Bulletin “Samen op weg” Nr.1. februari 2020

Informatiebulletin over het samengaan van de Anna Bonifatius en de Gerardus Majella gemeenschap (ABG) op één locatie.

Nr.1. februari 2020

In dit bulletin leest u het verslag van de parochiebijeenkomst op zondag 26 januari  in de Gerardus Majella over de toekomst van onze parochie en de uitkomst van het overleg van het bestuur van het SWV op 04 februari j.l.

Aanleiding

Begin januari zijn onderstaande documenten op de website van de parochie geplaatst:

Tijdens de bijeenkomst op 26 januari heeft het locatiebestuur een toelichting op bovengenoemde documenten gegeven  en zijn wij als parochie met elkaar in gesprek gegaan.

Gebouwenplan

Volgens de planning van het Samenwerkingsverband (SWV) zou het gebouwenplan eind 2019 klaar moeten zijn. Voor de zomer kreeg het locatiebestuur van de Petrus Banden kerk, onderdeel van ons SWV, een aanschrijving onder dwangsom van de gemeente Diemen i.v.m. ernstig achterstallig onderhoud aan de pastorie van de kerk.

De pastorie verkeert in zeer slechte staat en via deze aanschrijving wilde de gemeente afdwingen dat begonnen werd met het herstel. Dit vergt echter een bedrag van meer dan een miljoen euro; geld dat de locatie Diemen en ook het SWV niet heeft.

Omdat Diemen een locatie van het SWV is, d.w.z. van de parochie Clara en Franciscus, werden de bestuursleden van het SWV hoofdelijk aansprakelijk voor de dwangsom. Hierop is aan het Bisdom gevraagd of de pastorie verkocht mocht worden. Het Bisdom reageerde hier op met: eerst een gebouwenplan, daarna pas een machtiging (= toestemming) voor verkoop van de pastorie.

Onder druk van deze omstandigheden is het gebouwenplan van de zomer versneld opgesteld.

In een oriënterend gesprek met de Bisdomstaf gaven zij aan dat zij sluiting van beide locaties van de ABG wenselijk vonden.

Op 16 oktober j.l. vond een gesprek met mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom en een vertegenwoordiging van de Bisdomstaf plaats. In dit gesprek heeft de hulpbisschop zijn besluit verteld: voorlopig mag 1 kerk van de ABG open blijven, vanwege de katholieke presentie en de diakonie in Amsterdam Oost. Bij de diaconie gaat het vooral om de zrs. SSpS en hun project Kiemkracht en het project Hangmannen.

De locatie die voorlopig open blijft, de nieuwe ABG, gaat intensief samenwerken met de Martelaren van Gorcum kerk.

Toelichting bij de MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP’s) van de AnnaBon en de Gerardus

De MJOP’s zijn opgesteld door Monumentenwacht Noord Holland en geven een beeld van het onderhoud dat in de komende 10 jaar noodzakelijk is.

Voor de AnnaBon zijn de totale kosten over 10 jaar euro 290.358,– / per jaar gemiddeld euro 29.035,80

(Aan huur brengt de AnnaBon afgerond euro 29.000,– per jaar op. Op dit bedrag moet euro 7500,– in mindering worden gebracht i.v.m. aan de verhuur gekoppelde energiekosten)

Voor de Gerardus zijn de totale kosten over 10 jaar euro 59.124,– / per jaar gemiddeld euro 5.912,–.

Jan de Poorter, hoofd Stedelijke Ontwikkeling gemeente  Amstelveen, geeft vanuit zijn expertise duiding aan de inhoud van de MJOP’s. Hij stelt vast dat het verschil tussen beide gebouwen groot is qua leeftijd, oppervlakte, invulling en (kosten) onderhoud. De MJOP’s zijn gebaseerd op visuele inspectie van gevels, ramen, dak, een snelle blik binnen. Adviezen hebben tot doel  de panden  wind- en waterdicht te houden. Bij een visuele inspectie wordt niet alles gezien of onderzocht.  Een MJOP geeft aan wat er minimaal gedaan moet worden. Een MJOP geeft geen zicht op onderhoud op de langere termijn.

Risicofactoren zijn:

 • De MJOP’s geven niet aan welk groot onderhoud in de komende jaren nodig is. Zaken hebben een bepaalde levensduur, en moeten dan geheel worden vervangen, niet telkens opgelapt.
 • De AnnaBon is een oud gebouw. Bij onderhoud zullen zaken aangetroffen worden die niet waren voorzien. Dit leidt tot hogere kosten.

Denk bijv. in dit verband aan loden leidingen.

 • Isolatie. Is bij AB slecht (enkel glas, geen dak- en kruipruimte-isolatie), wat leidt tot een hoge energierekening voor verwarming. Vergt ook hoge investeringen als NL geheel van het gas af moet. Desgevraagd meldt Jan dat gemeenten  binnen 2 jaar plannen moeten opleveren, daarna de werkzaamheden opstarten. Binnen de termijn die we denken open te kunnen blijven dus. De gasprijs wordt ondertussen door de overheid stap voor stap verhoogd.
 • Binnenkant, met name bij de AB, heeft ook onderhoud nodig, bijv. het sanitair en de toegankelijkheid.
 • Fundering. AB staat op houten palen en grondwaterpeil fluctueert nogal door droge zomers. Kan leiden tot paalrot, verzakking en vervanging met betonnen paalkoppen.
 • De ABG heeft zelf geen bouwkundige kennis in huis. Bij de uitvoer van de projecten zal bouwbegeleiding ingehuurd moeten worden. Leidt tot hogere kosten.
 • Voor alle onderhoud uit de MJOP’s zal steeds toestemming van het SWV + machtiging van het Bisdom nodig zijn.

Conclusie Jan de Poorter: de kosten voor onderhoud en de geschetste risico’s liggen voor de AB buiten verhouding hoger dan voor de Gerardus.

Jaarrekening 2018

Ernstig tekort van euro 123.000,– over 2018. Begroting voor 2020: ruim euro 63.000,–

Conclusie: we teren dus in op ons kapitaal. 

Wat voor gemeenschap wil de ABG zijn? Welke dingen die wij doen zijn belangrijk?

Vieren. Eucharistie en Woord & Communieviering, je thuis voelen, ontmoeting, gezelligheid.

Diaconie. Aandacht voor de armen, eenzamen, mensen die geen aansluiting vinden. Door personeels- en geldtekorten zal de overheid de komende jaren minder kunnen doen. We zullen meer voor elkaar en voor de mensen om ons heen moeten gaan zorgen, samen met de paters SVD en de zusters SSpS.

Vasthouden wat wij nu al doen: Hangmannen en Kiemkracht.

Catechisatie. Verdieping, versterking van geloof. Kerk als veilige plek waar je over je geloof kunt praten.

Het pastoraal team kiest hierbij als werkmodel voor de inhoud van het boek: Als God renoveert.

Vier scenario’s; vier denkrichtingen t.a.v. de toekomst van de ABG.  Keuze voor een richting om gezamenlijk in te gaan.

Deze 4 scenario’s zijn aan de parochianen voorgelegd.

 • Gerardus dicht – AnnaBon open

Behoud huisvesting zusters SSpS en Kiemkracht. Financieel gezien de onderhoudskosten niet verantwoord

 • AnnaBon dicht – Gerardus open

Financieel probleem (deels) opgelost; verlies van project Kiemkracht en zusters SSpS (geen huisvesting)

 • AnnaBon + Gerardus dicht per 01.01.2024; naar de Martelaren

Verlies van katholieke presentie + diaconie (Kiemkracht en Hangmannen) + zusters SSpS in Oost

Parochianen, pastoraatsgroep en locatiebestuur vinden bovenstaande 3 scenario’s onbevredigend

 • AnnaBon dicht per uiterlijk 01.01.2024 (einde huurcontract zusters SSpS)

De AnnaBon kan niet gesloten worden voor er een oplossing is voor de diaconie (Kiemkracht), er huisvesting elders is voor de zusters SSpS en de overige huurders (met huurbescherming) in de AB.

Gerardus krijgt een dubbelfunctie: vieren + diaconie

Amsterdam Oost heeft behoefte aan een diaconaal centrum vanuit de kerk, tegen o.a. eenzaamheid en een plek voor eenzame en kwetsbare mensen.

De paters SVD en de zusters SSpS geven aan dat zij geen missionarissen kunnen zijn zonder zorg voor de armen.

Dit vraagt om te onderzoeken of een beperkte verbouwing van de Gerardus, o.a. t.b.v. een grotere keuken, mogelijk is.

Intensiveren van de samenwerking met de Martelaren van Gorcum

Dit is nodig om elkaars vitaliteit te versterken en is ook een afspraak met / voorwaarde van de bisschop om één kerk in Oost voorlopig open te mogen te houden.

Op de middellange termijn blijven de doordeweekse vieringen in de Gerardus, o.a. t.b.v. de verbinding tussen vieren en diaconie. De zondagse vieringen houden wij dan in de Martelaren .

Ook als alleen de Gerardus open blijft leidt dit niet tot een sluitende exploitatie; ook dan zullen wij interen op het kapitaal.

Verkoop van de AnnaBon leidt bij de huidige onroerend goed markt tot een vele malen hogere opbrengst dan de verkoop van de Gerardus.

Parochianen geven aan denkrichting 4(AnnaBon dicht per uiterlijk 01.01.2024 (einde huurcontract zusters SSpS )”) de meest wenselijke richting te vinden.

Afgesproken wordt om de parochianen regelmatig te informeren over de voortgang middels een bulletin.

Op 04 februari j.l. is bovenstaande voorgelegd aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus. Unaniem is gekozen voor denkrichting 4.

Het SWV stelt een zgn. taskforce groep in die scenario 4 ( “AnnaBon dicht per uiterlijk 01.01.2024 (einde huurcontract zusters SSpS )”) verder uitwerkt. Deze groep bestaat uit 2 bestuursleden van het samenwerkingsverband, Joost van Westing en Tim Stok, en de leden van het locatiebestuur van de ABG. In de ABG zullen werkgroepen ingesteld worden om diverse onderwerpen uit te werken.

Het bestuur van het samenwerkingsverband maakt zich zorgen over het tempo, in 2019 + 2020 wrs. euro 63.000,– per jaar, waar mee de ABG inteert op haar kapitaal. Naast zorgvuldigheid is tempo belangrijk in de komende periode.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande kunt u die stellen aan een van de leden van het locatiebestuur of een e-mail naar het bestuur sturen: abgparochie@gmail.com