Nieuwsbrief zondag 9 februari 2020

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 9 februari 2020                       5e zondag door het jaar

Agenda

Bericht voor de locaties binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus

Beste mede-parochianen,

2½ jaar geleden benoemde mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, pastoor Nico van der Peet voor de periode van 1 jaar tot administrator, bestuurder, van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, waar ook uw locatie (parochie) deel van uit maakt. Nico van der Peet bleef daarnaast ook pastoor in Amsterdam Noord. Hij heeft deze taak met veel inzet en betrokkenheid vervuld, waarvoor wij hem willen bedanken.

Eind januari maakte mgr. Punt officieel bekend dat pater Bert Wooning SVD per 01 februari voor de periode van 1 jaar benoemd is tot pastoor-administrator van het SWV Clara en Franciscus.

Pater Wooning is lid van de congregatie SVD, vice-provinciaal en heeft o.a. 40 jaar in Paraguay gewerkt als missionaris. Hij woont binnen de communiteit van de paters SVD in Hoofddorp en is betrokken bij de Spaanstalige parochie binnen de Sint Nicolaasbasiliek.

Wij wensen pater Wooning kracht en wijsheid toe bij het uitvoeren van deze verantwoordelijke taak. Welkom in Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht!!

Namens het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus, Paul Proost vice-voorzitter

Actie Kerkbalans 2020  Geef voor je kerk

Beste mede-parochianen,

Afgelopen zondag zijn wij als ABG-parochie bij elkaar geweest na de viering in de Gerardus Majella kerk.

Wij hebben toen als locatiebestuur onze zorgen met u gedeeld over de financiën van onze parochie. Wij hebben u verteld dat wij helaas aan personeelskosten, onderhoud, verwarming etc. veel meer geld moeten uitgeven dan wij ontvangen.

De parochie ontvangt geld uit de opbrengst van ons kapitaal uit het verleden (al is dat veel  minder dan voorheen door de lage rentestand), uit de wekelijkse collecte en uit uw bijdragen aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. De cijfers over 2018 kunt u bekijken op de website van onze parochie.

Deze weken vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Bij deze actie wordt u gevraagd om uw jaarbijdrage aan uw eigen parochie over te maken.

Uit bovenstaande en ons verhaal van zondag j.l. begrijpt u dat uw bijdrage hard nodig is!!

Daarom willen wij u vragen in de komende dagen uw jaarbijdrage over te maken naar de volgende rekening:

NL 23 INGB 0003872331 t.n.v. RK Parochie ABG

Liever overmaken per acceptgiro? In de nieuwe Saamhorig van februari zit een acceptgiro waarmee u uw jaarbijdrage kunt overmaken.

Dank u wel voor uw bijdrage aan onze parochie. Locatiebestuur ABG

Vrijdag 14 februari: Wereldmaaltijd in kerkzaal Anna-Bonifatius

‘Kiemkracht’, het diaconale project van de zusters SSpS en paters SVD, nodigt alle geïnteresseerden uit voor een Wereldmaaltijd. De zusters zullen een lekkere maar eenvoudige maaltijd voorbereiden. Tussen de gangen door vertellen zij over een onderwijsproject van hun congregatie op de Filippijnen. Dit sluit aan bij het thema van de Vastenactie 2020, ‘Werken aan je toekomst – een beter leven dankzij goed onderwijs’. We gaan ook met elkaar in gesprek over de vraag hoe dit thema raakt aan ons leven in Nederland.

De maaltijd duurt van 18.30 u.  tot 20.45 u. Vanaf 18.00 u. staan koffie en thee klaar. Er kunnen maximaal 35 mensen deelnemen. Daarom is het nodig vooraf te reserveren.

Mail voor 10 februari met zuster Melina Polo (zustermelina@gmail.com) of bel 06-26191561. Deelname is gratis. Er zal wel een collecte worden gehouden voor het onderwijsproject.

Huispaaskaarsen

In de Anna/Bonifatius en in de Gerardus hangt in de garderobe een poster met de huispaaskaarsen 2020. Deze kaarsen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2020 door U besteld worden.

In de Anna/Bonifatius bij  Jan van der Pol en in de Gerardus bij  Joke van Wees of Annelies Dieker

Ik wil U er nadrukkelijk op wijzen dat de bestelde kaarsen van tevoren betaald dienen te worden. 

Joke van Wees

Bestemming collecte 9 februari Gerardus Majella:

De 1ste rondgang: voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De 2de rondgang: voor de representatiekosten als koffie en thee.

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Irish Khan AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hilda Coutinho-Post AB * Ynskje Tirro G * Loes Limon G * Norma Garden G * Tiny Klerks G * Patricia Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Bunck G * Silvana Dongor G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * de Heer Silva G *  Vera Blomhof G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze overledenen

Maria v. Voorst-Korsman * Josephina Maria Bernadette van Hees * Dick Helman * Ton van Brussel * Esseline Sprokkelman *  

Zondag 9 februari Anna-Bonifatius

Willemien en Antoinette Willems van Dijk * Louise Bruin * Alice Delchot * pastor Leo Nederstigt *

Zondag 9 februari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Bernardus Antonius Dieker en Josephina Dieker-Sloot * Leo Bruinsma * Wilhelmina Maria Kramer-van Woerkom * Jacobus Maria Kramer * en voor al onze dierbare overledenen 

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/vr van 10.00 tot 12.00 uur.