Brief van het Samenwerkingsverband C&F aan het Bisdom inzake de keuze van een Centrumkerk

Op weg naar een vitale en missionaire parochie Clara & Franciscus

Stand van zaken keuze steunpunten en centrale kerk(en)

Graag informeert het bestuur van Samenwerkingsverband Clara & Franciscus u over haar visie op de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk in onze regio.
Middels de bisschoppelijke notitie “Kerk in een verander(en)de samenleving” en de bespreking daarvan tijdens de besturen-dag van ons bisdom op 10 september 2022, geeft de bisschop ons de opdracht de keuze te maken voor één centrumkerk in ons samenwerkingsverband, waar de parochiële activiteiten zoveel mogelijk worden geconcentreerd en waarbij de overige kerken steunpunt worden, die op termijn worden gesloten.

Als antwoord hierop heeft het bestuur gekozen voor een synodale aanpak binnen het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus (SWV C&F), waarbij we een set criteria hebben vastgesteld op basis waarvan de keuze voor een centrumkerk gemaakt kan worden. Deze criteria zijn gedeeld met, en aangepast na gesprekken op locatie met parochianen van onze vijf parochies. De locatiebesturen hebben voor elk criterium een beschrijving van de situatie in hun parochie vastgesteld. Vervolgens heeft het bestuur van SWV C&F aan de hand van de opgestelde beschrijvingen alle parochies op deze criteria beoordeeld.

Op basis hiervan stelt het bestuur van het SWV C&F het volgende aan de bisschop voor:

–         Sluiting Anna-Bonifatiuskerk (recent gerealiseerd)

–         De Gerardus Majellakerk wordt steunpunt in Amsterdam-Oost

–         De Sint Urbanus wordt steunpunt in Duivendrecht

–         De Graankorrel wordt steunpunt in Amsterdam-Zuidoost met een bijzondere status. We stellen hier een steunpunt zonder einddatum voor: er is voldoende vitaliteit en er zijn voldoende inkomsten. Blijvende Rooms-Katholieke presentie in dit stadsdeel vinden wij belangrijk.

Bij het maken van de keuze van de centrumkerk kwam het bestuur tot de conclusie dat wij de komende 10 jaar twee kerken nodig hebben:

–         de Sint Petrus’ Banden als missionaire, pastorale locatie en goed functionerende dorpskerk in Diemen;

–         de HH Martelaren van Gorcum als missionaire locatie met een culturele uitstraling en goed functionerende stadskerk in Amsterdam-Oost.

Onze conclusie is dat sluiting van een van deze kerken te veel pastorale, financiële en parochiële schade zou veroorzaken. Het SWV kan de voorgestelde oplossing betalen zonder “haar toekomst op te eten”, want er wordt niet ingeteerd op het gezamenlijke kapitaal. Er zijn voldoende inkomsten en er is breed draagvlak binnen het SWV voor de voorgestelde oplossing.

Ook werd een visie ontwikkeld voor de toekomstige fusieparochie Clara &Franciscus. Uitgangspunten zijn:

–         voorrang aan de geloofsontwikkeling bij jonge generaties;

–         groeien naar een interculturele parochie;

–         getuigen van ons Rooms-Katholieke geloof in een seculiere samenleving.

Het bovenstaande betreft voorstellen die het bestuur voorgelegd heeft aan het bisdom. De econoom en de vicaris-generaal adviseren op basis van ons rapport de bisschop. De bisschop zal uiteindelijk een besluit nemen. Wij hopen parochianen zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomst.

Bestuur samenwerkingsverband Clara & Franciscus – januari 2024