Overweging door Uschi Janssen tijdens herdenkingsdienst pastor Leo op 28 mei in AnnaBon

Woord voor onderweg – overweging naar aanleiding van evangelietekst van Johannes 10, 14-16

Hoe is Jezus concreet de Goede Herder. Hij redt de schapen, leidt ze naar weidegrond, geeft ze leven in overvloed. Hij heeft een intieme, persoonlijke en wederkerige relatie met hen, alleen vergelijkbaar met de relatie tussen hem en de vader, zodat hij bereid is zelfs te sterven voor de schapen. Zelfs de dood kan hem niet van hen scheiden. Jezus wil al zijn verstrooide schapen in een kooi verzamelen om ze beter te weiden en eenheid onder hen te stichten. – Ikzelf denk dan: ook de schapen die van buiten komen, wellicht zelfs van andere religies of zienswijzen. – Daarbij beperkt Jezus’ zorg voor de schapen zich niet tot het geestelijke. Ze geldt voor alles wat de schapen nodig hebben om ten volle het leven te leven dat God geeft met alle daarbij behorende behoeften: licht, water, arbeid, rechtvaardig loon, transport en communicatie, behuizing, enzovoort.

We vragen ons soms af hoe we staan tegenover de schapen die niet bij onze, ik zeg maar, officiële kerk horen. Dit vroeg Leo zich nooit af. Voor hem hoorde iedereen erbij. Iedereen die in geestelijke of financiële nood verkeerde kon bij hem terecht, soms zelfs ten koste van Leo zelf. Maar het mooiste is zijn vermogen geweest om, soms onder de radar van de officiële kerk blijvend, mensen een plek te geven en ze te accepteren in onze gemeenschap. Ik denk dat degenen die zo erbij mogen horen, zich geraakt zullen voelen door het verhaal van de Goede Herder. Zo stond Leo in het leven, ongeduldig en kortaf soms, maar altijd met het vermogen om mensen erbij te halen en mensen onderling met elkaar en God te verbinden. Die verbinding van hemzelf en ons met God heeft Leo in al zijn preken en verhalen benoemd. Vanuit een werkelijk doorleefde en erudiete kennis van de Schriften en natuurlijk van de wereld met haar goede en kwade kanten.

Ik zal Leo vreselijk missen, maar hem altijd dankbaar blijven om de kansen die hij mij en ons allen in zijn parochie gaf.

Uschi Janssen, voorganger