Nieuwsbrief zondag 11 februari 2024

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 11 februari 2024       6e zondag door het jaar

Zondag11 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag14 feb10.00 uurAswoensdag, Eucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag14 feb19.30 uurAswoensdag, Oecumenische Gebedsviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD,  M.v. Laar Eltheto-kerk/Muiderkerk, Ds. G. de Vries
Vrijdag16 feb09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag18 feb10.30 uur1e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD, m.m.v. het ABG-Koor
Woensdag21 feb10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag23 feb09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag25 feb10.30 uur2e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Peter Commandeur

Vieringen Aswoensdag

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

‘s Morgens om 10.00 uur is er in de Kastanjehof een eucharistieviering. U kunt dan een askruisje ontvangen. Pater Marianus zal voorgaan in deze viering.

‘s Avonds om 19.30 uur is er in de Gerardus Majellakerk een oecumenische viering met aswijding. Pater Marianus , dominee van Laar en dominee Greteke de Vries zullen voorgaan in deze viering. U bent van harte welkom. Wilt u uw oude palmtakjes meenemen?

Huisbezoek

Beste parochianen,

De pastoraatsgroep ABG komt zeven keer per jaar bijeen. Het eerste halfuur van de vergadering wordt overlegd over het huisbezoek. In deze vergaderingen zijn de volgende acties/afspraken gemaakt:

– Er is een kerngroep Huisbezoek, bestaande uit Pater Marianus, Zuster Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator).

– Vanaf 29 augustus is een schrijven in de kleine Samenspraak en de Saamhorig (ABG- parochie) opgenomen en in de vieringen voorgelezen waarin werd gevraagd wie er deel wilde nemen in de werkgroep Huisbezoek. Vier mensen hebben zich aangemeld. Met de kerngroep samen bestaat de huisbezoekgroep dus uit acht mensen.

De volgende oproep in dit nieuwe jaar is:

Bent u parochiaan van de ABG-parochie en heeft u behoefte aan huisbezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat telefoon: 020-6650070 of emailen: abgparochie@gmail.com

Zie ook www.abgparochie.nl

Degene bij het secretariaat die uw verzoek aanneemt, noteert uw naam, adresgegevens entelefoonnummer. Vervolgens geeft hij/zij dit door aan de huisbezoekgroep. In de groepwordt overlegd wie u gaat bezoeken. U wordt, voorafgaand aan het huisbezoek,

geïnformeerd/gebeld. Met uw informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Constance de Ronde

Bijbelmeditaties in Veertigdagentijd 2024

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Pasen met enkele aparte bijeenkomsten. De nieuwe formule die we in de Advent hebben uitgeprobeerd, is goed bevallen. We passen deze ook toe in de Veertigdagentijd. Hoe ziet deze formule eruit? We beginnen op zaterdagmiddag om 13.00 uur. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten . We sluiten af om 15.30 uur. De data zijn 24 februari en 16 maart.

Dit jaar gaan we ons verdiepen in de lezingen uit het Oude Testament: De binding van Izaäk (Genesis 22) en de Belofte van het Nieuwe Verbond (Jeremia 31,31-34). Dit zijn de lezingen van de tweede en de vijfde zondag in jaar B. De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Als U niet kunt deelnemen aan de eerste bijeenkomst, bent U toch welkom bij de tweede. En omgekeerd. Opgeven is nodig vanwege de maaltijd. Dit kan via het mailadres van de ABG parochie:abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer)

-Deelnemers aan zaterdag 24 februari : graag opgeven vóór 22 februari.

-Deelnemers aan zaterdag 16 maart : graag opgeven vóór 14 maart.

U bent van harte welkom!

Wereldgebedsdag in Amsterdam Oost

Wat: Wereldgebedsdag 2024

Wanneer: vrijdag 1 maart om 14.00 uur

Waar: in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam

De Wereldgebedsdag is “een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!’” (website www.wereldgebedsdag.nl).

Ieder jaar bereidt een groep Christelijke vrouwen uit steeds een ander land de liturgie voor. Hun gebeden en verhalen gaan op die dag de wereld rond. Dit jaar zijn het Christelijke Palestijnse vrouwen die de viering voorbereid hebben.

Het is goed om te weten dat deze Christelijke zusters de liturgie samengesteld hebben voordat de strijd tussen Israël en Hamas uitbrak; zij trekken ons niet in een kamp. Wij willen echter hun angsten en trauma’s, die er ook vóór 7 oktober al waren, niet negeren; hun roep om gerechtigheid willen we horen, en ervaren wat hun verhalen met ons doen. De situatie van Joden in Israël en wereldwijd baren ons net zo goed zorgen maar in deze viering staan de Palestijnse Christenen centraal. Voor de Wereldgebedsdag 2024 heeft de voorbereidingsgroep als thema gekozen: “Verdraag elkaar in liefde”, op grond van de Bijbeltekst: “Ik smeek u… verdraag elkaar in liefde” (Efeziërs 4,1-7). Laten wij ons in deze verbindende smeekbede voegen tijdens onze oecumenische viering van Wereldgebedsdag in Amsterdam-Oost!

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze viering! Na afloop drinken we thee/koffie en kunnen we met elkaar napraten. Wees welkom, namens de Protestantse en Rooms-katholieke kerk en het Leger des Heils in Amsterdam Oost!

Jeroen Herben, Uschi Janssen, Marianus Jehandut, Martijn van Laar, Greteke de Vries

Informatie: ………

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus. Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld. Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom! 

Janneke de Bruin

Wil je je (spreek)stem verbeteren? Kom zingen bij het ABG-koor!

Het is algemeen bekend dat door regelmatig te zingen je zang- maar zeker ook je spreekstem voller en vaster wordt! Ook voor longen en ademhaling is regelmatig zingen uitstekend en … voor je humeur! Bovendien: “Zingen is twee keer bidden” zei Augustinus.

Wat weerhoudt je er daarom van om met een vaste regelmaat op de dinsdagavond ongeveer 1,5 uur mee te komen zingen met het ABG-koor in de Gerardus-Majellakerk?

Ik begin elke repetitie met oefeningen voor de stemvorming. Daarna studeren we de liturgische liederen voor de komende zondagen in en sluiten we af met mooie meerstemmige liederen uit ons veelzijdige repertoire dat zich alsmaar uitbreidt. Dit kunnen Nederlandse, Duitse of Latijnse meerstemmige missen zijn, of motetten in verschillende talen. Ook lichter repertoire zoals gospels, wereldlijke liedjes en ritmische canons komen aan bod.

Na afloop smeren we de kelen met thee en koffie en praten we gezellig na!

Ben je sopraan, alt, tenor of bas? Je bent van harte welkom om ons koor te komen aanvullen! In alle stemgroepen is er plaats voor nieuwe leden! Kom gewoon een avond kijken!

Hartelijke groeten,  Ina Kok, dirigent

Het ABG-koor

Repetities: elke dinsdagavond van 19.00-ca. 20.30 uur

Plaats: Gerardus Majellakerk

Lombokstraat 2

1094 AL. Amsterdam

aanmelden: 020 6928532 (Ina Kok)(met antwoord apparaat)

Huispaaskaarsen

In de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2024.

Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk zondag 18 februari 2024 door u besteld worden bij Jan van der Pol.

Wij willen u er wel op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.

Bestemming collecte  11 februari  2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Hilda Coutinho-Post * Widja Jankipersad *

Intenties 11 februari 2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Prakash Dalloesingh * Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Malden Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot *  en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties woensdag 14 februari 2024 Aswoensdag

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Prakash Dalloesingh *  Marcia Abdelgawad – Hasselbaink * Malden Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot *  en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur