Nieuwsbrief zondag 31 mei 2020

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 31 mei  2020          Pinksteren

God komt naar ons toe…!

Pinksterboodschap

Lieve parochianen, tijdens deze coronacrisis hebben we geen mogelijkheid om ons geloof samen te vieren. Wij worden gevraagd om zelf te bidden. In zo’n gebeds-moment komt God naar ons toe. Ook komt God naar ons toe door de livestream vieringen op TV of door de andere sociale mediakanalen.

God komt naar ons toe: door onze contacten met onze buren; door onze aandacht, liefde voor elkaar; door onze online ontmoetingen met onze geliefden en vrienden. God komt naar ons toe door de mooie natuur en door lieve mensen, die ons helpen of ons aandacht schenken.

God komt naar ons toe door de medische medewerkers die in de zieken- en verpleeghuizen werken; en door de mensen die in het openbaar vervoer, in winkels, restaurants en cafés werken, of in bioscopen, musea, theaters, en de horeca. God komt naar ons toe door de mensen die in het onderwijs en politiek werken.

Kortom, God komt naar ons toe door al zijn schepping en alle momenten van ons leven.

Ik vraag me af: Hoe ervaren de apostelen van Jezus dit? 

De eerste Lezing geeft ons het antwoord: ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevig windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’ Op deze manier kwam de Heilige Geest naar de apostelen van Jezus toe.

Gods Geest geeft hen kracht, en bemoedigt hen om Gods grote daden met enthousiasme te verkondigen aan alle mensen in Jeruzalem. Ze waren niet meer bang voor de Joden. Ze voelden zich gesterkt worden door Gods Geest die hen bezielde.

Het Evangelieverhaal vertelt ons een andere ervaring van de leerlingen van Jezus. Ze waren bij elkaar gekomen in een gesloten huis, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen kwam Jezus in hun midden staan en zei: “Ik wens jullie vrede!” Ze waren bang; waarschijnlijk wisten ze niet dat het Jezus was. Daarom toonde Hij hun, zijn handen en zijde. Deze ontmoeting met Jezus veranderde meteen hun leven.

Als je bidt, voel je blijheid in je hart. Dat is het teken van Gods aanwezigheid op dat moment in je binnenste. Ons hart is de woonplaats van God in ons lichaam (2 Kor 6,16). Jezus doorbreekt alle gesloten harten van mensen. Hij komt naar ons toe. 

Vandaag ontvangen we opnieuw Gods Geest. Hij zegt tot ons: “Ontvang de heilige Geest.” Dit is de kracht van de kerk en van ons allen om onze gemeenschap verder op te bouwen. Laten wij ons even stil maken om Gods Geest in ons hart te laten komen. En ik wens u allen, zalig Pinksteren!

Pastor Marianus Jehandut, SVD

Belangrijke Mededelingen

Beste medeparochianen,

Zoals wij u vorige week meldden, worden op 07 juni a.s. de vieringen in de ABG-kerken hervat, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van de overheid en het bisdom.

Op dit bericht is door parochianen gereageerd. Sommigen gaven aan tot een risicogroep te behoren en daarom nog niet te willen / kunnen komen. Uiteraard hebben wij daarvoor alle begrip. Anderen vroegen hoe zij zich kunnen aanmelden voor een viering.

Daarover en over de laatste stand van zaken t.a.v. de coronamaatregelen en onze kerkgemeenschap leest u hieronder meer.

Aanmelden voor de vieringen

Vandaag zijn de stoelen op 1½ meter onderlinge afstand van elkaar neergezet in de AnnaBon. Met moeite konden wij 30 plaatsen realiseren. Vrijdag gaat dit gebeuren in de Gerardus.

Als u een viering wil bijwonen, moet u zich van te voren aanmelden (zie bijlage Protocol Gelovigen van de RK Kerk NL).

In de komende periode vinden er 4 vieringen per week plaats in onze kerken:

  • woensdagochtend in de AB om 09.00 uur
  • vrijdagochtend in de GM om 09.00 uur
  • zondag om 10.30 uur in beide kerken.

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de ABG via abgparochie@gmail.com of op vrijdagochtend tussen 10.00 – 11.00 telefonisch via 020 – 6650070

Wij willen u vragen één viering per week te bezoeken om zo alle parochianen, zo mogelijk, 1 x per week in de gelegenheid te stellen een viering bij te wonen.

Hygiënische en veiligheidsmaatregelen

Deze kunt u nalezen in de bijlagen. De belangrijkste zijn: als u bij de kerk aankomt, zal u gevraagd worden of u klachten heeft die wijzen op corona.

Als u geen klachten heeft bent u welkom. Vervolgens gebruikt u desinfecteermiddel voor uw handen. Dit staat in de kerk voor u klaar. Uw jas neemt u mee de kerk in. Wij gebruiken de kapstok / garderobe niet.

In de kerk volgt u de aangegeven looproute.

Wij zingen niet.

Vanaf 14 juni kunnen wij weer ter Communie. Voordat u de hostie krijgt, desinfecteert u uw handen opnieuw.

Op de looproute naar de voorganger staat desinfecteermiddel. De voorganger geeft u de hostie vanachter een hoestscherm (zie bijlage protocol bedienaren van de RK Kerk NL). Na afloop van de viering gaan wij meteen naar huis. Er is helaas geen koffie en thee. Uw bijdrage aan de collecte kunt u op weg naar de uitgang op een collecteschaal gooien.

Bij dit alles houdt u onderling 1½ meter afstand.

Dit alles voor uw eigen en andermans veiligheid.

De toiletten alleen gebruiken indien strikt noodzakelijk. Na toiletgebruik zelf de zitting reinigen met een desinfecterende tissue, die voor u klaar ligt in het toilet.

In de komende periode zijn er geen kindernevendienstvieringen. Omdat Kiemkracht en Hangmannen moeten voldoen aan dezelfde eisen als de horeca zullen deze activiteiten helaas wrs. pas na de zomer hervat kunnen worden.

Wijzigingen in geplande vieringen

De maatregelen die de bisschoppen vorige week afgekondigd hebben, hebben ook gevolgen voor geplande vieringen.

Clara en Franciscusviering op 21 juni a.s. Deze viering wordt verplaatst naar volgend jaar. Bij vieringen mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Een gezamenlijke viering binnen ons samenwerkingsverband is hierdoor niet mogelijk.

Op 21 juni is er een Wocomviering in de AnnaBon en pater Marianus gaat voor bij de Eucharistieviering in de Gerardus.

Gezamenlijke vieringen van de ABG-parochie met de Martelaren van Gorcum in juli en augustus

Gezien de huidige coronacrisis wordt het aantal gezamenlijke vieringen teruggebracht van 4 naar 2.

Op 05 juli is de AnnaBon open. Voorganger is Maurits Damsté, priester.

Op 19 juli is de gezamenlijke viering van de AnnaBon en de Martelaren in de Martelaren van Gorcumkerk. De AnnaBon is dan dicht.

Op 02 augustus gaat de gezamenlijke viering van de Gerardus en de Martelaren door in de Martelaren van Gorcumkerk. De Gerardus is dan dicht.

Op 16 augustus is er een WoComviering in de Gerardus.

Na 01 juli mogen er vieringen zijn met max. 100 personen, met 1½ meter onderlinge afstand. Dit is niet te realiseren in de ABG-kerken. Om die reden vinden de 2 gezamenlijke vieringen plaats in de Martelaren van Gorcumkerk.

Wij hopen u met bovenstaande goed geïnformeerd te hebben. Uw evt. vragen kunt u mailen naar het secretariaat van de ABG-parochie.

NB: “Als u mede-parochianen kent die geen computer of toegang tot internet hebben, wilt u hen dan telefonisch informeren over de inhoud van de Kleine Samenspraak of via het bezorgen van een uitgeprinte Kleine Samenspraak ?” Laten we naar elkaar omzien, zeker in deze tijd”.

Wij wensen u gezegende Pinksterdagen en een goede gezondheid toe.

Met hartelijke groet, Locatiebestuur ABG-parochie

De orgels van de Bonifatius en Gerardus Majella – deel 1

Het orgel in de kerk

Een kerk zonder orgel: het kan en komt voor, maar je mist toch iets. Het orgel behoort immers tot een van de meest geliefde muziekinstrumenten in een kerk.

Als bij binnenkomst het orgel klinkt, dan ben je meteen in de sfeer die bij de kerk past. Zachte warme klanken vullen de gewijde omgeving. Je proeft het mysterie, komt makkelijker tot jezelf, denkt na over het leven van Christus, ervaart de uitnodiging om tot gebed te komen. Gaat de organist voluit, dan trillen de gewelven op hun grondvesten.

Het orgel staat meestal achter in de kerk op de orgelzolder waar ook het koor zingt. Soms is er bovendien een klein orgel aan de zijkant naast het priesterkoor.

Als je geluk hebt, speelt de organist voorafgaande aan de eredienst een compositie naar eigen keuze. Zijn/haar keuze is vaak afhankelijk van het kerkelijk jaar, het karakter van de zondag, de gekozen liederen of schriftlezingen dan wel eigen voorkeur voor muziek.

De aard van de viering doet er uiteraard alles toe – bij een uitvaart past andere muziek dan bij een huwelijk-.

De organist past zijn orgelspel meestal ook aan bij het moment in de viering. Het orgelspel na de preek heeft vaak een meditatief karakter, voordat een acclamatie met zang wordt ingezet. De organist kan er ook voor kiezen op enig moment een lied dat later in de viering gezongen wordt voor te spelen. De mensen kennen dan de melodie al een beetje.

In onze ABG-gemeenschap zijn we gezegend met goede organisten.

Een kerk heeft in de regel een orgel, denk je, maar toch is dat niet altijd zo geweest. Pas vanaf de dertiende eeuw deed het zijn intrede in de westerse kerk. Voordien was er alleen koorzang, bestaande uit eenstemmige gregoriaanse muziek, later gevolgd door meerstemmige muziek. Pas in de vijftiende eeuw kreeg het orgel een passende plaats ten opzichte van het koor/ cantorij.

De orgelbouw

Orgels zijn vaak imposante meubels. Je ziet een flinke hoeveelheid pijpen, kleine en grote met meestal een monumentale kast eromheen.

Een groep pijpen die dezelfde klankkleur voortbrengt, noemt men stem, spel of register. De lengte van een pijp bepaalt de toonhoogte. Voor iedere toon of klankkleur worden meerdere pijpen gebruikt. Het aantal pijpen bepaalt het aantal klankmogelijkheden van een orgel.

Bij elke toets van het toetsenbord, dat ook wel klavier genoemd wordt, hoort ten minste één pijp van één register. De registers (stemmen) zijn veelal vernoemd naar oudere orkestinstrumenten omdat hun klank er op lijkt. Bijvoorbeeld vernoemd naar fluit of trompet.

Een orgel kan verschillende stemmen hebben en dus groot of klein zijn.

Er wordt wel gezegd dat de panfluit de voorloper is van het orgel. Op zich is deze gedachte niet zo vreemd, want zowel de panfluit als het orgel bestaan uit een serie pijpen van verschillende lengte.

Beroemde orgels in de ABG

Het is een hele kunst om een orgel te bouwen. Het luistert nauw om de registers op elkaar af te stemmen en van een passende kast te voorzien. Ook de materiaalkeuze is van groot belang.

Nederland kent een beroemde orgelbouwer: Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915). Vele orgels in Nederland staan op zijn naam. Hij tekende, al dan niet samen met zijn vader, voor 175 orgels.

Het meest bekende werk van Maarschalkerweerd is het orgel van het Concertgebouw in Amsterdam uit 1891, dat gerestaureerd is in 1993. In zijn bedrijf werkten rond 1900 ruim twintig mensen.

De ontdekking van de elektriciteit in de negentiende eeuw is niet voorbijgegaan aan de orgelkunst. Maarschalkerweerd heeft er dankbaar gebruik van gemaakt.

Net als bij de meeste orgels, geldt ook voor de orgels van Maarschalkerweerd dat zij in de eerste plaats een functie hadden in de eredienst.

De ABG-parochie is ook bekend met Maarschalkerweerd. Hij heeft het grote orgel in de oude Bonifatiuskerk gebouwd. Ook het huidige orgel in de Gerardus Majellakerk is van zijn hand. In de volgende twee Samenspraken treft u een kort historisch overzicht aan van deze orgels in onze gemeenschap.

Het gehele artikel is te vinden op de website van de ABG:  https://www.abgparochie.nl/geschiedenis

Ben Dieker

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is gesloten.