Nieuwsbrief zondag 5 mei 2024

De Kleine Samenspraak

   
Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Zondag 5 mei 2024    6Zondag van Pasen

Agenda

Zondag5 mei10.30 uur6e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Zr. Melina Polo, SSpS m.m.v. het ABG koor
Woensdag8 mei10.00 uurWoord en Communieviering in de Kastanjehof, Uschi Janssen
Donderdag9 mei10.30 uurHemelvaart van de Heer, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Vrijdag10 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag12 mei10.30 uur7e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Uschi Janssen.
Woensdag15 mei10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag17 mei09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag19 mei10.30 uurPinksterzondag, Eucharistieviering, Gerardus, P. Henk Janssen, m.m.v. het ABG koor.
Maandag20 mei10.30 uur2e Pinksterdag, Maria, Moeder van de Kerk , Gerardus, Geen Viering

Mededelingen

Beste medeparochianen,

Onderstaand verslag had u nog te goed. Door het vele werk dat verzet moest worden t.b.v. het leegmaken van de AnnaBon is het blijven liggen. Sorry. Het verslag gaat o.a. over de keuze voor steunpunten en centrale kerk(en). A.s. maandag 6 mei heeft een delegatie van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus een gesprek over deze keuze met ons Bisdom. U wordt z.s.m. over de uitkomst van dit gesprek geïnformeerd. Ik wil u vragen te bidden om wijsheid voor Bisdom en bestuur. Namens het locatiebestuur, Paul Proost

NU SAMEN VERDER

Na de viering op zondag 4 februari 2024 informeert Paul Proost namens het locatiebestuur de aanwezige parochianen van de ABG in de Gerardus Majella over enkele belangrijke onderwerpen.

Verslag: Kathy Hoogenboom

Stand van zaken keuze steunpunten en centrale kerk(en)

De bisschop heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband (SWV) Clara en Franciscus in september 2022 de opdracht gegeven de keuze te maken voor één centrumkerk in ons samenwerkingsverband, waar de parochiële activiteiten zoveel mogelijk worden geconcentreerd en waarbij de overige kerken steunpunt worden, die op termijn (5 à 10 jaar) worden gesloten.

Het bestuur heeft daarop alle parochianen van de 5 samenwerkende parochies geconsulteerd om te komen tot – aanscherping van – criteria, op basis waarvan de keuze voor een centrumkerk gemaakt kan worden. De locatiebesturen hebben voor elk criterium een beschrijving van de situatie in hun parochie vastgesteld. Vervolgens heeft het bestuur van SWV C&F aan de hand van de opgestelde beschrijvingen alle parochies op deze criteria beoordeeld. Op basis hiervan stelt het bestuur van het SWV C&F het volgende aan de bisschop voor:

– Sluiting AnnaBonifatiuskerk (per 3 december 2023 gerealiseerd).

– De Gerardus Majellakerk wordt steunpunt in Amsterdam-Oost.

Reden: de ruimte voor activiteiten is beperkt, en het vrijwilligersbestand loopt terug/verouderd.

– De Sint Urbanus wordt steunpunt in Duivendrecht.

Reden: het bezoekersaantal loopt terug, en de bezoekers komen van verder weg, maar hebben geen binding met de kerk, doen dus ook geen vrijwilligerswerk. Veel achterstallig onderhoud. Een onderzoek naar het geschikt maken van de accommodatie voor multifunctioneel gebruik leert dat dit financieel pas na 15 jaar gaat renderen….

– De Graankorrel wordt steunpunt in Amsterdam-Zuidoost met een bijzondere status, nl. zonder einddatum. Reden: er is voldoende vitaliteit en er zijn voldoende inkomsten. Blijvende RK-presentie in dit stadsdeel wordt belangrijk gevonden.

Bij het kiezen van een centrumkerk kwam het bestuur tot de conclusie dat de komende 10 jaar twee kerken nodig zijn:

– de Sint Petrus’ Banden als missionaire, pastorale locatie en goed functionerende dorpskerk in Diemen. Reden: voldoende kerkbezoek en vrijwilligers, goede leeftijdsopbouw (o.a. kinderkoor) en financieel gezond.

– de HH Martelaren van Gorcum als missionaire locatie met een culturele uitstraling en goed functionerende stadskerk in Amsterdam-Oost. Reden: de Martelaren is verbonden met de buurt, biedt ruimte aan grote vieringen/uitvaarten, concerten, de jaarlijkse kerststallententoonstelling en is financieel gezond. Energiekosten kunnen worden voldaan uit de inkomsten van verhuur van kerk en pastorie. De Martelaren is een rijksmonument, en ontvangt subsidie. Vrijwilligersbestand loopt terug.

Sluiting van een van beide kerken veroorzaakt te veel pastorale, financiële en parochiële schade. Het SWV kan de voorgestelde oplossing ook betalen zonder “haar toekomst op te eten”, want er wordt niet ingeteerd op het gezamenlijke kapitaal. Er zijn voldoende inkomsten en er is breed draagvlak binnen het SWV voor de voorgestelde oplossing.

Ook werd een pastorale visie ontwikkeld voor de toekomstige fusieparochie Clara & Franciscus.

Uitgangspunten zijn:

– voorrang aan de geloofsontwikkeling bij jonge generaties

– groeien naar een interculturele parochie

– getuigen van ons Rooms-Katholieke geloof in een seculiere samenleving.

Bovenstaande voorstellen heeft het bestuur voorgelegd heeft aan het bisdom. De bisschop neemt, geadviseerd door de econoom en de vicaris-generaal van het bisdom op basis van onze notitie, het uiteindelijke besluit. Het bestuur hoopt de parochianen zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over de uitkomst.

Actie Kerkbalans

Van de revenuen van de AnnaBon moet de helft worden vastgezet voor de salarissen van voorgangers in de toekomst en moet een afdracht aan het Bisdom worden gedaan. Wat resteert is voor de parochie, maar het Bisdom eist jaarlijks een sluitende begroting, en voor uitgaven die de € 10.000,– te boven gaan, is toestemming van het Bisdom nodig. De Actie Kerkbalans blijft dus noodzakelijk, en Paul beveelt deze van harte aan. Zie het als een contributie van een “club” die je in stand wenst te houden.

Gesteld wordt dat niet alleen de wekelijkse bezoekers een bijdrage moeten leveren, maar ook de parochianen die minder vaak of zelden komen. Dat gebeurt ook: vorig jaar hebben 56 parochianen gemiddeld € 225,– bijgedragen. Via de digitale Kleine Samenspraak en de aan huis bezorgde Saamhorig wordt de Actie Kerkbalans wederom bij iedereen onder de aandacht gebracht.

Geopperd wordt tot verhuur van de ruimte aan groepen over te gaan en bestaande gebruikers-groepen te vragen om een bijdrage voor het gebruik van de ruimte/verwarming/verlichting.

Paul antwoordt dat de wens om te komen tot commerciële verhuur binnen het bestuur besproken wordt. Het vraagt veel inzet van vrijwilligers voor het faciliteren (opendoen en afsluiten, koffie zetten, opruimen) en coördineren van afspraken.

De groep van Sunny op zondag betaalt een bijdrage, en voor de Hangmannen wordt door de gemeente Amsterdam sinds enkele maanden subsidie verstrekt (nagevraagd bij pater Marianus, dit is 50,– per donderdag, KH). Overige kosten worden gedekt uit het IPCI en het pastor Leofonds. Het is een diaconaal project, en diaconie is de 2 e pijler van ons bestaan. De stoel-yoga, voortgekomen uit de Antoniusgroep, had steeds minder binding met de parochie, en is verhuisd naar elders.

Samengaan in nieuwe ABG gemeenschap

Paul meent dat het samengaan goed is verlopen. We missen niet veel mensen.

De verkoop van de AnnaBon (voor de vraagprijs) verkeert in de afrondende fase. Paul heeft daarover deze week een gesprek, en zal daarin ook vragen of we nog enige tijd mogen blijven beschikken over de ruimte van de AnnaBon. Als een uiterste datum van oplevering bekend is, wordt dit medegedeeld.

Dan zullen alle spullen uit de AnnaBon moeten zijn weggehaald. Een deel van de spullen is al naar kerken binnen ons samenwerkingsverband gegaan, en naar de Urbanus in Bovenkerk, die na een brand opnieuw ingericht moest worden. Inmiddels is de voordeur van de Gerardus gerepareerd, en de verwarming doorgespoeld. Voor de aanpassing van de keuken ligt een plan klaar, dat komende weken ten uitvoer wordt gebracht (voorziet in een nieuwe oven, gasstel, koelkast ter rechterzijde). Daarna kan Kiemkracht verhuizen.

De graffiti van de buitenmuur moet worden verwijderd en de muur opnieuw gecoat.

Hemelvaart en Pinksteren

Op vier.nu vindt u enige informatie en materialen rond Hemelvaart en Pinksteren.

Rozenkransgebed in de meimaand

De meimaand is Mariamaand. Er is dan gelegenheid in onze parochie om samen de rozenkrans te bidden. Iedere woensdag na de eucharistieviering van 10.00 uur in de Kastanjehof. En iedere vrijdag na de eucharistieviering van 9.00 uur in de Gerardus. U bent van harte welkom.

Filmavond op 5 juni 2024

Op woensdag  5 juni 2024 organiseren wij een filmavond in het kader van het effect op klimaat verandering . De titel is “The Letter”. De aanvang is 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur met een tussenpauze voor een kopje thee of koffie. Plaats in de Gerardus Majelaakerk, Lombokstraat 2 , 1094 AL Amsterdam. Wij hopen u te verwelkomen op 5 juni aanstaande.

Bestemming collecte 5 mei 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

Collecte is het symbol van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen. 

Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB * Franta Wijchers AB * Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G *  Vivian Ameerun G* en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Christiaan Looijen (Kastanjehof) *

Intenties 5 mei 2024 ABG-parochie

Pastor Leo Nederstigt * Broeder Avellinus Janssens * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Henk Bruinsma * Johannes Hidde Bruinsma * Familie Mangelmans – van Rijsingen en familie van Geem – Homan * Leo Mangelmans * Malden Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Martin Doest * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

Intenties donderdag 9 mei 2024 Hemelvaartsdag

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur