Nieuwsbrief zondag 5 december 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

5 december  2021         2e zondag van de advent

Agenda

Zondag 5 dec10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD
Zondag 5 dec10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag12 dec10.30 uurWoord en Communieviering , AnnaBon, Peter Commandeur
Zondag12 dec10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Yan Asa, SVD
Woensdag15 dec09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, AnnaBon, P. Marianus, SVD 
Vrijdag17 dec09.00 uurEucharistieviering met boeteviering, Gerardus, P. Marianus, SVD   

Beste medeparochianen, 

Woensdag 01 december is onderstaand bericht gepubliceerd op de internetpagina van ons Bisdom

Uitbreiding coronamaatregelen

Geen vieringen na 17.00 uur – ook niet met Kerstmis

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vie­rin­gen als andere ker­ke­lijke bij­een­komsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere ker­ke­lijke bij­een­komsten zijn bij­voor­beeld catechese­bij­een­komsten of pa­ro­chie­bestuurs­ver­ga­de­ringen. Deze kunnen na 17.00 uur uite­raard wel digi­taal wor­den geor­ga­ni­seerd. Avond­vie­ringen op week­da­gen en zater­dag wor­den zodanig ver­vroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de pa­ro­chies gevraagd dit zo moge­lijk al uit te voeren voor de vie­rin­gen van het komend weekend.

An­der­halve meter

De bis­schop­pen hebben de an­der­halve meter maat­regel, die inmiddels een wette­lijke ver­plich­ting is gewor­den, al eer­der inge­voerd. In kerken waar meer mensen wor­den verwacht dan de capaci­teit van het kerk­ge­bouw op an­der­halve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren inge­voerd.

De ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen blijft gehandhaafd. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten. Ook de eer­dere af­ge­kon­digde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (zie bericht van 10 no­vem­ber, bisdom).

Bovenstaand bericht betekent voor de ABG-parochie:

  • De vieringen op vrijdagavond 24 december a.s. niet doorgaan. De viering van 19.00 uur in de Gerardus Majella, Eucharistieviering met pater Marianus, en de viering van 21.30 uur in de AnnaBon, Eucharistieviering met pastor R. Huysmans, worden afgelast.
  • De viering op vrijdag 31 december, Oudjaar, om 16.30 uur in de Gerardus Majella, Woord- en gebedsviering door parochianen, wordt, in overleg met betrokkenen, afgelast.
  • Op zaterdag 01 januari, Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een Eucharistieviering in de AnnaBon, waarbij pater Marianus voorgaat.
  • In de Gerardus Majellakerk is op Oudjaarsdag, zoals elke vrijdag, een H. Mis. Pater Marianus zal hier voorgaan in de viering aandacht besteden aan de afsluiting van het jaar.
  • Onze kerken, zowel de AnnaBon als de Gerardus Majella, kunnen bij 1 1/2 meter onderlinge afstand van de bezoekers, niet meer dan 30 – 32 gelovigen ontvangen. Dit betekent, zeker voor de Kerstviering op 1e Kerstdag, dat het opnieuw verplicht wordt om u van te voren aan te melden voor de zondagse viering, ingaande voor de viering van 12 december a.s. Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van onze parochie: abgparochie@gmail.com
  • Kiemkracht ontvangt a.s. dinsdag 07 december haar bezoekers nog één keer op 1 1/2 meter. Op dinsdag 21 december a.s. krijgen de bezoekers van Kiemkracht een Kerstpakket. De Hangmannen krijgen vanaf a.s. donderdag een warme maaltijd mee om thuis op te eten.

Erg jammer dat wij dit jaar o.a. op Kerstavond niet met elkaar in de kerk Kerst kunnen vieren. De bisschoppen wijzen in deze Advents­tijd, een periode van hoop­vol voor­uit­zien, op de liefde van Christus die in de wereld is geko­men en die ons helpt om ook de moei­lijk­he­den die deze pandemie met zich mee­brengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moei­lijk­he­den waren, is de weg naar Kerst­mis ook dit jaar voor velen geen ge­mak­ke­lijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Ver­los­ser gegeven is. 

Ik sluit bij graag bij deze woorden aan en wens u een goede Advent toe.

Hartelijke groet namens pastoor Marianus en het locatiebestuur ABG, Paul Proost

Oecumenische  Sint Nicolaasviering 5 december in de Waalse Kerk

Vier kerken in Amsterdam zijn gewijd aan Sint Nicolaas, de stadsheilige. In drie van die kerken organiseerde de raad van kerken Amsterdam al eerder een oecumenische vesper rond de feestdag van de heilige Nicolaas. Dit jaar ontvangt de Waalse Kerk de raad van kerken Amsterdam. De andere drie Nicolaaskerken zullen vertegenwoordigd zijn in de vesper. Voor deze vesper gelden de huisregels en het coronaprotocol.

U bent van harte welkom in de Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159 in Amsterdam. Aanvang 15.30 uur! U bent van harte uitgenodigd om de vesper bij te wonen. Ben Dieker

Mediteren in de Advent via de Zoom

We zijn in de ABG gewend om in de Advent enkele meditatieve bijeenkomsten te houden rond de Bijbellezingen. Met het oog op Corona is het veiliger om dit te doen via een zoom sessie. De eerste sessie gebeurt op donderdagavond 2 december om 19.30 uur onder leiding van Jaap van der Meij. De tweede sessie valt op donderdagavond 16 december onder leiding van Cees de Haan, op dezelfde tijd. Het is fijn wanneer U vijf minuten van tevoren de link opent en contact maakt. Als U mee wilt doen, is het nodig dat U zich aanmeldt bij het parochiesecretariaat. Uiterlijk twee dagen van tevoren. Dan ontvangt U een mail met de link. Namens de Pastoraatsgroep ABG Jaap van der Meij

Vormselproject 2022

In 2022 gaan de ABG, Martelaren van Gorcum en Sint Petrus Banden parochies een gezamenlijke Vormsel project doen. Als je op de middelbare school zit en wil je het sacrament van het Vormsel ontvangen? Meld je dan aan voor 15 december 2021. Stuur een email naar : kinderen@sintpetrusbanden.nl  of vul het inschrijfformulier in en het inschrijfformulier kunt u vinden in de AnnaBon en Gerardus Majellakerk.

Bestemming collecte 5 december 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken

Montse van den Emster ABG *  Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB * Marie-José Keijzers AB *

Een zieke zus en schoonzus G* Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Zora G * Eduard Mangal G * mv. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Zondag 5 december AnnaBon

Pastor Leo Nederstigt * Theo van Schaik * en voor al onze dierbare overledenen.

Zondag 5 december Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Mariano Castillo * Cresencia Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Familie Mangelmans- van Rijsingen en familie van Geem-Homan *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur