Schoon water op West-Timor

(Ik had dorst en jullie hebben mij water gegeven, Mat. 25:35)

Vastenactieproject van Samenwerkingsverband Clara&Franciscus

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malaka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van het verbouwen van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

Hoe doen we dat

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen, van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

Hieronder vind u het juiste bankrekeningnummer waar u uw donatie op kunt storten : rekeningnummer: NL39 RABO 035 180 1863 t.n.v. Kerkbijdrage St. Urbanus-Duivendrecht o.v.v. “Vastenactie 2024”.

U kunt ook doneren via bestaande digitale QR code van uw kerk o.v.v. ”Vastenactie 2024 Schoon water op West-Timor” of contant via het collecte maandje/busje in onze kerklocaties. In de ABG parochie hebben wij de aftrap van de Vastenactie al gedaan. Tijdens de oecumenische viering op Aswoensdag bracht de collecte € 244,– op voor Schoon water in West-Timor. Een mooi begin.

Van harte aanbevolen!

Pastoor Marianus Jehandut en Paul Proost

Zaterdag 24 februari rommelmarkt in de AnnaBon

Op zaterdag 24 februari was nog één keer de vml. AnnaBon-kerk aan de Tweede Oosterparkstraat 246 opengesteld, en wel voor een rommelmarkt (borden, boeken, CD’s, glazen etc., géén liturgische voorwerpen!).

Van 11.00 tot 14.00 uur was u welkom om te zien wat de laatste weken uit diepe kasten en van hoge zolders tevoorschijn is gehaald. Zit er iets van uw gading bij, dan kunt u het voor een klein prijsje aanschaffen. De opbrengst is voor onze beide diaconale projecten, Kiemkracht en de Hangmannen.

Paul, Els en Kathy

Hilda Coutinho-Post overleden

Donderdag 8 februari is op 92 jarige leeftijd Hilda Coutinho-Post overleden. Onder meer zong zij tientallen jaren in het ABG-koor en zijn voorgangers.

Haar uitvaart was op vrijdag 16 februari om 10.30 uur in de Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2 (hoek Zeeburgerdijk). Na de plechtigheid in de kerk volgde om 13.00 uur de begrafenis op de Nieuwe Ooster.

In memoriam Hilda Coutinho-Post

Kort na het overlijden van Wonny van Bercheycke verliezen we wederom een ouwe getrouwe, Hilda Coutinho-Post. Meer dan 30 jaren zong zij, lange tijd samen met haar zus Lien, als sopraan mee in het AnnaBon koor en de voorganger ervan. Simon bracht de dames na afloop van de repetitie weer veilig thuis.

Hilda was een lieve en bescheiden vrouw. Een echt familiemens, moeder van 6 kinderen. Vorig jaar vloog ze met een van haar dochters naar Spanje, voor een vakantie. Een bus vol familieleden, uit Nederland en Suriname, volgde haar. Daarvan heeft ze geweldig genoten.

Helaas was Hilda de laatste jaren niet meer zo mobiel. Maar thuis kon ze zich met wat hulp nog goed redden. Ze belde veel met Lien, en las graag de Saamhorig en de Samen Kerk.

Op de crematie van Wonny hebben we Hilda nog gezien en gesproken. We wisten niet dat dat de laatste keer zou zijn……  Rust zacht lieve Hilda.

Het vml. AnnaBonkoor

Huisbezoek door parochianen

Beste parochianen,

De pastoraatsgroep ABG komt zeven keer per jaar bijeen. Het eerste halfuur van de vergadering wordt overlegd over het huisbezoek. In deze vergaderingen zijn de volgende acties/afspraken gemaakt:

  • Er is een kerngroep Huisbezoek, bestaande uit Pater Marianus, Zuster Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator).
  • Vanaf 29 augustus is een schrijven in de kleine Samenspraak, deze website en de Saamhorig (ABG-parochie) opgenomen en in de vieringen voorgelezen waarin werd gevraagd wie er deel wilde nemen in de werkgroep Huisbezoek.

Vier mensen hebben zich aangemeld. Met de kerngroep samen bestaat de huisbezoekgroep dus uit acht mensen.

De volgende oproep in dit nieuwe jaar is:

Bent u parochiaan van de ABG-parochie en heeft u behoefte aan huisbezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat telefoon: 020-6650070 of e-mailen: abgparochie@gmail.com

Degene bij het secretariaat die uw verzoek aanneemt, noteert uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Vervolgens geeft hij/zij dit door aan de huisbezoekgroep. In de groep wordt overlegd wie u gaat bezoeken. U wordt, voorafgaand aan het huisbezoek, geïnformeerd/gebeld.

Met uw informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Constance de Ronde

Brief van het Samenwerkingsverband C&F aan het Bisdom inzake de keuze van een Centrumkerk

Op weg naar een vitale en missionaire parochie Clara & Franciscus

Stand van zaken keuze steunpunten en centrale kerk(en)

Graag informeert het bestuur van Samenwerkingsverband Clara & Franciscus u over haar visie op de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk in onze regio.
Middels de bisschoppelijke notitie “Kerk in een verander(en)de samenleving” en de bespreking daarvan tijdens de besturen-dag van ons bisdom op 10 september 2022, geeft de bisschop ons de opdracht de keuze te maken voor één centrumkerk in ons samenwerkingsverband, waar de parochiële activiteiten zoveel mogelijk worden geconcentreerd en waarbij de overige kerken steunpunt worden, die op termijn worden gesloten.

Als antwoord hierop heeft het bestuur gekozen voor een synodale aanpak binnen het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus (SWV C&F), waarbij we een set criteria hebben vastgesteld op basis waarvan de keuze voor een centrumkerk gemaakt kan worden. Deze criteria zijn gedeeld met, en aangepast na gesprekken op locatie met parochianen van onze vijf parochies. De locatiebesturen hebben voor elk criterium een beschrijving van de situatie in hun parochie vastgesteld. Vervolgens heeft het bestuur van SWV C&F aan de hand van de opgestelde beschrijvingen alle parochies op deze criteria beoordeeld.

Op basis hiervan stelt het bestuur van het SWV C&F het volgende aan de bisschop voor:

–         Sluiting Anna-Bonifatiuskerk (recent gerealiseerd)

–         De Gerardus Majellakerk wordt steunpunt in Amsterdam-Oost

–         De Sint Urbanus wordt steunpunt in Duivendrecht

–         De Graankorrel wordt steunpunt in Amsterdam-Zuidoost met een bijzondere status. We stellen hier een steunpunt zonder einddatum voor: er is voldoende vitaliteit en er zijn voldoende inkomsten. Blijvende Rooms-Katholieke presentie in dit stadsdeel vinden wij belangrijk.

Bij het maken van de keuze van de centrumkerk kwam het bestuur tot de conclusie dat wij de komende 10 jaar twee kerken nodig hebben:

–         de Sint Petrus’ Banden als missionaire, pastorale locatie en goed functionerende dorpskerk in Diemen;

–         de HH Martelaren van Gorcum als missionaire locatie met een culturele uitstraling en goed functionerende stadskerk in Amsterdam-Oost.

Onze conclusie is dat sluiting van een van deze kerken te veel pastorale, financiële en parochiële schade zou veroorzaken. Het SWV kan de voorgestelde oplossing betalen zonder “haar toekomst op te eten”, want er wordt niet ingeteerd op het gezamenlijke kapitaal. Er zijn voldoende inkomsten en er is breed draagvlak binnen het SWV voor de voorgestelde oplossing.

Ook werd een visie ontwikkeld voor de toekomstige fusieparochie Clara &Franciscus. Uitgangspunten zijn:

–         voorrang aan de geloofsontwikkeling bij jonge generaties;

–         groeien naar een interculturele parochie;

–         getuigen van ons Rooms-Katholieke geloof in een seculiere samenleving.

Het bovenstaande betreft voorstellen die het bestuur voorgelegd heeft aan het bisdom. De econoom en de vicaris-generaal adviseren op basis van ons rapport de bisschop. De bisschop zal uiteindelijk een besluit nemen. Wij hopen parochianen zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomst.

Bestuur samenwerkingsverband Clara & Franciscus – januari 2024

Laudate Deum

Op de laatste dag van de Scheppingsperiode, de feestdag van de H. Franciscus, presenteerde paus Franciscus in Rome een vervolg op zijn encycliek Laudato Si’. In zijn brief Laudate Deum blikt hij terug op wat er de afgelopen acht jaar terecht is gekomen van plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en het milieu te beschermen. Dat is bitter weinig. Daarom roept hij op tot concreet handelen, te beginnen op de VN-klimaattop die op 30 november 2023 begint in Dubai. Hij steekt klimaatactivisten een hart onder de riem en spreekt striemende woorden over mensen die ontkennen dat het klimaat in snel tempo verandert. De tekst eindigt met een waarschuwing: “Looft God is de titel van deze brief. Want wanneer mensen Gods plek innemen, worden ze tot hun eigen grootste vijand.” Het is kortom hoog tijd om samen met anderen te werken aan een omslag in de manier waarop we nu de aarde en medemensen uitbuiten. Gerard Moorman

Op vrijdag 3 november 2023 organiseerde om 14.00 uur de Laudato Si’ Alliantie Nederland een webinar. Meer weten? Zie https://laudato-si.nl/laudate-deum/

Een vertaling in het Nederlands staat onder deze link

Doopsel

Doopvieringen

Vanaf eind juli 2023 doopt Pater Marianus Jehandut, SVD de kinderen van de ABG parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk af te wijken van deze data.

Bij de doop van oudere kinderen of volwassenen is meer voorbereiding wenselijk. Dat wordt dan in overleg bepaald.

U mag direct contact opnemen met mij naar dit email-nummer: 06 4895 4567 of via de email van de ABG parochie: abgparochie@gmail.com

P. Marianus, Jehandut, SVD

Bezoekgroep ABG

Beste parochianen,

In de pastoraatsgroep ABG is de wens uitgesproken er te willen zijn voor de parochianen van de ABG-parochie. Voor parochianen die behoefte hebben aan bezoek aan huis.
Daarvoor wil het team, bestaande uit Pater Marianus, Zr. Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator) graag een groep ‘Huisbezoek’ bijeenbrengen.
Wij willen u vragen of er mensen in onze gemeenschap zijn die aan deze groep ‘Huisbezoek’ willen deelnemen.
U kunt uw deelname opgeven bij het secretariaat telefoonnummer: 020-6650070. 

E-mail: abgparochie@gmail.com

Met vriendelijke groet, Constance de Ronde

Wekelijkse Bijbel Meditaties

Elke week maakt diaken Hartog een filmpje onder de titel ‘Woord bij het Woord’. Hierin bespreekt hij de Bijbellezingen voor de komende zondag. De filmpjes sluiten telkens af met een aantal vragen die helpen nadenken over hoe de Bijbel verhalen in ons eigen leven bron van steun en inspiratie zijn. De filmpjes zijn te vinden op YouTube. En wekelijks wordt er een mail rondgestuurd met daarin een link waarmee de nieuwe aflevering direct geopend kan worden. Als u deze mails ook wilt ontvangen kunt u een mail sturen naar: diaken.hartog@gmail.com

2023 Anna-Bonifatiusparoche is verhuisd

Begin december sluit de Anna-Bonifatiuskerk aan de Tweede Oosterparkstraat de deur. De slinkende kerkgemeenschap kan de onderhoudskosten niet meer opbrengen; ze verkoopt het pand. De parochie verhuist naar de Gerardus Majellakerk aan de Lombokstraat, waarmee al langer wordt samengewerkt. Hieronder een bericht in buurtblad “Dwars door de Buurt”.

September 2023

Kathy Hoogenboom vertelt over de geschiedenis en de ‘kerkschatten’. ‘De oude, (te) grote Bonifatiuskerk stond van 1886 tot aan de sloop in 1984 aan het Kastanjeplein. De parochie trok toen in de pastorie. Er werd in de kerkzaal een gedenksteen geplaatst; aan de ander kant van de muur is de eerste steen uit de oude kerk herplaatst. In die steen zat een loden koker met oorkonde en muntjes uit de tijd van Willem III. In 1992 hebben we hetzelfde gedaan, nu met muntjes van Beatrix.’ In de kerkzaal staat ook een manshoog beeld van de Heilige Bonifatius.

Delen van het interieur komen niet alleen uit de Bonifatiuskerk, maar ook uit de Annakerk op Wittenburg. Op een groot schilderij van de kruisiging van Christus staat onderaan een stadsgezicht vanaf het IJ afgebeeld, met de Annakerk, de Oosterkerk en de Nicolaaskerk en nog veel stoomindustrie anno 1900.

“Het wordt nog een hele klus om alle kerkschatten te herplaatsen”, aldus Hoogenboom.

Henk Pouw heeft de voorgevel van het gebouw gefotografeerd en een overzichtsfoto gemaakt van de binnenruimte. De overige foto’s tonen de ‘kerkschatten’ van de Anna-Bonifatiuskerk.

Rose Bartholomé | Foto’s Henk Pouw (www.oost-online.nl; Dwars door de buurt)