Nieuwsbrief zondag 25 oktober 2020

 De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 25 oktober  2020             30e zondag door het jaar

Agenda

Zondag25 okt10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Zondag25 okt10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, H. Hartog
Zondag1 nov10.30 uurAllerheiligen/Allerzielen, Eucharistieviering, Gerardus, R. Huijsmans
Zondag1 nov10.30 uurAllerheiligen/Allerzielen, Eucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus Jehandut, SVD
Maandag2 novGeen viering in AnnaBon en Gerardus Majella

Mededelingen:

Beste mede-parochianen,

Onderstaand het bericht dat donderdag j.l. op de interpagina van ons Bisdom is gepubliceerd.

Graag uw aandacht voor het dringend advies t.a.v. het dragen van een mondkapje tijdens de viering.

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2020

De ont­wik­ke­ling van Covid-19 in Neder­land noopt ook onze pa­ro­chies tot het nemen van ver­gaande maat­regelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maat­werk, maar de snel ver­an­de­rende situatie alsmede het feit dat ook de Neder­landse over­heid buiten de kerken sinds afgelopen dins­dag geen

uit­zon­de­ringen meer toe­staat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de ko­men­de weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze li­tur­gische vie­rin­gen.

Het bisdom doet daarom op alle pa­ro­chies en geloofs­ge­meen­schappen een dringend beroep om hun verant­woor­de­lijk­heid te nemen en zich te hou­den aan deze maat­regelen zoals te vin­den in het com­mu­ni­qué van het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken en de laatste aan­vul­ling bij het protocol “Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter” door de Neder­landse bis­schop­pen. Dit betekent dat bij alle li­tur­gische vie­rin­gen maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn, exclusief be­die­naren. Dit zal gel­den tenminste tot zon­dag 15 no­vem­ber.

Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communie­vie­ringen, vormsels, hu­we­lij­ken en uit­vaar­ten aangezien het li­tur­gische vie­rin­gen betreft.

Voor het overige blijft het protocol gel­dend, inclusief de bepa­lin­gen rond koorzang wat betekent dat “enkele zan­gers” de zang kunnen ver­zorgen, het aantal is af­han­ke­lijk van factoren zoals de beschik­ba­re ruimte.

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel pa­ro­chies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrij­wil­li­gers, maar ver­trouwt erop dat het belang van de maat­regelen dui­de­lijk is, hoe betreurens­waar­dig deze ook zijn. We blijven echter hoop­vol, en bid­den om kracht in deze moei­lijke tijd.

Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de overheid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 1 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen in onze ABG parochie. 

In de AnnaBonifatius en in de Gerardus zal er een eucharistieviering zijn om 10.30 uur. We gedenken dan onze dierbare overledenen en ontsteken voor hen een lichtje aan de Paaskaars. U wordt van harte uitgenodigd. Denkt u er wel aan dat u zich moet aanmelden. Onze beide kerken kunnen niet meer dan 30 mensen toelaten i.v.m de coronamaatregelen.

Op maandag 2 november zijn er geen vieringen in de AnnaBonifatius en de Gerardus.

Rozenkransgebed in oktober

Oktober is de rozenkransmaand. Tijdens deze maand kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere vrijdag na de Heilige Mis van 09.00 uur in de Gerardus Majella kerk en iedere woensdag direct na de Heilige Mis van 09.00 uur in de AnnaBon Kerk.

Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

Zondag 1 november in de Mozes en Aäronkerk – Amsterdam

In de week van Allerzielen, op zondag 1 november 2020, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen. 

Programma: De oecumenische herdenking vindt plaats in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207) op zondag 1 november van 15.00-16.00 uur. De dienst wordt geleid door voorgangers uit verschillende kerken, er wordt gebeden en gezongen en er worden namen voorgelezen van migranten die afgelopen jaar tijdens hun tocht zijn overleden. Na de herdenking worden alle bezoekers uitgenodigd naar de Amstel, waar we in stilte bloemblaadjes over het water zullen uitstrooien.

Aanmelden: Vanwege de coronapandemie kan dit jaar slechts een beperkt aantal mensen fysiek aanwezig zijn tijdens herdenking. Aanmelden kan per mail: info@santegidio.nl

Livestream: De herdenking kan dit jaar echter live worden gevolgd via de facebookpagina’s van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Sant’Egidio Nederland en Jeanette Noëlhuis – Catholic Worker Amsterdam en de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland.

Informatie: Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam:

Anne Bolhuis, 06-13343219, a.bolhuis@diaconie.org

De herdenking wordt georganiseerd door de Protestantse Diaconie Amsterdam, Gemeenschap van Sant’Egidio, Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en het Jeannette Noëlhuis.

Voor vieringen graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

ALPHA- cursus over het christelijk geloof

Misschien heb je weleens van de ALPHA cursus gehoord? Vanuit de Vredeskerk in de Pijp wordt op 28 oktober gestart met de ALPHA. Deze cursus is een korteintroductie op het christelijk geloof van in totaal 12 bijeenkomsten en een ALPHA-weekend. Met een maaltijd, een thema-gastspreker en gespreksgroepjes krijgende deelnemers de gelegenheid om kennis op te doen en met elkaar overgeloofsvragen van gedachten te wisselen. De cursus is bedoeld voor mensen binnen of buiten de katholieke kerk die op zoek zijn naar verdieping en/of antwoorden op fundamentele geloofs-en levensvragen. Het aantal deelnemers isbeperkt en er worden gepaste coronamaatregelen genomen!

Meer informatie vind je op: www.amsterdam.vredeskerk.nl  Marco Voorhuis.

Bestemming collecte 25 oktober Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Yvonne Killop AB * Alma Gunsing AB * Daisy Etnel AB* Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden:

Paulus Franciscus Brugman

Zondag 25 oktober Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Pastor Leo Nederstigt * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom  * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 25 oktober AnnaBon

Overl. Fam. Kolhoff-Frankenmolen * Pastor Leo Nederstigt * Louise Bruin * Alice Delchot * en voor al onze dierbare overledenen

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur (2e en 4e week van de maand)

Of op zaterdag om 10.00-12.00 uur (1e en 3e week van de maand)