Nieuwsbrief zondag 26 september 2021

De Kleine Samenspraak

 Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

26 september 2021         26ste Zondag door het jaar

Agenda

Zondag26 sept10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus, SVD
Zondag26 sept10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag 3  okt10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag 3  okt10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Cees de Haan

Rozenkransgebed in oktober

Tijdens de maand oktober kunt u gezamenlijk de rozenkrans bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de AnnaBonifatiuskerk en iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus Majellakerk. U bent van harte welkom!

Gerardusfeest op zondag 10 oktober

Dit jaar vieren we het Gerardusfeest op zondag 10 oktober met een eenvoudige feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. Pater E. Owusu zal voorgaan.

Er zijn mooie liederen gekozen die enkele zangers en zangeressen ten gehore zullen brengen. Onze organist Jos de Goede zal hen begeleiden samen met Suzanna Ton op haar viool. Ook samenzang is weer mogelijk. Zo kan het een heel feestelijke en inspirerende viering worden. Hopelijk kunnen we dan ook weer samen een kopje koffie of thee drinken. U bent van harte welkom!

Uitnodiging voor deelname aan de oecumenische leesgroep

Plaats: Muiderkerk

Datum en tijd: donderdag 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari 2022, 24 februari, 17 maart, 28 april, 19 mei, 16 juni.

Van 16.00- 17.30 uur

Boek: Maria, icoon van genade, Arnold Huijgen, KokBoekencentrum uitgevers, Utrecht (2021)

Er zijn behoorlijke verschillen tussen Maria in de protestantse traditie (ongeveer afwezig, behalve in het Magnificat) en in de Rooms-katholieke traditie. Dit boek lijkt een interessante brug te zijn tussen beide tradities, notabene geschreven door een gereformeerde hoogleraar uit Apeldoorn.

Maria staat in een lange rij van krachtige vrouwen uit het Oude en Nieuwe Testament. Geen kerk kan zonder. Het boek bespreekt aan de hand van bijbelse en andere bronnen Maria als Gods dienares, als moeder van de Verlosser, als moeder van de gelovigen, als Joods meisje, als tweede Eva, als hemelkoningin en als “de moeder de vrouw” naar het gedicht van Martinus Nijhoff. Arnold Huijgen leerde bij het schrijven van het boek Maria zelf te zien als transparant  tot op God zelf, die liefde is.

Het informatieve en uitdagende boek verkent de relevantie van Maria  voor actuele kwesties als de visie op Europa, seksualiteit en gender. De grote kwesties worden aangesneden zonder ze volledig op te lossen. Het boek lijkt ons bij uitstek geschikt voor de oecumenische leeskring van de Annabon en de Muider. Wie gaat mee lezen? Wees hartelijk welkom!

Namens de leesgroep: Uschi Janssen, Greteke de Vries, Anneke Nolet

De Scheppingsperiode vieren in de AnnaBon

Van 1 september (Wereldgebedsdag voor de schepping) tot en met 4 oktober (feestdag van de H. Franciscus) vieren christenen wereldwijd de Scheppingsperiode. Op woensdagochtend 15 september sloten we ons met ongeveer 15 mensen aan, tijdens een eucharistieviering die in het teken stond van de zorg voor de schepping. Pater Marianus ging voor. We uitten niet alleen onze dankbaarheid voor de prachtige schepping, maar ook onze zorgen over de vervuiling en verwoesting die wij als mensheid aanrichten.

In de lezingen uit Ezechiël en Markus stond de natuur centraal: de majestueuze ceder; de boer die zaait en het zaad dat opkomt zonder dat wij begrijpen hoe; het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom die beschutting biedt aan allerlei vogels en dieren. Gerard Moorman, van het Jeannette Noëlhuis, hield ons in zijn overweging voor hoezeer wij als mensen verbonden zijn met de rest van de schepping. Wij kunnen niet bestaan zonder de aarde die ons voedt en ons draagt. Wanneer wij God danken in de eucharistie voor zijn verlossend handelen, laten wij dat dan doen namens de gehele schepping. Bij het aandragen van de gaven werden ook symbolen van de schepping voor het altaar gebracht: water, planten, vruchten, aarde.

We waren maar met een kleine groep. De parabel van het mosterdzaadje leert ons dat uit iets kleins, we weten niet hoe, iets groots kan voortkomen. We hopen dat een kleine viering als deze vrucht moge dragen; dat wij als parochie steeds dieper beseffen hoe de zorg voor de schepping behoort tot het hart van ons geloof.

Beste medeparochianen,

Goed nieuws waar we lang op gewacht hebben: de Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de 1½ meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten.

Dit betekent dat wij weer met meer dan 30 personen op zondag de vieringen in onze twee kerken kunnen bijwonen.

U hoeft zich niet meer aan te melden voor de zondagse vieringen en ook hoeft u bij binnenkomst in de kerk geen coronatoegangsbewijs te laten zien.

Samenzang is weer toegestaan en na afloop van de viering kan er weer koffie en thee gedronken worden. (In de AnnaBon starten we daar weer mee op zondag 3 oktober)

Een aantal beperkingen blijft nog wel van kracht. Zo schudden wij elkaar niet de hand bij de vredeswens en voor koorzang gelden nog aanvullende regels.

Onderstaand een kopie van de internetpagina van ons bisdom. Ik wil u vragen dit goed te lezen, zodat u van het aangepaste coronabeleid, wat mag en wat kan nog niet, op de hoogte bent.

Ik hoop van harte dat u zondag weer naar de kerk komt, zodat wij weer samen kunnen vieren, zingen en elkaar ontmoeten!

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Einde anderhalve meter-regel per 25 september gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021

Mits voldoende geventileerd kan worden

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Geen coronatoegangsbewijs

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Overige regels in verband met corona per 25 september 2021

  • Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
  • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte.
  • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
  • Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
  • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/ -schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
  • Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
  • Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de overheid t.a.v. openbaar vervoer.
  • Overzicht van overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog anderhalve meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. RIVM regels voor zang

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Dankbaarheid

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Bestemming collecte 26 september 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * dhr. Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Matthijs van Westing (de zoon van Joost van Westing) * Soerono Atmopawiro *

Zondag 26 september AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Overl.fam. Willms-Esselaar * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 26 september Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt  * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 1 oktober Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur