Nieuwsbrief zondag 26 december 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

26 december  2021      Feest van Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef 

                                                               Kerstmis 2021

Beste vrijwilligers van de ABG parochiegemeenschap,

Bijna twee jaar lang zitten we in de turbulente situatie van de corona pandemie. Daardoor wordt de bewegingsruimte in ons leven en onze dagelijkse activiteiten heel beperkt. Na het eerste kwartaal van dit jaar waren we heel blij en enthousiast over de komst van de vaccinatieprik. Iedereen werd opgeroepen om een vaccinatieprik te halen. In  de meimaand heb ik zelf de vaccinatieprik gehad. Wij dachten toen dat met deze vaccinatieprik onze samenleving snel vrij zou zijn van dit onzichtbare en gevaarlijke virus. Maar de varianten van het virus zijn ook al snel veranderd van Covig19 naar Delta en Omikron. Momenteel zijn we bezig met de boosterprik. Met dit alles proberen we het virus te verslaan.

Tegenover dit gevaarlijke virus voelen we ons klein, kwetsbaar en machteloos. In deze situatie van machteloosheid proberen we ons leven te redden. De overheid geeft aan bedrijven die in nood zitten financiële steun en vraagt ieder van ons om de corona maatregelen serieus te nemen. Onze ABG parochiegemeenschap geeft aan alle parochianen spirituele ondersteuning door de zondagse, dagelijkse  en bijzondere vieringen; het geloofsgesprek bij de lectorenavond en in de Adventstijd; door Kiemkracht, Hangmannengroep en huisbezoek activiteiten etc.; door publicaties via de website, de Kleine Samenspraak en de liturgieboekjes. Wij zijn ook blij dat ons Eerste Heilige Communie project van 2020 op zondag 21 november is afgerond. Op die dag vond de EHC viering plaats in de Martelaren van Gorcum kerk en dat was een samenwerking tussen de ABG, Sint Petrus Banden en Martelaren van Gorcum parochies. 

Dit alles wordt gedaan door de inzet  en ondersteuning van een trouwe groep  vrijwilligers vanuit onze gemeenschap. Ik weet zeker dat u allen hard hebt gewerkt om onze parochiegemeenschap te laten blijven functioneren, ondanks het gevaar dat het  coronavirus met zich meebrengt. Ik heb ook de blijheid en het enthousiasme van onze vrijwilligers gezien bij het uitvoeren van hun taak. Ik zou hier ook willen zeggen dat onze vrijwilligers de rol van de leerlingen van Jezus hebben vervuld en verantwoordelijkheid hebben genomen voor onze geloofsgemeenschap. De rol van onze vrijwilligers is super belangrijk om onze parochianen te kunnen dienen in de brede zin van het woord.

Daarom is het wél terecht als wij hen aan het eind van dit jaar willen “bedanken” voor al hun inzet, hun aanwezigheid en betrokkenheid bij de opbouw van onze parochiegemeenschap. Zonder de passie van onze vrijwilligers kunnen we niet verder gaan met ons parochieleven. Wij blijven hopen op uw steun aan en uw betrokken medewerking met onze parochiegemeenschap, ook in het nieuwe jaar 2022. En: nieuwe vrijwilligers, jong en oud, zijn welkom.

Tot slot wensen wij u allen Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar met de kracht van ons geloof. Wij zijn samen onderweg met Jezus, het Kerstkind.

Namens de Pastoraatsgroep en het Locatiebestuur,

Pastoor Marianus Jehandut SVD

Noot

Beste vrijwilligers,

U bent van ons gewend dat u de Kerstgroet voor vrijwilligers ontvangt via een brief die voor u klaar ligt in onze twee kerken.

Door de coronapandemie komt een aantal vrijwilligers, tijdelijk, niet naar de kerk. Om toch iedereen te kunnen bereiken hebben wij ervoor gekozen u dit jaar via een brief in de Kleine Samenspraak te bedanken voor uw trouwe inzet. De Kleine Samenspraak wordt namelijk door vrijwel alle parochianen digitaal ontvangen. Daardoor hopen wij vrijwel iedereen te bereiken. Kent u een vrijwilliger die digitaal niet bereikt kan worden en die momenteel niet in de kerk komt, doet u dan a.u.b. een geprint exemplaar van de Kleine Samenspraak bij hem/haar in de brievenbus of geef zijn/haar naam door aan het secretariaat t.a.v. mij zodat wij betrokkene de Kerstgroet per post kunnen sturen.

Met vriendelijke groet,  Paul Proost, namens het lokatiebestuur ABG

Vieringen Advent en Kersttijd ABG

 AnnaBonGerardus
Eerste Kerstdag Zaterdag, 25 december Om 10.30 uurEucharistieviering Pater Yan Asa, SVDEucharistieviering Pater Matthew, SVD
Tweede Kerstdag H. Familie Zondag, 26 december Om 10.30 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVDWoord en Communieviering Hans Mesdag
Oudejaarsdag Vrijdag, 31 december Om 09.00 uurGeen vieringEucharistieviering Pater Marianus, SVD
Nieuwjaarsdag Zaterdag, 1 januari Om 11.00 uurEucharistieviering Pater Marianus, SVDGeen viering
Openbaring des Heren Zondag, 2 januari Om 10.30 uur  Woord en Communieviering Kitty BouwmanEucharistieviering Pater Marianus, SVD

Beste medeparochianen,

Onderstaand de tekst zoals die zojuist op de internetpagina van ons Bisdom is gepubliceerd.

De informatie spreekt voor zich.

Kern: maximaal 50 bezoekers bij vieringen voor 17.00 uur; zang alleen door een cantor of maximaal 4 zangers. Door de 1 1/2 meter maatregel kunnen maximaal 30 parochianen een viering in onze beide kerken bijwonen. Dit was al zo in de afgelopen weken. Helaas kan er niet door een koor gezongen worden. Als u de Kerstvieringen thuis wil volgen kan dat via een livestream vanuit de Petrus Banden, Diemen, en de Martelaren van Gorcumkerk.

Aanscherping coronamaatregelen

Maximaal 50 aanwezigen

Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.

Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerstnacht vieringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men. Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen voor 17.00 uur nog slechts vijf­tig aanwe­zigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor ie­der­een. Dat ervaren ook de R.-K. bis­schop­pen en zij nemen hierin hun verant­woor­de­lijk­heid. Ze begrijpen dat dit voor pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen weer een teleur­stel­ling is die het samen vieren van onder meer Kerst­mis belemmert. ‘Maar’ vragen de bis­schop­pen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorg­vul­dig doen in soli­da­ri­teit met de hele samen­le­ving. Als gelo­vi­gen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het ver­trouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

Reserveren en zang

Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem en alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halve meter regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.

Uit­vaar­ten en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten

Uit­vaar­ten mogen – met ver­wij­zing naar de uit­zon­de­ring die door de over­heid wordt toe­ge­staan – vanaf 19 de­cem­ber door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Voor alle andere vie­rin­gen geldt het genoemde aantal van maximaal vijf­tig aanwe­zigen. Voor alle andere ker­ke­lijke bij­een­komsten dan vie­rin­gen geldt dat deze zoveel moge­lijk digi­taal plaats moeten vin­den. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buiten bijeenkomsten kunnen er geen openlucht vieringen, herders tochten enzo­voort plaats­vin­den. Wanneer de kerken wor­den open­ge­steld voor de aanbid­ding van het heilig Sacra­ment of voor een bezoek aan de kerst­stal van­wege per­soon­lijke devotie, dan gel­den alle basis­regels op het gebied van afstand hou­den, mondkapje, hygiëne en ge­zond­heid.

Vier Kerst­mis!

De oproep om Kerst­mis thuis mee te vieren wordt door de hui­dige omstan­dig­he­den nog be­lang­rijker. Er kunnen min­der mensen terecht bij de kerst­vie­ringen dan eer­der werd gehoopt. Voor ie­der­een die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel pa­ro­chies ver­zorgen een live­stream, op NPO2 wor­den kerst­vie­ringen uitgezon­den en ook Radio Maria besteedt veel aan­dacht aan Kerst­mis met vie­rin­gen, retraites en de ‘Hemelse 100’. Ga om thuis Kerst­mis mee te kunnen vieren naar VierKerst­mis.nl met meer in­for­ma­tie, tips en een per­soon­lijke bemoe­diging van de bis­schop­pen. Doe mee, Vier Kerst­mis!

Kerstboodschap R.-K. bisschoppen

Er is de kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland. U kunt dat vinden op de garderobe.

Graag aanmelden

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Aanmelden voor de zondagse vieringen blijf nodig. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Voor de doordeweekse vieringen, Woensdagochtend 09.00 uur in de AnnaBon en vrijdagochtend 09.00 uur in de Gerardus, hoeft u zich niet aan te melden.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Secretariaat

Secretariaat is op 25 december 2021 en 1 januari 2022 gesloten. Vanaf 2 januari 2022 is het secretariaat geopend op vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bestemming collecte 25 december 2021 Gerardus Majella en AnnaBon

De 1ste rondgang : voor het werk van het PCI.

De 2de rondgang : voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Bestemming collecte 26 december Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties 25 en 26 december, Kerstmis 2021  AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Petuèl van Gelder * Ben en Bep Erkamp * Ria Panday * Hedwig de Groot * Nanda Graanoogst * Marca Wolterbeek * en voor al onze dierbare overledenen.

Intenties 25 december, Kerstmis 2021 Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad Abdelgawad – Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest *Georgine Doest–Elshot * Martin Doest * Overl. fam. Sinester * Overl. Fam. Ho-Tan * Overl. Fam. Mac Intosh * Overl. Fam. Stokvis-Bruinsma* Sandra Waare * Leo Mangelmans *  en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 26 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Leo Mangelmans * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur