. De klimaatverandering, de energiecrisis, de verspreiding van besmettelijke ziekten en de toestroom van vluchtelingen zorgen ook voor onrust.
Vaak veroorzaken de crises een tweedeling in de maatschappij. Groepen van vóór- en tegenstanders komen tegenover elkaar te staan. Er is veel polarisatie. Er lopen tal van scheidslijnen tussen mensen.

De kruisweg, die zowel in de AnnaBonifatiuskerk als in de Gerarduskerk hangt, heet “De verscheurde aarde”.
In dit verband een toepasselijke titel. Gebrokenheid staat in schril contrast met de boodschap van de Schrift. God roept ons immers op tot verzoening en heelheid. God nodigt ons uit samen op weg te gaan naar een rechtvaardige samenleving waar wij in vrede kunnen samenleven. Een wereld waarin ieder respect verdient en mag zijn zoals je bent.
Het leven van Jezus kan ons aansporen dit perspectief van heelheid voor ogen te houden. Hij leeft vóór wat heelheid inhoudt: aandacht en zorg voor elkaar en voor heel de schepping.
Jezus is bondgenoot van kwetsbare en geslagen mensen.
Op onze Kruisweg staat Jezus geboeid afgebeeld tussen onschuldige gevangenen.
We zien ook dat Jezus in de steek gelaten wordt midden in een drukke stad.
De Kruisweg laat zien dat Jezus solidair is met kleine boeren en boerinnen, met armen, met tot slaaf-gemaakten en met zwervers. We zien wanhopige moeders om hun verdwenen kinderen. Jezus is er voor wie in nood verkeren en hulp behoeven. Hij heeft oog voor onrecht en het lijden van mensen. Ook ons eigen leven kent gebrokenheid. Hoeveel mensen lijden niet onder verstoorde relaties.
Hoeveel mensen kampen niet met hun gezondheid of hebben veel verdriet en zorgen om hun partner, hun familieleden of vrienden. Je eigen toekomst of die van je naasten kan je onzeker maken en hoofdbrekens bezorgen.
Jezus heeft meegemaakt wat ieder van ons meemaakt: vreugde, verdriet, teleurstellingen, dood en leven. Jezus heeft soms uit onverwachte hoek hulp gekregen van mensen. Zijn grootste kracht ontving Hij echter van God. Hij heeft zich in gelovig vertrouwen helemaal op God verlaten.
Wij overwegen het lijden en sterven van Jezus aan de hand van de zeven staties die in de kerk hangen. We betrekken het leven van Jezus op ons eigen leven. We hopen er kracht uit te putten.

Op Goede Vrijdag staan wij stil bij de lijdensweg van Jezus, de noden in de wereld en ons eigen verdriet. Jezus strekt Zijn hand naar ons uit. Zijn naam is immers “Ik zal er zijn voor jou”.
De vieringen zowel in de Gerardus Majella als in de Anna-Bonifatius beginnen op Goede Vrijdag om 15.00 uur.
In de Gerardus is er ‘s avonds om 19.30 uur een avondviering met een kruishulde waarvoor u zelf
bloemen mee kunt nemen.
U bent van harte welkom


Ben Dieker

Wekelijkse Bijbel Meditaties

Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

In memoriam Suze Lases

In memoriam Suze Lases (3 december 1936 – 10 januari 2023)

Een heel markant persoon is overleden: Suze Lases was heel lang de spil in de Anna-Bonifatiuskerk . Je kon niet om haar heen. Ze was er altijd op de zondagen voor, tijdens en na de vieringen en op nog veel meer plekken in en buiten Amsterdam waar recht gedaan moest worden. In de AnnaBon en daarbuiten was zij degene die ervoor zorgde dat de kwetsbaren nooit vergeten werden. Zelf vertelde ze dat diaconie en gemeenschap  het meest inspirerend voor haar waren in de kerk. Ze ervoer de trouw van Jahweh: Ik-zal-er-zijn als een leidraad in haar leven. “Ik ben trouw”, zei ze “aan de oude garde in de AnnaBon, de mensen die ik al zo lang ken.” Rond 2000 organiseerde Suze dat er bussen met kerkgangers vanuit o.a. de Muiderkerk en de AnnaBon naar het grenshospitium op Schiphol gingen waar uitgewezen asielzoekers werden vastgezet. En ze voegt toe: “Ook bij het grenshospitium moeten de mensen die daar vastzitten er weet van hebben dat je er bent: een van de aspecten van trouw.”

Nadat Suze op haar 19e was ingetreden bij de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (JMJ), werkte ze als verpleegkundige acht jaar in Tanzania en kwam in 1973 terug. Ze leerde zuster Hedwig kennen, die net terug was uit India. Suze en Hedwig woonden gedurende 10 jaar samen in Almere. Suze werkte als leerling begeleidster in een verpleeghuis (de Poort)  in Amsterdam en volgde daarnaast een deeltijdopleiding pastoraat. Door veelvuldig contact met de dominee in Almere kreeg het pastoraat de vorm van oecumenische diaconie door de nachtelijke opvang van kinderen en jongeren die de politie bij hen bracht. Het laatste jaar van de studie werd uitgesteld omdat Suze door de Provinciaal in 1984/85 naar het hongerende Ethiopië werd gestuurd. Toen ze terugkwam werkte ze samen met pastoraal werker Jeroen Belwinkel vanaf het moment dat de Anna-parochie fuseerde met de Bonifatius. Suze en Hedwig kwamen in 1987 op de pastorie wonen. Later verhuisden ze naar een woning aan de Tugelaweg. Toen Hedwig overleed op 11 juli 2011 bleef Suze betrokken bij de AnnaBon. Haar krachten namen af en ca. 4 jaar geleden verhuisde zij naar een appartement waar voorheen de kweekschool van zusters JMJ was, naast het moederhuis van de Sociëteit in Den Bosch waar zij in 1956 was ingetreden. Vandaaruit onderhield ze mailcontact met diverse mensen van de AnnaBon en daarbuiten. Zo straalde ze liefde uit: trouw tot het laatst toe.

Uschi Janssen

De uitvaart van Suze is op dinsdag 17 januari om 10.30 uur in Heeswijk-Dinther (Huize Cunera/de Bongerd, Zeilstraat 1, 5473 CJ).

Heel veel Dank!

Beste mensen,

Bij deze wil ik ieder van jullie bedanken voor jullie kaarten, bloemen en aanwezigheid tijdens het ziek-zijn van Andrée-Julienne, rond haar overlijden op 02.10.2022, bij de afscheidsvieringen en daarna. Het hele gebeuren werd een ode aan de Vriendschap! Ik voelde me – nu nog – omringd en gedragen door veel liefdevolle mensen. Aangezien het kleine aantal Kleine Zusters moeten we helaas onze aanwezigheid in Amsterdam  per 30.01.2023 beëindigen, want ik ben de laatste Kleine Zuster in Nederland.

Afscheid nemen doet pijn en toch – als we van elkaar houden – moeten we ook elkaar leren loslaten. Dat probeer ik nu te doen… met pijn in mijn hart, maar ook met grote dankbaarheid. Met een traan en  een glimlach. Eind mei 2022 hadden sommigen van jullie – bij het feest van de heiligverklaring van Charles de Foucauld – al iets van ‘voltooiing’ geproefd. Hetzelfde gevoel kreeg ik tijdens de afscheidsviering van Andrée-Julienne: “Het is voltooid. De cirkel is rond!” of “Als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft blijft hij alleen, als hij sterft brengt hij veel vruchten voort.” (Joh. 12 ,24).

Wat gaat er met mij gebeuren? Begin februari 2023 ga ik naar mijn familie in Zwitserland om uit te rusten. Daarna begin ik aan een lange sabbatperiode, eerst met drie maanden in de oecumenische zustergemeenschap van Grandchamp (ook in Zwitserland). Verder weet ik het nog niet. Ik verlang ernaar alles wat er gebeurd is de laatste maanden/jaren te laten bezinken en mij innerlijk open te stellen voor een onbekende toekomst.

Jullie allen wens ik Gods zegen toe in het proces van het  samenwerkingsverband Clara & Franciscus. De eucharistieviering van zaterdag 8 januari 2023 was voor mij de laatste eucharistie op IJburg en 15 januari de laatste oecumenische viering. Kostbare momenten die ik in mijn hart koester.

Laten we alle goede herinneringen blijven koesteren.

Mauricia, Kleine Zuster van Jezus

OPROEP VAN DE ARMEN

God van gerechtigheid, open onze oren om de roep van de armen te horen en hen op te zoeken waar ze zijn. Laat hun roep om genezing en heelheid ons tot actie bewegen. Open ons hart voor een intensievere relatie met mensen in nood; dat we hen in liefde en in onze gedeelde identiteit als uw kinderen nader mogen komen. Open onze mond om te pleiten voor fundamentele menselijke behoeften: voedsel, onderdak en gezondheidszorg als een mensenrecht en niet alleen als een voorrecht voor hen die het economisch goed hebben.

God van de armen, Inspireer ons met uw geest van zusterschap en broederschap, op- dat wij, net als Jezus, onszelf aan de armen mogen aanbieden en hun last met hen delen. Open onze oren om u te horen in de kreet van hen die in armoede Ieven. Open on- ze ogen om U te zien in het Ieven van de onderdrukten. Open ons hart om u in anderen te ontmoeten en te reageren met barmhartigheid en mededogen.

Herinner ons eraan dat wat we de minste aandoen, we U aandoen. Stort uw genade over ons uit, zodat wij kunnen groeien als uw getrouwe volk, altijd op zoek naar uw koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en vrede.

Amen

RESPONSE TO THE CRY OF THE POOR

God of Justice, open our ears to hear the cry of the poor and to seek them where they are. Let their cries for healing and wholeness move us to action. Open our hearts to deepened relationship with those in need that we may draw near in love and our shared identity as your children. Open our mouths to advo- cate for basic human needs, Food, Shelter and Healthcare as a human right, not a priv- ilege of the economically secure.

God of the poor, Inspire in us your spirit of fraternity, that, like Jesus, we might offer ourselves to the poor, sharing their burden with them. Open our ears to hear you in the cry of those living in poverty. Open our eyes to see you in the lives of the op- pressed. Open our hearts to meet you in others and to respond with mercy and com- passion.

Remind us that what we do to the least ones, we do to you. Pour out on us your grace so that we may grow as your faithful people, always seeking your kingdom of truth, jus- tice and peace.

Amen

Kerstmaaltijd 2022 Kiemkracht

Dinsdag 20 december 2022 was er voor buurtbewoners de jaarlijkse kerstmaaltijd.

Hieronder enkele indrukken:

Link: https://drive.google.com/file/d/1odmzvXR-AVeNeVcGRoZ7vGIu1ioaef3M/view

Parochiemiddag op zaterdag 10 december

Zaterdagmiddag 10 december kwamen wij als ABG-parochie in de Gerardus Majella bij elkaar voor een parochiemiddag. 

Het thema van de middag was: “Samen Verder”, en had betrekking op alle voorbereidingen die nodig zijn op in het najaar van 2023 te komen tot een nieuwe ABG-geloofsgemeenschap in de Gerardus Majella kerk.

Gedurende de middag praatten wij elkaar bij over het proces van sluiting van de AnnaBon en het gezamenlijk voortzetten van onze parochie in de Gerardus Majella. Onze gesprekken waren heel vruchtbaar.

Viering 40 jaar AnnaBon en 30 jaar Gerardus Majella 27 november 2022

Op zondag 27 november vierde de gehele ABG-parochie in de AnnaBon dat de AnnaBon aan de Tweede Oosterparkstraat 246 40 jaar geleden is ingewijd als nieuwe locatie voor de gemeenschappen van de vroegere Sint-Bonifatiuskerk aan het Kastanjeplein en de Sint-Annakerk op de Oostelijke Eilanden. Tevens spraken wij erover dat de Gerardus-gemeenschap 30 jaar in het huidige gebouw aan de Lombokstraat kerkt. Een uitgebreid verslag vindt u hier.