Nieuwsbrief zondag 3 maart 2024

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331


Zondag 3 maart 2024   3e Zondag van de veertigdagentijd

Zondag  3 maart10.30 uur3e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD m.m.v. het ABG-Koor
Woensdag  6 maart10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag  8 maart09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag10 maart10.30 uur4e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Woensdag13 maart10.00 uurEucharistieviering  in de Kastanjehof, P. Marianus, SVD
Vrijdag15 maart09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag17 maart10.30 uur5e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, Pastor Henk Janssen

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Donderdag 7 maart a.s. dragen wij de sleutels van de voormalige Anna Bonifatiuskerk over aan de nieuwe eigenaar.
Wilt u, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, zondag a.s. uw sleutels van de AnnaBon bij mij inleveren? 
Wij zijn druk bezig de AnnaBon leeg te maken. Dat is erg veel werk. Sommige spullen die wij verhuizen naar de Gerardus kunnen niet meteen op hun nieuwe plek opgehangen worden c.q. hun plek krijgen. Dat gaan wij de komende weken regelen. Even geduld a.u.b.!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Paul Proost

Huisbezoek

Beste parochianen,

De pastoraatsgroep ABG komt zeven keer per jaar bijeen. Het eerste halfuur van de vergadering wordt overlegd over het huisbezoek. In deze vergaderingen zijn de volgende acties/afspraken gemaakt:

– Er is een kerngroep Huisbezoek, bestaande uit Pater Marianus, Zuster Melina, Kathy Hoogenboom en Constance de Ronde (coördinator).

– Vanaf 29 augustus is een schrijven in de kleine Samenspraak en de Saamhorig (ABG- parochie) opgenomen en in de vieringen voorgelezen waarin werd gevraagd wie er deel wilde nemen in de werkgroep Huisbezoek.

Vier mensen hebben zich aangemeld. Met de kerngroep samen bestaat de huisbezoekgroep dus uit acht mensen.
De volgende oproep in dit nieuwe jaar is:

Bent u parochiaan van de ABG-parochie en heeft u behoefte aan huisbezoek dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat telefoon: 020-6650070 of e-mailen: abgparochie@gmail.com Zie ook www.abgparochie.nl

Degene bij het secretariaat die uw verzoek aanneemt, noteert uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Vervolgens geeft hij/zij dit door aan de huisbezoekgroep. In de groep wordt overlegd wie u gaat bezoeken. U wordt, voorafgaand aan het huisbezoek, geïnformeerd/gebeld.
Met uw informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan.

Constance de Ronde

Palmpaasstokken maken in de Gerardus Majella

Op 23 maart 2024, van 13 tot 15 uur, worden er  palmpaasstokken gemaakt in de Gerardus Majella.  Alle kinderen zijn van harte welkom!

Schoon water op West-Timor
(Ik had dorst en jullie hebben mij water gegeven, Mat. 25:35)

Vastenactieproject van Samenwerkingsverband Clara&Franciscus
Sommige afgelegen dorpen op West-Timor hebben gebrek aan water voor het dagelijks
leven en om voedsel te verbouwen. De lokale parochie gaat samen met de dorpsbewoners een waterleiding aanleggen, waar drie dorpen van zullen profiteren.

Wat is er aan de hand?

Nog altijd zijn er op West-Timor dorpen die gebrek hebben aan schoon water. In het noorden van het district Malaka liggen de dorpen Baunaba, Sonaf en Hulanok. De meeste mensen leven er van het verbouwen van mais en cassave. Door droogte als gevolg van klimaatverandering blijven de opbrengsten achter. Veel mannen trekken weg, om elders een inkomen te verdienen. Daardoor wonen in de dorpen vooral vrouwen en ouderen.

Wat willen we bereiken?

De enige duurzame oplossing voor het waterprobleem is de aanleg van een waterleiding. De lokale kerkgemeenschap leidt het project. De bevolking respecteert nog altijd de tradities van de voorouders. De inwoners van de dorpen voelen zich sterk met elkaar verbonden en zijn gewend samen te werken en elkaar te helpen. Schoon water zal hun dagelijks leven makkelijker maken. Daarmee kunnen de mensen ook groenten verbouwen en verkopen om geld te verdienen.

Hoe doen we dat

Onder leiding van de priesters van de parochie zullen lokale ondernemers en dorpelingen samen een waterleiding aanleggen, van de waterbron in Mausone naar de dorpen Baunuba, en Sonaf. Ook de inwoners van het dorp Husanok, dat vlakbij Baunaba ligt, zullen hiervan profiteren.

Hieronder vind u het juiste bankrekeningnummer waar u uw donatie op kunt storten :

rekeningnummer: NL39 RABO 035 180 1863
t.n.v. Kerkbijdrage St. Urbanus-Duivendrecht
o.v.v. “Vastenactie 2024”.

U kunt ook doneren via bestaande digitale QR code van uw kerk o.v.v. ”Vastenactie 2024 Schoon water op West-Timor” of contant via het collecte maandje/busje in onze kerklocaties. In de ABG parochie hebben wij de aftrap van de Vastenactie al gedaan. Tijdens de oecumenische viering op Aswoensdag bracht de collecte € 244,– op voor Schoon water in West-Timor. Een mooi begin.

Van harte aanbevolen!

Pastoor Marianus Jehandut en Paul Proost

Alpha-gesprekscyclus in Diemen

Beste parochiaan,

Je komt wel eens in de kerk. Af en toe, voor een huwelijksviering of een doop, of vaker. Maar: wat geloof je nu eigenlijk? Wie is God eigenlijk? Wat is ons doel in het leven?

Heb jij vragen over het leven en geloof? Op dinsdag 5 maart a.s. om 18.30 uur starten we in Diemen een Alpha- gesprekscyclus om antwoorden te zoeken. Tijdens acht interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Iedereen is daar welkom. Kom gerust de eerste avond eens kijken of het wat voor je is.

Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Elke bijeenkomst begint met een maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding, koffie/thee en is er gelegenheid om in kleine groepen verder te praten. Alle vragen kunnen gesteld worden. Samen zoeken we naar antwoorden.

Zie voor meer informatie de poster en flyers in de garderobe.

We hopen je op 5 maart te mogen ontmoeten in onze kerk (de SPB te Diemen)!

De pastoraatsgroep van Sint Petrus’ Banden
Hartveldseweg 25, Diemen
(Bereikbaar met tram 19)

Bijbelmeditaties in Veertigdagentijd 2024

Het is een goede gewoonte om ons voor te bereiden op Pasen met enkele aparte bijeenkomsten. De nieuwe formule die we in de Advent hebben uitgeprobeerd, is goed bevallen. We passen deze ook toe in de Veertigdagentijd. Hoe ziet deze formule eruit? We beginnen op zaterdagmiddag om 13.00 uur. Soep met broodjes en dan een gesprek rond de Bijbelse teksten . We sluiten af om 15.30 uur. De data zijn 24 februari en 16 maart.

Dit jaar gaan we ons verdiepen in de lezingen uit het Oude Testament: De binding van Izaäk (Genesis 22) en de Belofte van het Nieuwe Verbond (Jeremia 31,31-34). Dit zijn de lezingen van de tweede en de vijfde zondag in jaar B. De begeleiding is in handen van pater Marianus en Jaap van der Meij.
Als U niet kunt deelnemen aan de eerste bijeenkomst, bent U toch welkom bij de tweede. En omgekeerd. Opgeven is nodig vanwege de maaltijd. Dit kan via het mailadres van de ABG parochie:abgparochie@gmail.com of via pater Marianus: 0684954567 (zijn whatsappnummer).
-Deelnemers aan zaterdag 24 februari : graag opgeven vóór 22 februari.
-Deelnemers aan zaterdag 16 maart : graag opgeven vóór 14 maart.

U bent van harte welkom!

Vesper in de Vasten

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagen-tijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus. Ditmaal willen we dat doen op zaterdag 16 maart, 16:30 uur. Na de viering is er een sobere gezamenlijke maaltijd.

De Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel verzorgt het Gregoriaanse karakter van deze Vesper. Ook liederen van Hildegard von Bingen zullen klinken.

Ari van Buuren houdt een korte meditatie, waarin hij tevens aansluit bij de drie voorgaande zondagse themavieringen over het lijden in de wereld. Na afloop van de Vesper zal Catharina de prachtige klassieke liturgische muziek toelichten.

Hierna bent U van harte welkom om deel te nemen aan de sobere maaltijd met een heerlijke soep en een broodje. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject “Schoon water op West Timor”. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com

Van harte welkom! 

Janneke de Bruin

Bestemming collecte  3 maart  2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.
Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 
Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledenen

Hilda Coutinho-Post * Widja Jankipersad *

Intenties 3 maart  2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Joop Stam * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Prakash Dalloesingh * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567
Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!
Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.
Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).
Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.
Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl
Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331
Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur