Nieuwsbrief zondag 14 november 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

14 november 2021            33ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag14 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Jaap v.d. Meij
Zondag14 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag14 nov12.45 uurDoopviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag21 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag21 nov10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, K. Bouwman
Zondag28 nov10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag28 nov10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Henk Janssen

Beste medeparochianen,

Eind september j.l. konden wij de 1½ meter maatregel loslaten in onze kerken. Wij hoopten dat wij op weg waren naar “zoals het altijd was”. Helaas loopt het aantal coronabesmettingen en opnames in de ziekenhuizen sterk op. Daarom hebben de Nederlandse bisschoppen, zie onderstaande kopie van de internetpagina van ons Bisdom, tot de volgende maatregelen moeten besluiten.

Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes.

Coronamaatregelen gepubliceerd: woensdag, 10 november 2021

De Neder­landse bis­schop­pen vragen om een aantal corona maatregelen die eer­der al gol­den pnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. De an­der­halve meter afstand maatregel en het mondkapje wordt opnieuw inge­voerd.

Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer zij zich ver­plaatsen in de kerk of de ruimte waar de ker­ke­lijke bij­een­komst wordt gehou­den. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

Zingen

Voorlopig blijft volkszang nog toe­ge­staan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt na­druk­ke­lijk aan­gera­den om alleen te repe­te­ren in grote ruimtes waar voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Ook voor het zingen tij­dens de vie­rin­gen geldt dat er goed geven­ti­leerd moet kunnen wor­den en dat koorle­den net als de andere aanwe­zigen onderling tenminste an­der­halve meter afstand moeten hou­den. Verder gel­den voor repe­ti­ties die niet in een kerk plaats­vin­den, de regels voor koor repetities van de over­heid. De bis­schop­pen hou­den er reke­ning mee dat de ko­men­de tijd ver­dere aanscher­ping van de corona maatregelen nodig zal blijken.

Respect­volle omgang

De bis­schop­pen hebben eer­der al ie­der­een opge­roe­pen om zich te laten vaccineren. Tege­lijk willen zij aan alle gelo­vi­gen, gevacci­neerd en niet-gevacci­neerd, vragen om respect­vol met elkaar om te blijven gaan.

De bis­schop­pen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwillig­heid van alle betrok­ke­nen in de pa­ro­chies, waar­on­der vele vrij­wil­li­gers die helpen bij het implemen­te­ren van de voor­zorgs­maat­re­ge­len. Zij zijn dank­baar voor deze inzet en hopen en bid­den dat een ge­za­men­lijke in­span­ning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de ge­zond­heid van alle mensen en met name de meest kwets­ba­re mensen in onze samen­le­ving.

In de komende dagen zullen de stoelen in onze beide kerken weer op 1½ meter van elkaar gezet worden. In de AnnaBon zullen de tafels weggehaald worden uit de uitbouw, zodat daar stoelen geplaatst kunnen worden. Ook hebben wij moeten besluiten om het gezamenlijk koffie- en thee drinken na de viering weer te moeten stoppen, o.a. omdat wij 1½ meter afstand van elkaar moeten houden en omdat bij het lopen door de kerk een mondkapje gedragen moet worden.

Laten wij hopen en bidden dat het aantal coronabesmettingen weer snel zal afnemen, zodat bovengenoemde maatregelen niet langer nodig zijn.

Namen het locatiebestuur, met hartelijke groet, Paul Proost

Mediteren in de Advent via de Zoom

we zijn in de ABG gewend om in de Advent enkele meditatieve bijeenkomsten te houden rond de Bijbellezingen. Met het oog op Corona is het veiliger om dit te doen via een zoom sessie. De eerste sessie gebeurt op donderdagavond 2 december om 19.30 uur onder leiding van Jaap van der Meij. De tweede sessie valt op donderdagavond 16 december onder leiding van Cees de Haan, op dezelfde tijd. Het is fijn wanneer U vijf minuten van tevoren de link opent en contact maakt. Als U mee wilt doen, is het nodig dat U zich aanmeldt bij het parochiesecretariaat. Uiterlijk twee dagen van tevoren. Dan ontvangt U een mail met de link. Namens de Pastoraatsgroep ABG Jaap van der Meij

Gerardus Kalenders 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop. De prijs is dit jaar € 8,50

Bestemming collecte 14 november 2021 Gerardus Majella

Voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 14 november AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Martin Stevens * Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 14 november Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo

Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Leo Bruinsma * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur