Nieuwsbrief zondag 17 oktober 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

17 oktober 2021         29ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag17 okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Zondag17 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, H. Mesdag
Zaterdag23 okt10.30 uurDoopviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag24 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag24 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Zr. Melina, SSpS

Vanuit het locatiebestuur

Beste medeparochianen,

In de laatste vergadering van het locatiebestuur van de ABG heeft Peter Commandeur gemeld dat hij opstapt als bestuurslid/penningmeester. Peter blijft betrokken bij de ABG als gewaardeerd voorganger en coördinator van de lectoren van de Annabon en de WoComvoorgangers in de parochie. Namens u allen wil ik Peter bedanken voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester van onze locatie. Het penningmeesterschap, dat voortaan budgethouderschap heet omdat Jan Mentink, penningmeester van het Samenwerkingsverband, de officiële penningmeester van de parochie Clara en Franciscus is, wordt tijdelijk waargenomen door ondergetekende. Zuster Melina is bereid gevonden de AnnaBon te vertegenwoordigen in het locatiebestuur.

Nu de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven is het tijd om weer vooruit te gaan kijken. In de AnnaBon sprak ik vorige week een medeparochiaan die zei: “Ik ga twee mensen vragen of zij nu ook weer naar de kerk willen komen”. Dat zou ik u ook willen vragen: kent u medeparochianen die voor de coronapandemie hier naar de kerk kwamen en die u nu mist, wilt u hen uitnodigen om weer naar de kerk te komen?

In januari 2020 hebben wij als ABG-gemeenschap besloten dat wij als 2 gemeenschappen samen verder willen gaan op 1 locatie: in de Gerardus Majella. Kort daarop begon de coronapandemie en hebben wij moeten besluiten onze 2 kerken open te houden, zodat wij op beide locaties zondag vieringen konden houden met maximaal 30 bezoekers, op 1½ meter afstand van elkaar.

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven kunnen wij het proces van samengaan vervolgen. En dat is hard nodig, o.a. vanwege de financiële tekorten. Ook heeft de dakdekker na de laatste reparatie van het dak van de Gerardus laten weten dat het dak vervangen moet worden. Dat gaat rond de 35.000,– euro kosten. U begrijpt dat uw financiële bijdrage aan uw kerk daarom hard nodig is!

Wanneer wordt de AnnaBon gesloten? Dat weet ik nog niet. Wij zijn de afgelopen 1½ jaar hard bezig geweest vervangende huisvesting voor de zusters die boven de kerkzaal van de AnnaBon wonen te vinden. In deze stad met een groot woningtekort blijkt dit erg lastig te zijn.

Wel willen wij verder gaan met de voorbereidingen. In de afgelopen periode konden wij niet bij elkaar komen. Nu dit weer wel kan heeft het bestuur zich voorgenomen om het komend half jaar met groepen vrijwilligers binnen onze ABG gemeenschap in gesprek te gaan om te horen wat hun wensen en ideeën zijn t.a.v. het samengaan op één locatie.

De uitkomst van deze gesprekken willen wij in het voorjaar van 2022 aan u voorleggen en met u bespreken tijdens een parochiemiddag. Wanneer er tussentijdse ontwikkelingen zijn zullen wij u daarvan op de hoogte houden via de Kleine Samenspraak.

Wanneer u vragen heeft of ideeën wilt inbrengen kunt u mij via de e-mail van het parochiesecretariaat bereiken.

Tot slot wil ik uw gebed vragen voor het proces dat wij nu opnieuw ingaan, zodat het ons lukt om samen verder te gaan als ABG-gemeenschap op één locatie, dat het ons lukt om onze ABG-gemeenschap toekomst te geven!

Met hartelijke groet, Paul Proost voorzitter locatiebestuur

Gerardus kalender 2022

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerardus Kalenders 2022 te koop.

De prijs is dit jaar € 8,50

Rozenkransgebed in oktober

Tijdens de maand oktober kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatiuskerk en iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus Majellakerk. U bent van harte welkom!

Anna/Bon Amsterdam – Gebeds- en bezinningsgroep

Sinds 2004 hielden wij tot en met maart 2020 wekelijks op de donderdagavonden onze bijeenkomsten. Het Coronavirus heeft dit onderbroken. De huidige regels laten het toe weer te kunnen starten. Na overleg met zuster Melina en pater Marianus is besloten om vanaf 21 oktober, elke derde woensdag van de maand dit te doen. De grootste wijzigingen zijn:  A. Niet meer op de vertrouwde donderdagavond, maar op de woensdagmorgen. B. Niet meer elke week, maar eens in de maand. C. Gekozen is voor elke derde woensdag in de maand. D. De gebeden en psalmen worden geïntegreerd in de Eucharistie viering van 09.00 uur in de Anna/Bon. Na de viering zal een bezinningsgesprek plaats vinden van ongeveer 45-60 minuten in de kerkzaal. Wij hopen de vaste medewerkers van de donderdagavonden te mogen begroeten alsmede de mensen die normaal op de woensdagochtend de viering meebidden.  Graag tot ziens op woensdag 21 oktober om 09.00 uur.

Joop Goes.

Bestemming collecte 17 oktober 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Leo Mangelmans *

Zondag 17 oktober AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Joos van Hees * Dick van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 17 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur