Uitbreiding coronamaatregelen 1 december 2021

Bericht vanuit ABG-parochie

Geen vieringen na 17.00 uur – ook niet met Kerstmis

gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vie­rin­gen als andere ker­ke­lijke bij­een­komsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere ker­ke­lijke bij­een­komsten zijn bij­voor­beeld catechese­bij­een­komsten of pa­ro­chie­bestuurs­ver­ga­de­ringen. Deze kunnen na 17.00 uur uite­raard wel digi­taal wor­den geor­ga­ni­seerd. Avond­vie­ringen op week­da­gen en zater­dag wor­den zodanig ver­vroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de pa­ro­chies gevraagd dit zo moge­lijk al uit te voeren voor de vie­rin­gen van het komend weekend.

An­der­halve meter

De bis­schop­pen hebben de an­der­halve meter maat­regel, die inmiddels een wette­lijke ver­plich­ting is gewor­den, al eer­der inge­voerd. In kerken waar meer mensen wor­den verwacht dan de capaci­teit van het kerk­ge­bouw op an­der­halve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren inge­voerd.

De ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen blijft gehandhaafd. Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten. Ook de eer­dere af­ge­kon­digde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (zie bericht van 10 no­vem­ber) bisdom.

Bovenstaand bericht betekent voor de ABG-parochie:

* dat de vieringen op vrijdagavond 24 december a.s. niet doorgaan. De viering van 19.00 uur in de Gerardus Majella, Eucharistieviering met pater Marianus, en de viering van 21.30 uur in de AnnaBon, Eucharistieviering met pastor R. Huysmans, worden afgelast.

* dat de viering op vrijdag 31 december, Oudjaar, om 16.30 uur in de Gerardus Majella, Woord- en gebedsviering door parochianen, wordt, in overleg met betrokkenen, is afgelast. Op zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een Eucharistieviering in de AnnaBon, waarbij pater Marianus voorgaat. In de Gerardus Majellakerk is op Oudjaarsdag, zoals elke vrijdag, een H.Mis. Pater Marianus zal hier voorgaan in de viering aandacht besteden aan de afsluiting van het jaar

* dat onze kerken, zowel de AnnaBon als de Gerardus Majella, kunnen bij 1 1/2 meter onderlinge afstand van de bezoekers, niet meer dan 30 – 32 gelovigen ontvangen. Dit betekent, zeker voor de Kerstviering op 1e Kerstdag, dat het opnieuw verplicht wordt om u van te voren aan te melden voor de zondagse viering, ingaande voor de viering van 12 december a.s.  Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van onze parochie (abgparochie@gmail.com).

* dat Kiemkracht a.s. dinsdag 7 december haar bezoekers nog één keer op 1 1/2 meter ontvangt. Op dinsdag 21 december a.s. krijgen de bezoekers van Kiemkracht een Kerstpakket. De Hangmannen krijgen vanaf a.s. donderdag een warme maaltijd mee om thuis op te eten.

Erg jammer dat wij dit jaar o.a. op Kerstavond niet met elkaar in de kerk Kerst kunnen vieren. De bisschoppen wijzen in deze Advents­tijd, een periode van hoop­vol voor­uit­zien, op de liefde van Christus die in de wereld is geko­men en die ons helpt om ook de moei­lijk­he­den die deze pandemie met zich mee­brengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moei­lijk­he­den waren, is de weg naar Kerst­mis ook dit jaar voor velen geen ge­mak­ke­lijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Ver­los­ser gegeven is.

Ik sluit bij graag bij deze woorden aan en wens u een goede Advent toe.

Hartelijke groet namens pastoor Marianus en het locatiebestuur ABG, 

Paul Proost