Nieuwsbrief zondag 20 februari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

20 februari 2022      7e zondag door het jaar

Agenda

Zondag20 feb10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Yan Asa, SVD
Zondag20 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag27 feb10.30 uurWoord en communieviering, AnnaBon, Jaap van der Meij
Zondag27 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Marianus Jehandut, SVD

Beste medeparochianen,

Hierbij het bericht van ons bisdom over de ingangsdatum van de versoepeling van de coronamaatregelen in onze kerk.

Komend weekend gelden nog de huidige coronamaatregelen. Het weekend daarop zijn de versoepelingen ingegaan en kunnen wij elkaar in de viering en bij de koffie/thee ontmoeten!!

Versoepelingen coronamaatregelen

Per vrijdag 25 februari

gepubliceerd: woensdag, 16 februari 2022

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kon­digt op woens­dag 16 februari ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len aan, die in gaan op vrij­dag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Neder­land de an­der­halve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bis­schop­pen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gel­den voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gel­den nog de hui­dige corona­regels in de R.-K. Kerk. De ver­soe­pe­lingen die de over­heid vanaf vrij­dag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de an­der­halve meter afstand en de mondkapjesplicht gel­den voor locaties waar een coronatoegangsbe­wijs getoond moet tonen. Omdat eer­der is besloten voor deelname aan vie­rin­gen geen coronatoegangsbe­wijs te vragen, blijven de hui­dige corona­regels in de R.-K Kerk gel­den tot 25 februari.

Ruimte en moge­lijk­he­den

De bis­schop­pen spreken in de ko­men­de week over ver­dere details van de ver­soe­pe­lingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de pa­ro­chies. De bis­schop­pen zijn dank­baar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de pa­ro­chies is getoond om het vieren ondanks beper­kingen toch moge­lijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pas­to­rale teams, pa­ro­chie­besturen, vrij­wil­li­gers en kerk­gan­gers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en moge­lijk­he­den vragen de bis­schop­pen nog even vol te hou­den, uitkijkend naar weer meer moge­lijk­he­den tot vieren en elkaar ont­moe­ten in de kerk na 25 februari.

Namens het locatiebestuur, met hartelijke groet,  Paul Proost

HUISPAASKAARSEN

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2022. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 13 maart 2022 door U besteld worden. In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij Joke van Wees of Annelies Dieker.

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees.

VRIJDAG 4 MAART 2022, 14.00 UUR, WERELDGEBEDSDAG (WGD)

LEGER DES HEILS, DERDE OOSTERPARKSTRAAT 271

Al jaren vieren we op de eerste vrijdag in de maand maart, om 14.00 uur, Wereldgebedsdag. Dit jaar hebben vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland de viering en gebeden in elkaar gezet. Op vrijdag 4 maart 2022 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond. Het thema van WGD dit jaar is Gods belofte.

Het WGD 2022-programma is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Op WGD komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI). Wees welkom!

Namens het voorbereidend comité vanuit Muiderkerk, Eltheto en Leger des Heils, Uschi Janssen

Bestemming collecte 20 februari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Montserrat van den Emster – Ramirez Llort * Marjo van Dalsum (tante van Thijsje van de Rest) *

Zondag 20 februari  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Ria Panday * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 20 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur