Nieuwsbrief zondag 4 februari 2024

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 4 februari 2024    5e zondag door het jaar

Zondag4 feb10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Hans Mesdag, m.m.v. het ABG-Koor
Zondag11 feb10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag14 feb10.00 uurAswoensdag, Eucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Woensdag14 feb19.30 uurAswoensdag, Oecumenische Gebedsviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD,  M.v. Laar Eltheto-kerk/Muiderkerk, Ds. G. de Vries
Zondag18 feb10.30 uur1e zondag veertigdagentijd, Eucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD, m.m.v. het ABG-Koor
Zondag25 feb10.30 uur2e zondag veertigdagentijd, Woord en Communieviering, Gerardus, Peter Commandeur

Beste medeparochianen,

Middels onderstaand bericht wil het bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus u informeren over het voorstel dat wij middels een notitie hebben voorgelegd aan ons Bisdom t.a.v. de keuze van steunpunten en centrale kerk(en).

Na de viering op zondag 4 februari a.s. kunt u vragen stellen over onderstaand bericht. Ook willen wij u dan informeren over de actie Kerkbalans en de stand van zaken t.a.v. onze nieuwe ABG gemeenschap. 

Graag tot ziens op zondag 4 februari!

Namens het locatiebestuur,  Paul Proost

Op weg naar een vitale en missionaire parochie Clara en Franciscus

Bestuur samenwerkingsverband Clara en Franciscus – januari 2024

Stand van zaken keuze steunpunten en centrale kerk(en)

Graag informeert het bestuur van Samenwerkingsverband Clara en Franciscus u over haar visie op de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk in onze regio. Middels de bisschoppelijke notitie “Kerk in een verander(en)de samenleving” en de bespreking daarvan tijdens de besturendag van ons bisdom op 10 september 2022, geeft de bisschop ons de opdracht de keuze te maken voor één centrumkerk in ons samenwerkingsverband, waar de parochiële activiteiten zoveel mogelijk worden geconcentreerd en waarbij de overige kerken steunpunt worden, die op termijn worden gesloten.

Als antwoord hierop heeft het bestuur gekozen voor een synodale aanpak binnen het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus (SWV C&F), waarbij we een set criteria hebben vastgesteld op basis waarvan de keuze voor een centrumkerk gemaakt kan worden. Deze criteria zijn gedeeld met en aangepast na gesprekken op locatie met parochianen van onze vijf parochies. De locatiebesturen hebben voor elk criterium een beschrijving van de situatie in hun parochie vastgesteld. Vervolgens heeft het bestuur van SWV C&F aan de hand van de opgestelde beschrijvingen alle parochies op deze criteria beoordeeld.

Op basis hiervan stelt het bestuur van het SWV C&F het volgende aan de bisschop voor:

– Sluiting Anna-Bonifatiuskerk (recent gerealiseerd)

– De Gerardus Majellakerk wordt steunpunt in Amsterdam-Oost

– De Sint Urbanus wordt steunpunt in Duivendrecht

 – De Graankorrel wordt steunpunt in Amsterdam-Zuidoost met een bijzondere status. We stellen hier een steunpunt zonder einddatum voor: er is voldoende vitaliteit en er zijn voldoende inkomsten. Blijvende Rooms-Katholieke presentie in dit stadsdeel vinden wij belangrijk. Bij het maken de keuze van de centrumkerk kwam het bestuur tot de conclusie dat wij de komende 10 jaar twee kerken nodig hebben:

– de Sint Petrus’ Banden als missionair, pastorale locatie en goed functionerende dorpskerk in Diemen

– de HH Martelaren van Gorcum als missionaire locatie met een culturele uitstraling en goed functionerende stadskerk in Amsterdam-Oost.

Onze conclusie is dat sluiting van een van deze kerken te veel pastorale, financiële en parochiële schade zou veroorzaken. Het SWV kan de voorgestelde oplossing betalen zonder “haar toekomst op te eten”, want er wordt niet ingeteerd op het gezamenlijke kapitaal. Er zijn voldoende inkomsten en er is breed draagvlak binnen het SWV voor de voorgestelde oplossing.

Ook werd een visie ontwikkeld voor de toekomstige fusieparochie Clara & Franciscus. Uitgangspunten zijn:

 – voorrang aan de geloofsontwikkeling bij jonge generaties

 – groeien naar een interculturele parochie

 – getuigen van ons Rooms-Katholieke geloof in een seculiere samenleving.

Het bovenstaande betreft voorstellen die het bestuur voorgelegd heeft aan het bisdom. De econoom en de vicaris-generaal adviseren op basis van ons rapport de bisschop. De bisschop zal uiteindelijk een besluit nemen. Wij hopen parochianen zo spoedig mogelijk te informeren over de uitkomst.

Vieringen Aswoensdag

Woensdag 14 februari is het Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

‘s Morgens om 10.00 uur is er in de Kastanjehof een eucharistieviering. U kunt dan een askruisje ontvangen. Pater Marianus zal voorgaan in deze viering.

‘s Avonds om 19.30 uur is er in de Gerardus Majellakerk een oecumenische viering met aswijding. Pater Marianus , dominee van Laar en dominee Greteke de Vries zullen voorgaan in deze viering. U bent van harte welkom.

Wilt u uw oude palmtakjes meenemen?

Paint your passion 2024

Beste mensen,

Tijdens twee bijeenkomsten in de vastenperiode 2024 richten we ons op jongeren vanaf de brugklas.

We nodigen jullie, jongeren, uit om met ons te onderzoeken wat je raakt in het lijdensverhaal van Jezus. We gaan kijken welke raakvlakken er zijn met ervaringen in je eigen leven. Welke ervaring licht voor jou speciaal op? We gaan samen onze ervaringen bekijken en met elkaar delen. We kunnen zo elkaars blikveld verruimen.

Werkwijze:

Tijdens de eerste middag bekijken we afbeeldingen uit de beeldende kunst ter inspiratie. We bekijken filmfragmenten, die, liefst door jullie! van tevoren thuis zijn uitgekozen om met elkaar te delen over “the passion of Christ”. Het hoe, wat en waarom onderzoeken we in een meditatie die je kan helpen bij je eigen beleving en ervaring van het verhaal te komen. Ter afsluiting van de eerste middag, ca 16.00 uur is er een lekkere maaltijd in carnavalsstijl.

Tijdens de tweede middag schilderen we ons persoonlijk passieverhaal. leder op eigen wijze. We schilderen met acrylverf op canvasdoeken van 40x50cm. Je hoeft absoluut geen kunstenaar te zijn om mee te doen. We ronden de middag af met het uitwisselen van onze ervaringen.

Wanneer: zaterdag 10/02/2024 en zaterdag 17/02/24

van 14.00- 17.00 uur.

Waar: in de Gerardus Majella kerk, Lombokstraat 2.

Aanmelden vóór 07/02/2024! tipiestessa@gmail.com of uschi.janssen@gmail.com.

Eventuele dieetwensen graag kenbaar maken.

Van harte welkom:                           Mede namens

Jaap van der Meij                              Filomena Silva

Uschi Janssen                                   Paul Proost

Tessa Koopmanschap                   Pater Marianus

Wil je je (spreek)stem verbeteren? Kom zingen bij het ABG-koor!

Het is algemeen bekend dat door regelmatig te zingen je zang- maar zeker ook je spreekstem voller en vaster wordt! Ook voor longen en ademhaling is regelmatig zingen uitstekend en … voor je humeur! Bovendien: “Zingen is twee keer bidden”;, zei Augustinus.

Wat weerhoudt je er daarom van om met een vaste regelmaat op de dinsdagavond ongeveer 1,5 uur mee te komen zingen met het ABG-koor in de Gerardus-Majellakerk?

Ik begin elke repetitie met oefeningen voor de stemvorming. Daarna studeren we de liturgische liederen voor de komende zondagen in en sluiten we af met mooie meerstemmige liederen uit ons veelzijdige repertoire dat zich alsmaar uitbreidt. Dit kunnen Nederlandse, Duitse of Latijnse meerstemmige missen zijn, of motetten in verschillende talen. Ook lichter repertoire zoals gospels, wereldlijke liedjes en ritmische canons komen aan bod.

Na afloop smeren we de kelen met thee en koffie en praten we gezellig na!

Ben je sopraan, alt, tenor of bas? Je bent van harte welkom om ons koor te komen

aanvullen! In alle stemgroepen is er plaats voor nieuwe leden!

Kom gewoon een avond kijken!

Hartelijke groeten,

Ina Kok, dirigent

Het ABG-koor

Repetities: elke dinsdagavond van 19.00-ca. 20.30 uur

Plaats: Gerardus Majellakerk, Lombokstraat 2, hoek Zeeburgerdijk, 1094 AL. Amsterdam

aanmelden: 020 6928532 (Ina Kok)(met antwoord apparaat)

Huispaaskaarsen

In de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2024.

Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk zondag 18 februari 2024 door u besteld worden bij Jan van der Pol.

Wij willen u er wel op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden.

Doop in ABG Parochie

Vanaf nu af doopt Pater Marianus Jehandut, SVD, de kinderen van de ABG-parochie op elke eerste zaterdag van de maand, om 11.00 uur. Graag uw aandacht hiervoor. U mag direct contact opnemen met mij op dit whatsappnummer: 06-4895 4567 of via de email van de ABG-parochie: abgparochie@gmail.com. Dank voor uw aandacht!  P. Marianus, Jehandut, SVD.

Bestemming collecte  4 februari  2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Hilda Coutinho-Post AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB.

Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G * Widja en Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties 4 februari 2024 ABG-parochie

Voor een familie om vrede en een goede harmonie * Pastor Joop Stam * Broeder Avellinus Janssens  * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Bernardus Antonius Dieker en Josephina Dieker – Sloot * Prakash Dalloesingh * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur