OPROEP VAN DE ARMEN

God van gerechtigheid, open onze oren om de roep van de armen te horen en hen op te zoeken waar ze zijn. Laat hun roep om genezing en heelheid ons tot actie bewegen. Open ons hart voor een intensievere relatie met mensen in nood; dat we hen in liefde en in onze gedeelde identiteit als uw kinderen nader mogen komen. Open onze mond om te pleiten voor fundamentele menselijke behoeften: voedsel, onderdak en gezondheidszorg als een mensenrecht en niet alleen als een voorrecht voor hen die het economisch goed hebben.

God van de armen, Inspireer ons met uw geest van zusterschap en broederschap, op- dat wij, net als Jezus, onszelf aan de armen mogen aanbieden en hun last met hen delen. Open onze oren om u te horen in de kreet van hen die in armoede Ieven. Open on- ze ogen om U te zien in het Ieven van de onderdrukten. Open ons hart om u in anderen te ontmoeten en te reageren met barmhartigheid en mededogen.

Herinner ons eraan dat wat we de minste aandoen, we U aandoen. Stort uw genade over ons uit, zodat wij kunnen groeien als uw getrouwe volk, altijd op zoek naar uw koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en vrede.

Amen

RESPONSE TO THE CRY OF THE POOR

God of Justice, open our ears to hear the cry of the poor and to seek them where they are. Let their cries for healing and wholeness move us to action. Open our hearts to deepened relationship with those in need that we may draw near in love and our shared identity as your children. Open our mouths to advo- cate for basic human needs, Food, Shelter and Healthcare as a human right, not a priv- ilege of the economically secure.

God of the poor, Inspire in us your spirit of fraternity, that, like Jesus, we might offer ourselves to the poor, sharing their burden with them. Open our ears to hear you in the cry of those living in poverty. Open our eyes to see you in the lives of the op- pressed. Open our hearts to meet you in others and to respond with mercy and com- passion.

Remind us that what we do to the least ones, we do to you. Pour out on us your grace so that we may grow as your faithful people, always seeking your kingdom of truth, jus- tice and peace.

Amen