Parochiebijeenkomsten op zondag 16 april (AnnaBon) en 23 april 2023 (Gerardus)

Presentatie Voorgang keuze centrum-kerk en proces Samen op Weg ABG

Reacties op presentatie Voorgang keuze centrum-kerk en proces Samen op Weg ABG

Reacties op presentatie Voortgang keuze centrum-kerk en proces Samen op weg naar één nieuwe ABG gemeenschap d.d. 16 april 2023 vanuit de AnnaBon gemeenschap en d.d. 23 april 2023 vanuit de Gerardus Majella gemeenschap. 

De in de presentatie genoemde cijfers en prognoses, waarop het bisdombeleid om te komen tot één centrumkerk is gestoeld, betreffen het gehele bisdom Amsterdam-Haarlem. De bijeenkomst van vandaag gaat deels over de invulling van dat beleid door de parochies in het samenwerkingsverband Clara & Franciscus, en deels over het samengaan van AnnaBon en Gerardus Majella. Dat gaat eind  dit jaar gebeuren.

Het bestuur van het samenwerkingsverband wil graag samen met alle parochies komen tot het vaststellen van de criteria aan de hand waarvan een keuze voor een centrumkerk gemaakt kan worden, en heeft daartoe eenzelfde presentatie gehouden voor de parochies van de H. Urbanus (Duivendrecht), de Graankorrel (Zuidoost), de Petrus Banden (Diemen) en de Martelaren van Gorcum (Watergraafsmeer).  

Door het bestuur is een lijstje met criteria opgesteld, zojuist gepresenteerd. Missen de parochianen daar nog iets? Wat wordt belangrijk gevonden?

 • Als er uiteindelijk één kerk is, gaat iedereen daar naartoe voor vieringen en activiteiten. Dan moeten de faciliteiten (parkeren, ruimtes) wel op orde zijn.

Dat maakt deel uit van het totaalplaatje, evenals  de vitaliteit (aantal kerkgangers en vrijwilligers). Daarom wordt aan alle kerkbesturen gevraagd hun lokatie zorgvuldig te beschrijven. Het bestuur Clara & Franciscus neemt daarop een beslissing.

 • Voor de AnnaBon is de keuze al gemaakt, wij gaan sluiten. Heeft deze bijeenkomst dan nog wel zin?

Het bestuur wil iedereen informeren èn vragen om hun inbreng voor de lijst met criteria.

Voor de AnnaBon is dat lastig, maar het gaat ook om de verdere toekomst, als er na het samengaan van AB en GM minder mensen naar de Gerardus Majella komen.

 • Is de huisvesting van de paters bepalend bij de keuze voor een centrumkerk?

We kunnen het  niet ongenoemd laten, het bestuur Clara & Franciscus moet met alle aspecten rekening houden.  Maar het is denkbaar dat voor de paters gaandeweg het proces een woning gekocht wordt in de buurt van de centrumkerk, bekostigd uit het verkopen van  lokaties. Geld is echter niet het belangrijkste, het gaat om de mensen. Uit alle eerder gehouden bijeenkomsten komt bijv. de roep om het koffiedrinken na de viering voort te laten bestaan.

 • Een centrale ligging en goede bereikbaarheid per OV en fiets, of auto (parkeren) is heel belangrijk.
 • En de energiekosten: samenkomen in een koude kerk is niet aantrekkelijk.
 • Gaat het bisdom niet uit van de kerk die het meeste bezoek trekt, het meeste geld ontvangt?

Nee, wij moeten zelf aandragen welke kerk de centrumkerk wordt, en welke de steunpunten. Deze keuzes beschouwd het Bisdom als voorgenomen beleid. Het Bisdom maakt de uiteindelijke keuze.

 • In de Centrumkerk zijn uiteindelijk alleen Eucharistievieringen? Zijn in steunpunten nog wel WOCOM-vieringen mogelijk?

In de centrumkerk is elke zondag een Eucharistieviering. Bij de doordeweekse vieringen, bijv. bij een vesperviering, kunnen wel lekenvoorgangers voorgaan.

In de steunpunten is eens per 2 à 3 weken een Eucharistieviering, verder WOCOM-vieringen. Gaandeweg kan het zijn dat er geen Eucharistievieringen meer op het steunpunt worden gehouden. Maar een steunpunt is er niet voor altijd. Het is dus niet zo dat een steunpunt open blijft, om er WOCOM-vieringen te houden.

De steunpunten kunnen met beperkte middelen doorgaan, maar mogen niet meer investeren in bijv. nieuwe stookinstallaties.

 • Extra criterium: de beginselen van Laudato Si moeten deel uitmaken van de Centrumkerk, ook voor de uitstraling naar buiten. Dus bekommernis om het milieu (energie), maar bijv. ook fair trade koffie schenken, biologische bloemen. Plus maatschappelijke betrokkenheid.
 • Is er al bekend welke kerk centrumkerk wordt?

Nee, we stellen eerst een lijst met criteria vast,  de besturen zorgen voor een beschrijving van hun lokatie, en daarop neemt het bestuur Clara & Franciscus een besluit. Dit besluit wordt aan alle parochies meegedeeld.

AnnaBon en Gerardus zullen geen centrumkerk worden. Mening parochianen: kerkruimte GM is klein, geen bijruimtes / zaaltjes en weinig vrijwilligers.

De Graankorrel (Drie Stromen) kan mogelijk een steunpunt voor onbepaalde tijd worden: zij zijn budgettair neutraal.

 • Is er naast eucharistievieringen in de centrumkerk ook plaats voor activiteiten zoals ze nu ontplooid worden, bijv. het schilderen van de Kruiswegstatie?

Zeker, op andere dagen kunnen er ook andere activiteiten gehouden worden.

 • Marianus stelt dat de kracht van de ABG ook de diaconie is. Hangmannen en Kiemkracht gaan door, in de Gerardus. Hij hoopt dat de Gerardus voor langere tijd een centrum voor diaconie kan blijven.
 • Op de school hangen nu wervingsaffiches. Hoe valt dit te rijmen met de sluiting?

Het locatiebestuur is pas onlangs geïnformeerd dat de school wordt opgeheven. Een eerder plan om samen te gaan met de Dapperschool wordt niet voldoende ondersteund door de ouders.

Voorts is er nog een groep Vrienden van de Barbaraschool, die het gebouw willen bestemmen voor de buurt, met in het gebouw allerlei maatschappelijke functies.

Al jaren zijn er gesprekken gaande tussen parochie- en schoolbestuur. Er zijn te weinig leerlingen en er is te weinig geld om onderhoud aan het gebouw te plegen. Het kan niet meer verder zo.

Samengaan AnnaBon en Gerardus, daartoe is al  besloten.  Er komt een summiere aanpassing van de keuken, in overleg met de zusters/paters t.b.v. Kiemkracht. Het lokatiebestuur mag zelf beslissen over aanpassingen die de 10.000 euro niet te boven gaan.

In de GM wordt de suggestie gedaan om bij de Gemeente subsidie aan te vragen voor Kiemkracht en de Hangmannen. Als de GM sluit als steunpunt Hangmannen en Kiemkracht voortzetten vanuit een buurtcentrum.

 • Waarom is de laatste viering in de AnnaBon niet op de laatste dag van het kerkelijk jaar?

De afscheidsviering voor Han Hartog is al op die datum vastgesteld, en we willen het gehele pastorale team in de gelegenheid stellen daarbij te zijn. De laatste viering is daarom op 3 december, of zoveel eerder als een eventuele koper over de ruimte wil beschikken.

 • Kan dan de laatste viering in de AnnaBon niet een week vóór Christus Koning worden gehouden, zodat we gezamenlijk de advent kunnen vieren?

Gekeken wordt of dat nog mogelijk is. Het rooster voor de voorgangers is al gemaakt.

Laatste viering in de AnnaBon is op 03 dec, 1e Advent

Hierna sluiting van de bijeenkomst, met dank aan een ieder voor de input.

Nagekomen tip van Uschi: haar bekruipt het gevoel dat de AB er al niet meer toe doet, voelt de afstand. Verzoek om dit mee te nemen in de gezamenlijke vieringen, in de preek.

We moeten elkaar vasthouden.

Het bestuur wil iedereen meenemen, niet alleen beslissen en de parochie met het besluit overvallen. Daarom ook in de AnnaBon deze bijeenkomst.