Nieuwsbrief zondag 3 april 2022

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

3 april 2022     5e zondag van de veertigdagentijd

Agenda

Zondag3 apr10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag3 apr10.30 uurWoord en Communievireng, Gerardus, M. Berkhout
Woensdag6 apr09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, AnnaBon, P. Marianus SVD
Vrijdag8 apr09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus, SVD

Vieringen Goede Week en Pasen

 AnnaBonGerardus
Zondag 10 april Palmzondag10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding Pater F. Mulders SMA10.30 uur Eucharistieviering met palmwijding Pater Yan Asa SVD
Donderdag 14 april Witte DonderdagViering in kapel OLVG (onder voorbehoud)19.30 uur Eucharistieviering ter herdenking van het laatste Avondmaal Pater H. Janssen
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen   19.30 uur Avondplechtigheden o.l.v. parochianen met kruisviering waarvoor u zelf bloemen mee kunt nemen
Zaterdag 16 aprilGeen viering21.00 uur Paaswake Pater Edmund Owusu SVD
Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen10.30 uur Eucharistieviering Pater Yan Asa SVD10.30 uur Eucharistieviering P. H. Janssen
Maandag 18 april Tweede Paasdag10.30 uur Eucharistieviering Pater Marianus SVDGeen viering

Tweede bulletin Samen op weg naar één nieuwe  gemeenschap

Beste medeparochianen,

Op zondag 27 maart j.l. vierden wij onze 1e Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap viering. Reacties die ik na afloop kreeg waren: “Mooie viering; ik ervaarde eenheid en saamhorigheid; fijn om samen te zingen”. Een goede start!

Bij de mededelingen vertelde Filomena Silva het volgende:

“Wij kunnen niet langer twee kerkgebouwen betalen, zo kwamen wij in 2020 euro 73.000,– tekort, en wij hebben te weinig vrijwilligers voor 2 locaties.

Daarom hebben wij op de parochiebijeenkomst van 26 januari 2020 besloten samen verder te gaan als ABG gemeenschap in de Gerardus Majella kerk.

Waar staan wij nu als ABG gemeenschap?

Het streven is om in het najaar van 2023 ons twee gemeenschappen samengevoegd te hebben.

In de afgelopen periode hebben wij een aanbod gekregen voor huisvesting van onze zusters in Amsterdam Oost. De zusters kunnen zo betrokken blijven bij onze ABG gemeenschap en het project Kiemkracht wordt voortgezet hier in deze kerk.

Wij hadden u toegezegd met groepen parochianen in gesprek te gaan over hun wensen en ideeën ten aanzien van dit samengaan. Door corona hebben deze gesprekken stil gelegen. Binnenkort starten wij er weer mee. Zo staat er al een gesprek met de lectoren gepland.

Over de uitkomst van deze gesprekken zullen wij u informeren (o.a. via dit bulletin).

Bidden wij dat God ons in dit proces van twee naar één nieuwe gemeenschap met vol vertrouwen zal helpen”.

De Paaswake vieren wij dit jaar in de Gerardus Majella. Het koor van de AnnaBon zal dan zingen.

Op 15 mei vieren wij onze 2e Samen op weg naar één nieuwe gemeenschap viering, dit keer in de Anna Bonifatius kerk. U allen van harte welkom!

Hartelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Bezinningsavonden in Gerardus en AnnaBon

UITNODIGING voor het bijwonen van twee bezinningsavonden in de vastentijd 2022.

Vrijdag, 8 april in de AnnaBonifatius, 20.00 –  21.00 uur: Jezus ontmoet zijn moeder

Met in het achterhoofd de gebeurtenissen in de wereld richten we ons op het thema “Familie en vrienden” n.a.v. twee staties van de kruisweg waarbij Jezus een ontmoeting heeft, de ene keer met Veronica en de andere keer met Maria.

U wordt uitgenodigd mee te gaan in een meditatie; je in te leven in wat er op het moment van de statie gebeurt; en uiting te geven aan je ervaring, voor jezelf en/of vrijblijvend met de andere aanwezigen.

De begeleiding wordt verzorgd door Tessa Koopmanschap, meestal in samenwerking met Uschi Janssen. Helaas is Uschi deze keer verhinderd.

P.s. De workshop (de spiritualiteit van de kruisweg met schilderen) is nu al twee jaar opgeschort vanwege Covid. Echter staat nog steeds op ons programma! Hopelijk kunnen we deze volgend jaar aanbieden, samen met Uschi en Jaap van der Meij.

Graag tot 8 april

Opgeven bij het secretariaat: abgparochie@gmail.com of telefonisch: 020-6650070 liefst vrijdags tussen 10.00 en 12.00 of per email.

Tessa Koopmanschap

Klimaatwandeling door Amsterdam Oost

De Raad van Kerken Amsterdam organiseert Stille Zaterdag 16 april 2022 een klimaatwandeling door de Indische Buurt en Dapperbuurt om de bezorgdheid te tonen over de aantasting van het leven als gevolg van klimaatverandering. We lopen via kortere en langere routes langs diverse duurzame projecten.  Meer informatie op de site van de Raad van Kerken Opgeven zo spoedig mogelijk  bij ds. Greteke de Vries (predikant@muiderkerk.nl) tel. 06 10325127 of via aanmelder.nl Het aantal plaatsen is beperkt. Graag aanmelden voor 5 april 2022.

Meezingen in het gelegenheidskoor?

In de vesper na de klimaatwandeling op 16 april zal een gelegenheidskoor zingen onder leiding van Wilna Wieringa, dirigent van de Keizersgrachtkerk en Dominicuskerk. Wie vanuit de Kerk Amsterdam Oost wil meezingen? Repetitie is op vrijdagavond 8 april om 19.30 uur in de Muiderkerk. Opgave bij Christien Visch, 06 44214567 of christienvisch@gmail.com

Goede vrijdagavond in de Gerardus

De kruisweg algemeen

In bijna iedere katholieke kerk, waar ter wereld ook, hangt wel een kruisweg. Klassiek of modern van aard. Een kruisweg blijft doorgaans het hele jaar hangen, maar vaak staat een kruisweg maar één keer per jaar centraal en wel op Goede Vrijdag.

De kruisweg maakt, bijna als een stripverhaal, in etappes de lijdensweg van Jezus zichtbaar. Hij bestaat uit verschillende staties. ‘Statio’ is Latijn voor ‘halteplaats’. In ons woord ‘station’ vinden we dit latijnse woord ‘statio’ nog terug.

Kunstenaars uit allerlei perioden uit de geschiedenis hebben met allerlei materialen de lijdensweg van Jezus vorm gegeven o.a. in steen, op papier op schildersdoek.

Soms bestaat een kruisweg uit 15 staties dan weer uit 6. Het is aan de kunstenaar welke accenten hij/zij wil leggen.

Ook in andere vormen van kunst, die van woord en muziek, neemt de kruisweg een grote plaats in. Denk maar eens aan de “ The Passion”, het Stabat Mater of de grote Passiones van Bach. Allemaal rijke kunstuitingen, die ons inspireren en tot bezinning brengen.

De kruisweg in onze kerken dit jaar

De kruisweg in onze ABG-kerken bestaat uit 7 staties. De staties zijn evenzovele plaatsen die de lijdensweg van Jezus markeren en veelzeggend zijn voor ons Christenen. De zeven staties  in onze kerken zijn van de hand van de Duitse kunstenaar Pieter van de Cuylen, geboren in Benrath am Niederrhein in 1909.

Jezus staat centraal en de beelden van Jezus zijn sterk vereenvoudigd. De emoties van Jezus worden echter niet onder stoelen of banken gestoken. Het gezicht van Jezus spreekt van vertwijfeling als Hij bidt op de Olijfberg, terwijl de leerlingen slapen. Zijn gezicht onder de doornenkroon is getekend door de pijn. Wij zien Jezus verbeten zijn zware kruis dragen naar Golgotha. Bij de ontkleding spreekt Zijn gezicht van vernedering. Pas als Jezus de geest heeft gegeven, wordt Zijn gezicht met glans omstraald.

De gezichtsuitdrukking en het al dan niet ontbreken van de ogen bij de omstanders zijn een uitdrukking van de mate waarin wij ons openstellen voor de boodschap van God en het leven van Jezus ter harte nemen.

Door op Goede Vrijdag bijzonder stil te staan bij de kruisweg van Jezus dringen woorden en gebeurtenissen beter tot ons door. Doordat lijden en sterven, dood en leven ook zo aan onze eigen actualiteit raken, ver weg en dichtbij (in Oekraïne of in ons eigen leven), is een bezinning op Jezus ’lijdensweg, ook een bezinning op onze eigen situatie.

Goede Vrijdagavond

In de vrijdagavondviering in de Gerardus willen wij graag onze hoop en vertrouwen in God uitdrukken en tegelijkertijd Hem voorleggen wat er in ons leeft aan zorgen, pijn  en verdriet.

Vanaf zondag 3 april, het begin van de lijdenstijd, liggen er daartoe in de garderobe van de Gerardus kaartjes waarop u anoniem kunt schrijven waar u zich zorgen om maakt, waar u verdrietig om bent of aan welke mensen u speciaal wilt denken of voor wilt bidden.

De geschreven kaartjes kunt u Goede Vrijdagavond meenemen naar de viering in de Gerardus of op een eerder moment in het daarvoor bestemde mandje doen in de garderobe of afgeven.

Zo bevelen wij onze eigen kruisweg en de weg die anderen moeten gaan aan bij de Heer en hopen er samen kracht uit te putten.

Ook kunt u op Goede Vrijdagavond het kruis vereren met bloemen, met een handkus, een (knie)buiging. De bloemen worden na de viering herschikt en gaan dan deel uitmaken uit van de versiering met Pasen.             

Laten we er samen een inspirerende viering van maken. De Heer nodigt ons daartoe uit. Ben Dieker

Bestemming collecte 3 april Gerardus Majella en AnnaBon

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap

INTENTIES

Onze zieken

Thijse van de Rest AB * Rob Timmerman AB * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * Mathilde Koenders- van de Kragt G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Alfred Baarn * Humphrey Denz *

Zondag 3 april  AnnaBon

Nanda Graanoogst * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 3 april Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Leo Mangelmans * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan * en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur