Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Toelichting bij Jaarrekening 2019

Bijgesloten is een samenvatting van de jaarrekening van de ABG parochie voor het jaar 2017 en van de begrotingen voor de jaren 2018 en 2019;  de definitieve gegevens over 2018 zijn nog niet voorhanden. De samenvatting dateert van december vorig jaar, zodat de eerste kolom de begroting bevat voor 2019, de tweede voor 2018 en de derde is de jaarrekening voor het jaar 2017. De ‘baten’ zijn door boekhouder niet bij elkaar opgeteld, maar hij heeft het totaal ervan meteen afgetrokken van het totaal van de lasten, waaruit dan het “nadelig saldo” voortvloeit. Dit is dus het tekort. De tekorten zijn hoog. Het gaat niet zo goed gaat de financiën. In 2017 was het tekort maar liefst €92.627,40. Volgens de begroting voor 2018 zou het tekort €42.000 zijn en voor 2019 €64.759. Dit betekent dat we interen op het vermogen.

Inmiddels heb ik de gegevens ontvangen over het vermogen en het rendement van de beleggingen in het jaar 2018. Die waren nog niet bekend toen de bijgesloten begrotingen werden opgesteld. Het vermogen was op 31 december 2018 €784.190,86. In 2017 had ik geschreven dat we nog 22 jaar vooruit konden. Maar die prognose moet verlaagd worden. Als we per jaar ruim €60.000 verliezen, zijn we over een jaar of twaalf blut. En zover moeten we het niet laten komen. De belangrijkste reden voor deze situatie zijn de aanhoudend lage opbrengsten op het vermogen. We hebben natuurlijk niet risicodragend belegd en dan is het rendement minder hoog dan wanneer je meer risico zou nemen, maar niettemin was het rendement over 2018 maar 2,4%: €20.455. Als daardoor ook nog het vermogen minder wordt, levert dat een tweede reden op dat de opbrengsten lager worden. Uit deze recente gegevens blijkt overigens ook dat de opbrengsten uit de beleggingen in de begroting van 2018 €30.000 te hoog zijn ingeschat; de opbrengst uit verhuur is ongeveer €25.000, zodat de opbrengst uit bezittingen en beleggingen geen €75.000 is maar €45.000. Het tekort op de begroting van 2018 wordt dan zelfs €72.000 in plaats van €42.000.

De personele kosten zijn hoog: €75.518 over 2017 en €70.000 over 2018. Toen in 2012 Pastor Leo nog onze pastor was en er geen samenwerkingsverband was, waren de personele kosten €34.000. Vanwege het samenwerkingsverband delen de parochies de kosten en de inzet van de pastors. En diakens zijn duur. Maar in Zuid-Oost moet een kerk sluiten vanwege financiële redenen. Enige steun moeten we geven. Coen van Loon is vorig jaar met pensioen gegaan en we hebben het arbeidscontract van de parochiecoördinator vorig jaar niet verlengd. Daardoor worden de personele kosten voor dit jaar begroot op €53.514, een stuk minder dan €70.000.

Even duur als de pastors zijn de onderhoudskosten. En dat is vooral de Annabon. Die staat voor een bedrag van €40.000 in zowel de twee begrotingen als in de jaarrekening; de Gerardus voor maar €10.000. Maar de huuropbrengsten komen ook uit de Annabon, zodat deze kerk in de genoemde jaren ongeveer €5.000 duurder was dan de Gerardus.

Het bestuur houdt zich met de situatie bezig. Op de parochiedag is de toekomst van de parochie ook aan de orde geweest. U zult er zeker nog van horen. In ieder geval is het duidelijk dat de parochie meer inkomsten goed kan gebruiken. Ik wil u daarom aansporen met gulle hand te geven. Uw bijdragen kunt u overmaken naar bankrekening NL23 INGB 0003 8723 31 ten name van ABG-parochie. U kunt giften aan de parochie aftrekken van de inkomstenbelasting als ze meer zijn dan 1% van het belastbaar inkomen. U kunt de giften ook aftrekken als u een overeenkomst sluit met de parochie die inhoudt dat u gedurende 5 jaar elk jaar een bepaald bedrag zult over­maken. Er geldt dan geen minimum. Mocht u dit laatste willen doen, dan moet u met mij contact opnemen. Namens het bestuur wil ik u op voorhand danken voor uw giften.

Vrede en alle goeds,

Peter Commandeur

Penningmeester

Begeleidend pastoraal woord

Het financiële nieuws is tamelijk somber. In verband daarmee wil ik iets zeggen over het armoede-ideaal van één van de naamgevers van het Samenwerkingsverband: Franciscus van Assisi. Voor hem was één van belangrijkste uitspraken in het Nieuwe Testament dat we ons geen zorgen hoeven te maken over kleding, want zelfs de heel rijke Salomon was niet zo mooi gekleed als de leliën in het veld, en die werken nooit. We hoeven ons ook geen zorgen te maken over wat we moeten eten of drinken, want zolang we maar het Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, zal onze hemelse Vader de rest erbij geven (Mattheus 6:28-33).

Helaas betekent dit niet dat God voor de ABG-parochie de hemel zal openen, zodat de tekorten in de bijgesloten jaarrekening en de begrotingen zullen verdwijnen als een verwonding waar Jesus zijn hand op heeft gelegd. Wat betekent het dan wel? In ieder geval dat God gratis is. Wie een momentje over heeft, kan bidden, ongeacht persoonlijke problemen of maatschappelijke carrière of het gemis daaraan, want voor God wordt iemand niet minder de moeite waard door zulke dingen. Hij zal luisteren en helpen. Bidden hoeft niet in de kerk, maar kan ook in de rij voor de supermarkt. Tegenover allerlei maatschappelijke opvattingen over het belang van geld en bezit kunnen we vrij zijn. Dat is Christelijke vrijheid. Maar hoe gaan we dan om met de hoge uitgaven die in de bijgesloten jaarrekening en begrotingen genoteerd staan onder het kopje “lasten”? Volgens Paulus moeten we ons, wanneer we iets kopen, gedragen als worden we geen eigenaar, want het is niet wezenlijk. Franciscus hanteerde daarom zijn armoede-ideaal: alle bezit is maar geleend van God en we moeten het aan Hem teruggeven. Wezenlijk is het zeker niet. Het is of onze menselijke beperktheden en behoeftes, onze stress en onze zorgen, bij die zoektocht naar het Rijk Gods botsen op de vreugde van een goddelijke rust en harmonie. En in die botsing verdwijnen ze, omdat ze te weinig werkelijk, te weinig serieus zijn. Maar ja, tot die tijd zijn ze zeker ook geen onzin. Iets ertussenin, denk ik. Het volgende gebed van J.H. Leopold vond ik voor de situatie dat onze angsten en problemen al te belangrijk dreigen te worden:

             Kom tot mij, tot mijn hart dat trilt als lover

             vaag weg de angst en al z’n voorgetover.

             Ik zeg, ik zeg U, ik weersta niet meer.

             Oh God, laat mij niet aan mijzelf over.

Peter Commandeur