Nieuwsbrief zondag 27 februari 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

27 februari 2022             8e zondag door het jaar

Agenda

Zondag27 feb10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Jaap van der Meij
Zondag27 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, Pater Marianus Jehandut, SVD
Woensdag2 maart09.00 uurEucharistie met Aswijding, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Woensdag2 maart19.30 uurOecumenische viering Aswoensdag met Eltheto, Gerardus, Pater Marianus Jehandut, SVD en Dominee Martijn van Laar
Zondag6 maart10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, Pater Marianus Jehandut, SVD
Zondag6 maart10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, Hans Mesdag

Versoepelingen in onze kerk

Vanaf vrijdag 25 februari

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2022

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den versoe­peld.

‘We zijn dank­baar voor verrui­ming van de moge­lijk­he­den om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bis­schop­pen. ‘We weten dat alle gelo­vi­gen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uit­zon­de­ring van de regel dat de pries­ter vooraf zijn han­den goed reinigt. Ook het ont­van­gen van de heilige communie op de tong is weer moge­lijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de hand­com­mu­nie en de tong­com­mu­nie wordt uit­gereikt fysiek van elkaar te schei­den. Op de plaats van de uit­rei­king van de tong­com­mu­nie wordt gevraagd een bid­stoel te plaatsen zodat de tong­com­mu­nie geknield ont­van­gen kan wor­den.

Verder is het gebruik van wij­wa­ter weer toe­ge­staan. Samen koffie­drin­ken na de vie­ring is weer moge­lijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermij­ding van hand­con­tact: gelo­vi­gen geven elkaar niet de hand bij de vre­des­wens en collec­te­ren gebeurt op een andere manier dan het door­ge­ven van de collecte­schaal van hand tot hand.

Aswoens­dag

Woens­dag 2 maart is Aswoens­dag. Voor het uit­de­len van de askruisjes kan wor­den gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voor­hoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de pries­ter om tij­dens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Reke­ning hou­den met elkaar

Ten slotte be­na­druk­ken de bis­schop­pen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te hou­den die de versprei­ding van het virus aan­toon­baar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen han­den schud­den, goed ventileren, niet komen met verkoud­heids­klach­ten enzo­voort.

‘Houd reke­ning met elkaar, ook met diegenen die afstand willen hou­den en/of een mondkapje dragen, bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren’, aldus de bis­schop­pen.

Beste mede-parochianen,

Goed nieuws, zoals u in bovenstaande tekst over de versoepelingen hebt kunnen lezen! Wij kunnen elkaar na de viering weer ontmoeten bij een kop thee/koffie. Dat hebben wij gemist. Elkaar een hand geven bij de vredeswens doen wij nog niet.

In de komende dagen / week wordt de nieuwe Saamhorig bij u thuisbezorgd. Bij de Saamhorig is ook een folder en een brief van pastor Marianus en een financiële bijlage van mijn hand  bijgesloten over de Actie Kerkbalans. Ik wil u vragen deze brief te lezen en hoop natuurlijk ook dat u meedoet met deze jaarlijkse actie. Zoals u in de brief en de financiële bijdrage kunt lezen is uw gift hard nodig. Bij voorbaat dank!

Met hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Aswoensdagvieringen

A.s. woensdag 2 maart is het Aswoensdag. Het begin van de 40 dagentijd. De periode waarin wij toeleven naar Pasen. In de AnnaBonifatiuskerk is er ‘s morgens om 9.00 uur een eucharistieviering met aswijding. Voorganger is pater Marianus. In de Gerardus Majellakerk is de viering met aswijding ‘s avonds om 19.30 uur samen met de Elthetogemeente. Pater Marianus en dominee Martijn van Laar gaan voor in deze viering.

U bent van harte welkom.  Wilt u uw oude palmtakjes meenemen?

Nieuwe datum voor gesprek over de synode

De bijeenkomst over de Synode op 18 februari moest worden afgelast vanwege de storm Eunice.

Een nieuwe datum is gekozen. Een vrijdagavond 4 maart in de Anna-Bon. Aanvang 19.30 uur.

Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Mensen die zich hadden opgegeven voor 18 februari, worden benaderd via de mail.

Namens de Pastoraatsgroep ABG , Jaap van de Meij.

Vastenactie 2022

In het kader van de Vastenactie 2022 doen alle parochies in het samenwerkingsverband Clara en Franciscus dit jaar mee aan een special project:

het opzetten van een startersfonds voor vrouwen met een beperking in Ghana, gelegen aan de westkust van Afrika. De band tussen Ghana en Nederland is 200 jaar geleden ontstaan, maar helaas niet op een manier om trots op te zijn. Duizenden Ghanezen werden door Nederlanders als slaaf verscheept naar Suriname, Curaçao en Brazilië. Diverse forten, waarvan Elmina de bekendste is, zijn daar nog een triest bewijs van.

Ghana is tegenwoordig politiek stabiel, maar economisch gaat het slecht; de werkloosheid is hoog. Overheden en ontwikkelingsorganisaties springen bij, maar hebben niet altijd oog èn budget voor mensen met een beperking.

De Vastenactie 2022 wil zich juist voor hen sterk maken, niet alleen door het geven van praktische zorg, maar ook om hen economisch zelfstandig te maken, zodat zij hun respect en waardigheid terugkrijgen, en niet meer hoeven te bedelen.

De Hope of Life Association (HFL) in Accra ontwikkelt vele initiatieven. In 2022 wil men 35 vrouwen met een handicap helpen van hun beroep of vaardigheden te kunnen leven. Zij willen de vrouwen een training geven, zodat ze zelf een bedrijfsplan kunnen schrijven, en na goedkeuring een micro-krediet kunnen ontvangen om een bedrijfje op te starten. De vrouwen worden professioneel begeleid en ondersteund tijdens dit traject, en krijgen hulp bij  het openen van een zakelijke bankrekening. Het micro-krediet, een lening, wordt in stapjes terugbetaald. Andere vrouwen kunnen met dit geld dan weer worden geholpen bij het opzetten van hun bedrijfje.

Wilt u dit project financieel ondersteunen, dan kan dat op de volgende manieren:

*   door een bedrag te storten op de rekening van onze parochie:

     NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. ABG parochie  o.v.v. Vastenactie 2022

*   door geld in een envelop te doen en deze op de collecteschaal te leggen tijdens de      collectes gedurende de vieringen in de vastentijd. Er liggen witte enveloppen met een sticker Vastenactie klaar in de hal/garderobe van de kerk

*   door op de 1e zondag van de Veertigdagentijd (op 6 maart), en op de 4e zondag van de      Veertigdagentijd (op 27 maart), bij te dragen aan de collecte tijdens de viering; deze zal bestemd zijn voor de Vastenactie.

Alvast onze hartelijke dank! Meer informatie vindt u in de folder van de Vastenactie, die ligt in de hal/garderobe van de kerk.

HUISPAASKAARSEN

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2022. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 13 maart 2022 door U besteld worden. In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij Joke van Wees of Annelies Dieker.

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.   Joke van Wees.

VRIJDAG 4 MAART 2022, 14.00 UUR, WERELDGEBEDSDAG (WGD)

LEGER DES HEILS, DERDE OOSTERPARKSTRAAT 271

Al jaren vieren we op de eerste vrijdag in de maand maart, om 14.00 uur, Wereldgebedsdag. Dit jaar hebben vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland de viering en gebeden in elkaar gezet. Op vrijdag 4 maart 2022 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond. Het thema van WGD dit jaar is Gods belofte.

Het WGD 2022-programma is gebaseerd op de brief die de profeet Jeremia schreef aan de ballingen in Babylonië. De ballingen bevonden zich in een context van lijden, onzekerheid en tegengestelde opvattingen over hoe op het moment te reageren. Op WGD komen we samen om de verhalen te horen van vrouwen die zich buitengesloten voelen, luisteren naar de angst van een vluchtelingkind en leren we de context te zien van een multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving in Engeland, Wales en Noord-Ierland (EWNI). Wees welkom!

Namens het voorbereidend comité vanuit Muiderkerk, Eltheto en Leger des Heils, Uschi Janssen

Bestemming collecte 27 februari Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Alfred Baarn * Humphrey Denz * Montserrat van den Emster – Ramirez Llort *

Zondag 27 februari  AnnaBon

Marca Wolterbeek * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 27 februari Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Woensdag  2 maart 2022 Anna Bon

Ter gelegenheid van de 80 verjaardag van Bisschop Jozeph Oudeman. ofm.cap.

(Bisschop Oudeman is de oudste neef en tantezegger van Anne van Baar, en woont in Australië. Anne had hem graag bezocht op zijn verjaardag, maar dat was niet mogelijk.

De Bisschop heeft Anne in het verleden meermaals bezocht, en is ook een keer aanwezig geweest in de zondagsviering in de AnnaBon.

Vrijdag 4 maart Gerardus Majella

Overleden familie van Raan – Aafjes * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur