Nieuwsbrief zondag 27 juni 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 27 juni 2021        13e Zondag door van het jaar

Agenda

Zondag27 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina SSpS
Zondag27 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. James Arul SVD
Zondag4 juli10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Marga Berkhout
Zondag4 juli10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus SVD

Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021

Beste medeparochianen,

Donderdag j.l. is een update van het coronaprotocol van de Katholieke Kerk in Nederland gepubliceerd. U kunt dit aangepaste protocol lezen op de interpagina van ons bisdom, bisdom Haarlem Amsterdam. Belangrijkste punten uit dit aangepaste protocol zijn:

  • Mondkapje. Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.
  • Aantal kerkgangers. Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling, d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen (=de anderhalve meter capaciteit). De anderhalve meter capaciteit van de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella is 30 tot maximaal 33 personen. Deze anderhalve meter capaciteit hebben wij het afgelopen jaar steeds aangehouden. Dit betekent dat er voor de ABG-kerken geen verandering is in het aantal kerkgangers dat kan deelnemen per viering.
  • De richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne worden in acht genomen. Denk hierbij aan het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en de looproute in de kerk.
  • Reserveren blijft verplicht bij vieringen.
  • Muzikale en vocale medewerking. Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan Koorzang. Repeteren en zingen tijdens vieringen is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1½ meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie. Ik heb over de koorzang in de AnnaBon overlegd met Ina Kok, dirigent. Zij geeft aan dat het koor in de vakantieperiode, die nu begint, niet repeteert en niet zingt tijdens de viering. Half augustus wordt bekeken wat dan per 01 september weer toegestaan is qua koorzang.

Beste medeparochianen, goed nieuws dat het mondkapje af kan in de kerk! Ten aanzien van de andere coronamaatregelen verandert er nog niets op dit moment.

Namens het locatiebestuur, Paul Proost

Oecumenische viering in de Muiderkerk als start van de zomer 4 juli 2021, 10.30 uur

Op zondag 4 juli  organiseert de Binnenwaai (IJburg) haar driemaandelijkse oecumenische viering. Ze doet dit samen met de Muiderkerk, de Eltheto, de katholieke gemeenschap op IJburg en de Anna-Bonifatius Gerardus Majella-parochie. De viering vindt plaats in de Muiderkerk en start om 10.30 uur. 

Het thema: Deo vacare, ruimte maken voor God. Een mooi thema voor het begin van de vakantie. Ook het woord vakantie is gebaseerd op vacare: vrij zijn, leeg zijn. De viering is misschien een mooi begin van het in de vakantie doorbreken van dagelijkse patronen.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de viering in de Muiderkerk moet u zich van tevoren aanmelden (uiterlijk zaterdagavond 3 juli om 20.00 uur): scriba@muiderkerk.nl

Online is de dienst te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1667-Muiderkerk-Amsterdam

Wees welkom, Uschi Janssen, Marjolein Hekman, de zusters van IJburg, Beatrix van Dam en Arni Hubbeling

Dankbetuiging aan de parochianen van de ABG Gemeenschap

Wat heeft u mij op hartelijke wijze uw medeleven getoond bij gelegenheid van het zestig jarig priesterschap dat door de Heer mij al die jaren is toevertrouwd.

Dat alleen al is een onbegrijpelijk kostbaar geschenk, waarvoor ik eigenlijk geen woorden heb. Op 27 mei j.l., was de eigenlijke dag van mijn priesterwijding. De Heer Ben Dieker had mij vanuit uw midden een bijzondere felicitatie doen toekomen met herinneringen aan de jaren dat ik herder mocht zijn in de parochie van de Gerardus Majella vanaf 1982. Later kwam daar vanaf september 1987 de Bonifatius parochie bij (na het vertrek van pastor Jan Bus). Tevens sloot zich bij de Bonifatius gemeenschap ook een klein aantal parochianen van de inmiddels gesloten Anna kerk aan. Wat mij altijd heel sterk is bijgebleven is dat ik zoveel van uw levenservaringen heb geleerd. Dat waren ervaringen die u in uw hart meedroeg. Dat heeft mij mede gevormd tot herder en dat is een onmisbaar geschenk geweest tot en met de dag van vandaag. Dat is voor mij een inspirerend geschenk geworden, helemaal gratis!

Enkele weken geleden ontving ik van u prachtige bloemen en vele geschreven felicitaties verbonden met uw hartelijk gebed. Eerlijk gezegd ben ik daar beduusd van, want ik ben al vanaf 1997 officieel uit uw midden vertrokken. Dat was niet omdat ik dat zelf graag wilde, maar ik werd gekozen en benoemd tot Deken van Amsterdam en tot Pastoor van drie parochies in Oud-West.

Gelukkig wilde Pastor Leo Nederstigt naar Amsterdam Oost komen. Hij had veel pastorale ervaring opgedaan in Amsterdam West. Hij was daar zeer gezien! Jammer genoeg is hij te vroeg gestorven na een tijd onder uw midden (in Oost) te zijn geweest. Hij hield van u en u hield van hem. Met respect denk ik aan deze hartelijke collega, die voor u veel heeft betekend.

De vijftien jaren bij u in Amsterdam Oost zijn van grote betekenis geweest voor mijn verdere pastorale werk in Amsterdam, als Deken van de Stad & Omgeving en als Pastoor in de toenmalige drie parochies van Oud-West. Ik heb veel mogen delen met u en veel van u geleerd. Dit, gesterkt door onze gezamenlijke ervaringen in Amsterdam Oost, was tevens een goede voorbereiding op mijn verdere pastorale werk in parochie en dekenaat. Alleen al het verwerken van de pijn van het verlaten van de grote en vertrouwde Gerardus Majellakerk naar een veel kleinere nieuwe kerkgelegenheid aan de Zeeburgerdijk, was voor ons allen, bestuur en parochianen, een grote uitdaging en een hele spannende periode. Maar, we bij elkaar zijn gebleven en dat was heel belangrijk voor de onzekere toekomst. Ik denk hierbij niet alleen aan u, maar ook aan de meelevende parochianen die ons onderweg ontvallen zijn. Ook aan hen heb ik veel te danken. Voor u, ja, voor ons allen is er veel veranderd in kerk en samenleving. We hebben elkaar zo nodig, nu en in de toekomst. Nogmaals aan u allen heel veel dank! Voor mij bent u allen onvergetelijk en kostbaar. Hartelijke groeten, Pastor Joop Stam.

Installatie pater Marianus

Op zondag 11 juli a.s. zal pater Marianus Jehandut SVD geïnstalleerd worden door Mgr J.Hendriks als pastoor van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Deze plechtigheid vindt plaats tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur in de Martelaren van Gorcum kerk aan de Linnaeushof.

Vanaf 26 juni gaan er verdere versoepelingen van de corona-maatregelen in. Door de versoepelingen kan de capaciteit qua zitplaatsen uitgebreid worden naar 102 op 1,5 meter. Wij mogen nu meer parochianen/belangstellenden ontvangen in de Martelaren van Gorcumkerk. Hierdoor zijn er nog 40 plaatsen beschikbaar.

Degenen die deze viering willen bijwonen, kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat: secretariaat@hofkerk.amsterdam

De plechtigheid zal uiteraard ook via livestream worden uitgezonden. De viering, waarin naast Mgr. Hendriks ook pastor Marianus en pastor Bert Wooning zullen voorgaan, wordt muzikaal ondersteund door cantores van Jubilemus Domino. Namens het SWV Clara en Franciscus,  Paul Proost

De Kleine samenspraak

Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) verschijnt de Kleine Samenspraak één keer in twee weken.

Bestemming collecte 27 juni 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Ita Kodoatie AB * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden

Sandy Reijke * F.W. Polpe-Vos *

Zondag 27 juni AnnaBon

Jos van Hees * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 27 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Vrijdag 2 juli Gerardus Majella

Overleden familie van Raan-Aafjes * voor onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur