Nieuwsbrief zondag 10 maart 2024

   De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 10 maart 2024   4e Zondag van de veertigdagentijd Zondag “Laetare”

Vieringen in de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen                             

Zondag  10 maart10.30 uur4e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde  
Woensdag13 maart10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag15 maart09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag17 maart10.30 uur5e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, Pastor Henk Janssen  
Woensdag20 maart10.00 uurEucharistieviering met boeteviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD  
Vrijdag22 maart09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag24 maart10.30 uurPalmzondag Eucharistieviering met palmuitdeling, Gerardus, P. Kristoforus Alfrianto, SVD m.m.v. het ABG koor  
Woensdag27 maart10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Donderdag28 maart19.30 uurWitte Donderdag Plechtige Eucharistieviering ter herdenking van het Laatste Avondmaal, Gerardus, Pastor R. Huysmans  
Vrijdag29 maart15.00 uurGoede Vrijdag Kruisweg, Gerardus, o.l.v. parochianen  
Vrijdag29 maart19.30 uurAvondplechtigheden, Gerardus o.l.v. parochianen met kruisverering, waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen.  
Zaterdag30 maart20.30 uurPaaszaterdag, Paaswake, Gerardus P. Kristoforus Alfrianto, SVD en Jaap van der Meij m.m.v. het ABG koor  
Zondag31 maart10.30 uurHoogfeest van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD en Diaken Patrick Gunther m.m.v. het ABG koor  
Maandag1 april10.30 uurTweede Paasdag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Donderdagmiddag j.l. hebben wij de sleutels van onze voormalige Anna Bonifatius kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de kerk en de voormalige Barbaraschool. Deze nieuwe eigenaar is RE:BORN Real Estate. In de komende periode doen zij een verkenning naar de mogelijkheden die de twee gebouwen bieden. 

Ik wil iedereen bedanken die zich de afgelopen maanden heeft ingezet voor het herbestemmen van de spullen van de AnnaBon, het organiseren van de rommelmarkt en het leegmaken van het gebouw.

A.s. dinsdag 12 maart organiseert Kiemkracht voor de eerste keer haar inloop in de Gerardus Majella kerk. Wij zijn blij dat Kiemkracht weer mensen kan ontvangen voor ontmoeting, een goed gesprek en een verzorgde warme maaltijd. Parochianen zijn van harte welkom.

Ook wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft bij het opruimen en gereed maken van de Gerardus Majella kerk. Ook dat was een flinke klus!

Dank ook aan allen die zich inzetten voor de huidige vieringen, zoals de lectoren, koor en muzikanten en degenen die zorgen voor de koffie/thee, kosteren en bloemen.

In de kerk staan op verschillende plekken spullen die nog uitgepakt moeten worden. Nog niet alles is geregeld. Dat gaat in de komende weken gebeuren. Allemaal moeten we wennen aan de nieuwe situatie en zetten wij ons in om van de ABG een fijne parochie en kerk te maken. Het gaat goed en samen groeien we verder.

Voor nu heel veel dank voor wat wij samen al bereikt hebben!

Namens de inrichtingscommissie en het locatiebestuur,

Ellen van Baar en Paul Proost

Boetevieringen voor Pasen

Woensdag 20 maart om 10.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de Kastanjehof.

Vrijdag 22 maart om 9.00 uur eucharistieviering met boeteviering in de Gerardus Majella kerk.

Huisbezoek

Beste parochianen,

De pastoraatsgroep ABG komt zeven keer per jaar bijeen. Het eerste halfuur van de vergadering wordt overlegd over het huisbezoek. In deze vergaderingen zijn de volgende acties/afspraken gemaakt:

– Er is een kerngroep Huisbezoek, bestaande uit Pater Marianus, Zuster Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator).

– Vanaf 29 augustus is een schrijven in de kleine Samenspraak en de Saamhorig (ABG- parochie) opgenomen en in de vieringen voorgelezen waarin werd gevraagd wie er deel wilde nemen in de werkgroep Huisbezoek.

Vier mensen hebben zich aangemeld. Met de kerngroep samen bestaat de huisbezoekgroep dus uit acht mensen.
De volgende oproep in dit nieuwe jaar is:

Bent u parochiaan van de ABG-parochie en heeft u behoefte aan huisbezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat telefoon: 020-6650070 of e-mailen: abgparochie@gmail.com Zie ook www.abgparochie.nl

Degene bij het secretariaat die uw verzoek aanneemt, noteert uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Vervolgens geeft hij/zij dit door aan de huisbezoekgroep. In de groep wordt overlegd wie u gaat bezoeken. U wordt, voorafgaand aan het huisbezoek, geïnformeerd/gebeld.

Met uw informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Constance de Ronde

Palmpaasstokken maken in de Gerardus Majella

Op 23 maart 2024, van13 tot 15 uur, worden er  palmpaasstokken gemaakt in de Gerardus Majella.  Alle kinderen zijn van harte welkom!

Bijbelmeditaties in Veertigdagentijd 2024

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Pasen met enkele aparte bijeenkomsten. De nieuwe formule die we in de Advent hebben uitgeprobeerd, is goed bevallen. We passen deze ook toe in de Veertigdagentijd. Hoe ziet deze formule eruit? We beginnen op zaterdagmiddag om 13.00 uur. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten . We sluiten af om 15.30 uur. De data zijn 24 februari en 16 maart.

Dit jaar gaan we ons verdiepen in de lezingen uit het Oude Testament: De binding van Izaäk (Genesis 22) en de Belofte van het Nieuwe Verbond (Jeremia 31,31-34). Dit zijn de lezingen van de tweede en de vijfde zondag in jaar B. De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Als U niet kunt deelnemen aan de eerste bijeenkomst, bent U toch welkom bij de tweede. En omgekeerd. Opgeven is nodig vanwege de maaltijd. Dit kan via het mailadres van de ABG parochie:abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer)

-Deelnemers aan zaterdag 24 februari : graag opgeven vóór 22 februari.

-Deelnemers aan zaterdag 16 maart : graag opgeven vóór 14 maart.

U bent van harte welkom!

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus. Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld. Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom! 

Janneke de Bruin

Bestemming collecte  10 maart  2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen.           

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Hilda Coutinho-Post * Widja Jankipersad *

Intenties 10 maart  2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Leo Nederstigt * Wonny van Bercheycke * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Antoinette Kiebert – de Jong * Prakash Dalloesingh * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).
Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur