Nieuwsbrief zondag 18 februari 2024

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 18 februari 2024       1e Zondag van de veertigdagentijd

Zondag18 feb10.30 uur1e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD, m.m.v. het ABG-Koor
Woensdag21 feb10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag23 feb09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag25 feb 10.30 uur2e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Peter Commandeur
woensdag28 feb10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag1 maart09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag3 maart10.30 uur3e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD m.m.v. het ABG-Koor

In memoriam Hilda Coutinho-Post

Kort na het overlijden van Wonny van Bercheycke verliezen we wederom een ouwe getrouwe, Hilda Coutinho-Post. Meer dan 30 jaren zong zij, lange tijd samen met haar zus Lien, als sopraan mee in het AnnaBon koor en de voorganger ervan. Simon bracht de dames na afloop van de repetitie weer veilig thuis.

Hilda was een lieve en bescheiden vrouw. Een echt familiemens, moeder van 6 kinderen. Vorig jaar vloog ze met een van haar dochters naar Spanje, voor een vakantie. Een bus vol familieleden, uit Nederland en Suriname, volgde haar. Daarvan heeft ze geweldig genoten.

Helaas was Hilda de laatste jaren niet meer zo mobiel. Maar thuis kon ze zich met wat hulp nog goed redden. Ze belde veel met Lien, en las graag de Saamhorig en de Samen Kerk.

Op de crematie van Wonny hebben we Hilda nog gezien en gesproken. We wisten niet dat dat de laatste keer zou zijn……  Rust zacht lieve Hilda.

Het vml. AnnaBonkoor

Schoon water op West-Timor

(Ik had dorst en jullie hebben mij water gegeven, Mat. 25:35)

Vastenactieproject van Samenwerkingsverband Clara&Franciscus

Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen die gebrek hebben aan schoon water. In het

noorden van het district Malaka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste

mensen leven er van het verbouwen van mais en cassave. Door droogte als gevolg van

klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

Hoe doen we dat

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen, van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

Hieronder vind u het juiste bankrekeningnummer waar u uw donatie op kunt storten :

rekeningnummer: NL39 RABO 035 180 1863

t.n.v. Kerkbijdrage St. Urbanus-Duivendrecht

o.v.v. “Vastenactie 2024”.

U kunt ook doneren via bestaande digitale QR code van uw kerk o.v.v. ”Vastenactie 2024

Schoon water op West-Timor” of contant via het collecte maandje/busje in onze kerklocaties.

In de ABG parochie hebben wij de aftrap van de Vastenactie al gedaan. Tijdens de oecumenische viering op Aswoensdag bracht de collecte € 244,– op voor Schoon water in West-Timor. Een mooi begin.

A.s. zondag, 1 e zondag van de Veertigdagentijd, zal pater Yan Asa aan het eind van de Eucharistieviering vertellen over dit project. Ook zal de collecte a.s. zondag voor de Vastenactie bestemd zijn.

Van harte aanbevolen!

Pastoor Marianus Jehandut en Paul Proost

De Kruisweg in onze kerk

In bijlage treft u een interessant artikel aan over de Kruisweg die in onze kerk hangt. Het is een goede gewoonte jaarlijks bij het begin van de vastentijd steeds een andere Kruisweg op te hangen. Dat houdt ons scherp in de aanloop naar Pasen. Zeer lezenswaardig. Laat u inspireren.

Huisbezoek

Beste parochianen;

De pastoraatsgroep ABG komt zeven keer per jaar bijeen. Het eerste halfuur van de vergadering wordt overlegd over het huisbezoek. In deze vergaderingen zijn de volgende acties/afspraken gemaakt:

– Er is een kerngroep Huisbezoek, bestaande uit Pater Marianus, Zuster Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator).

– Vanaf 29 augustus is een schrijven in de kleine Samenspraak en de Saamhorig (ABG- parochie) opgenomen en in de vieringen voorgelezen waarin werd gevraagd wie er deel wilde nemen in de werkgroep Huisbezoek. Vier mensen hebben zich aangemeld. Met de kerngroep samen bestaat de huisbezoekgroep dus uit acht mensen.

De volgende oproep in dit nieuwe jaar is:

Bent u parochiaan van de ABG-parochie en heeft u behoefte aan huisbezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat telefoon: 020-6650070 of emaillen: abgparochie@gmail.com

Zie ook www.abgparochie.nl

Degene bij het secretariaat die uw verzoek aanneemt, noteert uw naam, adresgegevens entelefoonnummer. Vervolgens geeft hij/zij dit door aan de huisbezoekgroep. In de groepwordt overlegd wie u gaat bezoeken. U wordt, voorafgaand aan het huisbezoek,geïnformeerd/gebeld. Met uw informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Constance de Ronde.

Bijbelmeditaties in Veertigdagentijd 2024

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Pasen met enkele aparte bijeenkomsten. De nieuwe formule die we in de Advent hebben uitgeprobeerd, is goed bevallen. We passen deze ook toe in de Veertigdagentijd. Hoe ziet deze formule eruit? We beginnen op zaterdagmiddag om 13.00 uur. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten . We sluiten af om 15.30 uur. De data zijn 24 februari en 16 maart.

Dit jaar gaan we ons verdiepen in de lezingen uit het Oude Testament: De binding van Izaäk (Genesis 22) en de Belofte van het Nieuwe Verbond (Jeremia 31,31-34). Dit zijn de lezingen van de tweede en de vijfde zondag in jaar B. De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.

Als U niet kunt deelnemen aan de eerste bijeenkomst, bent U toch welkom bij de tweede. En omgekeerd. Opgeven is nodig vanwege de maaltijd. Dit kan via het mailadres van de ABG parochie:abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer)

-Deelnemers aan zaterdag 24 februari : graag opgeven vóór 22 februari.

-Deelnemers aan zaterdag 16 maart : graag opgeven vóór 14 maart.

U bent van harte welkom!

Wereldgebedsdag in Amsterdam Oost

Wat: Wereldgebedsdag 2024

Wanneer: vrijdag 1 maart om 14.00 uur

Waar: in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam

De Wereldgebedsdag is “een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!’” (website www.wereldgebedsdag.nl).

Ieder jaar bereidt een groep Christelijke vrouwen uit steeds een ander land de liturgie voor. Hun gebeden en verhalen gaan op die dag de wereld rond. Dit jaar zijn het Christelijke Palestijnse vrouwen die de viering voorbereid hebben.

Het is goed om te weten dat deze Christelijke zusters de liturgie samengesteld hebben voordat de strijd tussen Israël en Hamas uitbrak; zij trekken ons niet in een kamp. Wij willen echter hun angsten en trauma’s, die er ook vóór 7 oktober al waren, niet negeren; hun roep om gerechtigheid willen we horen, en ervaren wat hun verhalen met ons doen. De situatie van Joden in Israël en wereldwijd baren ons net zo goed zorgen maar in deze viering staan de Palestijnse Christenen centraal. Voor de Wereldgebedsdag 2024 heeft de voorbereidingsgroep als thema gekozen: “Verdraag elkaar in liefde”, op grond van de Bijbeltekst: “Ik smeek u… verdraag elkaar in liefde” (Efeziërs 4,1-7). Laten wij ons in deze verbindende smeekbede voegen tijdens onze oecumenische viering van Wereldgebedsdag in Amsterdam-Oost!

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze viering! Na afloop drinken we thee/koffie en kunnen we met elkaar napraten. Wees welkom, namens de Protestantse en Rooms-katholieke kerk en het Leger des Heils in Amsterdam Oost!

Jeroen Herben, Uschi Janssen, Marianus Jehandut, Martijn van Laar, Greteke de Vries

Informatie: ………

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus. Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld. Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom! 

Janneke de Bruin

Wil je je (spreek)stem verbeteren? Kom zingen bij het ABG-koor!

Het is algemeen bekend dat door regelmatig te zingen je zang- maar zeker ook je spreekstem voller en vaster wordt! Ook voor longen en ademhaling is regelmatig zingen uitstekend en … voor je humeur! Bovendien: "Zingen is twee keer bidden", zei Augustinus.

Wat weerhoudt je er daarom van om met een vaste regelmaat op de dinsdagavond ongeveer 1,5 uur mee te komen zingen met het ABG-koor in de Gerardus-Majellakerk?

Ik begin elke repetitie met oefeningen voor de stemvorming. Daarna studeren we de liturgische liederen voor de komende zondagen in en sluiten we af met mooie meerstemmige liederen uit ons veelzijdige repertoire dat zich alsmaar uitbreidt. Dit kunnen Nederlandse, Duitse of Latijnse meerstemmige missen zijn, of motetten in verschillende talen. Ook lichter repertoire zoals gospels, wereldlijke liedjes en ritmische canons komen aan bod.

Na afloop smeren we de kelen met thee en koffie en praten we gezellig na!

Ben je sopraan, alt, tenor of bas? Je bent van harte welkom om ons koor te komen aanvullen! In alle stemgroepen is er plaats voor nieuwe leden! Kom gewoon een avond kijken!

Hartelijke groeten,  Ina Kok, dirigent

Het ABG-koor

Repetities: elke dinsdagavond van 19.00-ca. 20.30 uur

Plaats: Gerardus Majellakerk

Lombokstraat 2

1094 AL. Amsterdam

aanmelden: 020 6928532 (Ina Kok)(met antwoord apparaat)

Huispaaskaarsen

In de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2024.

Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk zondag 18 februari 2024 door u besteld worden bij Jan van der Pol.

Wij willen u er wel op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.

Bestemming collecte  18 februari  2024 ABG-parochie

Voor  ”Vastenactie 2024 Schoon water op West-Timor”

Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Hilda Coutinho-Post * Widja Jankipersad *

Intenties 18 februari 2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Dick van Schaik * Pastor Joop Stam * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Prakash Dalloesingh * Malden Hasselbaink * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur