Nieuwsbrief zondag 5 april 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 5 april  2020            Palmzondag

Bericht van het locatiebestuur van de ABG over de gevolgen van het coronavirus voor onze parochie, 27 maart 2020

Beste mede-parochianen,

Zoals bekend zijn bijeenkomsten / evenementen in ons land tot 1 juni verboden.

Hierdoor is het ook niet langer mogelijk c.q. toegestaan om op woensdagochtend in de AB en vrijdagochtend in de Gerardus een Heilige Mis te vieren.

In het persbericht van het Bisdom, zie de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam, geven de bisschoppen aan dat de kerken wel open mogen zijn voor persoonlijk gebed en het branden van een kaarsje.

Voorwaarde hierbij is o.a. wel dat er minimaal twee vrijwilligers zijn om deze openstelling te begeleiden: één aan de deur t.b.v. het verplichte deurbeleid en één in de kerk voor toezicht op naleving van regels als afstand houden.

Dit betekent dat er voor zowel de AB als de Gerardus vrijwilligers nodig zijn t.b.v. een openstelling.

De zusters van de AnnaBon hebben van hun congregatie de opdracht gekregen een lockdown van hun convent te hanteren. Dit betekent dat de zusters van de AB op woensdagochtend de kerk niet kunnen openstellen en dat zij ook niet in de kerkruimte aanwezig kunnen zijn.

Daarom zal de AB niet open gesteld worden voor individueel gebed en het branden van een kaarsje.

De vertegenwoordigers van de Gerardus binnen het locatiebestuur is de vraag voorgelegd of de Gerardus vrijwilligers heeft voor een openstelling op vrijdagochtend.

Zij geven aan dat met name de bidruimte in de Gerardus erg krap is en dat daar de regel van 1½ meter afstand moeilijk nageleefd kan worden. Ook zij zijn bezorgd om het besmettingsgevaar. Hierom zal ook de Gerardus niet opengesteld worden.

Ook Palmzondag zullen wij dit jaar niet in de kerk kunnen vieren.

Op de zaterdag voor Palmpasen zal pastor Marianus wel de palmtakjes zegenen in de AnnaBon (zonder publiek).

Bij de eerste viering die zal plaatsvinden na het stopzetten van de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus, zullen deze takjes in onze kerken worden uitgedeeld als teken van een nieuw begin na een moeilijke periode.

Voor suggesties om in deze Paastijd toch geïnspireerd te worden verwijzen wij graag naar de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar kunt u bijv. lezen via welke kanalen u vieringen digitaal kunt volgen. 

Palmzondag, 5 april, zendt de KRO / NCRV vanaf 09.55 uur een Eucharistieviering uit op de televisie. Locatiebestuur ABG

Pastoraal woord ABG 5 april 2020

Lieve parochianen,

Vandaag zijn wij op de palmzondag gekomen. Ik heb de palmtakken voor u gewijd.  Wat gaat het hier eigenlijk over? Wat het betekent voor ons, voor ons christelijk geloof? Hier gaat het niet alleen over de palmtakken, maar het gaat over het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus, de man van Nazareth.

Op deze palmzondag beginnen we de Goede Week. Daarna Witte Donderdag waar Jezus zijn onvoorwaardelijke liefde aan zijn leerlingen heeft gegeven doormiddel van het Laatste Avondmaal. Daar gaf Jezus zich aan zijn vrienden als Brood en de Beker. Wij noemen het tegenwoordig “de Eucharistie.” In de eucharistie ontvangen we Jezus zelf. Dat is het Brood des levens.

Op de Goede Vrijdag gaat Jezus op het kruis sterven. Daardoor is de opdracht van zijn Vader volbracht. Hij is dood gegaan om ons te verlossen uit het kwaad van deze wereld. Dan komen we op de Paaszaterdag en Paaszondag. Wij vieren zijn verrijzenis. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft! Bij Hem is er geen dood, maar leven voor altijd. Dit geloof geeft ons de nieuwe perspectief op onze nieuwe toekomst. Dat wij mogen leven voor altijd samen met Jezus. Dit is het einddoel van ons leven hier op aarde.

Vandaag gaat Jezus naar Jeruzalem toe. Dit wordt een grote uitdaging voor Jezus en zijn leerlingen. Jezus’ reis naar Jeruzalem begint met vrolijkheid, blijheid, vreugde, Hosanna, palmtakken en een Ezelin. Hiervoor heeft Jezus een eenvoudige dier nodig en geen luxe auto zoals wij  dat nu hebben.

Daarom zegt Jezus tot zijn leerlingen en de eigenaar van de ezelin: Ik heb het nodig! (Mattheüs 21,1-11). Jezus gebruikt gewoon wat er is. Een ezelin is het symbool van Jezus nederigheid en zachtmoedigheid. Hij wilt dat Hij dicht bij de mensen staat. Hij gebruikt zijn speciale status als de Zoon van God niet. Hij plaatst zichzelf als een mens onder de mensen. De weg van het lijden is de weg van Jezus om zijn glorie te bereiken.

Door dit alles wilt Jezus ons zegen dat het lijden van het kruis de weg is van ons menselijk leven. Maar achter het kruis verschijnt de grote vreugde van Pasen. Na de ellende van het covid-19 verschijnt de zon van Pasen, de genezing en de vrijheid. Samen met Jezus dragen we dit nood toestand naar de verrijzenis. Jezus bemoedigt ons allen om deze moeilijke tijd doorheen te kunnen. Dit covid-19 duurt niet eeuwig. Geduld, waakzaam en gebed zijn voor ons de juiste middelen die we kunnen gebruiken om dit gevaarlijke zieke te verslaan. De Heer Jezus is onder ons aanwezig, omdat wij in Hem geloven met hart en ziel.

Lieve parochianen, ondanks wij op deze Goede Week geen viering hebben, wens ik u allen toe: Zalig Pasen! De Heer Is verrezen. Hij leeft! Alleluia, alleluia!!

NB: Mijn pastoraal woord van 29 maart 2020 kunt u lezen of horen op de website: www.abgparochie.nl

Wij zijn samen onderweg met Jezus!

Pastor Marianus Jehandut,SVD

NB: De openstelling van de Hofkerk/ Martelaren kerk.

Hofkerk
Palmzondag5 april10.00-12.00 uur.
Witte Donderdag9 april09.00-10.00 uur.
Goede Vrijdag10 april14.00-16.00 uur
Stille Zaterdag11 april12.00-13.00 uur.
Paaszondag12 april10.00-12.00 uur.

Iedereen is welkom rond deze tijd.

Kledingactie: afgelast

Beste parochianen,

Op 18 april staat Sam’s kledingactie weer gepland.

De stichting Sam’s kledingactie, zie onderstaand persbericht, heeft de actie vanwege de coronacrisis afgelast.

Sam’s kledingactie op 18 april a.s. gaat voor onze beide kerken, dus zowel voor de AnnaBonifatius als voor de Gerardus Majella, niet door.

Voorjaarsacties Stichting Sam’s Kledingactie gaan niet door

BUNNIK Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. Vanwege het coronavirus en alle maatregelen daaromheen gaan deze acties echter dit voorjaar niet door.

Stichting Sam’s Kledingactie wil haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vindt het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding komen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke momenteel allemaal gesloten zijn en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Dick van Schaik AB * Yvonne Killhope AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G *Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.