Nieuwsbrief zondag 17 mei 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 17 mei  2020               6e zondag van Pasen

Pastoraal Woord: 6e zondag van Pasen

God laat ons nooit in de steek

Handelingen 8,5-8.14-17; Evangelie Johannes 14,15-21.

Na meer dan twee maanden zitten we nog steeds in de coronacrisis. Wij weten allemaal wat dat betekent. Deze crisis verandert onze manier van leven en werken. Ik meen dat we nooit meer terug zullen gaan naar onze oude manier van leven en werken van vóór de coronacrisis.  Sommige mensen zeggen dat we onze manier van leven en werken opnieuw moeten gaan inrichten. We hebben dat al gezien in de afgelopen dagen: op de lagere scholen, in de kap- en schoonheidssalons, in het openbaar vervoer, enzovoort. Onze overheid heeft  de coronaregels een klein beetje versoepeld. De anderhalve meter-afstand blijft voorlopig de norm in onze samenleving.

Ik zag de kinderen en de volwassenen heel blij en enthousiast zijn om elkaar weer te ontmoeten, om samen iets te doen in de wijk. De ouders mogen hun kinderen weer naar school brengen. Het leven lijkt langzaamaan weer te draaien. Gelukkig! Saamhorigheid is het woord dat ik in de afgelopen dagen heel vaak gehoord heb op de sociale media. Dat betekent dat we samen moeten werken, dat we elkaar nodig hebben, dat we in ons leven met elkaar te maken hebben. De ‘Ik’-cultuur zal veranderd worden naar de ‘wij’-cultuur. De ‘wij’-cultuur zal ons helpen om uit deze bizarre situatie te komen, uit de coronacrisis.

In deze coronatijd klinken in ons midden de woorden van de heilige Schrift, Gods woord, dat ons helpt om nieuw perspectief voor ons leven te openen. God inspireert ons door zijn woord. Wij zijn de getuigen van de coronacrisis in de toekomst. We hebben het meegemaakt. Zo waren en zijn ook de leerlingen van Jezus de getuigen van het leven, de dood en de opstanding van Jezus.

Ze hebben meegemaakt hoe God als een Vader is, juist in de meest kwetsbare momenten van het leven. God is liefde. In deze coronacrisis mogen we altijd bij Hem terugkomen. Hij laat ons nooit in de steek. Dat zien en beleven we in het optreden van Jezus: rijkelijk schenkt Hij wijn bij een bruiloft, hongerige mensen geeft Hij brood en vis te eten. De blindgeborene maakt Hij ziende. Lazarus wekt Hij op uit het graf omwille van zijn zusters, omwille van de liefde. De leerlingen hebben het allemaal meegemaakt. God laat mensen, ons, niet vallen!

Je kunt niets beters hebben dan het besef dat God dichtbij je is en van je houdt. Maar het is niet de bedoeling dat je dat voor je zelf houdt. En je krijgt nog heel wat meer te doen dan Jezus. En dat gebeurt over een paar dagen. Hij stijgt op naar de hemel, op Hemelvaartsdag.  Maar zo verzekert Hij vandaag, Hij laat ons niet in de steek. Hij schenkt ons een Helper. Hij zendt ons de Heilige Geest. En als het straks Pinksteren wordt, gaan de deuren naar de buitenwereld open en zal de liefde van God zichtbaar worden voor allen. God laat ons nooit in de steek. Hij zegene ons en heel de wereld.

Pastor Marianus Jehandut,SVD

Openstelling van onze kerkgebouwen na Pinksteren

Beste medeparochianen,

Net als u zien wij er naar uit om samen weer een Viering te kunnen houden en elkaar te ontmoeten in onze kerkgebouwen. Dit binnen de regels van de overheid en de richtlijnen van het Bisdom.

Op 6 mei j.l. heeft premier Mark Rutte een persconferentie gegeven over de coronamaatregelen van de overheid. Hierin zei hij o.a.:

  • 1 ½ meter afstand houden blijft gelden.
  • per 01 juni mogen o.a. theaters en concertzalen open voor maximaal 30 personen.  
  • Bezoekers moeten van te voren een kaartje kopen.
  • per 01 juli mogen o.a. theaters en concertzalen open voor maximaal 100 personen; afstand houden van 1 ½ meter. Deze maatregel is nog onder voorbehoud.

Wat betekent bovenstaande voor onze ABG-kerken?

Het Bisdom zegt hierover op zijn internetpagina: Updates!

Momenteel wor­den de bis­schop­pen geconsul­teerd over nieuwe maat­regelen voor de vie­ring van de liturgie na Pink­ste­ren, nadat er overleg is gepleegd met de bur­ger­lijke over­heid. Daarna wordt een definitief voorstel uit­ge­werkt – reke­ning hou­dend met de opmer­kingen van de bis­schop­pen – dat nogmaals aan de bis­schop­pen wordt voor­ge­legd. De ver­wach­ting is dat de nieuwe rege­ling eind van de week (niet voor 15 mei) gereed zal zijn. Die blijft een beperkte verrui­ming in lijn met de bepa­lin­gen van de bur­ger­lijke over­heid. Er zal in ieder geval nog tijd wor­den gegeven om de maat­regelen te kunnen implemen­te­ren, zodat die na Pink­ste­ren in kunnen gaan.

We moeten dus nog even geduld hebben. Het locatiebestuur vergadert a.s. maandagavond (digitaal) om  het beleid van het Bisdom op maat te maken voor onze ABG-kerken. Wij zullen u daarover z.s.m. informeren.

Hartelijke groet,  locatiebestuur AnnaBonifatius – Gerard Majella

Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ – over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Hij stelt in zijn boodschap de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen. Bekijk hier de videoboodschap van paus Franciscus:https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY

Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de integrale menselijke ontwikkeling is nauw betrokken bij de organisatie van de Laudato si’-Week. Verder werken tientallen internationale en landelijke katholieke organisaties mee, waaronder de Global Catholic Climate Movement, Caritas Internationalis, Cidse en de internationale vereniging van generale oversten (USG/UISG).

Alles is verbonden

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

De Laudato si’-Week is een gelegenheid voor geloofsgemeenschappen wereldwijd om bijeen te komen, zich gezamenlijk te bezinnen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toekomst heeft.

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Van 16 tot 23 mei vinden er online trainingen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie.

De afsluiting vindt plaats op zondag 24 mei, met een wereldwijde dag van gebed.

Een gebed voor de gehele wereld

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 uur. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website www.laudatoweek.org Het gebed kan via sociale media worden gedeeld met de hashtag #LaudatoSi5.

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’:

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,

ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,

zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen

achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn

op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,

mogen wij ons laten raken en in beweging komen door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen. We bidden dit door Christus, onze Heer. Amen.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is gesloten.