Nieuwsbrief zondag 24 mei 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 24 mei  2020              7e zondag van Pasen

Pastoraal Woord: 7e zondag van Pasen

Jezus bidt voor ons

Lieve parochianen. Wij zitten nog steeds in de coronacrisis. Het virus kan nog bij iedereen komen. De angst daarvoor is nog niet uit onze samenleving. Daarom, wees voorzichtig! Men zegt dat het covid19 ons leven verandert. Dat is helemaal waar. Afgelopen dinsdagavond zei onze premier Mark Rutte bij zijn persconferentie deze bemoedigende woorden: ‘Wij mogen vertrouwen hebben, maar wij moeten waakzaam blijven.’ Deze woorden zijn de grondhouding van de, net verkondigde, versoepelde coronaregels.

Twee weken geleden heeft de overheid een routekaart opgesteld en nu gaan we ermee verder met veel hoop en vertrouwen. Er zijn 7 nieuwe coronaregels: bezoekregeling verpleeghuizen versoepeld; cafés, restaurants en terrassen open; bioscopen, musea en theaters ook open; horeca en theaters: maximaal 30 bezoekers; middelbare scholen: 2 juni gedeeltelijk open; basisscholen: 8 juni helemaal open en MBO,HBO en universiteiten vanaf 15 juni deels open.

Deze punten zijn de motor van onze samenleving voor de komende maanden. De regels zijn hard nodig om het virus te verslaan, zei Rutte. Dit is een cruciaal moment voor onze samenleving. Dit is een versoepeling van de coronaregels, maar met een noodrem, en tegelijkertijd een grote uitdaging voor ons en voor de hele Nederlandse samenleving.

Nu zitten we tussen Hemelvaart en Pinksteren. In deze moeilijke tijd horen we hoe Jezus tot zijn Vader spreekt. Hij praat niet met zijn Vader, maar Hij bidt tot Hem. Waarvoor bidt Hij dan tot de Vader in de hemel? Hij bidt voor ons die in Hem geloven: ‘Vader, Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U mij hebt gegeven, – alles wat van mij is, is van U, en alles wat van U is, is van mij – en omdat zij van U zijn en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld (Joh 17,9-11a).’

Ik ben blij en gelukkig om te horen en te weten dat Jezus voor ons bidt. Dat is precies wat wij op dit moment nodig hebben. Met deze woorden wijst Jezus ons de weg naar de Vader. Dat wil zeggen dat wij tot God, de Vader zo vaak mogelijk gaan bidden. In ons gebed leggen we al onze angst en zorgen in de handen van God, Jezus Christus. Heer Jezus, bid voor ons en heel de wereld! Amen. Pastor Marianus Jehandut,SVD

Mededelingen!                 

Beste medeparochianen,

In de Kleine Samenspraak van vorige week meldden wij u, op basis van informatie van het Bisdom, dat nieuw beleid c.q. protocollen van het Bisdom t.a.v. openstelling van onze kerken, rond 15 mei bekend zouden worden gemaakt. Als locatiebestuur zouden wij dan op maandag 18 mei hierover vergaderen.

Wij hebben vergaderd. Het nieuwe beleid van het Bisdom is echter pas op woensdagavond 20 mei gepubliceerd. Dit omdat i.v.m. zorgvuldigheid meer tijd nodig was.

U kunt dit nieuwe beleid c.q. protocollen lezen op de internetpagina van het Bisdom.

De protocollen zijn uitgebreid en gedetailleerd. Het locatiebestuur zal hierover z.s.m. vergaderen om dit goed in de praktijk te kunnen brengen.

Als locatiebestuur hebben wij wel een denkrichting geformuleerd: volgens de regels van de Overheid mogen maximaal 30 personen, met in acht neming van 1 1/2 meter onderlinge afstand, een viering bijwonen. Vooraf aanmelden is daarbij verplicht.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden in vieringen. 

Bovenstaande betekent dat wij als parochianen ons zullen moeten verspreiden over de vieringen die gedurende een week in onze ABG-kerken gehouden worden.

Wij hervatten onze vieringen op 07 juni a.s.

Op zondag 07 juni zal Peter Commandeur voorgaan in de AB tijdens een Woord- en Gebedsviering.

Pater Marianus, die pater James vervangt die vanwege de lockdown aldaar nog in India is, zal op zondag 07 juni voorgaan in de Gerardus. Ook deze viering zal een Woord- en Gebedsviering zijn.

Op woensdag 10 juni om 09.00 uur is er in de AB een Woord- en Gebedsviering

Op vrijdag 12 juni is er om 09.00 uur in de Gerardus een Woord- en Gebedsviering.

Vanaf 14 juni mag de H. Communie weer uitgereikt worden.

Op 14 juni gaat pater Yan Asa voor in de AB; op die dag is er in de Gerardus een WoComviering met Marga Berkhout. 

Wij willen u vragen om één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, in de praktijk zal nog moeten blijken of dit mogelijk is, 1 x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen. Wij vragen om uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet, Locatiebestuur ABG-parochie

Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. in een videoboodschap katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ – over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis.

Alles is verbonden

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

De Laudato si’-Week is een gelegenheid voor geloofsgemeenschappen wereldwijd om bijeen te komen, zich gezamenlijk te bezinnen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toekomst heeft.

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Van 16 tot 23 mei vinden er online trainingen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie.

De afsluiting vindt plaats op zondag 24 mei, met een wereldwijde dag van gebed.

Een gebed voor de gehele wereld

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 uur. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website www.laudatoweek.org Het gebed kan via sociale media worden gedeeld met de hashtag #LaudatoSi5.

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’:

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,

ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,

zodat allen gevoed kunnen worden.

Open onze geest en raak ons hart,

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,

en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen

achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn

op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.

Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,

mogen wij ons laten raken en in beweging komen door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen. We bidden dit door Christus, onze Heer. Amen.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is gesloten.