Nieuwsbrief zondag 6 juni 2021

De Kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 6 juni 2021    Hoogfeest H. Sacrament van het lichaam en bloed van Christus

Agenda

Zondag6 juni10.30 uurEucharistieviering, Gerardus, P. James SVD
Zondag6 juni10.30 uurWoord en Communieviering, AnnaBon, Uschi Janssen
Zondag13 juni10.30 uurWoord en Communieviering, Gerardus, Constance de Ronde
Zondag13 juni10.30 uurEucharistieviering, AnnaBon, P. Marianus SVD

Versoepeling coronamaatregelen

Uit Nieuwsbulletin Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vanaf zaterdag 5 juni, gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021

Met ingang van 5 juni 2021 voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.K. Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Groter aantal deelnemers

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

aantal zitplaatsenmaximaal aantal deelnemers
tot 300 zitplaatsenmaximaal 50 deelnemers
van 300 tot 1000 zitplaatsenmaximaal 15% van het aantal reguliere zitplaatsen
meer dan 1000 zitplaatsenmaximaal 250 deelnemers
 voor zover 1½ meter afstand kan worden gehouden
  

Processies en openluchtvieringen

Het protocol van de R.K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal vier zangers kunnen zingen. Voor kinderen t/m 12 jaar kan een uitzondering gemaakt worden. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Samen Eucharistie vieren

Het is deze maand precies een jaar geleden dat op 1 juni de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

Beste medeparochianen,

Bovenstaande is overgenomen uit het nieuwsbulletin van het Bisdom. Voor de ABG betekent bovenstaand bulletin dat er nog geen versoepelingen op onze twee locaties mogelijk zijn.

De reden hiervoor is:

Citaat uit bulletin: “Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden.” Zowel in de AnnaBon als in de Gerardus Majella kunnen maximaal 30-33 mensen deelnemen als we anderhalve meter afstand houden.

Citaat: “Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden”. Samenvattend: op basis van bovenstaande verandert er nog niets in onze twee kerken, zowel qua maximaal aantal bezoekers als ten aanzien de te volgen basisregels. Wij hopen u hiermee goed te informeren.

Met vriendelijke groet, namens het locatiebestuur, Paul Proost

Viering pastor Stam 60 jaar priester

Pastor Stam heeft het meeleven vanuit onze ABG-parochie b.g.v. zijn 60 jarig priesterfeest erg gewaardeerd. Hij was blij verrast met de verzamelde post van parochianen en het mooie boeket bloemen. Zijn 60 jarig priesterfeest wordt op zondag 13 juni om 10.30 uur in de Nicolaasbasiliek gevierd. Het aantal beschikbare plaatsen is i.v.m. de corona-maatregelen echter beperkt. U dient zich dan ook van tevoren aan te melden. U krijgt bericht als er plaats is voor u. Bij binnenkomst wordt naar de aanmeldingen gekeken. Aanmelden kan via het e-mailadres: gcrijns@xs4all.nl

In onze eigen kerken zijn op zondag 13 juni de gebruikelijke vieringen om 10.30 uur. De viering in de Nicolaas kunt u ook via de livestream van de Basiliek volgen. Het is ook mogelijk via YouTube op een later tijdstip de viering terug te zien. Zo hoeft u niets te missen. Ben Dieker

Bestemming collecte 6 juni 2021 Gerardus Majella

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

INTENTIES

Onze zieken:

Ita Kodoatie AB * Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Daisy Etnel AB * Alma Gunsing AB *

Prakash (om genezing) G * Julia Maria Biegman G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G * mev. Huls-Akker G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overleden

Sandy Reijke *

Zondag 6 juni AnnaBon

Willemein en Anoinette Willems van Dijk * Pastor Leo Nederstigt * en voor al onze dierbare overledenen

Zondag 6 juni Gerardus Majella

Voor hulp aan Suriname dat zwaar getroffen door de coronaciris * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Arcadia Balio * Pastor Leo Nederstigt * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Ronald Hasselbaink * Luciën Doest * Georgine Doest-Elshot * Martin Doest * Jan Stokvis * Henk Bruinsma * Familie Mangelmans-van Rijsingen en familie van Geem-Homan *  en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur