Nieuwsbrief zondag 18 oktober 2020

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 18 oktober  2020            29e zondag door het jaar

Missiezondag    

Agenda

Zondag18 okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan
Zondag18 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Woensdag21 okt09.00 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Yan Asa, SVD
Vrijdag23 okt09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Edmund Owusu, SVD
Zondag25 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag25 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD

Mededelingen:

Beste mede-parochianen,

Onderstaand het bericht dat donderdag j.l. op de interpagina van ons Bisdom is gepubliceerd.

Graag uw aandacht voor het dringend advies t.a.v. het dragen van een mondkapje tijdens de viering.

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chies tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen

uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen zoals te vin­den in het com­mu­ni­qué van het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de laatste aan­vul­ling bij het protocol “Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter” door de Neder­landse bis­schop­pen. Dit betekent dat bij alle li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber.

Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft.

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte.

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel pa­ro­chies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrij­wil­li­gers, maar ver­trouwt erop dat het belang van de maat­regelen dui­de­lijk is, hoe betreurens­waar­dig deze ook zijn. We blijven echter hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de overheid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Vakantie

Vanaf maandag 19 t/m zondag 25 oktober gaat pater Marianus Jehandut SVD op vakantie.

Pater Yan Asa, SVD en Pater Edmund Owusu, SVD zullen de heilige Mis op woensdag in de AnnaBonkerk en op vrijdag in de Gerardus Majellakerk zorgen. Dank voor uw aandacht hiervoor.

Rozenkransgebed in oktober

Oktober is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majellakerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon Kerk.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden. Op zondag kunt u, als onze beide kerken vol zijn, uitwijken naar de Martelaren van Gorcumkerk.

Kleding Inzameling voor Ethiopië

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Op zaterdag 24 oktober 2020 is de kleding inzameling voor Ethiopië van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de volgende locatie’s:  Anna Bonifatius Kerk, 2e Oosterparkstraat 246 en in Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2.

Hartelijk dank voor u donatie en graag tot ziens!

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korteintroductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgende deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar overgeloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs-en levensvragen. Het aantal deelnemers isbeperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

Gerarduskalenders

In de Gerardus zijn bij Joke van Wees de Gerarduskalenders 2021 te koop.

De prijs is dit jaar € 7,95per stuk.

Bestemming collecte 18 oktober Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 18 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 18 oktober AnnaBon

Jos van Hees *  Pastor Leo Nederstigt *  Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)