Nieuwsbrief zondag 20 december 2020

 De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 20 december 2020           4e zondag van de advent

Agenda

Zondag27 dec10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag27 dec10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Hans Mesdag

Een brief van het parochie bestuur                                                                                                       

Beste medeparochianen,

Onderstaande informatie is overgenomen van de internetpagina van ons Bisdom. 

Geen publieke vieringen op Kerstavond in Rooms-Katholieke kerken

gepubliceerd:  woensdag, 16 december  2020

Kerstnachtmis alleen online

De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft op 15 de­cem­ber naar aan­lei­ding van de ind­ringende toe­spraak van minister-presi­dent Mark Rutte van maan­dag 14 de­cem­ber besloten dat in de Rooms-Katho­lie­ke kerken dit jaar op kerst­avond geen publieke vie­rin­gen, zoals de nachtmis, zullen plaats­vin­den.

Dat betekent dat er tussen don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur en vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur in het geheel geen publieke vie­rin­gen wor­den gehou­den. Juist de vie­rin­gen op kerst­avond en in de kerst­nacht wor­den door­gaans door veel mensen bezocht. De bis­schop­pen willen in deze periode van lockdown een bewe­ging van veel mensen tege­lijk voor­ko­men                                                                                                                                

Het besluit om op kerst­avond en in de kerst­nacht geen publieke vie­rin­gen te laten plaats­vin­den nemen de bis­schop­pen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men voor de volksge­zond­heid en strikte maat­regelen vast­ge­legd voor de vie­rin­gen. De dagmissen en andere vie­rin­gen met Kerst­mis op 25 en 26 de­cem­ber kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van der­tig gelo­vi­gen – publiek wor­den gevierd.

Protocol blijft gel­den

Waar er in no­vem­ber nog hoop was om Kerst­mis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bis­schop­pen zien zich met het oog op de volksge­zond­heid genood­zaakt het aantal aanwe­zigen bij een vie­ring beperkt te hou­den tot maximaal 30, exclusief be­die­naren, mede­wer­kers en zan­gers. Tijdens de vie­rin­gen gel­den alle maat­regelen en beper­kingen die al eer­der zijn vast­ge­legd in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ont­van­gen van de Heilige Communie. De bis­schop­pen be­na­druk­ken dat er ook in de kerst­vie­ringen op Eerste en Tweede Kerst­dag geen samenzang kan plaats­vin­den en dat koorzang met maximaal vier zan­gers is toe­ge­staan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van don­der­dag 24 de­cem­ber 17.00 uur tot vrij­dag 25 de­cem­ber 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vie­rin­gen zullen zijn, blijven de vie­rin­gen dus publiek toe­gan­ke­lijk, omdat de bis­schop­pen dit als essentieel be­schou­wen: de ere­dienst en de sacra­menten bie­den mensen gees­te­lijk voedsel ter onder­steu­ning van het per­soon­lijk ge­loofs­le­ven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moei­lijke tijd.

Wel Kerst­mis vieren

Tenslotte roepen de bis­schop­pen nogmaals op om vooral wél Kerst­mis te vieren. De vie­rin­gen op kerst­avond en in de kerst­nacht zijn niet publiek toe­gan­ke­lijk, maar zullen wel plaats­vin­den en door vele pa­ro­chies wor­den uitgezon­den via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vie­rin­gen zijn via live stream of tele­vi­sie mee te vieren. De bis­schop­pen nodigen ie­der­een daar van harte voor uit via de speciale web­si­te vierkerst­mis.nl Via die site kunnen gelo­vi­gen onder meer de eigen pa­ro­chie vin­den op in­ter­net en zien wat de moge­lijk­he­den zijn om thuis Kerst­mis mee te vieren.

Ka­the­draalTV 

Uite­raard ver­wij­zen wij ook naar de vie­rin­gen zoals te volgen op Ka­the­draalTV: de Nachtmis door onze bis­schop Mgr. J. Hendriks, die om 20.00 uur te volgen zal zijn, en de vie­ring op Eerste Kerst­dag door Mgr. J. Punt om 10.00 uur.

Beste mede-parochianen, dit betekent dat de geplande vieringen op Kerstavond donderdag 24 december, in de Gerardus om 19.00 uur (Kerstavondmis) en om 21.30 uur in de AnnaBon (Nachtmis) niet zullen doorgaan. De geplande vieringen op 1e en 2e Kerstdag gaan wel door. Voor deze vieringen geldt per viering een maximaal aantal bezoekers van 30. U moet zich vooraf aanmelden.

Collectes in de komende periode 

Tweede collecte op de 4e Adventszondag. Vorige week zondag hebben wij met een tweede schaal bij de uitgang van de kerk gecollecteerd voor de Kerstmaaltijd die vanuit het project Hangmannen met de Kerst bij kwetsbare en zieke leden van de Hangmannengroep bezorgd zal worden. Heeft u vorige week geen bijdrage kunnen geven, ook a.s zondag is uw bijdrage welkom in de 2e schaal!

Collecte voor het IPCI op 1e en 2e Kerstdag

Op 1e en 2e Kerstdag vindt u bij de uitgang 2 collecteschalen: één voor onze eigen gemeenschap en één voor het IPCI. Wat is het IPCI? De afkorting staat voor: Inter Parochiële Caritas Instelling (van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar de ABG onderdeel van is). Caritas betekent: (naasten)liefde. De Caritas binnen onze parochies biedt financiële en materiële hulp aan individuen en gezinnen, waar bestaande sociale voorzieningen tekort schieten. Deze hulp wordt gecombineerd met bijv. een luisterend oor.

Ik heb aan Vincent Meulenbroek, voorziter van het IPCI, gevraagd wat ze in het afgelopen jaar gedaan hebben. Hij vertelde mij het volgende: Wij hebben het Jeanette Noëlhuis gesteund met euro 2100,– voor de renovatie van het sanitair. Het Noëlhuis is onderdeel van de Catholic Worker beweging. Het huis is een huis van gastvrijheid waar de allerarmsten welkom zijn. Buurthulp Oost kreeg euro 200,–. Zij brengen buurtbewoners in contact met buurtgenoten die een luisterend oor en hulp nodig hebben. De alternatieve voedselbank van Regina Mac Nack kreeg euro 500,–. Mensen in het grijze circuit, bijv. mensen die zonder arbeidsvergunning in de horeca werken, raakten door de sluiting van de horeca hun werk kwijt. Zij hebben geen inkomen meer en kunnen niet terecht bij de reguliere voedselbanken. De alternatieve voedselbank helpt hen. Vanuit de ABG, Vincent Meulenbroek en Moni Westenbrink, werd noodhulp bij een overlijden geboden en werd bijgedragen aan de transportkosten van een kledingpakket voor een gezin op Curacao. Zoals u ziet wordt uw gift besteed aan kleinschalige projecten, die geen overheidssteun krijgen. Wij willen deze collecte warm bij u aanbevelen. Met uw gift worden de allerarmsten en kwetsbaren geholpen.

Ik wens u goede voorbereidingsdagen toe, op weg naar Kerstmis, ook al is vrijwel alles anders dan we gewend zijn!

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, het IPCI en de Hangmannen,  Paul Proost

Vieringen Advent en Kerstijd ABG

 AnnaBonGerardus
4ᵉ zondag Advent 20 december om 10.30 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVDWoord en Communieviering Diaken Han Hartog
Kerstavondmis  en Kerstnacht Donderdag, 24 decemberGeen VieringGeen viering
Eerste Kerstdag Vrijdag, 25 december Om 10.30 uurEucharistieviering P. Yan Asa, SVDEucharistieviering Pastor. J. Stam
Tweede Kerstdag Zaterdag, 26 december Om 10.30 uurEucharistieviering P. James Arul, SVD
H. Familie Zondag, 27 december Om 10.30 uurWoord en Communieviering Hans MesdagEucharistieviering P. Marianus, SVD
Oudjaar Donderdag, 31 december Om 16.30 uurGebedsdienst
Nieuwjaarsdag Vrijdag, 1 januari Om. 11.00 uurEucharistieviering P. Marianus, SVD

Mededelingen:

De Vastenactie 2020 van de ABG-MvG- Urbanuskerk heeft al met al € 1.206 opgebracht.  Een groot bedrag! Hartelijk dank aan u allen!

Vastenactie 2020 – ABG, Urbanuskerk en MvG parochies

Sister Edna Berroy, SSpS, dankt ons allen namens de 20 Mangyan scholieren in Roxas, Oostelijk Mindoro op de Filipijnen. Ze schrijft: “Onze Mangyan scholieren zijn dankbaar voor jullie financiële steun voor hun scholing. Dit geldt wordt gebruikt voor hun maaltijden, school benodigdheden en andere onkosten van het internaat San Mariano Vormingshaus waar zij zijn gevestigd. Hartelijk dank en Gods zegen op U allen! 

Secretariaat

Secretariaat is op 25 en 26 december 2020 en 1 januari 2021 gesloten. Vanaf 2 januari 2021 is het secretariaat geopend op vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Bestemming collecte 20 december Gerardus Majella

 Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Yvonne Killop *

Zondag 20 december AnnaBon

Cor en Toos Molenaar * Pastor Leo Nederstigt * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 20 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio *  en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties Kerstmis 25 en 26 december 2020 AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Petuèl van Gelder * Ben en Bep Erkamp * Ria Panday * Jos van Hees * Hedwig de Groot * Louise Bruin * Alice Delchot* en voor al onze dierbare overledenen

Intenties Kerstmis 25 en 26 december 2020 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer- van Woerkom * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Georgine Doest – Elshot * Overl. Fam. Stokvis-Bruinsma * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur