Nieuwsbrief zondag 10 mei 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 10 mei  2020      5e zondag van Pasen

Wees niet ongerust en vertrouw op God, Jezus Christus!

Pastoraal Woord: 5e zondag van Pasen

Lieve parochianen, mag ik weer even bij u langs komen? Hoe gaat het? Goed! hoop ik. Met mij en de andere paters gaat het goed, Godzijdank. Dankbaar genieten we van de zon en Gods mooie schepping rondom ons.

Maandagavond 4 mei was ik aanwezig bij de Dodenherdenking van de slachtoffers van de 2e wereldoorlog in onze Martelarenkerk. Toen ik 19:30 de kerk binnenliep, waren er al kosters en leden van de pastoraatsgroep aanwezig. Langzaamaan kwamen bezoekers binnen. De sfeer was sereen. De aanwezigen stonden rond de Mariakapel. Verschillenden legden bloemen neer om Moeder Maria en de oorlogsslachtoffers te eren. Om 19:45 werden de kerkklokken geluid. Het was heel stil in de kerk. Herinneringen kwamen op in onze gedachten. Al die oorlogsslachtoffers vochten voor vrede en vrijheid. Na de 2 minuten stilte zongen we uit ons volkslied, het Wilhelmus. Daarna ging ieder weer huiswaarts. Het was een mooi moment om opnieuw te ervaren dat vrede en vrijheid superbelangrijk zijn in ons leven als mens om die goed te bewaren. Er kwamen zo’n 65 mensen langs. De helft van hen bestond uit ouders en kinderen. Hartelijk dank hiervoor aan allen!  

Onze kerk vraagt alle medegelovigen in de meimaand de Rozenkrans mee te bidden. Dit eeuwenoud gebed betekent wereldwijd nog steeds veel voor zovele mensen. U kunt dit thuis bidden samen met uw kinderen of huisgenoten. Met de rozenkrans bidden we niet tot Maria, maar samen met Haar tot God, Jezus Christus. Maria is vol van Gods genade, omdat de Heer Jezus Christus altijd bij haar aanwezig is. Ik ben blij te weten dat moeder Maria bidt voor ons: nu en ook in het uur van onze dood. In deze context begrijp ik heel goed de betekenis van de woorden van onze Heer Jezus uit het Johannesevangelie 14,1: ‘Wees niet ongerust en vertrouw op God, Jezus Christus.’ Met dit geloof staan wij sterk in de corona-crisis.

Op zondag 10 mei: Moederdag dachten we aan alle moeders in de wereld. Hoeveel kunnen moeders betekenen? Als ik aan mijn eigen moeder denk, komen deze woorden in mij op: liefde, zorgzaamheid, aandacht, opvoeding, geborgenheid, warmte, nabijheid, aanwezigheid, samen bidden, zinvol leven, discipline, respect en verantwoordelijkheid. Ik houd – nog steeds – veel van haar!  Mam, ik bid voor je. God zegene je leven en alles, waarin je plezier hebt. Mam, ik houd van je met Gods zegen!

Pater Marianus Jehandut SVD

Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ – over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Hij stelt in zijn boodschap de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen. Bekijk hier de videoboodschap van paus Franciscus:https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY

Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de integrale menselijke ontwikkeling is nauw betrokken bij de organisatie van de Laudato si’-Week. Verder werken tientallen internationale en landelijke katholieke organisaties mee, waaronder de Global Catholic Climate Movement, Caritas Internationalis, Cidse en de internationale vereniging van generale oversten (USG/UISG).

Alles is verbonden

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

De Laudato si’-Week is een gelegenheid voor geloofsgemeenschappen wereldwijd om bijeen te komen, zich gezamenlijk te bezinnen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toekomst heeft.

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Van 16 tot 23 mei vinden er online trainingen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie.

De afsluiting vindt plaats op zondag 24 mei, met een wereldwijde dag van gebed.

Een gebed voor de gehele wereld

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 uur. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website www.laudatoweek.org Het gebed kan via sociale media worden gedeeld met de hashtag #LaudatoSi5.

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’:

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is,

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,

ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,

zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen

achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn

op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen

dat wij met alles en allen verbonden zijn,

mogen wij ons laten raken en in beweging komen

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.

We bidden dit door Christus, onze Heer.

Amen.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G *Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is gesloten.